True

Brug af spild-kit

Når uheldet er ude

Forebyg, at du får brug for et spildkit

Som i mange andre tilfælde er det altid bedst at forebygge uheld. Når det er sagt ved vi også at lige meget hvor meget vi forebygger, kan der altid ske et uheld. Og det er det denne artikel handler om. Hvordan man håndterer spild af væsker, og minimering af følgeskader. 

Forberedelse er afgørende for en sikker håndtering af et uheld

Når du har sørget for at forebygge spild, er næste trin at være forberedt på et evt. spild. Spild af fx olie eller kemikalier er potentielt  miljøfarligt. Både i en arbejdsmiljø sammenhæng men også for nature hvis det fx sker udendørs, eller der er fare for at det går i afløb eller direkte på jorden. Derfor er det vigtigt at være i stand til at handle hurtigt og effektivt i tilfælde af en lækage eller et spild. Af samme årsag er tilgængelighed til absorbenter og spildkits den bedste sikkerhed. Optimalt er de altid placeret tæt på risikoområder og alle ved hvordan de bruges. Man kan betragte sit spildkit på linje med førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr. 

Hvad er et spild kit?

(staves spill kit på engelsk)

Et spildkit er typisk en vogn med opsamlingsudstyr. Spild kit’et kan med sin kombination af personlige værnemidler og opsamlingsmateriale sikre en arbejdsmiljø korrekt oprydning efter et mindre spild.

Man kan dog også få mindre spilkits, som fx ligger i en taske, man kan have liggende i en lastbil der kører med farligt gods. De såkaldte ADR-spildkits.

Et spill kit bør indgå i virksomhedens beredskab, som rykker ud ved behov.

Forskellige slags spild kits

Alt efter hvilken type væske du skal håndtere, og i hvilket miljø, kan du få forskellige typer spildkits. Det er mest almindeligt at opdele dem i oliespildkits, kenikalie spildkits og universalspildkits. Udover absorbent materialet vil der også være forskel på det personlige sikkerhedsudstyr der er i spil kit'et.

Du kan læse mere om de forskellige typer absorbenter i artiklen: Alt om absorbenter.

Spild kit - her et miljøkit

Skræddersyede spild kits

Hvis du ikke synes at standard spil kits'ene som er på markedet passer til din virksomhed og dine behov, kan D-S tilbyde dig special tilpassede løsninger, som bliver sammen sat efter dine ønsker. Vi bygger spild kit'et efter dine ønsker og kan selvfølgelig vejlede dig i alle beslutninger vedrørende valg af absorbent type, personlig sikkerhedsudstyr og størrelse på dit nye spildkit.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om hvilke spil kit løsninger der passer til dig og din virksomhed. Vore specialister har mange års erfaring når det kommer til udvikling af spildkits.

Clarico-Image-Text

Kemikalie spild kits

Sker der et uheld med spild af kemikalier skelnes der mellem mindre udslip og større udslip. Ved større udslip, bør en beredskabsplan​ træde i kraft, som ofte involverer brandvæsen og politi.​​

Ved de mindre spild, kan man som oftest håndtere dem internt i virksomheden. Alle i virksomheden bør være i stand til at håndtere spildet, eller kunne kontakte en særlig udnævnt person som straks kan rykke ud med spild kit til opsamling af kemikaliespildet.

Det gør du ved alle former for kemikaliespild

> Luk straks døren til det rum, hvor spildet er sket og hvis muligt åben vinduer for udluftning.
> Tilkald herefter kemikaliespildvogn og opsæt skilt på dør med teksten:
   "Der foretages oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende!"
> Benyt handsker og eventuelt andre personlige værnemidler​ ved opsamling
> Ved usikkerhed omkring dampe eller hvis kemikalier er løbet i kloak kontaktes alarmcentralens indsatsleder på tlf. 114

Kemikalie spild opsamles på følgende må​​de

> Større mængder flydende spild afgrænses med slanger (sokker) så det ikke løber i afløb mv. 
> Flydende spild opsamles med gran​ulat, puder og/eller måtter.
> Pulver og fast stof opsamles ved brug af fejebakke og kost eller med aftørringspapir.
> Det opsamlede spild og de brugte handsker lægges ved mindre mængder i de spande der findes i kemikalie spildkit​'et.
> Spanden/containeren lukkes og den vedlagte kemikalieaffal​dsetiket udfyldes og påsættes. Hvis det opsamlede kemikalie
   indeholder kræftfremkaldende stoffer påsættes også en kræftadvarselsetiket

Efter opsam​​ling af kemikalie spild

> Lokalet udluftes.
> Rengør området med sæbevand - husk beskyttelseshandsker.
> Hvis åndedrætsværn har været benyttet bortskaffes dette.
> Hvis kost og fejeblad har været anvendt, rengøres fejebladet i sæbevand og kosten enten rengøres eller kasseres alt efter hvad den har været brugt til.
> Hvis ens tøj er blevet forurenet, så tag det af og gå eventuelt i bad.
> Skilte med Oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende! fjernes først, når eventuelt resterende kemikalier er dampet af.
> Kemikaliespild afleveres i forbindelse med afhentning af spildkit eller jævnfør arbejdspladsens sorteringsvejledning​​.
> Hændelsen indberettes til afdelingens sikkerhedsgruppe.
> Ved personskade anmeldes hændelsen som en arbejdsulykke​.

Opløsnings​​​​midler

Følg ovenstående fremgangsmåde. Benyt handsker og åndedrætsværn.

Syre/bas​​e prod​​ukter

Følg ovenstående fremgangsmåde. Almindeligvis opsamles med vådt papir. Ved baser såsom natronlud (natriumhydroxid) skal der dog bruges tørt papir!

Særligt for kviksø​​lv

Ved spild af kviksølv åbnes straks et vindue. Gravide og børn skal holde sig fra rummet. Kviksølvpartiklerne samles ved at skrabe dem sammen med et foldet stykke papir eller en plade. Herefter suges det flydende kviksølv op med en pipette eller sprøjte og opbevares i et glas med låg - eller i vand. Rør ikke ved kviksølv med hænderne. Er berøring nødvendig benyttes Nitrilhandsker - ikke latexhandsker. Tør overflader efter med fugtet papirserviet eller en fugtet klud. Undlad at støvsuge. Kviksølv fordamper ved stuetemperatur og støvsugning vil sprede forureningen til luften. De næste par dage skal der luftes ud i rummet. 

Kviksølv, papir og handsker, der har været i berøring med kviksølvforurening ​samles i en lukket pose mærket "Kviksølvforurenet affald".

Kviksølvforurenet affald må hverken afleveres som klinisk risikoaffald eller i spand til batteriaffald.

Kræftfremkalden​de og giftige stoffer

Følg ovenstående fremgangsmåde. Spand med kemikaliespild påsættes udover kemikaliedeklaration også en kræftetiket.


Olie spild kits

Ligesom med kemikalie spild,  skelner man mellem mindre udslip og større udslip. Ved større udslip, bør en beredskabsplan​ træde i kraft, som ofte involverer brandvæsen og politi.​​ Ved mindre spild, bør alle i virksomheden kende beredskabsplanen for at stoppe, afgrænse og opsamle spildet.

Igen er det let og hurtig adgang til de de rigtige absorbenter der er afgørende for den første tidlige indsats. 

Olieabsorbenter er vandafvisende og ideelle til at absorbere olier, benzin og kulbrinte.  Og jo bedre en absorberingsevne absorbenten har, jo mere effektiv er den at bruge i skadebegrænsningen.

Clarico-Text-Image

Bortskaffelse af brugte spild kits

Nogle spild kits indeholder også en container til opsamling af de brugte absorbenter og PPE (personlig sikkerhedsudstyr). For i håndteringen af affaldet efter et spild skal man betragte det som håndtering af det materiale man har spildt. Affaldet vil have samme farlige og miljøskadelig egenskaber som den olie eller det kemikalie der er blevet absorberet. Farligt affald skal overlades til miljøgodkendte modtageranlæg.


# Absorbenter Miljøbeskyttelse

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Hvide fingre, vibrerende værktøj og hvordan du beskytter dig
Hvide fingre er en seriøs arbejdsskade som kan give livsvarige men og gener, læs hvordan du beskytter dig her
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.