True

ATEX, EX, ESD og antistatiske produkter

Læs om EX, ESD, ATEX direktivet og antistatiske produkter her

I denne guide gennemgåes forståelsen og kravene til EX-produkter, ESD og Antistatiske produkter. Ligeledes refereres til hvad Arbejdstilsynet vejleder.

Definitioner - Hvad står forkortelserne for? 

EX-produkter 
Produkter der er godkendte til eller har antistatiske egenskaber, som gør dem egnede til brug i eksplosive områder.

ESD
Forkortelse for ElectroStatic Discharge. Et produkt mærket ESD skal opfylde kravene i EN 61340. Den elektriske gennemgangsmodstand skal være mellem 1 × 105 Ω og 1 × 108 Ω

Antistatiske produkter
Produkter, der beskytter mod pludselige udladninger af elektrostatisk energi. EN 1149 foreskriver målingsmetoder for et produkts elektrostatiske egenskaber. Da et produkts elektrostatiske egenskaber kan ændre sig på grund af temperatur, luftfugtighed m.m. vurderes ud fra de opgivne måleresultater om produktet er egnet. 

Alt i ATEX, EX og ESD godkendte antistatiske produkter

Gennemse vores store udvalg af kvalitetsgodkendte produkter til ATEX-områder

AT-vejledning

Uddrag af Arbejdstilsynets vejledning vedrørende materiel til eksplosionsfarlig atmosfære


Regler og beskyttelsesprincipper for udstyr
Nye tekniske hjælpemidler beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, med egen potentiel tændkilde, er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, samt Boligministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. De to bekendtgørelser implementerer det såkaldte ATEX indretningsdirektiv i dansk lovgivning.

Fabrikanter af ovennævnte “ATEX direktiv” skal bl.a.:
> Identificere egne tændkilder ved materiellet
> Forebygge dannelsen af egne potentielle tændkilder
> Mærke materiellet med korrekt gruppe, kategori og eventuelle begrænsninger (se længere nede)

Sikkerhedsskiltning

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.

Når et anlæg, en arbejdsplads eller et arbejdsområde er zoneklassificeret, er en mærkning påkrævet for at fortælle alle i arbejdsområdet, at her er der risiko for eksplosion.

Skiltene er velkendte, og et eksempel ses for neden. De bør placeres på alle døre ind til lokalet/området. Er det et større område kan det markeres ved at sætte gule advarselsstriber på gulvet. Skiltene skal desuden opfylde Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning.

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med følgende gulde advarselsskilte til højre

Skiltet skal være trekantet med sorte bogstaver Ex på gul bund og sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade. Skiltene skal have en sådan størrelse og placering, at de er tydeligt synlige, når man bevæger sig ind i et eksplosionsfarligt område. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. Hvis ikke hele lokalet, men kun en del af dette er eksplosionsfarligt område, skal denne del afmærkes med en gul/sort skravering på gulvet.

Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Clarico-Image-Text
Clarico-Image-Text
Clarico-Image-Text
Clarico-Image-Text

ATEX direktivet

I denne guide gennemgås forståelsen af og kravene defineret i ATEX Direktiv

Udstyr til eksplosionsfarlige områder

ATEX Direktivet 94/9/EF er et Direktiv indført af EU for produkter med henblik på brug i områder med eksplosionsfare. Det blev fremsat (på frivillig basis) 1. marts 1996, men trådte først egentlig i kraft pr. 1. juli 2003, hvor det blev påbudt både producenter og slutkunder.

ATEX Direktivet 94/9/EF erstatter det gamle “Explosive Atmospheres and Gassy Mines Directive” (76/117/EC) bedre kendt under navnet ‘Cenelec Direktivet’.

Clarico-Text-Image


Hvad er en eksplosion?

En eksplosion er en hastig oxidations- eller nedbrydningsreaktion, som giver en tilvækst af temperatur, tryk eller begge samtidigt.

Eksplosiv Atmosfære

Et udsat område/område med eksplosionsfare er defineret som et område, hvor eksplosiv atmosfære kan forventes tilstede eller er tilstede og i et sådan omfang, at der påbydes specielle sikkerhedsforanstaltninger for sammensætning og brug af elektrisk udstyr.

Eksplosiv atmosfære er en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller brændbart støv under atmosfæriske betingelser, hvor forbrændingsprocessen breder sig til hele den uforbrændte del af blandingen.

Eksplosive Områder

> Olieraffinaderier
> Gasdistribution
> Brændstofdepoter
> Lakindustri
> Kraftvarmeværker
> Kemisk Industri
> Foderindustri
> Industri for opløsningsmidler
> Brændstof-raffinaderi

 

> Farmaceutisk Industri
> Kloakrensning
> Træindustri
> Flyselskaber
> Boreplatforme
> Tankskibe
> Tank Inspektion
> Jernbaner
> Off Shore

Temperatur Klassificering

Selvantændelsestemperaturen er den temperatur, i °C, hvorved en gas spontant vil blive antændt uden nogen anden form for antændelseskilde.

Fordi der ikke er nogen sammenhæng mellem antændelses-energien og antændelsestemperaturen i grupperingen af gasser, har man opstillet en temperatur klassificering:

Eks: H2 gas kan eksplodere ved: 20 µJ eller 560 ºC

Temperatur klasse og  max Temperatur:
T1: 450 °C
T2: 300 °C
T3: 200 °C
T4: 135 °C
T5: 100 °C
T6: 85 °C

Gruppering af gasser

Gasser er opdelt i 2 grupper baseret på LEL og UEL værdier
GRUPPE I: for miner med risiko for metan. (Antændelsesenergi: 200 µJ)
GRUPPE II: for eksplosive gasser i områder undtaget miner.
- gruppe II er derudover opdelt i tre undergrupper:
IIA, for atmosfærer der indeholder propan/ butan/ olie/ ammoniak eller gasser med en lignende risiko. (Antændelsesenergi på 200 µJ=Højt niveau, lav risiko)
IIB, For atmosfærer der indeholder ethylen/æter eller gasser med en lignende risiko. (Antændelsesenergi på 60 µJ= Middel niveau, middel risiko)
IIC, for atmosfærer der indeholder hydrogen/acetylen eller gasser med en lignende risiko. (Antændelsesenergi på 20 µJ= Lavt niveau, høj risiko)

ATEX Symboler og kodifikation

Det nye ATEX Direktiv viser os den næste kodifikation på produktet:Clarico-Text-Image

Betydningen af symbolerne kan du finde herunder:


Clarico-Text-Image

ATEX Zoner - Eksplosive Områder

Direktivet IEC 60 079-10 og ‘USE’ Direktivet 1999/92/EC hjælper brugere til at vide, hvilken Kategori deres udstyr skal være, for at kunne bruges i områder med eksplosionsfare.

ATEX Kategori 1 (Tidligere Zone 0)

Hvor eksplosiv atmosfære er konstant, eller tilstedeværende over længere perioder ( > 1000 t/år).

ATEX Kategori 2 (Tidligere Zone 1)

Hvor eksplosiv atmosfære sandsynligvis forekommer under normal drift. (Mellem 10 > 1000 t/år) Øget sikkerhed under unormale driftsforhold.

ATEX Kategori 3 (Tidligere Zone 2)

Hvor eksplosiv atmosfære ikke forekommer under normal drift og hvis det forekommer er det kun meget kort tid. (< 10 t/ år) Udstyr som er egnet til normale driftsforhold.

Clarico-Text-Image
# Godkendelser & EN Normer

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

AT vejledning D-5.5, juli 2007
Hvad er AT vejledning D-5.5, juli 2007?
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.