True

Åndedrætsværn - forstå at vælge det rette

En gennemgang af de forskellige typer åndedrætsværn

Hvornår skal jeg bruge åndedrætsværn?

I alle situationer hvor der forekommer risiko for skadelige partikler eller gasser, skal der anvendes et egnet åndedrætsværn. 
Når du skal vælge det rigtige åndedrætsværn bør du overveje:

Hvilke farlige stoffer og materialer er der i luften? 
Er det støv, væsketåger, dampe, gasser eller en kombination? Findes der filtre, der beskytter mod de aktuelle luftforureninger? Fx mod lavtkogende væsker med kogepunkt under 65 grader C (fx acetone), eller stoffer der optages dårligt på et kulfilter (fx benzen).

Hvor stor er koncentrationen?

Er det indendørs eller udendørs arbejde?
Er der høj luftfugtighed, bør luftforsynet åndedrætsværn anvendes. Og er der høje temperaturer vil fordampningen af organiske opløsningsmidler øges væsentligt.

Hvor giftige er stofferne? (Er der en grænseværdi)

Kan stofferne lugtes?
Hvis de ikke kan lugtes, kan filtrerende åndedrætsværn ikke anvendes, for så ved man ikke, hvornår filtret er opbrugt.

Hvor lang tid varer arbejdet?
Er det mere end 3 timer, skal man anvende luftforsynet- eller turboåndedrætsværn.

Hvor fysisk belastende er arbejdet?
Og er brugeren egnet til at bære åndedrætsværn? (Skæg, skægstubbe, briller, atypisk ansigtsform).

Er der fare for iltmangel?
Her gælder særlige regler om sikkerhedsforanstaltninger, og det er ikke alle luftforsynede åndedrætsværn, der er egnede.

Gælder der særlige regler for arbejdet?
Skal du fx bruge kodenummerede produkter.

Hvilken masketype af åndedrætsværn skal jeg bruge?

I de fleste tilfælde sammensætter man sit åndedrætsværn ved at vælge en masketype og en filtertype, alt efter miljøet du skal arbejde i.

Åndedrætsværn kan opdeles i tre hovedkategorier, når man kigger på filtertypen:
> Filtrerende (med eller uden udskiftelige filtre)
> Filtrerende med turbo (er altid med udskiftelige filtre)
> Friskluftsforsynede (med eller uden udskiftelige filtre)

> Halvmasken
Halvmasker dækker hage, mund og næse og giver derved bedre udsyn. Til gengæld er risikoen for utætheder større, og halvmasker må ikke benyttes af personer med skæg.
Filtrerende åndedrætsværn fås som både hel eller halvmasker med udskiftelige og fast monterede filtre.

>Helmasken
Helmasker dækker både øjne, næse, mund og hage og har mindre risiko for utætheder. Til gengæld kan de være tungere at bære og begrænse udsyn. udåndingsventil og tætningsring langs kanten.

Dette giver følgene overordnede typer åndedrætsværn:

Filtrerende ansigtsmasker 

(fås kun som halvmaske)
> Ved mindre koncentrationer af faste og væskeformige partikler
> Til kortvarigt arbejde
Eksempel på denne masketype:

FFP2 maske


Filtrerende halvmasker med udskiftelige filtre

> Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,1
Eksempel på denne masketype:
Halvmaske åndedrætsværn


Filtrerende helmasker med udskiftelige filtre

> Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,5%
> Når beskyttelse af øjne er påkrævet.
Eksempel på denne masketype:
Helmaske åndedrætsværn

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed

> Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der må anvendes filtrerende åndedrætsværn.
Eksempel på denne masketype:
Turbodrevet åndedrætsværn


Friskluftforsynet åndedrætsværn

> Der er iltmangel (under 17 volumenprocent ilt) i indåndingsluften
> Forurening forekommer i høje koncentrationer
> Arbejdet med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer
> Forureningens koncentration eller sammensætning er ukendt
> Der ikke findes egnede filtre
> Brugeren har skæg eller en speciel ansigtsfacon
> Når filtrerende åndedrætsværn med turboenhed ikke kan anvendes
Eksempel på denne masketype:

Luftforsynet åndedrætsværnTurboudstyr

Turboudstyrede masker er masker hvor luften tilføres masken fra en turbo- eller fra trykluftsenhed. Filtrerende åndedrætsværn med turbo anvendes hvor filtre er godkendt og når arbejdstiden med masken overstiger 3 timer, men maksimalt 8 (derudover friskluftforsynet).
Bemærk at turboudstyret åndedrætsværn ikke tilfører frisk luft men gennem filtre tilfører renset forurenet luft.

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Luftforsynet-/friskluftsåndedrætsværn forsyner arbejderen med frisk luft hentet udenfor det forurenede arbejdsområde. Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset og værnet er let. Derfor anses denne type åndedrætsværn også for at beskytte bedst. Dog begrænses arbejderens bevægelighed af luftslangen. Du kan læse mere om luftforsynet åndedrætsværn i vores artikel om trykluft her.

Hvilket type filter skal jeg bruge?

Ved et filtrerende åndedrætsværn passerer luften gennem et filter. Filtrerende åndedrætsværn kan anvendes til arbejde under 3 timer, hvor forureningen er kendt og man kan finde et dertil passende filter. 

Filtrene inddeles i tre kategorier:
> mod partikler (NB! beskytter ikke mod gasser og dampe)
> mod gasser og dampe (NB! beskytter ikke mod partikler)
> mod partikler, gasser og dampe

Det er afgørende for brugerens beskyttelse at vælge den rigtige filtertype. Derfor kan du herunder læse om de forskellige filtertyper samt mærkning af disse. 
Bemærk desuden at de enkelte filtertyper fremstilles i forskellige klasser fra 1-3 efter størrelse (kapacitet).

Ved du præcis hvilke kemikalier, partikler eller gasser du arbejder med, kan du med fordel besøge vores D-S DataGuide for at finde præcis det filter som anbefales til at beskytte mod det du arbejder med.

Åndedrætsværn klasser og typer

Tallet efter P'et på dit partikelfilter, kan være 1, 2 eller 3, og er et udtryk for filterets effektivitet. Jo højere tal – jo mere effektiv er filteret overfor støv og partikler. Et P3 filter er således godkendt til en filtreringsgrad på min. 99%, P2 svarer til min. 94% og P1 min. 80%. Et P1 filter anbefales normalt ikke til professionelt brug.


Åndedrætsværn mærkninger

Yderligere mærkninger, kan være:
NR = (Non re-useable / må ikke genanvendes)
R = (Re-useable / kan genanvendes)
D = Betyder at filtret er testet efter filtermæthedstesten (Dolomit), hvilket betyder lavere indåndningsmodstand og længere levetid.


Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange renere luften er inde i masken.
Et åndedrætsværns NPF-værdi (Nominal Protection Factor - nominel beskyttelsesfaktor) er det teoretiske beskyttelsesniveau baseret på laboratoriemålte ydelsesdata. En APF-værdi (Assigned Protection Factor - tildelt beskyttelsesfaktor), fx som beskrevet i At-vejledning D.5.4, er åndedrætsværnets beskyttelsesniveau, der realistisk set (med 95% konf. interval) kan opnås på arbejdspladsen af en korrekt uddannet og trænet bruger. APF-værdier kan variere fra land til land. Der henvises til gældende At-vejledning på området. Beskyttelsesfaktoren er et udtryk for hvor mange gange grænseværdien for en forurening, der i princippet kan være tilstede på arbejdsstedet. Er grænseværdien fx 100 ppm og forureningen i arbejdsmiljøet 1000 ppm skal åndedrætsværnet have en beskyttelsesfaktor på min. 10.

NPF værdien eller Beskyttelsesniveauet som der forventes af en bestemt klasse åndedrætsværn. Eller beskyttelsesniveauet, som en bestemt bruger kan opnå ved at benytte det pågældende åndedrætsværn.

Med andre ord:

Forskellen mellem at bære en bestemt type åndedrætsværn og slet ingen åndedrætsværn. Og med dette i baghovedet, kan man altså sige at et åndedrætsværn som alm. filtermaske ifl. nedenstående tabel har en NPF værdi på 50, sammenlignet med ikke at bruge det. Så at bære en full face, sammenlignet med ikke at bruge det, giver en NPF værdi på 1000. Tallene i tabellen er fra den officielle EN 529

EN 529 åndedrætsværn


...og husk!

> Der findes ikke filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp
> Filtre beskytter aldrig mod iltmangel (under 17% ilt)
> Opbevar dine filtre hygiejnisk efter brugsanvisningen
> Læs altid brugsanvisningen

Skiltning til åndedrætsværn

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder, hvor åndedrætsværn skal bruges, afmærkes med skiltning.

Skiltene er blå med hvide symboler:

Åndedrætsværn
Beskyttelsesmaske
Åndedræts maske

Pas på din maske - så passer din maske på dig!


Typiske søgninger for Åndedrætsværn
  • vejledning åndedrætsværn
  • åndedrætsværn regler
  • batteridrevet åndedrætsværn
  • åndedrætsværn med kulfilter
  • scott proflow 3
  • friskluftforsynet åndedrætsværn
  • åndedrætsværn typer
  • 3m masker
  • scott støvfilter
  • åndedrætsværn dampe
  • åndedrætsværn svejsning
  • regler for brug af åndedrætsværn
  • åndedrætsværn glasfiber
  • åndedrætsværn polyester
  • åndedrætsværn pris
  • åndedrætsværn til svejsning
  • åndedrætsværn klasser
  • åndedrætsværn til maling
  • åndedrætsværn påbudt
  • engangsmaske
  • åndedrætsværn ffp3
  • regler om åndedrætsværn
  • sundstrøm maske
  • åndedrætsværn a2p3
  • mal kode åndedrætsværn
  • åndedrætsværn til asbest
  • åndedrætsværn friskluft
  • hvad er åndedrætsværn med partikelfilter
  • åndedrætsværn p2
  • maske mod røg
  • åndedrætsværn aktivt kul
  • åndedrætsværn p2 filter
  • vejledning om åndedrætsværn
  • åndedrætsværn skimmelsvamp
  • turbodrevet åndedrætsværn
  • åndedrætsværn ammoniak
  • scott kombifilter turbo
  • Åndedrætsværn
  • trykluftforsynet åndedrætsværn
  • klasse p2 åndedrætsværn
  • luftforsynet åndedrætsværn
  • åndedrætsværn a2
  • åndedrætsværn arbejdstilsynet
  • scott masker
  • engangs åndedrætsværn
  • farvekoder åndedrætsværn
  • åndedrætsværn bundmaling
  • åndedrætsværn p3
  • scott proflow batteri
  • filtrerende halvmasker
  • åndedrætsværn klor
  • maske p2 filter
  • åndedrætsværn isolering
  • åndedrætsværn med motor
  • åndedrætsværn mod støv
  • regler åndedrætsværn
  • åndedrætsværn luftforsynet
  • åndedrætsværn a2/b2/p3
  • åndedrætsværn til epoxy
  • åndedrætsværn a2 filter
  • åndedrætsværn rockwool
  • åndedrætsværn trykluft
  • åndedrætsværn ved maling
  • åndedrætsværn filter
  • åndedrætsværn engangs
  • åndedrætsværn støv
  • billige halvmasker
  • scott partikelfilter
  • åndedrætsværn b2/p3
  • åndedrætsværn filtertyper
  • åndedrætsværn med p2 filter
  • p3 filter
  • scott kulfilter
  • åndedrætsværn acetone
  • åndedrætsværn epoxy
  • åndedrætsværn a2p2
  • åndedrætsværn med p3 filter
  • regler for arbejde med åndedrætsværn
  • åndedrætsværn opløsningsmidler
  • maske mod skimmelsvamp
  • åndedrætsværn med gasfilter
  • åndedrætsværn helmaske
  • scott kombifilter
  • åndedrætsværn med turbo
  • åndedrætsværn pcb
  • åndedrætsværn til trykluft
  • scott proflow 2
  • åndedrætsværn priser
  • eddikesyre åndedrætsværn
  • åndedrætsværn ved isolering
  • åndedrætsværn med friskluft
  • regler for åndedrætsværn
  • maske med p3 filter
  • åndedrætsværn filterguide
  • ffp2 masker
  • scott procap
  • åndedrætsværn kompressor
  • åndedrætsværn spraymaling
  • åndedrætsværn maling
  • åndedrætsværn turbo
  • åndedrætsværn med turboenhed
  • ffp3 masker
  • åndedrætsværn koder
  • scott proflow 2 sc asbest
  • honeywell masker
  • hvad er åndedrætsværn
  • åndedrætsværn halvmaske
  • åndedrætsværn af typen a2/b2/p3
  • åndedrætsværn batteri
  • åndedrætsværn med partikelfilter
  • åndedrætsværn p1
  • sundstrøm filter
  • luftforsynede åndedrætsværn
  • åndedrætsværn bly
  • åndedrætsværn mod røg
  • åndedrætsværn mod skimmelsvamp
  • åndedrætsværn en 143
  • scott proflow 3 sc
  • åndedrætsværn asbest
  • filter masker
  • åndedrætsværn b2
  • åndedrætsværn filtre
  # Åndedrætsværn

  Artikler

  Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

  Del dette indlæg

  EN 374:2016 - Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer
  Hvordan du læser og forstår EN normen
  app_image_512_50x50

  To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.