True

Gasdetektor

Alt om gasdetektorer - Find den rette gasdetektor til din situation her.

I mange brancher, kan der være potentielle farer, såsom iltmangel, eksplosion fare og giftige gasser. For at beskytte personer og medarbejdere, bør der anvendes bærbare gasdetektorer eller stationære gas alarmerende systemer til kontinuerlig måling, der giver en alarm eller advarsel, så snart der kan opstå fare - så brugeren kan nå at forlade området, eller for eksempel forbedre området med en øget ventilation af et værelse eller rum.

Se også vores udvalg af mobile gasdetektorer

 Overvejelser ved valg af gasdetektorer

Ved arbejde i tanke, beholdere, lukkede rum og kloakker anbefales at bruge bærbare/mobile gasdetektorer (fås som enkelt og multi-gas detektor) som måler og analysere, om arbejdsmiljøet er sikkert før indgang og under arbejde i området.

Afhængig af antallet af sensorer, kan udstyret samtidigt detektere og måle:

  • Mangel på oxygen eller øget iltindhold

  • Eksplosive gasser og dampe

  • Giftige gasser

Gas detektore
Gas(ser) målt
Antal af gasser
Multi Gas / Fast gas detektorOxygen O2, carbon monoxide CO, hydrogen sulphide H2S og flambare gasser CH4 (LEL)4
Mobil enkelt gas detektorNiveau af oxygen / oxygen, O21
Mobil enkelt gas detektorCarbon monoxide, CO1
Mobil enkelt gas detektorSulphur dioxide, SO21
Mobil enkelt gas detektorHydrogen / hydrogen, H21
Mobil enkelt gas detektorHydrogen sulphide / hydrogen sulfide, H2S1
Mobil enkelt gas detektorNitrogen oxides, nitrogen oxides eller nitrogen oxide NO2 / NOx1
Mobil enkelt gas detektorChlorine / chlorine, CL21
Mobil enkelt gas detektorAmmonia, NH31

Hvad er gas?

Navnet "gas" kommer fra ordet kaos, der enkelt opsummerer de farer og forvirring der kan opstå, når du arbejder med gasser. 

En gas er faktisk en sværm af partikler, der bevæger sig tilfældigt og kaotisk, konstant kolliderer med hinanden og væggene i enhver beholder. Den virkelige mængde af partiklerne er minutter i forhold til det samlede areal, som de indtager, og det er derfor, gasser fylder alle tilgængelige volumen og let komprimeres. De gennemsnitlige hastigheder på gasmolekyler er i størrelsesordenen hundredsvis af meter i sekundet, og de kolliderer med hinanden milliarder af gange i sekundet. Dette er grunden til at gasser blandes hurtigt, og hvorfor de kan være under tryk. 

Denne konstante bevægelse demonstreres let ved at frigive en lille mængde af lugtende gas i et rum. Inden for få sekunder kan gassen duftes i alle dele af rummet, også for gasdetektoren. Disse egenskaber gælder for stoffer, som normalt er gasformige, og for dampe fra fordampede væsker. 

En volumen for enhver gas ved samme temperatur og tryk indeholder samme antal molekyler uanset hvad gassen er. Det betyder, at måle gas efter volumen er meget bekvemt. Gasmålinger med gasdetektorer på højere niveauer er i% (volumen) og ved lavere niveauer parts per million, ppm (volumen). 

Mens forskellige gasser har forskellige tæthedsgrader, kan de ikke helt adskilles i lag efter deres tæthed. Tunge gasser har tendens til at synke og lette gasser har tendens til at stige til vejrs, men deres konstante bevægelse betyder, at der er kontinuerlig blanding (dvs. de ikke opfører sig som væsker). 

Så i et rum, hvor der er en naturgas (methan) lækage, vil gassen have tendens til at stige, fordi gasarten er lettere end luft, men den konstante bevægelse betyder, at der vil være en betydelig koncentration i gulvhøjde. Dette vil ske i helt stille betingelser, men hvis der er nogen luftstrømme, vil blandingen blive øget.

Luft er en blandning af gasser, typisk:

Nitrogen 77.2 %

Oxygen 20.9 %

Vanddamp 0.9 %

Argon 0.9 %

Carbon Dioxide 0.03 %

Andre gasser 0.07 %

Fordi dens sammensætning er rimelig konstant, er luften normalt betragtet som en enkelt gas, hvilket forenkler måling af giftige og brændbare gasser til sikkerhed og sundheds apparater.

Brandfarlig risiko

For at gas kan antænde, skal der være en antændelses kilde, typisk en gnist (eller flamme eller varm overflade) og ilt.

For at en antændelse finder sted, skal koncentrationen af gas eller damp i luften være på et sådant niveau, at "brændstof" og ilt kan reagere kemisk. Størrelsen og effekten af eksplosionen afhænger af "brændstoffet" og dets koncentration i atmosfæren. Forholdet mellem brændstof / luft / antændings kilde er illustreret i den alment kendte "brand trekant".

Siden er "Brand tetraeder" konceptet blevet indført for nylig for at illustrere risikoen for brande som bliver opretholdt på grund af kemisk reaktion.

Med de fleste typer af ild, fungerer den oprindelige brand trekant model godt - at fjerne et element af trekanten (brændstof, ilt eller antændelses kilde) vil forhindre at en brand opstår. Men når ilden indebærer afbrænding af metaller som lithium eller magnesium, og hvis vand bruges til at slukke ilden kan det resultere i at ilden bliver varmere eller endda eksploderer. Dette skyldes, at sådanne metaller kan reagere med vand i en exoterm reaktion til dannelse af brændbar brintgas.

Ikke alle koncentrationer af brændbar gas eller damp i luften vil brænde eller eksplodere. Den nedre eksplosive grænse (LEL) er den laveste koncentration af 'brændstof' i luften, som vil brænde og for de fleste brændbare gasser er det mindre end 5% vol. Så der er en stor risiko for eksplosion, selv når forholdsvis små koncentrationer af gas eller damp slipper ud i atmosfæren. Så for at forhindre disse brandfarlige risici anbefales det altid at måle og advare om gasudviklinger med den rette gasdetektor.

LEL niveauer er defineret i følgende standarder: ISO10156, og IEC60079. De "oprindelige" ISO standard lister LIE opnås, når gassen er i en statisk tilstand. LIE anført i EN og IEC-standarder blev opnået med en omrørt gasblanding; dette resulterede i lavere LEL er i nogle tilfælde (dvs. nogle gasser viste sig at være mere volatile, når i bevægelse).  

Odoo image and text block
Odoo image and text block

Giftig risiko

Gasser og dampe produceret under mange omstændigheder, har skadelige virkninger på medarbejdere, der udsættes for dem ved indånding, absorberet gennem huden, eller indtagelse. Mange giftige stoffer er farlige for helbredet i koncentrationer så lidt som 1 ppm (parts per million). I betragtning af at 10.000 ppm svarer til 1% volumen af ethvert rum, kan det ses, at en ekstremt lav koncentration af nogle giftige gasser kan udgøre en fare for sundheden.

Gasformige giftige stoffer er særligt farlige, fordi de ofte er usynlige og / eller lugtfrie, derfor anvendes nøjagtig målende gasdetektorer. Gassernes fysiske opførsel er ikke altid forudsigelig: omgivende temperatur, tryk og ventilation mønstre har alle en væsentlig indflydelse på hvordan en gaslækage opfører sig. Svovlbrinte for eksempel er særligt farlig; selv om det har en meget karakteristisk "rådne æg" lugt ved koncentrationer over 0,1 ppm. Men ved udsættelse for koncentrationer af 50 ppm eller højere fører svovlbrinte til lammelse af olfaktoriske kirtler som gør lugtesansen ubrugelig. Dette kan igen føre til den antagelse, at faren er forbi. Langvarig udsættelse for koncentrationer over 50 ppm vil resultere i lammelse og død.

Definitionerne og reglerne maksimal eksponering for koncentrationer af giftige gasser varierer efter land. Grænser er generelt tidsvægtet da eksponering effekter er kumulative altså sammenlægges: grænserne fastsætter den maksimale eksponering i løbet af en normal arbejdsdag.

Oxygen risiko

Den normale koncentration af oxygen i atmosfæren er ca. 20,9% vol. Ilt niveauer kan være farlige, hvis de er for lave (iltsvind) eller for høj (ilt berigelse). Den samme oxygen gasdetektor måleenhed vil advare ved både berigelse og iltsvind.

Iltsvind:

I mangel på tilstrækkelig ventilation i et område, kan niveauet af ilt reduceres overraskende hurtigt blot ved vejrtrækning og forbrændingsprocesser.

Iltindholdet kan også være udtømt på grund af fortynding af andre gasser, såsom carbondioxid (også en giftig gas), nitrogen eller helium, og kemisk absorption af korrosion processer og lignende reaktioner. Oxygen sensorer bør anvendes i miljøer, hvor en af disse potentielle risici eksisterer.

Ved placering af ilt sensorer, skal tætheden af gas(erne) og "vejrtrækning" zonen (ved næse niveau) overvejes. For eksempel er helium lettere end luft, og vil forskyde oxygen fra loftet og nedad, hvorimod carbondioxid, er tungere end luft, og vil overvejende fortrænge ilten under åndedrætszonen. Ventilationen i området skal også overvejes, når gassensorer placeres.

Nedenstående tabel viser effekten af en fortyndende gas i fht. niveauet af ilt.

  Odoo image and text block
Koncentration af fortyndende gasOxygen koncentration som følge
0.5%20.8%
1%20.7%
5%19.9%
10%19.0%
15%18.2%
20%17.4%
25%16.7%

Oxygen-sensorer giver normalt det første niveau alarm, når iltkoncentrationen er faldet til 19% volumen. De fleste mennesker vil begynde at opføre sig unormalt, når niveauet når ned på 17%, og dermed vil en anden alarm fra gasdetektoren normalt være sat på denne grænse. Udsættelse for atmosfærer indeholder mellem 10% og 13% ilt kan medføre bevidstløshed meget hurtigt; Døden følger meget hurtigt, hvis iltniveauet falder til under 6% vol.

Faren ved iltsvind er let undervurderet; især da risici kan eksistere i ikke-industrielle miljøer såsom kældre m.m., hvor der anvendes CO2 og kvælstof. Iltsvind kan også skyldes korrosion eller bakterielle aktiviteter som udgør en betydelig risiko i lukkede rum såsom rør, skibe, kloakker og tunneler. Oxygen sensorer er ofte installeret i laboratorier, hvor inaktive gasser (f.eks nitrogen) er lagret i lukkede områder.

Øget mængde af ilt (Oxygen):

Øget ilt kan dramatisk øge brændbarheden af ethvert brændbart stof. Hvis iltindholdet overstiger 24% volumen, vil selv materialer såsom tøj, som normalt bare vil ulme, bryde i brand.

Risikoen ved ilt berigelse foreligger, hvor ren ilt eller koncentrerede koncentrationer af ilt er gemt; for eksempel på hospitaler og industrielle gas produktioner og distributionscentre. Oxygen gasdetektorer med stigende alarmer sat til 23,5% volumen anvendes typisk i sådanne miljøer.

Hvordan du vælger gasdetektor

Valg efter gas(ser)


Når du skal træffe beslutning om den bedste gasdetektions løsning til din situation, foreslår vi at du overvejer følgende spørgsmål:

  • Hvad kræves? En fast system eller bærbare instrumenter?

  • Er der en enkelt defineret fare, eller har du brug for at overvåge flere gasser?

  • Hvilken gas (ser)?

  • Kræver det ATEX / UL eller anden certificering eller godkendelse?

  • Er det område, der skal overvåges varmt eller våd?

  • Hvis et fast system:

a) Skal prøven overvåges ved højt tryk eller gennemstrømning?

b) Er det nødvendigt med en controller eller vil detektorerne kommunikerer med et eksisterende system?

c) Hvis det et eksisterende system, hvilken type controller bliver brugt?

Når du har overvejet nogle af de ovenstående spørgsmål, vil det være lettere at træffe beslutning om den rette gas målings løsning.

# Værktøj

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Brug hovedet - Brug sikkerhedshjelm
Få hjælp til valg af den rette sikkerhedshjelm og hovedværn
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.