True

Genanvendelse, arbejdsmiljø og PPE

Personlig sikkerhedsudstyr bør indtænkes i grønne job

I takt med den grønne omstilling breder sig, opstår der nye typer virksomheder og job. Fx har man oplevet en stor vækst i antallet af ansatte indenfor genbrug og genindvinding af materialer. Genanvendelsesbranchen udvikler sig og dette betyder nye arbejdsmiljøer, som stiller nye udfordringer til arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og ikke mindst brugen af personlig sikkerhedsudstyr (PPE).

Genanvendelse kan være farligt for dit helbred

Har du fx overvejet at det kan være farligt for dit helbred at arbejde med affaldssortering? Eller at der kan være langsigtede sundhedsrisici forbundet med genanvendelse af elektronik? Sundhedsskadelig er ikke umiddelbart noget man forbinder med genanvendelse. For genanvendelse er en god ting. Det er godt for miljøet, godt for bevaring af ofte begrænsede naturressourcer, det giver bedre bæredygtighed og nogen gange er det endda godt for klimaet.

Kompost kan indeholde mange skadelige mikroorganismer

Bioaffald kan, når det er forbehandlet korrekt, anvendes til produktion af biogas. Forbehandlingen af organisk affald fra husholdninger foregår i forbehandlingsanlæg hvor bioaffaldet omdannes til den biopulp som kan producere biogas. Enhver håndtering af bioaffald frigiver en lang række mikroorganismer, svampesporer og endotoksiner til luften. Disse er så små at de ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje. Og det er en af årsagerne til at kan påvirke vores helbred så voldsomt. Vi indånder dem så dybt i vores lunger at hvis de er små nok trænger de ud i vores blodbane.

Du kan læse mere om sundhedsrisikoen i forskellige former for støv i artiklen Kend dit støv og beskyt dit helbred - Hvorfor og hvornår er støv farligt?

Fakta om genanvendelse
  • I 2017 blev der produceret 3,5 millioner ton hushusholdningsaffald, hvoraf 48 procent blev genanvendt, hvilket er mindre end i andre europæiske lande. I Tyskland genanvendes eksempelvis 67 procent. 

  • De seneste år er antallet af beskæftigede i genanvendelsesbranchen i Danmark steget med to-tre procent årligt, og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte.

Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø, nr 8/2022

Elektronik affald kan frigive flammehæmmere

Det vurderes, at inden år 2030 vil der på vil vi producere 74 millioner tons elektronikaffald om året. 

Bromerede flammehæmmere er farlige, når man genbruger elektronikaffald, fordi de er potentielle miljøgifte og kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed. Bromerede flammehæmmere er kemikalier, der tilsættes elektroniske produkter for at reducere deres brandfare. De kan findes i en lang række elektroniske produkter, såsom computere, mobiltelefoner og fjernsyn.

Når elektronikaffald genbruges, kan bromerede flammehæmmere frigives fra produkterne og blive til stede i miljøet, hvilket kan føre til en række negative sundheds- og miljøeffekter. For eksempel kan bromerede flammehæmmere ophobes i kroppen og have en hormonforstyrrende effekt, som kan forårsage reproduktions- og udviklingsproblemer. De kan også have en negativ effekt på nervesystemet og føre til neurologiske problemer.

Derudover kan bromerede flammehæmmere være vanskelige at nedbryde og kan forblive i miljøet i lang tid, hvilket kan føre til forurening af jorden, vand og luft. Dette kan påvirke både dyrelivet og menneskers sundhed.

For at minimere eksponeringen for bromerede flammehæmmere under genanvendelse af elektronikaffald er det vigtigt at følge korrekte procedurer for håndtering af affaldet. Elektronikaffald skal sorteres og behandles på en sikker måde for at minimere risikoen for frigivelse af farlige stoffer, herunder bromerede flammehæmmere. Det er også vigtigt at sørge for, at genbrugte produkter overholder de relevante miljø- og sundhedsstandarder.


Solceller indeholder nanopartikler

Der kan være sundhedsfarer forbundet med nanopartikler i solceller under genanvendelse. Nanopartikler er ekstremt små partikler, der kan trænge dybt ind i kroppen, hvis de inhaleres eller kommer i kontakt med huden. Solceller kan indeholde nanopartikler af forskellige materialer, såsom silicium, kobber eller cadmium, afhængigt af solcelletypen.

Nogle af de potentielle sundhedsfarer forbundet med eksponering for nanopartikler inkluderer inflammation, lungeskader, hjerneskader og kræft. Det er imidlertid værd at bemærke, at forskningen på dette område stadig er i sin spæde start, og mere forskning er nødvendig for at fastslå de langsigtede sundhedseffekter af eksponering for nanopartikler fra solceller under genanvendelse.

For at minimere eksponeringen for nanopartikler under genanvendelse af solceller, bør passende personligt beskyttelsesudstyr anvendes, såsom åndedrætsværn og handsker. Der skal også være passende ventilation i arbejdsområdet for at reducere risikoen for inhalation af nanopartikler. Det er vigtigt at følge korrekte håndteringsprocedurer og sortere og opbevare solcellerne korrekt for at minimere risikoen for eksponering for nanopartikler under genanvendelsesprocessen.

Hvis du vil vide mere om nanopartikler og hvilke risici de indebærer kan du læse artiklen: EN USYNLIG FARE 


Batterier indeholder tungmetaller

At arbejde med genanvendelse af batterier kan udgøre flere sundhedsrisici på grund af potentiel eksponering for farlige kemikalier og tungmetaller. Nogle af de sundhedsrisici, der er forbundet med genanvendelse af batterier, inkluderer:

  • Indånding af giftige dampe: Genanvendelse af batterier kan frigive giftige dampe såsom svovldioxid, brintfluorid og klorin, som kan forårsage respiratoriske problemer og endda dødsfald i ekstreme tilfælde.

  • Hud- og øjenirritation: Kemikalierne i batterier, såsom svovlsyre, kan forårsage hud- og øjenirritation ved kontakt.

  • Eksponering for tungmetaller: Batterier indeholder tungmetaller såsom bly, cadmium og kviksølv, som kan ophobes i kroppen og forårsage alvorlige sundhedsproblemer såsom nyreskader, reproduktionsproblemer og nerveskader.

  • Brand- og eksplosionsrisici: Batterier kan udgøre en brand- og eksplosionsrisiko, især når de ikke håndteres korrekt eller når de er beskadigede.

  • Elektrisk stød: Arbejdere kan være i risiko for elektrisk stød, hvis de kommer i kontakt med levende elektriske kredsløb under genanvendelsesprocessen.

For at minimere sundhedsrisiciene forbundet med genanvendelse af batterier, er det væsentligt at bruge passende personligt beskyttelsesudstyr, sikre korrekt ventilation og følge korrekte håndteringsprocedurer. Det er også vigtigt at sikre, at batterierne sorteres og opbevares korrekt for at forhindre skade og potentielle farer.

 

# Arbejdsmiljø PPE

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Gasfarer i landbruget
Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.