True
ID: 1117
Visninger
1256 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
1256 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette presentation via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. 1 085-00-10P Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

3. 3 2 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 8

4. 4 3 085-00-10P English .......................................................................... 5-8 Dansk .......................................................................... 9-12 Svenska .................................................................... 13-16 Norsk ........................................................................ 17-20 Suomi ........................................................................ 21-24 EÏÏËvÈο .................................................................. 25-28 Français ..................................................................... 29-32 Deutsch ..................................................................... 33-36 Nederlands ................................................................ 37-40 Italiano ...................................................................... 41-44 Español ..................................................................... 45-48 Português .................................................................. 49-52 tyrb[ ......................................................................... 56-53

8. BEMÆRK VENLIGST: SYSTEMET VIL SLUKKES NED EFTER ADVARSLEN OM LAV BATTERISPÆNDING FOR AT BESKYTTE BATTERICELLERNE MOD SKADE. OPBEVARING OG TRANSPORT 1. Udstyret opbevares i den leverede pakning under tørre rene forhold, ikke udsat for direkte sollys, stærk varme eller dampe fra benzin eller andre opløsningsmidler. 2. Jupiter™ bør ikke opbevares ved temperaturer under -10°C eller over 50°C eller under forhold med en luftfugtighed på over 90%. 3. Hvis udstyret opbevares som beskrevet, vil luftslangens materialer holde sig uændrede i mindst 5 år. 4. Den originale emballage er egnet til transport indenfor hele EU ́s område. TEKNISKE SPECIFIKATONER (Hvis ikke specificerede i oversigtsbladet) Beskyttelsesniveau EN12941 Nominel Beskyttelsesfaktor: Se den dertil hørende brugsanvisning Luftstrømskarakteristik Fabrikantens Minimum Design Flow (MMDF) 150 l/min Maximum flow 230 l/min Batterier 4 hr batteri = 5.2V NiMH genopladeligt 8 hr batteri = 5.2V NiMH genopladeligt EX batteri = 7.8V NiMH genopladeligt Eksplosionssikkerhed EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib-forårsager ikke antændelse ved normal drift IIB – gas undergruppe: (EN50014) T3 – Max. overfladetemperatur: 200°C (Ta = -20°C til +40°C – EN50014) T = 55°C Maksimal overfladetemperatur (støvzone EN50281) SIRA Ex02Y2162X - Certificeringsnummer X – Batteriet skal oplades i sikkert område Indtrængningsbeskyttelse kode IP53 i henhold til EN60529 Udstyret med EX-overtrækket kode IP63 i henhold til EN60529 5x = Støvbeskyttelse 6x = Støvtæt x3 = Vandtåge Anvendelsesområde - 5°C til + 40°C og < 90% relativ fugtighed Vægt (inklusive 4-timers batteri, men eksklusiv bælte og filtre) Jupiter™ turboenhed = 815 gram 12 Turboenheden må ikke anvendes i slukket tilstand, da der i så fald kun gives meget lille eller slet ingen beskyttelse. Det kan resultere i ophobning af kuldioxid og iltmangel i hoveddelen. Svigter turboenheden, så forlad straks det forurenede område. 1. Pas på, at luftslangen ikke bliver viklet omkring udragende genstande i rummet. 2. Hvis under brug lufttilførslen formindskes eller svigter helt, alarmen lyder eller lugt mærkes, så forlad straks det farlige om råde og find årsagen (se under Fejlfinding). 3. Produktets levetid under brug vil afhænge af, hvor ofte det bruges og forholdene det bruges under. Hvis det bruges dagligt anbefales det, at det kasseres efter 5 års brug (filtre skal selvfølgelig skiftes så snart de er opbrugte) forudsat at det opbev ares forskriftsmæssigt som anført nedenfor. Ved hårde belastninger kan levetiden være kortere. Aftagning af åndedrætsværnet Tag ikke hoveddelen af og sluk ikke for turboen, førend du har forladt det forurenede område. 1. Tag hoveddelen af hovedet. 2. Sluk for turboen 3. Spænd bæltet af. NB: Er udstyret blevet brugt i et område, hvor det er blevet forurenet med farlige stoffer, der kræver speciel rensning eller uskadeliggørelse, bør det henlægges i en passende beholder og forsegles, indtil det kan renses. En beskrivelse af hvilke farlige stoffer udstyret er forurenet med bør anføres udenpå beholderen. RENGØRINGSVEJLEDNING Må ikke rengøres i den eksplosive atmosfære. • Brug aldrig benzin, chlorerede affedtningsmidler (som f. eks. trichloroethylen), organiske opløsningsmidler eller slibemidler t il at rengøre enhedens dele. • En blød klud gjort fugtig med mild husholdningssæbe og vand bør bruges til almindelig rengøring af enheden. Lad derefter hoveddelen tørre. • For at desinficere bruges 3M 105 renseservietter som anført i oversigtsbladet. VEDLIGEHOLDELSE Se venligst Fig. 8 . Foretag ikke anden vedligeholdelse end beskrevet i Fig. 1- 9 . Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af trænede og kvalificerede personer. Brug af uoriginale reservedele eller modifikationer af udstyret kan resultere i livsfare og gøre alle garantier ugyldige. HVAD HVORNÅR Kontroller luftflow Før brug Almindeligt eftersyn Før brug Månedligt hvis ikke brugt regelmæssigt Kalibrering Før første ibrugtagning, derefter månedligt Rengøring Efter brug Udskift batteriet efter 500 opladninger Udskiftning af filterpakning (se Fig. 9) Bortskaffelse af kasserede dele skal ske i henhold til gældende myndighedsregler. FEJLFINDING Key = Langsomt blink = Et kort lydsignal = Lange biptoner 11 ADVARSLER VISNING AKUSTISK BEMÆRKNINGER SIGNAL LAV BATTERISPÆNDING LAVT FLOW LAVT FLOW OG BATTERISP ́NDING FLOW GENOPRETTET LUGT MÆRKES Oplad batteri (Fig 1) Slange blokeret/rens/udskift slange Filtre blokerede-udskift filtre (Fig. 5) Kalibrering forkertgentag kalibrering (Fig. 3) Se ovenstående Normal drift Udskift filtre (Fig 5)

18. 32 REMARQUE : L'APPAREIL S'ETEINDRA AUTOMATIQUEMENT APRES AVOIR EMIS LE SON D'AVERTISSEMENT SIGNALANT QUE LA BATTERIE EST DECHARGEE ET CECI POUR NE PAS L'ENDOMMAGER. STOCKAGE ET TRANSPORT 1. L’appareil doit être stocké dans l’emballage fourni, dans un endroit sec, propre et à l’abri du soleil, d’une source de chaleur et ne doit pas être en contact avec des vapeurs de solvants ou d’essence. 2. Stockez le produit à des températures comprises entre -10°C et +50°C et à une humidité inférieure à 90%. 3. Dans ces conditions de stockage la durée de vie du produit est de 5 ans après sa date de fabrication. 4. L’emballage d’origine convient pour le transport du produit dans toute la Communauté Economique Européenne. SPECIFICATIONS TECHNIQUES (Sauf cas contraire précisé dans le Guide des Références) Protection Respiratoire EN12941 Facteur Nominal de Protection : reportez-vous à la notice d’instructions correspondante Caractéristiques du débit d’air Débit Minimum garanti par le fabricant (MMDF) : 150 l/min. Débit Maximum : 230 l/min. Batterie Batterie 4 heures = 5.2V NiMH rechargeable Batterie 8 heures = 5.2V NiMH rechargeable Batterie I.S. = 7.8V NiMH rechargeable Sécurité Intrinsèque EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – incapable de causer d’inflammation dans des conditions normales IIB – sous-groupe gaz (EN50014) T3 – Température de surface maximum 200°C (Ta = -20°C à +40°C – EN50014) SIRA Ex02Y2162X – Numéro d’accréditation T = 55°C – Température de surface maximale (Zones Poussières – EN50281) X – La batterie devra être chargée en zone sûre Niveau de protection de l’unité turbo marquée EN60529 IP53 Lorsqu'elle est munie de l’enveloppe I.S. EN60529 IP63 5X = protection contre les poussières 6X = étanchéité aux particules X3 = pulvérisation d’eau Conditions d’utilisation - 5°C à + 40°C et humidité < 90% Poids (avec une batterie de 4 heures, sans les filtres ni la ceinture) Unité de filtration Jupiter = 815 grammes L’appareil 3M Jupiter ne doit pas être utilisé lorsqu’il est éteint car il n’offre alors que peu ou pas de protection respirato ire. De plus la concentration en dioxyde de carbone augmente dans la pièce faciale et la quantité d’oxygène peut alors diminuer. Quitter la zone contaminée immédiatement. 1. Veillez à ce que le tuyau respiratoire ne puisse se prendre dans aucun objet protubérant. 2. Si le débit d’air s’arrête au cours de l’utilisation de l’appareil, ou s’il diminue de telle sorte que l’alarme se déclenche o u même si une odeur est détectée dans la pièce faciale, quittez immédiatement la zone contaminée et recherchez l’origine de ce problème (reportez-vous au tableau “Identification des pannes”). 3. La durée d’utilisation du produit dépend des conditions et de la fréquence d’utilisation. Pour un usage quotidien il est recommandé de changer le produit après environ 5 ans d’utilisation, sous réserve que les instructions ci-dessous relatives au stockage aient été respectées. En effet des conditions extrêmes de stockage peuvent accélérer l’usure du produit. Fin d’utilisation N’enlevez la pièce faciale et n’arrêtez l’appareil qu’après avoir quitté la zone contaminée. 1. Otez la pièce faciale. 2. Arrêtez l’unité filtrante Jupiter. 3. Otez la ceinture. REMARQUE : Si l’appareil a été utilisé dans un environnement tel qu’il nécessite une décontamination suivant une procédure particulière, il convient de le stocker, dans l’attente de cette décontamination, dans un conteneur adéquat et fermé hermétiquement. La nature du contaminant doit figurer à l’extérieur du conteneur. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE Ne pas nettoyer dans une atmosphère explosive. • N’utilisez ni essence, ni dégraissants chlorés (tels que trichloréthylène), ni solvants organiques, ni produits de nettoyage abr asifs pour nettoyer l’un des éléments de l’équipement. • Utilisez un tissu doux imbibé d’une solution d’eau savonneuse. • Pour nettoyer l’appareil utilisez des pochettes 3M 105 comme indiqué dans le Guide des Références. MAINTENANCE Voir Fig. 8. Ne pas tenter d’opération d’entretien autre que celles décrites dans les figures 1 à 9 . La maintenance, l’entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un personnel correctement formé. L’utilisation de pièces ou d’éléments non homologués ainsi que toute modification non autorisée peut nuire à la santé ou à la vie de l’utilisate ur et peut annuler toute garantie offerte par 3M. QUOI QUAND Contrôle du débit d’air Avant utilisation Vérification générale Avant utilisation Tous les mois si l’utilisation n’est pas régulière Calibrage Avant la première utilisation et ensuite tous les mois Nettoyage Après utilisation Remplacez la batterie après 500 cycles de charge. Remplacement du joint d’étanchéité des filtres (voir Fig. 9) Veuillez respecter la législation en vigueur (respect de l’environnement) lorsqu’il s’agit de jeter des pièces de cet appareil. IDENTIFICATION DES PANNES Légende = Clignotement lent = Un son court (bip) = Un son long par intermittence (bip) 31 AVERTISSEMENT AFFICHAGE SON COMMENTAIRES BATTERIE DÉCHARGÉE DÉBIT D'AIR FAIBLE DÉBIT D'AIR FAIBLE ET BATTERIE DÉCHARGÉE RÉTABLISSEMENT DU DEBIT D'AIR ODEUR DÉTECTÉE Charger la batterie (Fig 1) Tuyau bouché - Nettoyer / remplacer le tuyau Filtres colmatés - Remplacer les filtres (Fig 5) Mauvais calibrage - Recalibrer (Fig 3) Voir ci-dessus Opération normale Remplacer les filtres (Fig 5)

22. 40 OPMERKING: HET SYSTEEM WORDT UITGESCHAKELD NA EEN WAARSCHUWING VOOR EEN BIJNA LEGE BATTERIJ OM BESCHADIGING VAN DE BATTERIJCELLEN TE VOORKOMEN. BEWAREN EN TRANSPORT 1. De uitrusting moet bewaard worden in de verpakking in een droge, propere omgeving beschermd tegen direct zonlicht, hoge temperatuur, benzine en solventdampen. 2. Niet bewaren bij temperaturen onder -10°C of boven +50°C, of waar de vochtigheidsgraad boven 90% ligt. 3. Wanneer als dusdanig bewaard, bedraagt de verwachte houdbaarheidsduur 5 jaar na fabricatiedatum. 4. De originele verpakking is geschikt om het product door alle landen van de Europese Economische Gemeenschap te transporteren. TECHNISCHE SPECIFICATIES (behalve indien anders aangegeven in het referentieblad) Ademhalingsbescherming EN12941 Nominale Protectiefactor: zie de specifieke gebruiksinstructies Debietgegevens uitgang Minimale luchtstroom (MMDF): 150 l/min Maximale luchtstroom: 230 l/min Batterijen Batterij 4 uur = 5.2V NiMH herlaadbaar Batterij 8 uur = 5.2V NiMH herlaadbaar Intrinsiek veilige batterij = 7.8V NiMH herlaadbaar Intrinsieke veiligheid EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – niet in staat ontsteking te veroorzaken bij normale werking IIB – gas subgroep: (EN50014) T3 – Max. oppervlaktetemperatuur 200°C (Ta = -20°C tot +40°C – EN50014) T =55°C – Max. oppervlaktetemperatuur (Stofzones - EN50281) SIRA Ex02Y2162X – Certificatienummer X – De batterij moet in een veilige ruimte worden opgeladen Indringings beschermingscode voor de Jupiter eenheid EN60529 IP53 Wanneer uitgerust met de intrinsiek veilige hoes EN60529 IP63 5x = Stofbescherming 6x = Stofdicht x3 = Waterspray Gebruikscondities -5 °C tot + 40 °C en < 90 % vochtigheidsgraad Gewicht (met batterij van 4 uur maar zonder riem en filters) Jupiter™ filtereenheid = 815 gram Het gebruik zonder aangeschakelde motor is niet normaal, aangezien weinig of geen bescherming wordt geboden. Er kan koolstofdioxide worden opgebouwd en zuurstoftekort optreden binnenin de hoofdkap. Verlaat de verontreinigde ruimte onmiddellijk. 1. Zorg ervoor dat de ademslang niet achter uitstekende voorwerpen blijft haken. 2. Indien gedurende het gebruik de luchtstroom naar de hoofdkap stopt of vermindert en het alarm afgaat of wanneer een geur wordt waargenomen, verlaat dan onmiddellijk de verontreinigde ruimte en ga na wat de oorzaak is (zie “Mogelijke storingen”). 3. De levensduur van het product is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de gebruikscondities, er wordt aanbevolen het produc t te vervangen na ongeveer 5 jaar gebruik, op voorwaarde dat het product bewaard wordt zoals verder aangegeven. Sommige extreme omstandigheden kunnen resulteren in een kortere levensduur. Het afzetten Verwijder de hoofdkap niet of zet de motor niet af totdat u de verontreinigde ruimte hebt verlaten. 1. Zet de hoofdkap af. 2. Schakel de motor uit. 3. Maak de riem los. OPMERKING: Indien het ademhalingstoestel werd gebruikt in een ruimte waar het werd besmet met een substantie die speciale ontsmettingsprocedures vereist, dient het in een geschikte afgesloten verpakking te worden opgeborgen en afgesloten totdat het kan worden ontsmet. REINIGINGSVOORSCHRIFTEN Niet reinigen in een potentieel explosieve omgeving. • Uitsluitend met een zachte doek en een oplossing van zachte zeep en water schoonmaken. • Gebruik geen benzine, ontvettende vloeistoffen op basis van chloor (zoals trichloorethyleen), organische oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen om welk onderdeel van de uitrusting dan ook te reinigen. • Gebruik voor het desinfecteren de 3M 105 reinigingsdoekjes zoals vermeld in het referentieblad. ONDERHOUD Zie Fig. 8 . Voer geen andere onderhoudswerkzaamheden uit dan deze aangegeven in Fig. 1 tot 9 . Onderhoud, service en reparaties dienen uitsluitend door geschoold personeel te worden uitgevoerd. Het gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of ongeoorloofde wijzigingen kunnen gevaar voor het leven of de gezondheid opleveren en doen elke garantie te niet. WAT WANNEER Controle luchtstroom Voor gebruik Algemene inspectie Voor gebruik Maandelijks indien niet frequent gebruikt Kalibratie Voor het eerste gebruik, daarna maandelijks Reiniging Na gebruik Vervang de batterij na 500 opladingen. Vervanging afdichtingsring filter (zie Fig. 9) Indien onderdelen verwijderd moeten worden, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. MOGELIJKE STORINGEN Legende = Traag geflikker = 1 korte beep = Lange onderbroken beep 39 WAARSCHUWINGEN DISPLAY GELUID TOELICHTING BIJNA LEGE BATTERIJ LAGE LUCHTSTROOM LAGE LUCHTSTROOM EN BIJNA LEGE BATTERIJ HERSTELDE LUCHTSTROOM GEUR WAARGENOMEN Laad de batterij (Fig. 1) Slang geblokkeerd - deblokkeer / vervang slang Filters verzadigd - vervang filters (Fig. 5) Onjuiste kalibratie - opnieuw kalibreren (Fig. 4) Zie hierboven Normale werking Vervang filters (Fig. 5)

24. 44 ATTENZIONE: SPEGNERE IL GRUPPO FILTRAZIONE AL SUONO DI BATTERIA POCO CARICA PER NON DANNEGGIARE LE CELLE DELLA BATTERIA. CONSERVAZIONE E TRASPORTO 1. L’apparecchiatura dovrà essere immagazzinata nell’imballo originale, in ambiente pulito e asciutto, evitando l’esposizione dire tta alla luce solare, lontano da fonti di calore e da vapori di benzina o solventi. 2. Conservare ad una temperatura compresa tra -10°C e +50°C con umidità inferiore al 90%. 3. Quando conservato in modo appropriato, la vita media del Gruppo Filtrazione Jupiter™ è approssimativamente di cinque anni dalla data di fabbricazione. 4. L’imballo originale è idoneo per il trasporto all’interno della Comunità Economica Europea SPECIFICHE TECNICHE Protezione Respiratoria EN12941 Fattore di protezione nominale: consultare le relative Istruzioni d’uso Flusso della’aria Flusso minimo garantito dal produttore (MMDF) 150 l/min Flusso massimo 230 l/min. Batterie Batteria da 4 ore = 5.2V NiMH ricaricabile Batteria da 8 ore = 5.2V NiMH ricaricabile Batteria a Sicurezza Intrinseca I.S. = 7.8V NiMH ricaricabile Sicurezza Intrinseca EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – il sistema non causa inneschi nelle normali condizioni di utilizzo IIB – sotto gruppi di gas: (EN50014) T3 – massima temperatura superficiale 200°C (Ta = -20°C to +40°C – EN50014) T = massima temperatura superficiale (area polverosa - EN50281) SIRA Ex02Y2162X - Numero di certificazione X – la batteria va sostituita in ambienti sicuri Protezione in ingresso al sistema di filtrazione EN60529 IP53 Quando effettuato con l'involucro I.S. EN60529 IP63 5x = protezione da polveri 6x = polveri fini x3 = aerosol acquosi Condizioni Operative Da -5°C a + 40°C con umidità inferiore al 90% Peso (inclusa la batteria da 4 ore ma escludendo cintura e filtri) Gruppo Filtrazione Jupiter™ = 815 grammi L’utilizzo del sistema in assenza di alimentazione non è previsto, in quanto la protezione fornita è insufficiente, se non inesistente e la possibilità di incrementare la quantità di anidride carbonica con una conseguente diminuzione di ossigeno all’interno del cappucci/elmetti. 1. Fare attenzione che il tubo corrugato non si impigli su oggetti sporgenti. 2. Se durante l’utilizzo il flusso d’aria si interrompe o il flusso d’aria è insufficiente facendo inserire l’allarme acustico o si percepiscono odori, abbandonare immediatamente l’area contaminata e verificare la causa dell’inconveniente (Vedere la Guida ad eventuali problemi). 3. La durata ‘in uso’ del prodotto varierà in relazione alla frequenza e alle condizioni d’impiego. Nell’impiego quotidiano, si raccomanda di sostituire il prodotto approssimativamente dopo 5 anni di utilizzo, provvedendo ad una adeguata conservazione come indicato di seguito. Alcune condizioni estreme possono causare un precoce deterioramento. Allontanamento dalla zona di lavoro Non rimuovere il cappucci/elmetti né chiudere l’aria fino a quando non ci si è allontanati dall’area contaminata. 1. Liberare la testa dal cappucci/elmetti. 2. Chiudere l’aria. 3. Slacciare la cintura. NOTA: Se il respiratore è stato utilizzato in un’area nella quale è stato contaminato da una sostanza che richiede procedure di decontaminazione speciali, riporlo in un contenitore apposito, dove rimarrà sigillato fino a quando non sia possibile effettuarne la decontaminazione. Indicare sull’involucro esterno del contenitore il tipo di sostanza contaminante. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA Non pulire il sistema in atmosfere potenzialmente esplosive. • Non utilizzare benzina, fluidi sgrassanti clorurati (come tricloroetilene), solventi organici o detergenti abrasivi per pulire i componenti dell’apparecchiatura. • Pulire il cappuccio / elmetto utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e un sapone neutro per uso domestico. • Per disinfettare 3M 105 utilizzare prodotti come specificato nel depliant illustrativo. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE Vedere Fig. 8 . Non effettuare alcuna operazione sul sistema salvo quelle descritte nelle fig. da 1-9 . Questo programma fornisce una guida per le operazioni minime di manutenzione ordinaria che è necessario svolgere affinché il sistema sia sempre pronto per l’uso. La manutenzione, l’assistenza e le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Se è richiesto lo smaltimento di parti di ricambio, dovrà essere effettuato in accordo con le normative ambientali vigenti. CASA FARE QUANDO Controllo del flusso Prima dell’uso Ispezione generale Prima dell’uso Mensilmente se non usato regolarmente Calibaratura Prima dell’utilizzo e poi mensilmente Pulizia Dopo ogni utulizzo Sostituire la batteria ogni 500 ricariche Sostituzione guarnizione del filtro (vedere Fig. 9) Se è richiesto lo smaltimento di parti di ricambio,dovrà essere effettuato in accordo con le normative ambientali locali. GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI Chiave di lettura = Flash lento = Un solo suono breve = Suono lungo e intermittente 43 AVVERTIMENTI DISPLAY ALLARME COMMENTI BATTERIA POCO CARICA FLUSSO BASSO FLUSSO BASSO/ BATTERIA POCO CARICA RIPRESA DEL FLUSSO AVVERTIMENTO ODORI Caricare la batteria (Fig 1) Tubo intasato - Pulire /sostituire tubo Filtri intasati - Sostituire Filtri (Fig 5) Calibratura non corretta - Ricalibrare (Fig 3) Vedere sopra Normal operazioni Sostituire I filtri (Fig 5)

26. 48 NOTA: EL SISTEMA SE DESCONECTARÁ SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA PARA PROTEGER LAS CELDAS DE LA MISMA. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 1. El equipo debe almacenarse en el embalaje en un lugar seco y limpio y alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura o vapores de gasolina o disolventes. 2. No lo guarde en temperaturas inferiores a –10°C ni superiores a +50°C, o donde la humedad sea superior al 90%. 3. Cuando se almacena tal y como recomendamos, la duración del producto es de 5 años desde la fecha de fabricación. 4. El embalaje original es adecuado para el transporte de este producto dentro de la Comunidad Económica Europea. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (A menos que se indique otra cosa en el Manual de Referencia) Protección Respiratoria EN12941 Factor de Protección Nominal: ver las instrucciones correspondientes Características del caudal Caudal mínimo de diseño (MMDF) 150 l/min Caudal máximo 230 l/min. Baterías Batería de 4 horas = 5.2V NiMH recargable Batería de 8 horas = 5.2V NiMH recargable Batería de S.I. = 7.8V NiMH recargable Seguridad Intrínseca EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – incapaz de causar ignición en operación normal IIB – gas subgrupo: (EN50014) T3 – Max. temperatura de superficie 200°C (Ta = -20ºC to +40ºC – EN50014) T = 55°C - Máxima temperatura de superficie (Zonas de polvo – EN50281) SIRA Ex02Y2162X – Nº de Certificado X - La batería debe cargarse en una zona segura Código de Protección frente a la entrada de sustancias en la unidad de filtración EN60529 IP53. Cuando se lleva la funda de Seguridad Intrínseca: EN60529 IP63. 5x = Protección frente a polvo 6x = Hermético al polvo x3 = Protección frente a pulverización de agua Condiciones de operación De - 5ºC a + 40ºC y < 90% de humedad Peso (incluyendo batería de 4 horas y excluyendo cinturón y filtros) Jupiter™ unidad de turbo-ventilación = 815 gramos El equipo apagado ‘power-off’ proporciona muy poca o ninguna protección, por lo que no debe usarlo de esa forma, puede producirse una acumulación de dióxido de carbono y desplazamiento de oxígeno en el interior de la unidad de cabeza y debe evacuar el área contaminada inmediatamente. 1. Tenga cuidado de que el tubo de respiración no se enrosque alrededor de algún objeto saliente. 2. Si durante el uso se detiene el caudal y suena la alarma o si se detecta olor, evacúe inmediatamente el área contaminada e investigue la causa (ver Detección de Problemas). 3. La duración de la unidad de filtración depende de la frecuencia y de las condiciones de uso. Si el equipo se utiliza diariame nte, se recomienda reemplazar la unidad de filtración a los 5 años, siempre que el equipo se almacene como se indica más adelante. Condiciones extremas pueden ocasionar deterioros y acortar la vida de la unidad. Fin del periodo de uso No se quite la unidad de cabeza, ni apague el suministro de aire hasta haber evacuado el área contaminada. 1. Retire el casco o capucha de la cabeza. 2. Apague la unidad de filtración. 3. Retire el cinturón. NOTA: Si el equipo se utilizó en un área donde ha sido contaminado por una sustancia que exige procedimientos de descontaminación, dicho equipo debe ser colocado en un recipiente adecuado y sellado hasta que pueda ser descontaminado. Debe registrarse el tipo de contaminante en la parte externa del recipiente. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA No limpie el equipo en atmósferas potencialmente explosivas. • No utilice gasolina, ni líquidos desengrasantes clorados (tales como tricloroetileno), disolventes orgánicos ni sustancias abra sivas para limpiar cualquier parte de este equipo. • Utilice un paño limpio mojado en una solución poco concentrada de agua y jabón líquido doméstico. • Para desinfectar utilice las toallitas desinfectantes indicadas en el Manual de Referencia, 3M 105. PLAN DE MANTENIMIENTO Ver Fig. 8 . No intente realizar ningún otro mantenimiento distinto a las operaciones descritas en las Fig. 1-9 . El uso de componentes no aprobados y el realizar modificaciones no autorizadas pueden resultar en peligro para la salud o la seguridad del usuario y pueden invalidar la garantía. Para desechar componentes del equipo, deben seguirse los procedimientos de acuerdo con la legislación local. TIPO DE COMPROBACIÓN CUÁNDO Comprobación de caudal Antes del uso Inspección General Antes del uso Mensual si no se utiliza regularmente Calibración Antes del primer uso y después mensual Limpieza Después del uso Sustituya la batería después de 500 cargas. Sustitución de la junta del filtro (ver Fig. 9). Si es necesario desechar algún elemento del equipo debe realizarse de acuerdo con los requisitos locales de medio ambiente. DETECCIÓN DE PROBLEMAS Código = Iluminación intermitente lenta = Un pitido corto = Pitido intermitente largo 47 AVISOS INDICADORES SONIDO COMENTARIOS BAJA BATERÍA BAJO CAUDAL BAJO CAUDAL Y BATERÍA RECUPERACIÓN DE CAUDAL DETECCIÓN DE OLOR Cargar batería (Fig. 1) Tubo bloqueado - Sustituir tubo o desbloquearlo Filtros bloqueados - Sustituir filtros (Fig. 5) Calibración incorrecta - Re-calibrar (Fig. 3) Ver arriba Operación normal Sustituir filtros (Fig. 5)

28. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 1. O equipamento deve ser armazenado na embalagem num lugar seco, limpo e protegido da luz solar directa, fontes de alta temperatura ou vapores de gasolina e dissolventes. 2. Não deverá ser armazenado com temperaturas inferiores a -10ºC nem superiores a +50ºC ou em locais onde a humidade seja superior a 90%. 3. Quando é armazenado de acordo com as recomendações, a duração do produto é de 5 anos desde a data de fabrico. 4. A embalagem original é adequada para o transporte deste produto dentro da Comunidade Económica Europeia. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (A menos que se indique outra coisa no Manual de Referência) Protecção respiratória EN12941 Factor de Protecção Nominal: ver as instruções correspondentes Características do caudal Caudal mínimo de desenho (MMDF) 150 l/min Caudal máximo 230 l/min Baterias Baterias de 4 horas = 5.2V NiMH recarregáveis Baterias de 8 horas = 5.2V NiMH recarregáveis Baterias de S.I. = 7.8V NiMH recarregáveis Segurança Intrínseca EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – incapaz de causar ignição ou operação manual IIB – gás subgrupo: (EN50014) T3 – Máx. temperatura de superfície 200°C (Ta = -20ºC a +40ºC – EN50014) T = 55°C – Máxima temperatura de superfície (Zonas de poeiras – EN50281) SIRA Ex02Y2162X – Nº de Certificado X – A bateria deverá ser carregada numa área segura Código de Protecção contra a entrada de substâncias na unidade de filtração EN60529 IP53. Quando utilizado o invólucro de Segurança Intrínseca: EN60529 IP63. 5x = Protecção contra poeiras 6x = Hermético a poeiras x3 = Protecção contra pulverização de água Condições de funcionamento - 5°C a + 40°C e < 90% humidade Peso (incluindo bateria de 4 horas e excluindo cinturão e filtros) Jupiter™ unidade de turbo ventilação = 815 gramas 52 forma, pode produzir-se uma acumulação de dióxido de carbono e deslocação de oxigénio no interior da unidade de cabeça, pelo que deve evacuar imediatamente a área contaminada. 1. Tenha cuidado para evitar que o tubo de respiração se enrole em objectos salientes. 2. Se durante a utilização o caudal para ou o alarme toca e se detectar algum cheiro, evacue imediatamente a área contaminada e investigue a causa (ver Detecção de Problemas). 3. A duração da unidade de filtração depende da frequência e das condições de utilização. Se o equipamento é utilizado diariamente, recomenda-se substituir a unidade de filtração ao fim de 5 anos, sempre que o equipamento fique armazenado conforme se indica de seguida. Condições extremas podem reduzir a vida da unidade. Fim do período de utilização Não retire a capucha nem desligue o fornecimento de ar até que tenha evacuado a área contaminada. 1. Retire o capacete da cabeça. 2. Desligue a unidade de filtração. 3. Retire o cinturão. NOTA: Se o equipamento tiver sido utilizado numa área que tenha provocado a sua contaminação com uma substância que requeira procedimentos de descontaminação especiais, deverá colocá-lo num recipiente adequado e selá-lo até que possa ser descontaminado. O tipo de contaminante deverá ser assinalado no exterior do recipiente. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA Não limpe o equipamento em atmosferas potencialmente explosivas. Não utilizar gasolina, fluídos desengordurantes clorados (como por ex. tricloroetileno), solventes orgânicos ou agentes abrasivos para limpar qualquer parte do equipamento. Utilizando um pano limpo humedecido com uma solução suave de água e detergente doméstico líquido. Para desinfectar utilize os toalhetes desinfectantes 3M 105 indicados no Manual de referência. PLANO DE MANUTENÇÃO Ver Fig. 8 . Não tente fazer nenhuma outra manutenção diferente das descritas nas Fig. 1-9. A utilização de componentes não aprovados e fazer modificações sem autorização, podem resultar em perigo para a saúde ou segurança do utilizador e podem anular a garantia. Para deitar fora componentes do equipamento, devem ser seguidos os procedimentos de acordo com a legislação local. TIPO DE COMPROVAÇÃO QUANDO Comprovação de caudal Antes da utilização Inspecção Geral Antes da utilização Mensalmente se não for utilizado regularmente Calibração Antes da primeira utilização e depois mensalmente Limpeza Depois da utilização Substitua a bateria depois de 500 cargas Substituição da junta do filtro (ver Fig. 9) Se for necessário deitar fora algum elemento do equipamento, deve fazê-lo de acordo com os requisitos locais do meio ambiente. DETECÇÃO DE PROBLEMAS Códigos = Iluminação intermitente lenta = Apito curto = Apito longo e intermitente NOTA: SO SISTEMA DESLIGA-SE A BATERIA ESTIVER DESCARREGADA, PARA PROTEGER AS CÉLULAS DA MESMA. 51 AVISOS INDICADORES ALARME COMENTÁRIOS SONORO BATERIA FRACA CAUDAL BAIXO CAUDAL BAIXO E BATERIA RECUPERAÇÃO DO CAUDAL DETECÇÃO DE CHEIRO Carregar bateria (Fig 1) Tubo bloqueado - Substituir tubo/desbloquear Filtros bloqueados - Substituir filtros (Fig 4) Calibração incorrecta - Voltar a calibrar (Fig 3) Ver informação anterior Normal operation Substituir filtros (Fig 5)

10. 16 FÖRVARING OCH TRANSPORT 1. Utrustningen bör förvaras i originalförpackningen under torra, rena förhållande, skyddad från solljus, hög värme och/eller lösningsmedelsångor. 2. Utrustningen kan förvaras inom temperaturområdet -10°C till +50°C, samt i luftfuktighet under 90%.RH. 3. Om utrustningen förvaras enligt ovanstående föreskrifter, är den förväntade hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum. 4. Originalförpackningen lämpar sig för transport av produkten inom EU området. TEKNISK SPECIFIKATION (Såvida inget annat anges i reservdels- och tillbehörslistan) Andningsskydd SS-EN12941 Nominell skyddsfaktor: se respektive huvudenhets bruksanvisning Flödeskarakteristik Tillverkarens rekommenderade minimiflöde (MMDF) 150 l/min Maximalt flöde 230 l/min. Batterier 4 timmars = 5,2V NiMH laddningsbart 8 timmars = 5,2V NiMH laddningsbart EX = 7,8V NiMH laddningsbart Explosionssäkerhet EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162Xib - kan ej orsaka antändning vid normal användning IIB – gas undergrupp: (EN50014) T3 – Max. yttemperatur 200° C (Ta = -20°C till 40°C – EN50014) T = 55°C Max. yttemperatur (Damm zoner - EN50281) SIRA Ex02Y2162X - Certifieringsnummer X – Batteriet skall laddas i ett säkert utrymme Täthet enl. kod EN60529 IIP53 Då EX Överdrag används tillsammans med turboenheten EN60529 IIP63 5x = Skydd mot damm 6x = Dammtät x3 = Vattenöversköljning Driftsförhållanden -5°C till + 40°C och < 90% RH. Vikt Turboenhet inklusive bälte, ca 760 g. Batteri, 4 t. ca 320 g. Batteri, 8 t. ca 500 g. Partikkelfilter(par), ca 280 g. ABEKP(par), ca 940 g. Att använda turboenheten avstängd är onormalt. Minskat skydd eller inget alls uppnås, koldioxid byggs upp i huvudenheten och tränger undan syret. Lämna det förorenade utrymmet omedelbart. 1. Var försiktig så att andningsslangen inte fastnar runt utskjutande föremål. 2. Om luftflödet till huvudenheten försvinner eller avtar och alarmen ljuder under användning eller odör upptäcks, måste utrymmet omedelbart lämnas och orsaken undersökas (se felsökningen) 3. Produktens livslängd varierar beroende på hur ofta den används och under vilka förhållande. Vid daglig användning rekommenderas att produkten tas ur bruk efter ca 5 år, under förutsättning att den förvaras enligt följande beskrivning. Vissa extrema förhållande kan leda till att produktens livslängd minskar. Avtagning Ta inte av huvudenheten och stäng inte av lufttillförseln förrän du har lämnat det förorenade området. 1. Ta av huvudenheten 2. Stäng av turboenheten 3. Knäpp upp midjebältet OBS! Om andningsskyddet har använts i ett område där det har förorenats av substanser som kräver speciella saneringsåtgärder ska det placeras i lämplig behållare som förseglas tills det kan saneras. Typ av förorening ska märkas på utsidan av behållaren eller i enlighet med företagets policy. RENGÖRING Utrustningen får inte rengöras i potentiellt explosiv miljö. • Använd en ren trasa fuktad med mild tvållösning. • Använd inte bensin, avfettningsvätskor som innehåller klor (såsom trikloretylen), organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra någon del av utrustningen. • För desinfektion används 3M 105 servetter. UNDERHÅLL Se fig. 8 . Utför inga andra serviceåtgärder än de som beskrivs i fig. 1-9 . Underhåll, service och reparationer får endast utföras av utbildad personal. Ej auktoriserade ändringar och/eller användning av icke godkända reservdelar kan leda till dödsfall och/eller personskador och kan dessutom upphäva eventuella garanti- och/eller försäkringskrav. VAD NÄR Flödes kontroll Före användning Allmän kontroll Före användning Varje månad om inte i dagligt bruk Kalibrering Före första användning, därefter varje månad eller vid behov Rengöring Efter användning Byt batteriet när dets angivna driftstid inte uppnås (minst 500 laddningar). Byte av filterpackning (se fig. 9) Deponering av eventuella komponenter sker i överensstämmelse med lokala bestämmelser. FELSÖKNING Koder = Blinkning = En kort signal = Lång upprepad signal OBS. UTRUSTNINGEN STÄNGS AV EFTER LÅG BATTERIVARNING FÖR ATT SKYDDA BATTERIET. 15 VARNINGAR DISPLAY LJUDSIGNAL KOMMENTARER LÅG BATTERISPÄNNING LÅGT FLÖDE LÅGT FLÖDE / BATTERISPG. ÅTERGÅNG TILL NORMALFLÖDE ODÖR UPPTÄCKS Ladda batteriet (fig 1) Andningsslangen tilltäppt - Rengör / byt slangen Filtren tilltäppta - Byt filtren (fig 5) Kalibreringen felaktig - Kalibrera (fig 3) Se ovanför Normal funktion Byt filtren (fig 5)

12. Systemet skal ikke brukes med turboen avslått da dette gir liten eller ingen åndedrettsbeskyttelse. Karbondioksyd kan bygge seg opp i hodesettet og det blir mangel på oksygen. Hvis turboen stanser må du forlate det forurensede området umiddelbart. 1. Sørg for at pusteluftslangen ligger inntil kroppen slik at den ikke setter seg fast i andre gjenstander. 2. Hvis lufttilførselen stopper eller reduseres under bruk og du hører alarmsignalet, forlat det forurensede området umiddelbart og undersøk årsaken. 3. Levetiden på utstyret vil variere avhengig av bruk. Ved normal daglig bruk, er det anbefalt å bytte utstyret etter 5 år. Merk at utstyret kan få kortere levetid under ekstreme forhold. Demontering Ta ikke av deg hodesettet, kople fra pusteluftslangen eller skru av turboen før du har forlatt det forurensede området. 1. Ta av deg hodesettet. 2. Skru av turboen. 3. Ta av deg beltet. MERK Hvis systemet har vært brukt i et område med spesiell forurensning som krever dekontaminasjon, må det oppbevares i egen emballasje inntil systemet kan dekontamineres. RENGJØRING Må ikke rengjøres i eksplosjonsfarlige områder. • Bruk en ren fuktig klut med mild såpe. • Det må ikke brukes bensin, klorerte avfettingsvæsker (f.eks trikloretylen), organiske løsemidler eller slipemidler for å gjøre rent utstyret. • For å desinfisere systemet, se Referanseheftet. VEDLIKEHOLD Se Fig. 8 . Utfør ikke annet vedlikehold enn det som er beskrevet i Fig. 1-9. Vedlikehold, service og reparasjon må kun utføres av trenede personer. Bruk av uoriginale deler eller uautorisert modifikasjon kan resultere i fare for liv og helse, og gjøre eventuelle garanti- elle r forsikringskrav til 3M ugyldig. HVA NÅR Sjekk av luftgjennomstrømning Før bruk Generell inspeksjon Før bruk Hver måned hvis utstyret ikke brukes jevnlig Kalibrering Før første gang bruk, deretter hver måned Rengjøring Etter bruk Bytt batteri når full driftstid ikke oppnås etter lading (minst 500 ladinger). Bytte av filter – se Fig. 9. Destruksjon av forurensede deler (f.eks. filter) skal håndteres i henhold til lokalt regelverk. FEILSØKING Symbolforklaring = Blinker sakte = Et kort signal = Langt vedvarende signal MERK: SYSTEMET VIL SLÅ SEG AV NÅR BATTERINIVÅET BLIR FOR LAVT FOR Å BESKYTTE CELLENE MOT SKADE. 19 STATUS LYS LYD KOMMENTAR LAV BATTERIKAPASITET FOR LAV LUFTGJENNOM- STRØMNING FOR LAV LUFTGJENNOMSTRØMNING OG BATTERIKAPASITET LUFTGJENNOMSTRØMNING GJENOPPRETTET LUKT MERKES I HODESETTET Lad batteriet (Fig. 1) Slangen tett/ødelagt - Rengjør/bytt slange Tette filtre - Bytt filtre (Fig. 5) Feil kalibrering - Kalibrer på nytt (Fig. 3) Se over Normal funksjon Bytt filtre (Fig 5) 20 OPPBEVARING OG TRANSPORT 1. Når utstyret ikke er i bruk, skal det lagres rent og tørt. Må ikke utsettes for direkte sollys, høy temperatur, eller damp fra b ensin eller løsemidler. 2. Lagringstemperatur er -10°C til +50°C og luftfuktigheten må ikke overskride 90%. 3. Når utstyret er lagret som beskrevet ovenfor, er forventet levetid 5 år fra produksjonsdato. 4. Hvis utstyret skal transporteres over lengre avstander, anbefales det å bruke original forpakning. TEKNISKE SPESIFIKASJONER (Hvis ikke annet er oppgitt i referanseheftet) Åndedrettsbeskyttelse EN12941 Nominell beskyttelsesfaktor - se bruksanvisningen til relevant hodesett Luftgjennomstrømning Manufacturers Minimum Design Flow (MMDF) 150 l/min Maksimal luftgjennomstrømning 230 l/min. Batterier 4 timers batteri = 5.2V NiMH oppladbart 8 timers batteri = 5.2V NiMH oppladbart EX batteri = 7.8V NiMH oppladbart EX godkjenning EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – umulig å lage gnist ved normal bruk IIB – gass undergruppe: (EN50014) T3 – Maksimal overflatetemperatur 200°C (Ta = -20°C til +40°C – EN50014) T – 55°C – maksimal overflatetemperatur (støvsoner – EN50281) SIRA Ex02Y2162X – Sertifiseringsnummer X – Batteriet må lades i et sikkert område Utstyrets tetthetesgrad IP53 (IP63 når Ex-overtrekket er montert) 5x = Støvbeskyttelse 6x = Støvtett x3 = Vanntåke Brukstemperatur - 5°C til + 40°C og mindre enn 90% luftfuktighet Ve k t Jupiter™ turbo inkludert 4 timers batteri, uten belte og filter – 815 gram.

14. 24 HUOMAA: AKKUKENNOJEN SUOJAAMISEKSI VIRTA KATKEAA AUTOMAATTISESTI AKUN TYHJENEMISVAROITUKSEN JÄLKEEN. VARASTOINTI JA KULJETUS 1. Laite on varastoitava alkuperäisessä pakkauksessaan kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa suojassa suoralta auringonvalolta, kuumilta lämmönlähteiltä sekä bensiini- ja liuotinhöyryiltä. 2. Sallittu lämpötila-alue varastoinnin aikana on -10°C...+50°C ja ilmankosteus enintään 90%. 3. Kun laite varastoidaan ohjeiden mukaisesti, sen odotettavissa oleva varastointi-ikä on 5 vuotta valmistuspäivästä lukien. 4. Tämän tuotteen pakkauslaatikot soveltuvat käytettäviksi kuljetuksissa Euroopan talousalueella. TEKNISET TIEDOT (Ellei tuotevihkossa muuta mainita) Hengityksen suojaus EN12941 Nimellinen suojauskerroin: Katso päähineen käyttöohje Virtausominaisuudet Valmistajan suunnittelema minimivirtaus (MMDF) 150 l/min. Maksimivirtaus 230 l/min. Akut 4 h akku = 5,2V NiMH, ladattava 8 h akku = 5,2V NiMH, ladattava Ex-akku = 7,8V NiMH, ladattava Räjähdysturvallisuus EN50020 EEX ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – ei aiheuta sytytystä normaalikäytössä IIB – kaasun alaryhmä: (EN50014) T3 – maks. pintalämpötila 200°C (Ta = -20°C – + 40°C – EN50014) T = 55°C - maks. pintalämpötila (räjähdysturvallinen ympäristö, pölyt – EN50281) SIRA Ex02Y2162X – Sertifiointinumero X – akku on ladattava turvallisessa paikassa Puhallinyksikön kotelointiluokka EN60529 IP53 Puhallinyksikön kotelointiluokka yhdessä Ex-suojakotelon kanssa EN60529 IP63. 5x = pölysuojattu 6x = pölytiivis x3 = roiskevesisuojattu Käyttöolosuhteet -5°C...+40°C ja kosteus <90% Paino (mukaan lukien 4 tunnin akku, mutta ilman vyötä ja suodattimia) Jupiter™ -puhallinyksikkö = 815 g Jos ilmansyöttö ei ole päällä, laite suojaa hyvin vähän tai ei ollenkaan, ja päähineen sisälle saattaa kertyä hiilidioksidia ja syntyä happivaje, joten epäpuhtauksia sisältävältä alueelta on poistuttava välittömästi. 1. Katso, ettei hengitysletku kietoudu ja kiinnity minkään esineen ympärille. 2. Jos käytön aikana ilmavirtaus päähineeseen katkeaa tai heikkenee, varoitusääni kuuluu, tai havaitset hajuja, poistu epäpuhtauksi a sisältävältä alueelta välittömästi ja tutki toimintahäiriön syy (ks. kohta Vianetsintä ). 3. Tuotteen käyttökelpoinen elinikä vaihtelee käyttömäärän ja käyttöolosuhteiden mukaan. Jokapäiväisessä käytössä on suositeltavaa, että tuote poistetaan käytöstä noin 5 vuoden jälkeen, edellyttäen että sitä on varasto itu alla olevien tietojen mukaisesti. Tietyt ääriolosuhteet aiheuttavat tuotteen vanhenemisen lyhyemmässä ajassa. Riisuminen Älä riisu suojapäähinettä tai sulje ilmansyöttöä ennen kuin olet poistunut epäpuhtaan ilman alueelta. 1. Ota päähine pois päästä. 2. Katkaise virta Jupiter™ -puhallinyksiköstä. 3. Avaa vyö. HUOMAA: Jos hengityksensuojainta on käytetty sellaisessa ympäristössä, jossa suodattimeen on joutunut vahingollisia, erikoispuhdistusta vaativia aineita, laite on suljettava sopivaan tiiviiseen säiliöön, joka sinetöidään, ja sitä säilytetään tässä säiliössä siihen saakka, kunnes laite voidaan puhdistaa. Merkitse säiliön ulkopuolelle, mitä haitallista ainetta laitteessa on. PUHDISTUSOHJEET Älä puhdista laitteistoa räjähdysalttiissa ympäristössä • Puhdista mietoon saippuaveteen kostutetulla puhtaalla liinalla. • Älä käytä laitteiston minkään osan puhdistukseen bensiiniä, kloorattuja rasvanpoistoaineita (kuten trikloorietyleeniä), orgaani sia liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita. • Desinfiointi tapahtuu tuotevihkossa mainitulla tavalla 3M 105 -suojainpyyhkeiden avulla. HUOLTOTAULUKKO Ks. kuva 8 . Älä tee muita kuin kuvien 1-9 mukaisia huoltotoimenpiteitä. Huollot ja korjaukset saa suorittaa vain siihen koulutettu henkilö. Vieraiden osien käyttö tai luvattomien muutosten tekeminen laitteeseen saattaa aiheuttaa hengenvaaran ja johtaa lisäksi kaikkie n takuiden raukeamiseen. MITÄ MILLOIN Ilmavirtauksen tarkastus Ennen käyttöä Yleistarkastus Ennen käyttöä Epäsäännöllisessä käytössä kuukausittain Kalibrointi Ennen ensimmäistä käyttöä, tämän jälkeen kuukausittain Puhdistus Käytön jälkeen Akku on vaihdettava 500 latauskerran jälkeen Suodattimen tiivisteen vaihtaminen (ks. kuva 9) Jos osia joudutaan hävittämään, se on tehtävä paikallisten työsuojelu- ja ympäristömääräysten mukaisesti. VIANETSINTÄ Ohje = Hidas välähdys = Lyhyt piippaus = Pitkä katkonainen piippaus 23 VAROITUKSET NÄYTTÖ ÄÄNIMERKKI HUOMAUTUKSET AKKU TYHJENEE ALHAINEN VIRTAUS ALHAINEN VIRTAUS JA AKKU TYHJENEE VIRTAUS PALAUTUU HAVAITSET HAJUA Lataa akku (kuva 1) Letku tukossa - puhdista / vaihda letku Suodatimet tukossa - vaihda suodattimet (kuva 5) Virheellinen kalibrointi - kalibroi uudelleen (kuva 3) Ks. yllä Normaali toiminta Vaihda suodattimet (kuva 5)

20. FEHLERSUCHE Erläuterung der Symbole: = Einmal Aufblinken = Ein kurzer Signalton = Ein langer unterbrochener Signalton BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES: NACH DER AKUSTISCHEN WARNUNG "BATTERIE SCHWACH" SCHALTET DAS GERÄT AUTOMATISCH AB, UM DIE BATTERIE NICHT ZUSÄTZLICH ZU BELASTEN. LAGERUNG UND TRANSPORT 1. Das gereinigte Atemschutzgerät sollte in der Originalverpackung bei Raumtemperatur trocken gelagert werden und weder hohen Temperaturen, direkter Sonnenstrahlung noch Schadstoffen ausgesetzt sein. 2. Ferner sollte das Atemschutzgerät keinen Extremtemperaturen (unter -10°C oder über +50°C) oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 90%) ausgesetzt werden. 3. Die Lagerfähigkeit eines solchen Atemschutzgerätes beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. 4. Die Verpackung der Atemschutzgeräte erfüllt alle Vorgaben für den Transport innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. TECHNISCHE DATEN (Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Angaben der Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt!) Geprüft nach EN12941 Schutzfaktor Nomineller Schutzfaktor: entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kopfteils Luft- Volumenstrom im Kopfteil Mindestluftvolumenstrom: 150 l/ min Maximaler Volumenstrom: 230 l/ min Batterien 4 Stunden- Batterie = 5.2V NiMH wiederaufladbar 8 Stunden- Batterie = 5.2V NiMH wiederaufladbar Ex- Schutz- Batterie = 7.8V NiMH wiederaufladbar Explosionsschutz EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – Angewendete Zündschutzart: i = “eigensicher”; b = “einfache Eigensicherheit IIB – Explosionsschutzgruppe für “eigensichere” Stromkreise, Gasgruppe: (EN50014) T3 – Temperaturklasse 3: Maximale Oberflächentemperatur = 200°C (Ta = -20°C bis + 40°C - EN50014) T = 55°C – Maximale Oberflächentemperatur für Staub (EN50281) SIRA Ex02Y2162X: Nummer des Prüfzertifikates X – Die Batterie sollte in einem sicheren Bereich aufgeladen werden Gehäuseabdichtung (Ingress Protection): IP53 nach EN60529 - bzw. IP63 in Kombination mit dem Ex-Schutz Überzug. 5x = Staubgeschützt 6x = Staubdicht x3 = Spritzwassergeschützt Betriebstemperatur -5°C - +40°C; Luftfeuchtigkeit kleiner 90% Gewicht (Gebläsegerät Jupiter™) Filtereinheit = 815 Gramm (incl. eingesetzter 4 Stunden Batterie, ohne Gürtel und Filter) 36 FEHLERMELDUNGEN ANZEIGE AUF AKUSTISCHE URSACHE / FEHLERBEHEBUNG (optisch oder akustisch) DEM DISPLAY MELDUNG BATTERIE SCHWACH LUFTSTROM ZU GERING LUFTSTROM ZU GERING UND BATTERIE SCHWACH LUFTSTROM ZUM KOPFTEIL NACH STÖRUNG WIEDERHERGESTELLT SCHADSTOFFE KÖNNEN WAHRGENOMMEN WERDEN Batterie laden (Abb. 1) Luftschlauch blockiert - Schlauch reinigen oder austauschen Filter blockiert - Filter austauschen (Abb. 4) Gerät ist nicht kalibriert - Gerät kalibrieren (Abb. 3) Siehe oben Normaler Betrieb Filter austauschen (Abb. 4) Während des Einsatzes Die Verwendung der vorliegenden Systeme bei unterbrochener Luftzufuhr bietet keinen Atemschutz mehr. Verlassen Sie deshalb den schadstoffbelasteten Bereich umgehend, sollte das Gebläsesystem ausfallen. 1. Achten Sie darauf, daß Sie mit dem Luftschlauch nirgendwo hängen bleiben oder diesen auf andere Weise abknicken. 2. Sollte während des Einsatzes der akustische Alarm aktiviert werden, der Luftstrom zum Kopfteil unterbrochen werden oder sollten Sie Schadstoffe riechen oder schmecken können, verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich umgehend und ergründen die Ursache für das Problem. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Kapitel “Fehlersuche”. 3. Die Lebensdauer eines solchen Atemschutzgerätes ist stark abhängig von Einsatzhärte und Einsatzhäufigkeit. Ein Gerät sollte, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei regelmäßiger Reinigung und Pflege spätestens nach 5 Jahren durch ein neues Gerät ersetzt werden. Extreme Einsatzbedingungen können die Lebensdauer entsprechend reduzieren. Nach dem Einsatz Nehmen Sie das Kopfteil erst dann ab, bzw. schalten Sie das Gebläse erst dann ab, wenn Sie den schadstoffbelasteten Bereich siche r verlassen haben. 1. Nehmen Sie das Kopfteil ab 2. Schalten Sie das Gebläse aus 3. Legen Sie den Gürtel mit dem Gebläsesystem ab HINWEIS Sollte das Atemschutzgerät während des Einsatzes mit Schadstoffen beaufschlagt werden, die eine spezielle Dekontamination notwendig machen, bewahren Sie das Gerät bis zur Dekontamination in einem verschlossenen Behälter auf. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie die Geräte auf keinen Fall in explosionsgefährdeten Bereichen. • Zur Reinigung des Atemschutzgerätes dürfen keine aggressiven Mittel wie Benzin, Verdünnung oder andere organische Lösemittel benutzt werden. Auch Scheuermittel sind nicht anzuwenden. • Reinigen Sie das Atemschutzgerät mit Seifenlauge und einem weichen Tuch. • Zur Desinfektion benutzen Sie Desinfektionstücher 3M 105, wie sie in der Referenztabelle auf beigefügtem Merkblatt beschrieben sind. WARTUNG Bitte beachten Sie Abb. 8. Bitte führen Sie keine andere Tätigkeit, ausser den in Abb. 1-8 gezeigten, aus. Die Wartung und Repara tur von 3M gebläseunterstützten Atemschutzgeräten sollte nur von entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Auch sind ausschließlich originale 3M Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen. WARTUNGSTABELLE: ÜBERPRÜFUNG ZEITPUNKT Luftvolumenstrom zum Kopfteil Vor jedem Einsatz Funktionskontrolle des gesamten Gerätes Vor jedem Einsatz Monatlich, wenn Gerät nicht jeden Tag im Einsatz Kalibrieren Vor dem ersten Einsatz, danach monatlich Reinigung Nach jedem Einsatz Tauschen Sie die Batterie nach ca. 500 Ladezyklen aus. Zum Austausch der Filterdichtung beachten Sie bitte Abb. 9. Bei Fragen zur Entsorgung von gebrauchten 3M Atemschutzgeräten beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an die Anwendungstechnik der Abteilung Arbeits- und Umweltschutz- Produkte der 3M Deutschland GmbH. 35 GERÄTEEINSTELLUNG ANZEIGE AUF AKUSTISCHE MELDUNG DEM DISPLAY EINSCHALTEN DES GERÄTES LAUFENDER BETRIEB DES GERÄTES AUSSCHALTEN DES GERÄTES Erläuterung der Symbole: = Einmal Aufblinken = Ein kurzer Signalton

6. 8 PLEASE NOTE: SYSTEM WILL SHUT DOWN BEYOND LOW BATTERY WARNING TO PROTECT CELLS FROM DAMAGE. STORAGE AND TRANSPORTATION 1. The equipment should be stored in the packaging provided in dry, clean conditions away from direct sunlight, sources of high temperature, petrol and solvent vapours. 2. Do not store outside the temperature range - 10°C to +50°C or with humidity above 90%. 3. When stored as stated, the expected shelf life of the product is 5 years from date of manufacture. 4. The original packaging is suitable for transporting the product throughout the European Economic Community. TECHNICAL SPECIFICATIONS (Unless otherwise stated in the Reference leaflet) Respiratory Protection EN12941 Nominal and Assigned Protection Factors: please see relevant Headtop User Instructions Outlet Flow Characteristics Manufacturers Minimum Design Flow (MMDF) 150 l/min Maximum flow 230 l/min. Battery Packs 4 hr battery = 5.2V NiMH rechargeable 8 hr battery = 5.2V NiMH rechargeable I.S. battery = 7.8V NiMH rechargeable Intrinsic Safety EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – incapable of causing ignition in normal operation IIB – gas sub group: (EN50014) T3 – Max. surface temperature 200°C (Ta = -20°C to +40°C – EN50014) T = 55°C – Max. surface temperature (Dust Zones - EN50281) SIRA Ex02Y2162X - Certification number X – The battery must be charged in a safe area Ingress Protection code for air filter unit EN60529 IP53 When fitted with I.S. pouch EN60529 IP63 5x = Dust protection 6x = Dust tight x3 = Spraying water Operating Conditions - 5°C to +40°C and <90% humidity Weight (including 4 hr battery but excluding belt and filters) Jupiter™ Air Filter unit = 815 grams In use Use in the ‘power-off’ state is not normal, little or no protection is provided and a build up of carbon dioxide and depletion of oxygen within the headtop may occur, vacate the contaminated area immediately. 1. Take care to prevent the breathing tube from becoming looped around protruding objects. 2. If during use the airflow into the headtop stops, is reduced and the alarm sounds or if odour is detected, vacate the contamina ted area immediately and investigate the cause (please see fault finding). 3. The ‘in-use’ life of the product will vary with frequency and conditions of use. 4. In everyday use, it is recommended that the product is discarded after approximately 5 years service, provided the product is stored as stated below. Some extreme conditions may result in deterioration over a shorter period. Doffing Do not remove the headtop or turn off the air filter unit until you have vacated the contaminated area. 1. Lift the headtop off the head. 2. Turn off the air filter unit. 3. Unbuckle the waistbelt. NOTE: If the respirator has been used in an area that has caused it to become contaminated with a substance requiring special decontamination procedures it should be placed in a suitable container and sealed until it can be decontaminated. CLEANING INSTRUCTIONS Do not clean in a Potentially Explosive Atmosphere. • Use a clean cloth dampened with a mild solution of water and liquid household soap. • Do not use petrol, chlorinated degreasing fluids (such as trichloroethylene), organic solvents or abrasive cleaning agents to c lean any part of the equipment. • To disinfect, use 3M 105 wipes as detailed in Reference leaflet. MAINTENANCE Please see Fig. 8 . Do not attempt any servicing operations, other than those described in Figs. 1-9 . Maintenance, servicing and repair must only be carried out by properly trained personnel. Use of unapproved parts or unauthorised modification could result in danger to life or health and can invalidate any warranty. WHAT WHEN Airflow check Before use General Inspection Before use - Monthly if not in regular use Calibration Before first use then monthly Cleaning After use Replace the battery pack after 500 charges Filter gasket replacement (see Fig. 9) If disposal of parts is required this should be undertaken in accordance with local health and safety, and environmental regulat ions. FAULT FINDING Key = Slow Flash = One Short Beep = Long Intermittent Beep 7 WARNINGS DISPLAY SOUNDER COMMENTS LOW BATTERY LOW FLOW LOW FLOW AND BATTERY FLOW RECOVERY ODOUR DETECTED Charge Battery (Fig 1) Hose blocked – Clear / Replace hose Filters blocked – Replace filters (Fig 5) Calibration incorrect – Re-calibrate (Fig 3) See above Normal operation Replace filters (Fig 5) OPERATION DISPLAY SOUNDER SWITCHING ON ON (NORMAL OPERATION) SWITCHING OFF Key = Slow Flash = One Short Beep

16. √¢∏°√™ ∂¶π§À™∏™ ¶ƒ√μ§∏ª∞∆ø¡ Key = ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ˆÂÈ ·ÚÁ¿ = ŒÓ· ̃ ‚Ú· ̄‡ ̃ ‹ ̄Ô ̃ = ª·ÎÚ‡ ̃ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓÔ ̃ ıfiÚ ̆‚Ô ̃ ¶ƒ√™√Ã∏: ∆√ ™À™∆∏ª∞ £∞ ∫§∂π™∂π ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π¢√¶√π∏™∏ °π∞ Ã∞ª∏§∏ ª¶∞∆∞ƒπ∞ °π∞ ¡∞ ¶ƒ√™∆∞∆∂À™∂π ∆√ ª√∆∂ƒ ∞¶√ ¶π£∞¡∏ μ§∞μ∏. ∞¶√£∏∫∂À™∏ ∫∞π ª∂∆∞º√ƒ∞ 1. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi ̃ Ú¤ÂÈ Ó· Ê ̆Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ̆ÛΠ̆·Ṳ̂ÓÔ Û ÍÂÚfi Î·È Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ÌËÓ ¤Ú ̄ÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ Êˆ ̃ ÙÔ ̆ ‹ÏÈÔ ̆, ËÁ¤ ̃ ̆„ËÏ‹ ̃ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ̃, ÂÙÚÂÏ·›Ô ̆ Î·È ·Ó·ı ̆ÌÈ¿ÛÂÈ ̃ ‰È·Ï ̆ÙÒÓ. 2. ªËÓ ·ÔıË·ÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ıÂÚÌÔÎڷۛ ̃ ÙÈ ̃ ٿ͈ ̃ ·fi –10ÆC ̤ ̄ÚÈ +50ÆC ‹ Û Â›‰· ̆ÁÚ·Û›· ̃ ٿ͈ ̃ ¿Óˆ ·fi 90%. 3. ŸÙ·Ó Ô ÌË ̄·ÓÈÛÌfi ̃ ·ÔıË·ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ÙfiÙÂ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ̇ˆ‹ ̃ Â›Ó·È 5 ¤ÙË ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÛΠ̆‹ ̃. 4. H ÁÓ‹ÛÈ· Û ̆ÛΠ̆·Û›· ÙÔ ̆ ÌË ̄·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÂÙË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ̆ ÚÔ ̊fiÓÙÔ ̃ ·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂ ̆Úˆ· ̊΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ∆∂áπ∫∂™ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ (∞Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÏÏÈÒ ̃ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ) ∞Ó·Ó ̆ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· EN12941 °È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ ̆ ̆‡ı ̆ÓÔ ̆ ‰È¿ıÂÛË ̃ ÙÔ ̆ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹Ûˆ ̃. ∫·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÍfi‰Ô ̆ ÚÔ‹ ̃ √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ̃ Û ̄‰ȷÛÌfi ̃ ÂÍfi‰Ô ̆ ·fi ηٷÛΠ̆·ÛÙ¤ ̃ 150 l/min. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÍÔ‰Ô ̃ 230 l/min. ª·Ù·Ú›· 4ˆÚË Ì·Ù·Ú›· = 5.2V NiMH Â·Ó·ÊÔÚÙÈ ̇fiÌÂÓË 8ˆÚË Ì·Ù·Ú›· = 5.2V NiMH Â·Ó·ÊÔÚÙÈ ̇fiÌÂÓË ª·Ù·Ú›· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· = 7.8V NiMH Â·Ó·ÊÔÚÙÈ ̇fiÌÂÓË ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· EN50020 EEx ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ib – ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ‰ ̆Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿ÊÏÂÍË ̃ Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ ̆ÚÁ›·. IIB – ÂÓÂÚÁ› ˆ ̃ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ̃ ·ÂÚ›Ô ̆: (EN50014) T3 – ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̃ 200ÆC (Ta = -20ÆC ̤ ̄ÚÈ +40ÆC – EN50014) T = 55ÆC – ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̃ ( ̇ÒÓ ̃ ÛÎfiÓË ̃ - EN50281) SIRA Ex02Y2162X - ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ X – ∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› Û ·ÛʷϤ ̃ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÂÈÛfi‰Ô ̆ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ EN60529 IP53 ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ÚÌfi ̇ÂÙ·È Ì ı‡Ï·Î· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· EN60529 IP63 5x = ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÎfiÓË 6x =  ̆ÎÓ‹ ÛÎfiÓË x3 = „Âη ̇fiÌÂÓÔ ÓÂÚfi Operating Conditions –5ÆC ̤ ̄ÚÈ +40ÆC Î·È <90% ̆ÁÚ·Û›· μ¿ÚÔ ̃ (Û ̆ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È 4ˆÚË Ì·Ù·Ú›· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ë ̇ÒÓË Î·È Ù· Ê›ÏÙÚ·) Jupiterì ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ = 815 ÁÚ·Ì. 28 ·Ô‰ÂÎÙÔ‡ ̃ ·Ó·Ó ̆ÛÙÈÎÔ‡ ۈϋÓ ̃ ÙË ̃ 3ª) Î·È ÂÓÒÛÙ ÙË Ì›· ¿ÎÚË Ì ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆. 2. ƒ ̆ıÌ›ÛÙÂ Î·È ‰¤ÛÙ ÙËÓ ̇ÒÓË Ì· ̇› Ì ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ ̆ Jupiterì ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¿ÓÂÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ì¤ÛË Û· ̃ Î·È Û ̆Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÔ ̆ ·Ó·Ó ̆ÛÙÈÎÔ‡ ۈϋӷ Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙË ̃ ÌÔÓ¿‰· ̃. 3. ƒ ̆ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ̄Ú‹ÛË ̃. 4. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ ÌÔÓ¿‰·, ÙÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ Î·È ÔÈÁÔ ̆Ú ̆Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ ̆Ï¿ ̄ÈÛÙÔÓ Ì›· ÂÏ¿ ̄ÈÛÙË ÚÔ‹ ·¤ÚÔ ̃ › ̄ÂÈ ÂÈÙ ̆ ̄ı›. (∏ ·ÎÔ ̆ÛÙÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ı· ·ÎÔ ̆ÛÙ› ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ·¤ÚÔ ̃ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿ ̄ÈÛÙÔ – ‚ϤÂÙ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ̃ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ). ™Â ̄Ú‹ÛË ŸÙ·Ó ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ηٿÛÙ·ÛË “power-off”, Ï›ÁË ‹ ηıfiÏÔ ̆ ÚÔÛÙ·Û›· ·Ú¤ ̄ÂÙ·È Î·ıÒ ̃ Û ̆ÁÎÂÓÙÚÒˆÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ ̆ ¿Óıڷη ÌÂÈÒÓÔÓÙ· ̃ ÙÔ ·fiıÂÌ· ÔÍ ̆ÁfiÓÔ ̆ ̤۷ ÛÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË ̃ Ì¿Ûη ̃ ÚÔÛÒÔ ̆, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÚÈÔ ̄‹ Ì ÙÔ ̆ ̃ Ú‡Ô ̆ ̃. 1. ºÚfiÓÙÈÛÙ ӷ ÌËÓ È·ÛÙ› Ô ·Ó·Ó ̆ÛÙÈÎfi ̃ ۈϋӷ ̃ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô ̆ ÚÔÂͤ ̄Ô ̆Ó. 2. ∞Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ë ÚÔ‹ ÙÔ ̆ ·¤Ú· ÛÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÛÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ·Ó ÌÂȈı› Î·È Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ̃ ‹ ̄Ô ̃ ·ÎÔ ̆ÛÙ› ‹ ·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› οÔÈ· Ì ̆Úˆ‰È¿, ÙfiÙ ÂÁηٷÏ›„Ù ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÚÈÔ ̄‹ Ì ÙÔ ̆ ̃ Ú‡Ô ̆ ̃ Î·È ÂÚ ̆Ó›ÛÙ ÙËÓ ·ÈÙ›· (‚ϤÂÙ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÔÛÌfi ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ). 3. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̇ˆ‹ ̃ ÙÔ ̆ ÚÔ ̊fiÓÙÔ ̃ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ Û ̆ ̄ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË ̃ ̄Ú‹ÛÔ ̃. 4. °È· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ̄Ú‹ÛË, Û ̆ÓÈÛÙ¿Ù·È ÙÔ ÚÔ ̊fiÓ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÂÚ›Ô ̆ ÌÂÙ¿ Ù· 5 ¤ÙË, ·ÔıË·ÔÓÙ¿ ̃ ÙÔ Û ̄·ÌËϤ ̃ Û ̆Óı‹Î ̃ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ ̃. √ÚÈṲ̂Ó ̃ ·ÎÚ·›Â ̃ Û ̆Óı‹Î ̃ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ ̆Ó Û ÚfiˆÚË ÊıÔÚ¿. ¶ˆ ̃ Ó· ‚Á·ÏÂÙ ÙÔ ÌË ̄·ÓÈÛÌÔ ªËÓ ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ ‹ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ ̄‹ ·¤ÚÔ ̃ ·Ó ‰ÂÓ ¤ ̄ÂÙ ·ÔÌ·ÎÚ ̆Óı› ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ ̄‹ Ì ÙÔ ̆ ̃ Ú‡Ô ̆ ̃. 1. μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆. 2. ∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃. 3. §‡ÛÙ ÙËÓ ̇ÒÓË ¿ÓÂÛË ̃ ·fi ÙË Ì¤ÛË. ™∏ª∂πø™∏: ∞Ó Ô ÌË ̄·ÓÈÛÌfi ̃ Ù ̄ÓËÙ‹ ̃ ·Ó·ÓÔ‹ ̃ ¤ ̄ÂÈ ̄ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÚÈÔ ̄‹ Ô ̆ Ù· Û ̆ÛÙ·ÙÈο ÙÔ ̆ ·¤Ú· ··ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ôχ̷ÓÛË ̃, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ̛· ηٿÏÏËÏË Û ̆ÛΠ̆·Û›· Î·È ÂÓ Û ̆Ó ̄›· Û ÌÔÓ¿‰· Ì ÂȉÈ΋ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË. √¢∏°π∂™ ∫∞£∞ƒπ™ª√À ªËÓ Î·ı·Ú› ̇ÂÙ Û ÂӉ ̄fiÌÂÓË Â‡ÊÏÂÎÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÁÈ· ·Ïfi ηı·ÚÈÛÌfi ηı·Úfi ·Ó› Ì ÓÂÚfi Î·È ̆ÁÚfi Û·Ô‡ÓÈ. ñ ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÙڤϷÈÔ ‹ ̄ψÚÈÔ‡ ̄· ·ÔÏ ̆Ì·ÓÙÈο ̆ÁÚ¿ (fiˆ ̃ ÙÚÈ ̄ψÚÔ·Èı ̆ϤÓÈÔ, ÔÚÁ·ÓÈΤ ̃ ‰È·Ï ̆ÙÈΤ ̃ Ô ̆ۛ ̃ ‹ ÏÂÈ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ ̆ ÌË ̄·ÓÈÛÌÔ‡. ñ °È· Ó· ·ÔÏ ̆Ì¿ÓÂÙ ̄ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷ ̆ÁÚ¿ Ì·ÓÙËÏ¿ÎÈ· 3ª 105 fiˆ ̃ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ. ™À¡∆∏ƒ∏™∏ μÏ. ÂÈÎ. 8 . ªËÓ ÂÈ ̄ÂÈÚ‹ÛÂÙ η̛· ¿ÏÏË ÏÂÈÙÔ ̆ÚÁ›· ÙÔ ̆ Û ̆ÛÙ‹Ì·ÙÔ ̃ ÂÎÙfi ̃ ·fi · ̆Ù¤ ̃ Ô ̆ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÈ ̃ ÂÈÎ. 1-9 . ∏ Û ̆ÓÙ‹ÚËÛË, Ë ̄Ú‹ÛË Î·È Ë ÂÈÛΠ̆‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â ̤̆ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ̄Ú‹ÛË ÌË ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌË ÂÈÙÚÂÙ‹ ̃ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ̃ ̆ÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÂÈÎ›Ó‰Ô ̆ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ̇ˆ‹ ‹ ÙËÓ ̆Á›· Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú¤ ̄ÂÈ ÙÈ ̃ ηٿÏÏËÏ ̃ ÂÁÁ ̆‹ÛÂÈ ̃ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·. TI ¶OTE ŒÏÂÁ ̄Ô ̃ ÚÔ‹ ̃ ·¤ÚÔ ̃ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ̄Ú‹ÛË °ÂÓÈÎfi ̃ ¤ÏÂÁ ̄Ô ̃ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ̄Ú‹ÛË – ∫¿ı ̋ӷ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ̄Ú‹ÛË ∂Ӊ›ÍÂÈ ̃ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË ̄Ú‹ÛË Î·È Î¿ı ̋ӷ ∫·ı·ÚÈÛÌfi ̃ ªÂÙ¿ ÙË ̄Ú‹ÛË ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ̆·Ù·Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi 500 Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂÈ ̃. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ ̆ ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ ·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·ÙÔ ̃ ÙÔ ̆ Ê›ÏÙÚÔ ̆ (‚ϤÂÙ ÂÈÎ. 9) ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ̆fi„Ë ÛÂ Û ̆Ó‰ ̆·ÛÌfi Ì ÙËÓ ̆Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηıÒ ̃ Î·È ÙÔ ̆ ̃ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ̃ Û ̄ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 27 ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™ ∞¶∂π∫√¡π™∏ ∏Ã∏∆π∫√ ™∏ª∞ ∂Ã√§π∞ Ã∞ª∏§∏ ª¶∞∆∞ƒπ∞ Ã∞ª∏§∏ ƒ√∏ ∞∂ƒ√™ Ã∞ª∏§∏ ƒ√∏ ∞∂ƒ√™ & ª¶∞∆∞ƒπ∞ ∞¡∞∫∆∏™∏ ƒ√∏™ ∞∂ƒ√™ ∂¡∆√¶π™ª√™ ªÀƒø¢π∞™ ºÔÚÙÈ ̃Ó Ì·Ù·ÚÈ· ̃ (ÂÈÎ. 1) Œ ̄ÂÈ ÌÏÔοÚÂÈ Ô ÛˆÏ‹Ó· ̃ – ∫·ı·Ú›ÛÙ / ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ۈϋӷ Œ ̄ÂÈ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ – ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· (ÂÈÎ. 5) §·Óı·Ṳ̂ÓË ¤Ó‰ÂÈÍË – ∂·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙ ÙÈ ̃ ÂӉ›ÍÂÈ ̃ (ÂÈÎ. 3) ¢Â›Ù ·Ú·¿Óˆ ∫·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ ̆ÚÁ›· ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ê›ÏÙÚÔ ̆ (ÂÈÎ. 5) §∂π∆√À°π∞ ∂¡¢∂π•∏ ∏Ã∏∆π∫√ ™∏ª∞ EÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∫·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ ̆ÚÁ›· ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Key = ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ˆÂÈ ·ÚÁ¿ = ŒÓ· ̃ ‚Ú· ̄‡ ̃ ‹ ̄Ô ̃

19. PRÜFUNG UND KENNZEICHNUNG Angaben zur Prüfung und zur Kennzeichnung der Kopfteile entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen. Angaben zur Prüfung und Kennzeichnung der Filter entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Filter. Die Jupiter™ Gebläseatemschutzgeräte sind gemäß EN12941 geprüft und gekennzeichnet. Das Herstellungsdatum (Monat/Jahr) ist dauerhaft auf dem Gebläsegerät angebracht. Die Kennzeichnung IP53 (in Kombination mit dem Ex-Schutz Überzug IP63) ist dauerhaft auf der Jupiter™ Gebläseeinheit angebracht (s. Technische Daten). Der Ex-Schutz Überzug für die Jupiter™ Gebläseeinheit ist wie folgt gekennzeichet: EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D und SIRA Ex02Y2162X. Die Ex- Schutz- Batterie ist gemäß EN12941 geprüft und wie folgt gekennzeichnet: EN50014, EN50020, EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D und SIRA Ex02Y2162X. Die 4- und 8- Stunden Batterien sind gemäß EN12941 geprüft und gekennzeichnet. PRÜFUNG DES GERÄTES VOR DEM EINSATZ Überprüfen Sie folgendes: Das Atemschutzgerät ist komplett, unbeschädigt und ordnungsgemäß zusammengebaut. Prüfen Sie vor dem Einsatz das Kopfteil, wie in der entsprechenden Bedienungsanleitung beschrieben. Prüfen Sie den Ex-Schutz Überzug, wie in der Bedienungsanleitung (085-11-00P/085-12-00P) beschrieben. Befestigen Sie die Gebläseeinheit am Gürtel, wie in der Bedienungsanleitung (022-25-03P) beschrieben. Wählen Sie eine geeignete Batterie zum Betrieb des Gerätes aus (Bitte beachten Sie hierzu die Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt). Laden Sie die Batterie wie in Abb. 1 beschrieben. Setzten Sie die Batterie in das Gebläsesystem, wie in Abb. 2 beschrieben. Wird das Jupiter™ Gebläseatemschutzsystem in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, muss es mit dem Ex-Schutz Überzug und einer Ex-Schutz Batterie ausgestattet sein. Zur korrekten Montage des Ex-Schutz Überzuges beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung (085-11-00P/085-12-00P). Aufladen der Batterien Die Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch und immer dann aufgeladen werden, wenn sie länger als 5 Tage nicht eingesetzt werden. Beachten Sie bitte diesbezüglich auch die Informationen auf dem beigefügten Merkblatt. Die Batterie muss in einem sicheren Bereich aufgeladen werden. Kalibrierung des Gebläsesystems Das Gebläsesystem sollte vor dem ersten Einsatz und danach monatlich kalibriert werden. Bitte beachten Sie zum Kalibrieren Abb. 3. Erläuterung der Symbole: = Langsames Blinken = Schnelles Blinken = Ein kurzer Signalton Filter Zur Auswahl der korrekten Filter beachten Sie bitte die Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt. Zur korrekten Anbringun g der Vorfilter beachten Sie bitte Abb. 4 , zur korrekten Anbringung der Filter beachten Sie bitte Abb. 5 . Prüfung des Luftvolumenstromes: Vor dem Einsatz des Gerätes ist der Luftvolumenstrom zum Kopfteil mit Hilfe des Luftstromindikators (mit weißer Kugel) zu prüfe n (s. Abb. 6 ). Zur Überprüfung der akustischen Warneinrichtung beachten Sie bitte Abb. 7 . Entfernen Sie den Luftschlauch vom Gebläsegerät und schalten Sie es an. Halten Sie mit der Hand den Ausgang des Gebläses zu, um z. B. blockierte Filter oder einen blockierten Luftschlauch zu simulieren. Der Motor fängt nun an, höher zu drehen, um weiterh in genügend Luft zum Kopfteil zu leiten. Nach kurzer Zeit ertönt der akustische Signalton. EINSATZ Vor dem Einsatz 1. Wählen Sie einen geeigneten und 3M- zertifizierten Atemluftschlauch und schließen Sie diesen am Kopfteil an. (Informationen zu den 3M- zertifizierten Atemluftschläuchen finden Sie in den Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt). 2. Legen Sie den Gürtel mit dem Gebläsesystem an und befestigen Sie den Atemluftschlauch am Luftaustritt des Gebläses. 3. Schalten Sie das Gebläse ein und setzten Sie das Kopfteil gemäß der Anleitung auf. Stellen Sie sicher, dass zumindest der geforderte Mindest- Luftvolumenstrom (150 l/ min) zum Kopfteil geleitet wird. Die akustische Warneinrichtung wird aktiviert, wenn der Luftvolumenstrom den geforderten Mindestwert unterschreitet. Bitte beachten Sie in diesem Fall das Kapitel “Fehlersuche” . 34 KALIBRIERUNG BEMERKUNGEN ANZEIGE AUF DEM DISPLAY AKUSTISCHE MELDUNG Kalibrierröhrchen (mit schwarzer Kugel) aufsetzen und Kalibrierprogramm starten: Ein-/Ausschalter ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis alle Anzeigen leuchten und ein Signalton ertönt. Den Schalter weiter gedrückt halten, bis die Kugel im Kalibrier- röhrchen die entsprechende Markierung erreicht hat Abb.3. Schalter loslassen. Das Gebläsesystem ist jetzt kalibriert. Merke: Zum Kalibrieren des Gerätes müssen die Filter entfernt werden. Es ist eine voll geladene Batterie zu verwenden. Nach 3 Sekunden + BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das vorliegende 3M Gebläseatemschutzgerät Jupiter™ einsetzen und beachten Sie auch die Informationen der Referenztabellen auf dem beigefügten Merkblatt zu den folgenden Themen: • Zugelassene Kopfteile • Ersatzteile • Zubehörteile. AUSPACKEN DER EINHEIT Im Lieferumfang des Gebläseatemschutzgerätes sind folgende Komponenten enthalten: a) Gebläseeinheit 085-00-10P b) Gürtel 022-25-03P c) Luftstromindikator u. Kalibrierröhrchen 021-14-12P d) Bedienungsanleitung QX-3800-1031-1 e) Merkblatt mit Referenztabellen QX-3800-1032-9 EINLEITUNG Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen. Das Atemschutzgerät muß während der gesamten Aufenthaltsdauer im schadstoffbelasteten Bereich getragen werden. Bei offenen Fragen bezüglich des korrekten Einsatzes wenden Sie sich bitte an Ihre Sicherheitsfachkraft oder an die Anwendungstechnik der Abteilung Arbeits- und Umweltschutz- Produkte der 3M Deutschland GmbH. TECHNISCHE BESCHREIBUNG Die Jupiter™ Geräte sind am Gürtel getragene Gebläsesysteme. In Kombination mit einem Kopfteil (vergl. Referenztabellen auf dem Merkblatt) bilden diese ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät gegen Partikel, Gase und Dämpfe sowie Kombinationen aus beiden. Die Jupiter™ Gebläseatemschutzsysteme können wahlweise mit einer 4 Stunden- Batterie, einer 8 Stunden- Batterie oder mit einer explosionsgeschützten Batterie betrieben werden. Die Systeme besitzen eine Elektronik mit optischer und akustischer Warnfunktio n bei zu geringer Batterieleistung und zu geringem Luftstrom zum Kopfteil. Sie sind mit verschiedenen Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern geprüft und zugelassen. ZULASSUNGEN Das vorliegende Gebläsesystem entspricht, in Kombination mit einem entsprechenden 3M Kopfteil, den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Artikel 10 und 11B der EG Richtlinie 89/686 und ist mit dem CE- Zeichen gekennzeichnet. Das Produkt wurde in der Konstruktionsphase von folgendem Prüfinstitut getestet: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (0086). Das Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie über die Emmission Elektromagnetischer Strahlung (EMC Richtlinie 89/336/EEC). Das Produkt entspricht, wenn es mit einer Ex- Schutz Batterie (007-00-62) und einem Ex-Schutz-Überzug (085-11-00) betrieben wird, den gültigen Explosionsschutz- Richtlinien (s. "Kennzeichnung"). Es wurde bei folgendem Prüfinstitut getestet: SIRA Certification Service, UK (0518). EINSCHRÄNKUNGEN Das Atemschutzgerät darf nur in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen eingesetzt werden: • Anweisungen gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung • Anweisungen zu anderen Systemkomponenten (Referenztabellen, Bedienungsanleitung der Kopfteile, Filter etc.). Mögliche Einsatzbeschränkungen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der eingesetzten Kopfteile. Das Atemschutzgerät darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oder bei der Gefahr eines Sauerstoffdefizites (Sauerstoffgehalt < 19,5 %) eingesetzt werden. Die Jupiter™ Gebläseatemschutzgeräte dürfen nur in Kombination mit geprüften 3M Kopfteilen sowie Ersatz- und Zubehörteilen verwendet werden. Ein gebläseunterstüztes Atemschutzsystem sollte ausschließlich von geschulten und entsprechend trainierten Mitarbeitern benutzt werden. Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich sofort, wenn: a) Teile des Atemschutzgerätes beschädigt werden b) der Luftstrom zum Kopfteil abnimmt oder ganz unterbrochen wird c) das Atmen schwierig wird, d. h. ein erhöhter Atemwiderstand auftritt d) Benommenheit, Schwindel oder andere Beschwerden eintreten e) Sie Gefahrstoffe schmecken oder riechen können oder eine Reizung auftritt. Ändern oder modifizieren Sie das Atemschutzgerät niemals. Sollten Teile ausgetauscht werden müssen, benutzen Sie ausschließlich originale 3M Ersatz- und Zubehörteile. Wenn das System mit einer 4- oder 8- Stunden- Batterie betrieben wird, darf es nicht in hochentzündlichen oder explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Wenn das System mit einer Ex- Schutz- Batterie und einem Ex-Schutz Überzug betrieben wird und ein geeignetes Kopfteil (vergl. Referenztabellen auf dem Merkblatt) verwendet wird, darf es in den Explosionsschutz- Zonen 1 und 2 für explosionsfähige Gase und Dämpfe sowie in den Zonen 21 und 22 für explosionsfähige Stäube eingesetzt werden. Ein Betrieb des Gerätes in den Explosionsschutz- Zonen 0 (Gase und Dämpfe) und 20 (Staub) ist nicht zugelassen. Das Gerät darf nicht bei Schlagwettern (Untertageeinsatz) eingesetzt werden. Bei den im System verarbeiteten Materialien, mit denen der Geräteträger in Hautkontakt kommen kann, gibt es keine Anzeichen für die Auslösung einer allergischen Reaktion. Das vorliegende Produkt ist Latex- frei. 33 D CH A

5. Materials which may come into contact with the wearers skin are not known to cause allergic reactions to the majority of individuals. This product contains no components made from natural rubber latex. EQUIPMENT MARKING For headtop or facemask marking please see appropriate headtop User Instruction. For filter marking please see appropriate filter User Instruction. The Jupiter™ Air Filter unit is marked to EN12941. The Jupiter™ Air Filter unit is marked with a date of manufacture. (month/year). The Jupiter™ Air Filter unit is marked with IP53. (IP63 when fitted with I.S. pouch). The Jupiter™ I.S. Pouch is marked with EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D and SIRA Ex02Y2162X. The Jupiter™ I.S. battery is marked to EN12941 and with, EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D and SIRA Ex02Y2162X. The Jupiter™ 4hr and 8hr batteries are marked to EN12941. PREPARATION FOR USE Check: Apparatus is complete, undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before use. Undertake pre-use checks on headtop assembly as outlined in the appropriate user instruction. For before use checks for I.S. pouch see 085-11-00P/085-12-00P User Instructions. Fit the belt to the Air Filter Unit as outlined in the 022-25-03P user instructions. Select an approved battery (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved batteries) charge as shown in Fig 1 and fit as shown in Fig 2 . For use in Potentially Explosive Atmospheres, I.S. Battery pack and I.S. pouch must be fitted. For fitting of the pouch see 085-11-00P/085-12-00P User Instructions. Battery charging The battery should be charged prior to first use or if unused for more than 5 days. For charging of the 4 hr, 8hr and I.S. batteries please see Reference leaflet. Note: The battery must be charged in a safe area. Calibration Calibrate the Air Filter Unit before first use and at least monthly thereafter. See Fig 3. Key = Slow Flash = Fast Flash = One Short Beep Filters Select approved filters (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved filters). Fit pre-filters ( Fig 4 ) and then fit filters as shown in Fig 5 . Air flow check Before use, undertake air flow check using the air flow indicator tube (white ball). See Fig 6 . To check for correct functioning of audible warning device please see Fig 7 . OPERATING INSTRUCTIONS Donning 1. Select an approved breathing tube (Please see Jupiter™ Reference leaflet for list of 3M approved breathing tubes) and connect top end to the headtop assembly. 2. Adjust and buckle the waist belt with the Jupiter™ unit fitted comfortably around your waist and connect the bottom end of the breathing tube to the outlet of the unit. 3. Adjust the headtop as outlined in the appropriate User Instruction. 4. Switch on the unit, fit the headtop and ensure at least minimum airflow is achieved. (The audible alarm will sound if below minimum airflow – please see fault finding). 6 CALIBRATION COMMENTS DISPLAY SOUNDER ENTERING CALIBRATION MODE Hold switch button for 3 seconds, second beep will sound, keep pressed during calibration. Display flashes fast during Calibration. Fan will increase speed. Release switch when ball is above mark. ( Fig 3 ). Please note: Calibration should be undertaken without filters fitted, using a fully charged battery, and the calibration tube (black ball). After 3 seconds + USER INSTRUCTIONS Please read these instructions in conjunction with the 3M Jupiter™ Reference leaflet where you will find information on: • Approved combinations of Headtops • Spare parts • Accessories UNPACKING Your Jupiter™ Air Filter Unit (AFU) should contain: a) Jupiter™ unit 085-00-10P b) Belt 022-25-03P c) Air flow indicator & Calibration Tube 021-14-12P d) User instructions QX-3800-1031-1 e) Reference leaflet QX-3800-1032-9 FOREWORD Failure to follow all instructions on the use of this product and/or failure to wear the respirator system during all times of exposure may adversely affect the wearer’s health, may lead to severe illness or permanent disability and may render any warranty null and void. If you have any doubts about the suitability of the product to your job situation, it is recommended that you consult an occupational hygienist, or call 3M OH&ES Technical Affairs at your local 3M office. See back of this booklet for addresses and telephone numbers. SYSTEM DESCRIPTION Jupiter™ is a waist mounted air filter unit which when used in conjunction with one of the approved headtops (see reference leafl et) forms a power assisted filtering device. The Jupiter™ system offers a choice of 4hr, 8hr or Intrinsically safe (I.S.) battery packs, a range of filter options and incorporates an electronic control unit which provides an audible and visual warning of low battery and/or low airflow into the headtop. APPROVALS This product, when used as part of a 3M Approved System has been shown to meet the Basic Safety Requirements under Article 10 and 11B of the European Directive 89/686/EEC and is thus CE marked. The product was examined at the design stage by: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (Notified Body number 0086). This product has been certified as complying with European EMC Directive 89/336/EEC. This product (when fitted with the Intrinsically safe I.S. battery pack 007-00-62 and I.S. pouch 085-11-00) has been certified as complying with the relevant standards for intrinsic safety described in the Marking section by: SIRA Certification Service, UK (Notified Body number 0518). LIMITATIONS TO USE Use this respirator system strictly in accordance with all instructions: • contained in this booklet, • accompanying other components of the system (e.g. 3M Jupiter™ Reference leaflet, Headtop and Filter User Instructions). Do not use in concentrations of contaminant above those given in the Headtop User Instructions. Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH), or in atmospheres containing less than 19,5% oxygen (3M definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Please seek advice if in doubt). Only use with the headtops and spares / accessories listed in the Reference leaflet and within the usage conditions given in th e Technical Specification. Only for use by trained, competent personnel. Leave the contaminated area immediately if: a) Any part of the system becomes damaged. b) Airflow into the headtop decreases or stops. c) Breathing becomes difficult. d) Dizziness or other distress occurs. e) You taste or smell contaminants or an irritation occurs. Never modify or alter this product, replace parts only with original 3M parts. When using standard 4 and 8 hr batteries - Do not use in potentially flammable or explosive atmospheres. When using I.S. battery and I.S. pouch and an appropriate headtop (Please see Jupiter™ Reference leaflet), use is permitted in Potentially Explosive Atmosphere (Gases and Vapours) Zones 1 and 2, and (Dusts) Zones 21 and 22. Do not use in Potentially Explosive Atmosphere Zones 0 and 20. Do not use for mining applications. 5 GB IRL

7. Jupiter EX-overtrækket er mærket med EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D og SIRA Ex02Y2162X. EX-batteriet er mærket med EN12941 og EN50514, EN50020, EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D og SIRA Ex02Y2162X. 4-og 8 timers batterier er mærket med EN12941. KLARGØRING TIL BRUG Kontrollér at: Udstyret er komplet, ubeskadiget og samlet korrekt. Vedrørende ibrugtagningskontrol af EX-overtrækket se 085-11-00P/ 085-12-00P brugsanvisningerne. Udfør kontrol på hoveddelen som angivet i dennes brugsanvisning. Sæt bæltet på turboenheden som vist i brugsanvisningen 022-25-03P Vælg et egnet batteri (se oversigtsbladet, hvor godkendte batterier er vist), oplad det som vist i Fig 1 og sæt det på som vist i Fig 2 . Ved brug i eksplosive atmosfærer skal EX batteriet og EX-overtrækket anvendes. Vedrørende montering af overtrækket, se brugsanvisningen for 085-11-00P/085-12-00P. Batteriopladning Batteriet skal oplades før brug, hvis ikke det har været i brug indenfor de seneste 5 dage. For opladning af 4-og 8-timers batterier samt EX-batterier se venligts oversigtsdatabladet. Batteriet skal oplades i sikkert område. Kalibrering Turboenheden skal kalibreres inden den tages i brug første gang og igen senest en måned derefter. Se Fig 3 . Symbol = Langsomt blink = Hurtigt blink = Et kort lydsignal Filtre Vælg de tilhørende godkendte filtre (se Jupiter™ oversigtsdatablad over, hvilke filtre der er godkendte sammen med turboenheden og monter forfiltre ( Fig.4 ) og filtre som vist i Fig 5 . Luftflowkontrol Før udstyret tages i brug skal luftflowet kontrolleres med flowkontrolrøret med den hvide kugle, se Fig. 6 . For at kontrollere om det akustiske advarselssignal fungerer korrekt se Fig. 7 . DRIFTSINSTRUKTIONER Påtagning 1. Vælg en godkendt luftslange (se Jupiter™ oversigtsblad over hvilke, der er godkendte til udstyret og forbind slangens øverste del til hoveddelen. 2. Tilpas og spænd bæltet med Jupiter™ turboen, så det sidder behageligt om livet og tilslut så den nederste del af luftslangen ti l turboens udgangsstuds. 3. Tilpas hoveddelen som angivet i dennes brugsanvisning. 4. Tænd for turboenheden, tag hoveddelen på og kontroller, at mindst minimumsflow fås (den akustiske alarm vil aktiveres, hvis flowet er under minimumsflow). Anvendelse 10 KALIBRERING BEMÆRKNINGER VISNING AKUSTISK SIGNAL INDSTILLING TIL KALIBRERING Hold knappen inde i for 3 sekunder og næste bip lyd vil komme. Bliv ved at holde knappen under kalibreringen. Displayet vil blinke hurtigt under kalibreringen Blæseren vil gå op i hastighed. Slip knappen, når kuglen er over mærket. ( Fig 3 ). Bemærk venligst: Kalibrering skal fore- tages med afmonterede filtre og med et fuldt opladet batteri. Kalibreringsrøret med den sorte kugle skal bruges. Efter 3 sekunder + BETJENING VISNING AKUSTISK SIGNAL TÆND I BRUG (NORMAL DRIFT) SLUK Symbol = Langsomt blink = Et kort lydsignal BRUGSANVISNING Læs disse instruktioner nøje og sammenhold med 3M Jupiter™ oversigtsblad, hvor der gives oplysninger om: • Godkendte kombinationer med hoveddele • Reservedele • Tilbehør UDPAKNING Jupiter™ turboenhed skal ved udpakningen indeholde: a) Jupiter™ turboenhed 085-00-10P b) Bælte 022-25-03P c) Luftflowkontrolrør og kalibreringsrør 021-14-12P d) Brugsanvisning QX-3800-1031-1 e) Oversigtsblad QX-3800-1032-9 FORORD Hvis ikke samtlige instruktioner for brugen af dette produkt følges, og/ eller hvis åndedrætsværnet ikke bæres konstant under ophold i risikofyldte omgivelser, kan det være skadeligt for brugeren helbred, og medføre alvorlig sygdom eller invaliditet, og det kan ugyldiggøre enhver garanti. Hvis De er i tvivl om dette produkts egnethed til Deres arbejdssituation, så henvend. Dem til den sikkerhedsansvarlige eller kontakt 3M a/s Afd. for Sikkerhedsprodukter. Adresse og telefonnummer finder De på bagsiden af denne håndbog. BESKRIVELSE AF UDSTYRET Jupiter™ er en bæltemonteret turboenhed, som hvis den bruges sammen med en af 3M ́s godkendte hoveddele (se oversigtsblad) udgør et turboåndedrætsværn. Jupiter™ turboåndedrætsværn leveres med batterier til 4- eller 8- timers brug og fås også i en eksplosionssikker udgave. En elektronisk styreenhed giver akustisk og visuelt advarselssignal, hvis batterierne er ved at være for langt nede, eller luftflo wet til hoveddelen er for lavt. GODKENDELSER Dette produkt opfylder brugt i et 3M godkendt system de grundlæggende sikkerhedskrav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om konstruktionskrav til personlige værnemidler og er CE-mærket i henhold hertil. Produktet er på konstruktionsstadiet blevet undersøgt hos: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (bemyndiget organ nummer 0086). Produktet opfylder kravene i EMC direktivet 89/336/EØF. Udstyret opfylder, hvis det er forsynet med EX-batteri 007-00-62 og EX-overtræk 085-11-00 (eksplosionssikret, Intrinsic Safety) d e relevante standarder og er certificeret af: SIRA Certification Service, UK (Bemyndiget organ nr. 0518). BEGRÆNSNINGER I BRUGEN Brug dette åndedrætsværn i nøje overensstemmelse med alle instruktioner: • denne brugsanvisning. • brugsanvisningen til andre komponenter til udstyret (f. eks. 3M Jupiter™ filteroversigtsblad og brugsanvisningen for hoveddelen ). Brug ikke udstyret i forureningskoncentrationer, der er højere end angivet i brugsanvisningen for hoveddelene. Dette åndedrætsværn må ikke bruges som beskyttelse mod ukendt luftforurening, hvor forureningens koncentration ikke er kendt, hvor koncentrationen er umiddelbart livsfarlig eller på steder, hvor luften indeholder under 19,5% ilt (3M ́s definition). I nogen lande gælder andre minimumsværdier for iltindholdet. Undersøg dette i tvivlstilfælde. Må kun bruges med hoveddele og reservedele/tilbehør som angivet på oversigtsbladet og indenfor de brugsbetingelser, der fremgår af de tekniske specifikationer. Bør kun bruges af personer, der har modtaget instruktion og træning. Forlad straks det forurenede område, hvis: a. En af udstyrets dele beskadiges. b. Luftgennemstrømningen til udstyret formindskes eller stopper. c. Vejrtrækningen bliver vanskelig. d. Der opstår svimmelhed eller andet ubehag. e. De kan smage eller lugte forureningen, eller der opstår irritation. Dette åndedrætsværn må aldrig modificeres eller ændres. Brug originale 3M dele, når der skal skiftes dele. Anvendes udstyret med 4- eller 8-timers standardbatterier, må det ikke anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer. Anvendes det med et EX-batteri og EX-overtræk (IS, Intrinsic Safety) og en passende godkendt hoveddel (se Jupiter™ oversigtsdatablad), kan det bruges i zone 2 og zone 1 områder (gasser og dampe), og zone 21 og 22 områder (støv), men må ikke bruges i zone 0 eller zone 20 områder. Udstyret må ikke bruges i miner. Visse materialer kan ved hudkontakt fremkalde allergiske reaktioner. Dette produkt indeholder ingen dele hvori der indgår latex fra naturgummi. UDSTYRETS MÆRKNING Hvad angår hoveddelens mærkning, så se den dertil hørende brugsanvisning. Angående filtermærkningen, så se den tilhørende brugsanvisning for filtrene. Jupiter™ turboenheden er mærket med EN12941 og fabrikationsdato (måned/år). Jupiter™ turboenhed er mærket med IP53 (IP 63 når EX-overtrækket bruges). 9 DK

15. ŸÙ·Ó ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠Ì·Ù·Ú›· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı‡Ï·Î· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ì¿Ûη (¢Â›Ù ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ Jupiterì), ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ Ë ̄ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Û ÂӉ ̄fiÌÂÓË Â‡ÊÏÂÎÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (·¤ÚÈ· Î·È ·Ó·ı ̆ÌÈ¿ÛÂÈ ̃) ∑ÒÓË ̃ 1 Î·È 2 (ÛÎfiÓË) ∑ÒÓË ̃ 21 Î·È 22. ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠۠ÂӉ ̄fiÌÂÓË Â‡ÊÏÂÎÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ∑ÒÓË ̃ 0 Î·È 20. ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÌÂÙ·ÏÏ ̆ÙÈΤ ̃ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤ ̃. ÀÏÈο Ô ̆ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÔ ̆Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ ̆ ̄Ú‹ÛÙË ‰ÂÓ ¤ ̄Ô ̆Ó ·ÚÔ ̆ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÏÏÂÚÁÈΤ ̃ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ̃ ÛÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÙfïÓ. ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi ‰ÂÓ ÂÚȤ ̄ÂÈ Ì¤ÚË Ô ̆ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi Ê ̆ÛÈÎfi Ï¿ÛÙÈ ̄Ô. ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∂•√¶§π™ª√À °È· Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ̆ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÔ‡ ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ Î·È ÙË ̃ Ì¿Ûη ̃ ÚÔÛÒÔ ̆ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰Â›Ù ÙÈ ̃ ·Ó¿ÏÔÁ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛÂÈ ̃. °È· ÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ ̆ Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰Â›Ù ÙÈ ̃ ·Ó¿ÏÔÁ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃. ∏ ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ Jupiterì ¤ ̄ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi EN12941 Î·È ∂¡12942. ∏ ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ Jupiterì ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÛΠ̆‹ (Ì‹Ó· / ¤ÙÔ ̃). ∏ ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ Jupiterì ÂÌÊ·Ó› ̇ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi IP53. (IP63 fiÙ·Ó ̆¿Ú ̄ÂÈ ı‡Ï·Î· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̃ ·ÛÊ·Ï›· ̃). ∏ ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ Jupiterì Ì ı‡Ï·Î· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̃ ·ÛÊ·Ï›· ̃ ÂÌÊ·Ó› ̇ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi EN50014 Î·È EN50020 EEx ib T3, ∂¡50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D Î·È SIRA Ex02Y2162X. ∏ 4ˆÚË Î·È 8ˆÚË Ì·Ù·Ú›· ÙÔ ̆ Jupiterì ÂÌÊ·Ó› ̇Ô ̆Ó ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi EN12941 Î·È ∂¡12942. ¶ƒ√∂∆√πª∞™π∞ °π∞ Ã∏™∏ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ: √ ÌË ̄·ÓÈÛÌfi ̃ Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ ̃, ̄ˆÚ› ̃ ‚Ï¿‚ ̃ Î·È ÛˆÛÙ¿ Û ̆Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ̃. √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ̄·Ï·Ṳ̂ÓÔ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÚÈÓ ÙËÓ ̄Ú‹ÛË. ∂›Ó·È ̆Ô ̄ÚˆÙÈÎfi ̃ Ô ÚÔ-¤ÏÂÁ ̄Ô ̃ ÙË ̃ Û ̆Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ̃ ÙÔ ̆ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË ̃ Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ ‚¿ÛÂÈ ÙË ̃ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ̃ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ̄Ú‹Ûˆ ̃. °È· ÚÈÓ ÙËÓ ̄Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ı‡Ï·Î· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̃ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ̃ ‚ϤÔÓÙ· ̃ ÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃ 022-25-03P. ∂ÈϤÍÙ ̛· ·Ô‰ÂÎÙ‹ ı·Ù·Ú›· (¢Â›Ù ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ Jupiterì ÙËÓ Ï›ÛÙ· Ì ÙÈ ̃ ·Ô‰ÂÎÙ¤ ̃ Ì·Ù·Ú›Â ̃ ÙË ̃ 3ª) ÊÔÚÙ› ̇ÔÓÙ· ̃ fiˆ ̃ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈÎ. 1 ÙÔÔÊÂÙ›ÛÙ fiˆ ̃ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈÎ. 2 . °È· ̄Ú‹ÛË Û ÂӉ ̄fiÌÂÓË Â‡ÊÏÂÎÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ì·Ù·Ú›· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηıÒ ̃ Î·È ı‡Ï·Î· ̃ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ ̆ ı‡Ï·Î· ‚ϤÂÙ ÛÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃ 085-11-00P/085-12-00P. ºÔÚÙÈ ̃Ë Ì·Ù·ÚÈ· ̃ ∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ› ̇ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ̄Ú‹ÛË ‹ ·Ó Â›Ó·È · ̄ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ ̃ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ̃ ·fi 5 ̤Ú ̃. °È· ÊfiÚÙÈÛË 4ˆÚË ̃ –8ˆÚË ̃ Ì·Ù·Ú›· ̃ ‹ Ì·Ù·Ú›· ̃ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‚ϤÂÙ ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ. ™ËÌ›ˆÛË: ∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ› ̇ÂÙ·È Û ·ÛʷϤ ̃ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ ̆ıÌÈÛË ÌÔÙÂÚ (μ¿ÛË ‰È·ÎÚÈ‚Ô̤ÓÔ ̆ ÔÚÁ¿ÓÔ ̆) ƒ ̆ıÌ› ̇Ô ̆Ì ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÙË ̃ ÌÔÓ¿‰· ̃ Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ̄Ú‹ÛË Î·È ÂÓ Û ̆Ó ̄›· ÙÔ ̆Ï¿ ̄ÈÛÙÔÓ Î¿ı ̋ӷ. ‚ϤÂÙ ÛÙÔÓ ÂÈÎ. 3 . Key = ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ˆÂÈ ·ÚÁ¿ = ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· = ŒÓ· ̃ ‚Ú· ̄‡ ̃ ‹ ̄Ô ̃ º›ÏÙÚ· ∂ÈϤÍÙ ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ê›ÏÙÚ· (μϤÂÙ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ Jupiterì ÙËÓ Ï›ÛÙ· Ì ٷ ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ê›ÏÙÚ· ÙË ̃ 3ª). TÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ ÚÔ-Ê›ÏÙÚ· ÂÈÎ. 4 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· fiˆ ̃ ‰Â› ̄ÓÂÈ Ô ÂÈÎ. 5 . ∂ÏÂÁ ̄Ô ̃ ÚÔ‹ ̃ ·¤ÚÔ ̃ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ̄Ú‹ÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂϤÁ ̄ÂÙ ÙË ÚÔ‹ ·¤ÚÔ ̃ ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ· ̃ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙËÓ ¿ÛÚË Ì¿Ï·. μϤÂÙ ÂÈÎ. 6 . ∆ÛÂοÚÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ ̆ÚÁ›· ÙË ̃ ·ÎÔ ̆ÛÙÈ΋ ̃ ÂȉÔÔ›ËÛË ̃, ‚ϤÂÙ ÂÈÎ. 7 . √¢∏°π∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ̄Ú‹ÛË 1. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·Ó·Ó ̆ÛÙÈÎfi ۈϋӷ (μϤÂÙ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ Jupiterì ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ ̆ ̃ 26 √¢∏°π∂™ Ã∏™∏™ ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÈ ̃ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â ̃ ÛÂ Ô ̆Ó‰ ̆·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ 3ª Jupiterì fiÔ ̆ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ ̃ Û ̄ÂÙÈο ÌÂ: ñ ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ̆ ̃ Û ̆Ó‰ ̆·ÛÌÔ‡ ̃ ÙˆÓ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ Î·È Ì·ÛÎÒÓ ÚÔÛÒÔ ̆ ñ ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ñ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∆Ô Jupiterì ÌÔÓ¿‰· Ê›ÏÙÚÔ ̆ ·¤ÚÔ ̃ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ ̄ÂÈ: a) ∆Ë ÌÔÓ¿‰· ÙÔ ̆ Jupiterì 085-00-10P b) ∑ÒÓË ¿ÓÂÛË ̃ 022-25-03P c) ¢Â›ÎÙË ÚÔ‹ ̃ ·¤ÚÔ ̃ & ‰È·ÌÂÙÚÈÎfi ۈϋӷ 021-14-12P d) √‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃ QX-3800-1031-1 e) ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ QX-3800-1032-9 ¶ƒ√§√°√™ §·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ ̆ ÚÔ ̊fiÓÙÔ ̃ ηÈ/‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ̄Ú‹ÛË ÛÙÔ ÙÚfiÔ Ô ̆ ÊÔÚ¿Ù ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηٿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ̆Á›· ÙÔ ̆ ̄Ú‹ÛÙË, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÚÒÛÙÈ ̃ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¤ ̃ Î·È Î¿ı ÂÁÁ‡ËÛË Ô ̆ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ·Î ̆ÚÒÓÂÙ·È. ∞Ó ¤ ̄ÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û ̄ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ ̆ ̆fi„Ë ÚÔ ̊fiÓÙÔ ̃ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ̃ ÂÚÁ·Û›· ̃ Û· ̃, Û ̆ÓÈÛÙ¤Ù·È Ó· Û ̆Ì‚Ô ̆Ï ̆Ù›Ù ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ̆ÁÈÂÈÓÔÏfiÁÔ, ‹ ÙËÏÂʈÓ›ÛÙ ÙÔ Ù ̄ÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÀÁÈÂÈÓ‹ ̃ & ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ̃ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ̃ ÙË ̃ 3ª ∏∂LLAS. μϤÂÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ ̃ ÙÔ ̆ Ê ̆ÏÏ·‰›Ô ̆ ÙË ‰È‡ı ̆ÓÛË Î·È Ù· ÙËϤʈӷ. ∏∂ƒπ°ƒ∞º∏ ™À™∆∏ª∞∆√™ ∆Ô Jupiterì Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ ̃ ·¤ÚÔ ̃ ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙË Ì¤ÛË, Ë ÔÔ›· fiÙ·Ó ̄ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ Û ̆Ó‰ ̆·ÛÌfi Ì ¤Ó· ·Ô‰ÂÎÙfi ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ Ì›· Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ (‚ϤÂÙ ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ) ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ˆ ̃ Ì›· ‰ ̆Ó·ÌÈ΋ ‚ÔËıËÙÈ΋ Û ̆ÛΠ̆‹ ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ ̃. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ̆ Jupiterì ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ 4ˆÚË ̃, 8ˆÚË ̃ Ì·Ù·Ú›· ̃ Î·È Ì·Ù·Ú›· ̃ Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (I.S.), Ì›· ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÏÔÁÒÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂϤÁ ̄Ô ̆ Ë ÔÔ›· ·Ú¤ ̄ÂÈ ÌÈ· ·ÎÔ ̆ÛÙÈ΋ Î·È ÔÚ·Ù‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË ̃ Ì·Ù·Ú›· ̃ ηÈ/‹ ÙË ÌÂȈ̤ÓË ÚÔ‹ ·¤ÚÔ ̃ ÛÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÛÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆. ∂°∫ƒπ™∂π™ ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ ̃ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÓfi ̃ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡ Û ̆ÛÙ‹Ì·ÙÔ ̃ ÙË ̃ 3ª Î·È Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÈ ̃ μ·ÛÈΤ ̃ ¶ÚÔ ̧Ôı¤ÛÂÈ ̃ ∞ÛÊ·Ï›· ̃ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 10 Î·È 11μ ÙË ̃ ∂ ̆Úˆ· ̊΋ ̃ √‰ËÁ›· ̃ 89/686/∂∂C Î·È ÂÌÊ·Ó› ̇ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Û‹Ì· C∂. ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi ¤ ̄ÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Û ̄‰ȷÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÙ ̆Ô ∞ÁÁÏÈÎfi °‰Ú ̆Ì· (BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, England W4 4AL (¢È·ÎÚÈÙÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 0086). ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ٷ ÚfiÙ ̆· ÙË ̃ ∂ ̆Úˆ· ̊΋ ̃ √‰ËÁ›· ̃ 89/336/EEC. ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi (fiÙ·Ó ÚÔÛ·ÚÌfi ̇ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 007-00-62 Î·È ı‡Á·Î· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 085-11-00) Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ٷ Û ̄ÂÙÈο ÚfiÙ ̆· ÁÈ· ÙË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·: SIRA Certification Service, UK (¢È·ÎÚÈÙÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 0518). ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√π ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù ̄ÓËÙ‹ ̃ ·Ó·ÓÔ‹ ̃ · ̆ÛÙËÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃: ñ ¶Ô ̆ ÂÚȤ ̄ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ, ñ ™ ̆Óԉ ̆ÙÈο Ì ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ̆ Û ̆ÛÙ‹Ì·ÙÔ ̃ (. ̄. ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ ̆ 3ª Jupiterì, Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃ ÙÔ ̆ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï‹ ̃, ÙË ̃ Ì¿Ûη ̃ ÚÔÛÒÔ ̆ Î·È ÙÔ ̆ Ê›ÏÙÚÔ ̆). ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠۠Â›‰· Û ̆ÁΤÓÙÚˆÛË ̃ Ú‡ˆÓ ¿Óˆ ·fi · ̆Ù¿ Ô ̆ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ ̃ Ô‰ËÁ›Â ̃ ̄Ú‹ÛË ̃ ÙÔ ̆ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ Î·È ÙË ̃ Ì¿Ûη ̃ ÚÔÛÒÔ ̆. ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ·Ó·Ó ̆ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· fiÙ·Ó ÔÈ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ ̃ Û ̆Óı‹Î ̃ ÌfiÏ ̆ÓÛË ̃ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ ̃ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Û ̆ÁΤÓÙÚˆÛË ̃ Ú‡ˆÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ‹ ¿ÌÂÛ· ÂÈΛӉ ̆ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ̇ˆ‹ ‹ ÙËÓ ̆Á›·, ‹ Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ ̃ Ô ̆ ÂÚȤ ̄Ô ̆Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 19,5% ÔÍ ̆ÁfiÓÔ (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ̃ ÙË ̃ 3ª. ªÂÌÔӈ̤ӷ Ë Î¿ı ̄ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· ‰Èο ÙË ̃ ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· Û ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÔÍ ̆ÁfiÓÔ ̆. ∞Ó ̆¿Ú ̄ÂÈ Î¿ÔÈÔ ̃ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ̃ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ Û ̆Ì‚Ô ̆Ï ̆Ù›Ù οÔÈÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ). ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ Î·È ÙË Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔÔ ̆, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· / ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌfiÓÔ fiˆ ̃ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê ̆ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ӷ Û ̆ÓıËÎÒÓ fiˆ ̃ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÈ ̃ Ù ̄ÓÈΤ ̃ ÚԉȷÁڷʤ ̃. ∆Ô ÚÔ ̊fiÓ · ̆Ùfi ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÎ·È‰Â ̤̆ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞ÔÌ·ÎÚ ̆Óı›Ù ·fi ÂÚÈÔ ̄‹ Ì ڇÔ ̆ ̃ ·Ó: a) ∫¿ÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ ̆ Û ̆ÛÙ‹Ì·ÙÔ ̃ ̄·Ï¿ÛÂÈ. b) ∏ ÚÔ‹ ÙÔ ̆ ·¤Ú· ÛÙÔ ÚÔÛٷ٠̆ÙÈÎfi ÙË ̃ ÎÂÊ·Ï‹ ̃ ‹ ÙË ̃ Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ ̆ ÌÂȈı› ‹ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. c) ∏ ·Ó·ÓÔ‹ ‰ ̆ÛÎÔχÂÈ. d) ¶·ÚÔ ̆ÛÈ·ÛÙ› ̇·Ï¿‰· ‹ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË. e) °Â ̆Ù›Ù ‹ Ì ̆Ú›ÛÂÙ οÔÈ· Ô ̆Û›· ‹ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οÔÈÔ ̃ ÂÚÂıÈÛÌfi ̃. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤ ̃ ‹ ·ÏÏ·Á¤ ̃ ÙÔ ̆ ÚÔ ̊fiÓÙÔ ̃. ∞ÓÙÈηıÈÛٿ٠ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ Ì ÁÓ‹ÛÈ· ÙË ̃ 3M. ŸÙ·Ó ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÈ ̃ ηÓÔÓÈΤ ̃ 4ˆÚ ̃ – 8ˆÚ ̃ Ì·Ù·Ú›Â ̃ – ªËÓ ̄ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÔ ̊fiÓ Û ÂӉ ̄fiÌÂÓË Â‡ÊÏÂÎÙË ‹ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. 25 ∏Ã∏∆π∫√ ∂¡¢∂π•∂π™ ™Ã√§π∞ ∞¶∂π∫√¡π™∏ ™∏ª∞ ª∂£√¢√™ ∂¶π§√°∏™ ∂¡¢∂π•∂ø¡ ∫Ú·Ù›ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ ̆Ì› ÁÈ· 3 ‰Â ̆ÙÂÚfiÏÂÙ·, ¤Ó· ÌÈ ı· ·ÎÔ ̆ÛÙ›. ∫Ú·Ù›ÛÙ ÙÔ ÎÔ ̆Ì› ·ÙË̤ÓÔ. ∏ ÎÔÓÛfiÏ· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË ̃ Ú‡ıÌÈÛË ̃. ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ı· · ̆Í¿ÓÂÈ Ù· ̄‡ÙËÙ·. ∞ÂÏ ̆ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌ¿‰È (ÂÈÎ. 3) . ™ËÌ›ˆÛË: √È ÂӉ›ÍÂÈ ̃ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ̄ˆÚ› ̃ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù· Ê›ÏÙÚ·, ̄ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ· ̃ Ï‹Úˆ ̃ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì·Ù·Ú›· Î·È ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï ̆ ̄Ó›· (Ì·‡ÚË Ì¿Ï·). ÌÂÙ¿ ·fi 3” + GR

23. Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato con la data di produzione (mese/anno). Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato IP53 (IP63 quando utilizzato con l'involucro a sicurezza intrinseca). L'involucro I.S. è marcato con EN5001, EN50020 EEx ib IIB T3, EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D e SIRA Ex02Y2162X. Le battrie I.S. sono marcate EN12941, EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D e SIRA Ex02Y2162X. Le batterie da 4 e 8 ore sono marcate EN12941. PREPARAZIONE PER L’USO Controllare quanto segue: L’apparecchiatura è completa, priva di danni e correttamente assemblata. Predisporre prove pre-utilizzo nell’assemblaggio del cappuccio/elmetto come indicato nelle relative istruzioni d’uso. Prima dell'utilizzo, verificare il corretto montaggio del'involucro a sicurezza intrinseca. Fissare la cintura come al Gruppo Filtrazione come da istruzioni d’uso 022-25-03P. Le connessioni d’entrata devono essere installate sul gruppo filtrante Jupiter™ prima di iniziare l’utilizzo, assicurando una connessione ermetica. Selezionare l’appropriata batteria (vedere il catalogo del Jupiter™ con la lista delle batterie 3M approvate) mettere sotto cari ca come da Fig 1 e indossare come da Fig 2 . Per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva verificare la batteria I.S. e l'involucro I.S. come riportato nel manuale tecnico allegato Carica delle batterie La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo e se non utilizzatta per più di 5 giorni. Per la carica delle batterie da 4,8 ore la batteria a Sicerezza Intrinseca I.S fare riferimento al depliant. Nota: La batteria va ricaricata in un’area sicura. Calibratura Gruppo Filtrante Calibrare il gruppo filtrante prima del primo utilizzo e a scadenza periodica ogni mese. Vedere Fig 3 . Chiave di lettura = Flash lento = Flash veloce = Un solo suono breve Filtri Selezionare I filtri approvati (vedere depliant con la lista dei filtri 3M approvati). Inserire il pre-filtro ( Fig 4 ) e quindi avvivate I filtri come da Fig 5. Air flow check Prima dell’uso, verificare il flusso dell’aria con l’apposito flussometro. Vedere Fig. 6 . Per controllare il corretto fumzionamento dell’allarme acustico vedere Fig 7 . ISTRUZIONI OPERATIVE Indossamento 1. Selezionare un tubo di respirazione approvato (consultare il depliant illustrativo Jupiter™ per l’elenco dei tubi di respirazi one approvati 3M) e connetterne l’estremità con il cappucci/elmetti assemblato. 2. Regolare e fermare la cintura con il gruppo filtrazione Jupiter™ in modo confortevole attorno alla vita e connettere la parte finale del tubo di respirazione con l’uscita dell’unità. 3. Regolare e il cappucci/elmetti come indicato nelle apposite istruzioni d’uso. 4. Accendere l’unità, indossare il cappucci/elmetti selezionatoi ed assicurarsi che il flusso minimo sia garantito. (L’allarme ac ustico si metterà in funzione se sotto il minimo flusso-controllare in questo caso la Guida ad eventuali problemi). Utilizzo 42 CALIBRATURA COMMENTI DISPLAY ALLARME INSERIRE IL SISTEMA DI CALIBRAZIONE Premere il pulsante di accensione per 3 secondi, un segnale suonerà, continuare a premere durante la calibartura. Il display emetterà il flash durante la calibratura. Il motore icrementerà la velocità. Rilasciare il pulsante quando la pallina sarà posizionata sulla tacca di riferimento. ( Fig 3 ). Nota importante: La calibratura deve essere fatta senza filtri montati sul gruppo filtrante e con una batteria completa- mente carica. Dopo 3 secondi + OPERAZIONI DISPLAY ALLARME ACCENSIONE ON ( OPERAZIONE NORMALE) SPEGNIMENTO Chiave di lettura = Flash lento = Un solo suono breve AVVISO PER GLI UTILIZZATORI Si prega di leggere queste istruzioni congiuntamente con il depliant illustrativo del Gruppo Filtrazione 3M Jupiter™, dove troverete informazioni su: • Combinazioni approvate di cappucci/elmetti • Parti di ricambio • Accessori DISIMBALLAGGIO La confezione del Gruppo Filtrante Jupiter™ contiene: a) Gruppo Filtrante Jupiter™ 085-00-10P b) Cintura 022-25-03P c) Indicatore flusso d’aria e tubo per calibarzione 021-14-12P d) Istruzioni per l’uso QX-3800-1031-1 e) Depliant illustrativo QX-3800-1032-9 PREMESSA I sistemi suindicati devono essere utilizzati esclusivamente in conformità con le presenti istruzioni e per gli scopi qui dichiarati. L’uso scorretto può arrecare danni alla salute e mettere in pericolo la vita, oltre a invalidare e annullare la garanzia fornita da 3M ITALIA SPA, e invalidare o annullare ogni altra garanzia. In caso di dubbi sull’adeguatezza di questo prodotto alle specifiche condizioni di utilizzo, consultate il vostro responsabile della sicurezza oppure contattate il Servizio Tecnico 3M del Reparto Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro. Gli indirizzi ed I numeri telefonici sono riportati sul retro di questo opuscolo. DESCRIZIONE DEL SISTEMA L’unità filtrante in cintura Jupiter™ quando utilizzato in combinazione con uno dei cappucci/elmetti approvati (vedere depliant illustrativo) costituisce un sistema a ventilazione assistita per la protezione delle vie respiratorie. L’unità Jupiter™ offre una scelta di batterie della durata di 4ore, 8ore o una batteria a Sicurezza Intrinseca (IS), e una gamma d i filtri completa. Il sistema è dotato di un dispositivo elettronico di controllo dell’aria che tramite un allarme, sia acustico c he visivo, segnala la batteria scarica o la riduzione del flusso dell'aria verso la parte capo (cappucci/elmetti). APPROVAZIONI Questo prodotto, quando usato come componente di un sistema 3M approvato, ha dimostrato di soddisfare i requisiti base di sicurezza in riferimento agli articoli 10 e 11B della Direttiva Europea 89/686/CEE e per questo riporta la marcatura CE. Questo prodotto è stato esaminato in fase di progetto da British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (organo certificante numero 0086). Certificato di conformità con la Direttiva CEM 89/336/EEC. Questo prodotto (quando utilizzato con una batteria a Sicurezza Intriseca 007-00-62 e con l’involucro 085-11-00) è approvato come Sicurezza Intrinseca in conformità alla Direttiva Europea 94/9/EC da : SIRA Certification Serive, UK (organo certificante numero 0518). LIMITAZIONI D’USO Utilizzare questo sistema seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni: • contenute nel presente opuscolo • allegate agli altri componenti del sistema (es: depliant illustrativo 3M Jupiter™; istruzioni d’uso cappucci/elmetti e Filtri) . Non impiegare in presenza di concentrazioni di contaminanti non soddisfacenti alla combinazione cappucci/elmetti indicate nelle istruzioni all’uso. Non utilizzare il sistema per la protezione delle vie respiratorie quando i contaminanti atmosferici sono sconosciuti oppure qu ando le concentrazioni dei contaminanti non sono note o presentano un pericolo immediato per la vita o la salute oppure in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno. (Definizione 3M. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno possono variare da nazione a nazione. In caso di dubbi, chiedere informazioni in merito). Usare solamente con cappucci/elmetti, ricambi e accessori elencati nel depliant illustrativo e in accordo con le condizioni di u tilizzo fornite nelle specifiche tecniche. Il sistema deve essere utilizzato unicamente da personale addestrato e competente. Abbandonare immediatamente l’area contaminata se: a) una parte qualsiasi del sistema risulta danneggiata b) il flusso d’aria all’interno del respiratore diminuisce oppure si interrompe c) la respirazione diventa difficoltosa d) si avvertono capogiri o altri malesseri e) si sente l’odore o il sapore dei contaminanti oppure si avverte un senso di irritazione. Non modificare o alterare in alcun modo questo sistema. sostituire le parti unicamente con pezzi di ricambio originali 3M. Quando usato con batterie standard da 4 o 8 ore – non entrare in aree con atmosfere potenzialmente infiammabili od esplosive. Quando usato con una batteria a sicurezza intriseca in combinazione con l'apposito l'involucro ed un appropriato cappuccio/elme tto (vedere depliant) è possibile l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive zone 1 e 2 e polverose zone 21 e 22. Non utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive zone 0 e 20. Nono utilizzare per applicazioni minerarie. Alcuni materiali entrando in contatto con la pelle possono provocare reazioni allergiche in individui particolarmente sensibili . In questa apparecchiatura non sono presenti componenti in lattice di gomma naturale. CONTRASSEGNI SUL SISTEMA Per il contrassegno del cappuccio/elmetto consultare le relative Istruzioni d’uso Per il contrassegno dei filtri consultare le relative Istruzioni d’uso. Il gruppo filtrazione Jupiter™ è contrassegnato EN12941. 41 I CH

17. L’unité filtrante Jupiter est marquée conforme à la norme EN12941. La date de fabrication figure sur l’unité Jupiter (mois / année). L’unité de filtration Jupiter est marquée IP53 (IP63 lorsqu’elle est équipée de l’enveloppe I.S.). L’enveloppe I.S. est marquée EN50014, EN50020, EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D et SIRA Ex02Y2162X. La batterie Sécurité Intrinsèque est marquée EN12941 ainsi que EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D et SIRA Ex02Y2162X. Les batteries standard 4 heures et 8 heures sont marquées EN12941. INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION Vérifiez que : L’appareil est complet, en bon état et que l’ensemble est bien assemblé. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être remplac ée avant utilisation. Pour la mise en place de la pièce faciale reportez-vous aux instructions avant utilisation dans sa notice d'instructions. Pour les contrôles avant utilisation de l’enveloppe I.S. voir la notice d’utilisation n° 085-11-00P/085-12-00P. Suivez les instructions décrites dans la notice référence 022-25-03P pour fixer l'unité filtrante sur la ceinture. Choisissez une batterie homologuée 3M (reportez-vous au Guide des Références du Jupiter pour avoir la liste des batteries homologuées avec ce produit). Chargez-la comme indiqué sur la Fig. 1 et mettez la en place comme indiqué sur la Fig. 2 . Pour une utilisation en atmosphère explosive il est nécessaire d'utiliser la batterie I.S. ainsi que l’enveloppe I.S. Pour l'installation de l’enveloppe I.S. voir la notice d'utilisation n° 085-11-00P/085-12-00P. Recharge des batteries Les batteries doivent être chargées avant la première utilisation ou si elles sont stockées plus de 5 jours. Les temps de charge des batteries 4 heures, 8 heures et I.S. sont précisés dans le Guide des Références. N.B. : La batterie devra être chargée en zone sûre. Calibrage Calibrez votre appareil avant la première utilisation et ensuite une fois par mois. Voir Fig 3 . Légende = Clignotement lent = Clignotement rapide = Un son court (bip) Filtres Choisissez les filtres homologués (reportez-vous au Guide des Références Jupiter pour avoir la liste des filtres homologués). Mettez des pré-filtres ( Fig. 4 ) et mettez en place les filtres comme indiqué fig. 5 . Vérification du débit d'air Avant toute utilisation, vérifiez le débit d'air à l'aide de l'indicateur de débit d'air (bille blanche). Voir fig. 6 . Pour vérifier le bon fonctionnement de l'avertisseur sonore reportez-vous à la fig. 7 . INSTRUCTIONS D’UTILISATION Mise en place 1. Prenez un tuyau respiratoire homologué (reportez-vous au Guide des Références 3M Jupiter pour connaître la liste des tuyaux respiratoires homologués) et connectez l’extrémité correspondante de ce tuyau à la pièce faciale. 2. Mettez la ceinture avec l’unité Jupiter autour de la taille et ajustez la. Connectez l’autre extrémité du tuyau respiratoire à la sortie appropriée du Jupiter. 3. Réglez la pièce faciale comme indiqué dans sa notice d’instructions. 4. Mettez en marche l’unité de filtration, mettez en place la pièce faciale et vérifiez que le débit d’air dans la pièce faciale est au moins égal au débit minimum garanti par le fabricant. (L’avertisseur sonore se déclenche si ce débit minimum n’est pas assuré – reportez-vous au tableau “Identification des pannes”). Utilisation 30 CALIBRAGE COMMENTAIRES AFFICHAGE SON POUR ENTRER EN MODE CALIBRAGE Pressez l'interrupteur pendant 3 secondes - un deuxième son court est émis - maintenez l'interrupteur enfoncé pendant le calibrage. Pendant le calibrage les diodes d'affichages clignotent rapidement. Le ventilateur accélère. Relachez l'interrupteur quand la bille est passée au dessus du repère. ( Fig 3 ). Attention: Le calibrage de l’unité filtrante doit être effectué sans filtres et avec une batterie complètement chargée et l'indicateur adapté (bille noire). Après 3 secondes + OPERATION AFFICHAGE SON MISE EN MARCHE EN MARCHE (FONCTION- NEMENT NORMAL) ARRÊT Légende = Clignotement lent = Un son court (bip) INSTRUCTIONS D’UTILISATION Lire parallèlement à cette notice le Guide des Références pour Jupiter dans lequel se trouvent des informations sur : • Les pièces faciales homologuées • Les pièces détachées • Les accessoires DANS L’EMBALLAGE Les éléments suivants doivent être présents : a) Unité filtrante Jupiter 085-00-10P b) Ceinture 022-25-03P c) Indicateur de débit d’air et indicateur pour le calibrage 021-14-12P d) Notice d’instructions QX-3800-1031-1 e) Guide des Références QX-3800-1032-9 AVANT-PROPOS Le non-respect de toutes les instructions et avertissements relatifs à l’utilisation de ce produit et/ou la non-utilisation de cet appareil pendant toute la période d’exposition peut nuire à la santé de l’utilisateur et provoquer une maladie grave ou une invalidité permanente et peut annuler la garantie offerte par 3M. En cas de doute sur l’adéquation de ce produit à votre activité professionnelle, il est recommandé de consulter un responsable Hygiène et Sécurité ou d’appeler le service technique 3M. Reportez-vous au verso de cette notice pour les adresses et numéros de téléphone. DESCRIPTION DE L’APPAREIL L'unité filtrante Jupiter est montée sur une ceinture. Elle doit être utilisée avec une des pièces faciales homologuées (report ez-vous au Guide des Références) pour former un Appareil de Protection Respiratoire filtrant à Ventilation Assistée. L’unité filtrante Jupiter peut être équipée au choix soit d’une batterie de 4 heures, soit d’une batterie de 8 heures soit d’une batterie Sécurité Intrinsèque (I.S.) ainsi que d’une large gamme de filtres. Elle est également équipée d’un système de contrôle électro nique du débit d’air et de la charge de la batterie, avertissant l’utilisateur grâce à une alarme visuelle et sonore d’une chute du dé bit d’air dans la pièce faciale et/ou de la décharge de la batterie. HOMOLOGATION Ce produit, utilisé comme élément d’un système complet 3M homologué, répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans les Articles 10 et 11B de la Directive Européenne 89/686. Il est donc marqué CE. Il a été examiné au stade de sa conception par : British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, Angleterre (numéro d’identification 0086). Ce produit répond aux dispositions de la Directive Européenne EMC 89/336/EEC. Ce produit (lorsqu’il est équipé de la batterie Sécurité Intrinsèque (I.S.) 007-00-62 et de l’envelo ppe Sécurité Intrinsèque (I.S.) 085-11-00) répond aux normes relatives à la Sécurité Intrinsèque décrites ci-dessous dans la sectio n MARQUAGE. Certification du SIRA, Angleterre (numéro d’identification 0518). LIMITES D’UTILISATION Utilisez cet appareil en respectant strictement toutes les instructions • contenues dans cette notice, • accompagnant d’autres composants du système (par exemple Guide des Références du Jupiter et des pièces faciales et les Notice s d’Instructions des filtres). Ne pas utiliser lorsque les concentrations d’exposition sont supérieures aux valeurs limites d'utilisation indiquées dans les N otices d’Instructions des pièces faciales. N’utilisez pas ce système comme protection respiratoire contre des contaminants atmosphériques inconnus, ou lorsque les concentrations en contaminants sont inconnues ou directement dangereuses pour la vie ou la santé, ou dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d’oxygène (définition 3M, chaque pays peut appliquer ses propres limites en matière d’insuffisance en oxygène. En cas de doute, demandez conseil). Utilisez uniquement des pièces faciales et des pièces détachées et accessoires figurant sur le Guide des Références et dans les conditions d’utilisation décrites au paragraphe Spécifications Techniques. A utiliser uniquement par du personnel compétent et qualifié. Quittez immédiatement la zone contaminée si : a) Toute partie du système est endommagée. b) Le débit d’air dans la pièce faciale diminue ou s’arrête. c) La respiration devient difficile. d) Des vertiges ou d’autres troubles apparaissent. e) Vous percevez l’odeur ou le goût de contaminants, ou en cas d’irritation. N’apportez jamais de modifications à ce système. Remplacez les éléments uniquement avec des pièces détachées 3M. Avec les batteries standard de 4 et 8 heures – Ne pas utiliser dans des atmosphères potentiellement explosives ou inflammables. Avec la batterie I.S., l’enveloppe I.S. et une pièce faciale appropriée (Reportez-vous au guide des références de Jupiter) l’uti lisation dans des atmosphères explosives (gaz et vapeurs zones 1 et 2 et poussières zones 21 et 22) est autorisée. Ne pas utiliser cet équipement dans des zones I.S. classées 0 et 20. Ne pas utiliser pour des opérations d’exploitation minière. Les matériaux susceptibles d’entrer en contact avec la peau des utilisateurs ne sont pas reconnus comme pouvant provoquer des réactions allergiques sur la majorité des individus. Ce produit ne contient pas de composant à base de latex naturel. MARQUAGE Pour le marquage des pièces faciales, reportez-vous à la notice d’instructions correspondante. Pour le marquage des filtres, reportez-vous à la notice d’instructions correspondante. 29 F CH B

21. De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt met een fabricatiedatum (maand/jaar). De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt met IP53 (IP63 bij gebruik met intrinsiek veilige hoes). De Jupiter™ intrinsiek veilige hoes is gemarkeerd met EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281 II 2 G D en SIRA Ex02Y2162X. De Jupiter™ intrinsiek veilige batterij is gemarkeerd overeenkomstig EN12941 en met EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281 II 2 G D en SIRA Ex02Y2162X. De Jupiter™ batterijen van 4 uur en 8 uur zijn gemerkt overeenkomstig EN12941. VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK Controleer dat: Het apparaat compleet, onbeschadigd en correct gemonteerd is, elk beschadigd of defect onderdeel dient voor het gebruik vervangen te worden. Voer de controles voor gebruik uit met de hoofdkapcombinatie zoals beschreven in de specifieke gebruiksinstructies. Bevestig de riem aan de luchtfiltereenheid zoals beschreven in de gebruiksinstructies van de 022-25-03P riem. Selecteer een goedgekeurde batterij (zie Jupiter™ referentieblad voor de lijst met 3M goedgekeurde batterijen). Laad de batterij zoals aangegeven in Fig. 1 en breng ze aan zoals aangegeven in Fig. 2 . Voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen moet de intrinsieke veilige batterij en de intrinsiek veilige hoes worden gebr uikt. Zie de betrokken gebruiksaanwijzing voor het aanbrengen van de hoes. Batterij laden De batterij moet worden opgeladen voor het eerste gebruik of indien ze langer dan 5 dagen niet werd gebruikt. Voor het laden van de 4 uur, 8 uur en de intrinsiek veilige batterij zie referentieblad. Opmerking: De batterij moet in een veilige ruimte worden opgeladen. Kalibratie Kalibreer de luchtfiltereenheid voor het eerste gebruik en daarna minstens één maal per maand. Zie Fig. 3 . Legende = Traag geflikker = Snel geflikker = 1 korte beep Filters Kies goedgekeurde filters (zie Jupiter™ referentieblad voor lijst met 3M goedgekeurde filters). Breng voorfilters aan (Fig. 4 ) en bevestig dan de filters zoals aangegeven in Fig. 5 . Controle luchtstroom Voer een luchtstroomcontrole uit voor gebruik met behulp van de luchtstroomindicator (buisje met wit balletje). Zie Fig.6 . Om de correcte werking van het hoorbare alarm te controleren, zie Fig. 7 . GEBRUIKSINSTRUCTIES Het opzetten 1. Kies een goedgekeurde ademluchtslang (zie Jupiter™ referentieblad voor lijst met 3M goedgekeurde ademslangen) en verbindt het uiteinde hiervan met de hoofdkap. 2. De heupriem met de Jupiter™ eenheid dient comfortabel aangepast en aangespannen te worden rond uw middel. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de ademluchtslang aan op het uiteinde van de Jupiter™ eenheid. 3. Pas de hoofdkap aan zoals beschreven in de specifieke gebruiksinstructies. 4. Zet de eenheid aan, plaats de hoofdkap op het het hoofd en zorg ervoor dat de minimum vereiste luchtstroom wordt bereikt (het hoorbare alarm zal afgaan bij een te lage luchtstroom - zie “Mogelijke storingen”). In gebruik 38 KALIBRATIE TOELICHTING DISPLAY GELUID STARTEN VAN DE KALIBRATIE Houd schakelknop ingedrukt gedurende 3 seconden, tweede beep weerklinkt, houd ingedrukt tijdens kalibratie. Display flikkert snel tijdens kalibratie. Snelheid ventilator zal verhogen. Laat knop los wanneer het balletje zich boven de markeerlijn bevindt ( Fig. 3 ). Kalibratie moet worden uitgevoerd zonder filters, met een volledig geladen batterij en het kalibratiebuisje (zwart balletje). Na 3 seconden + GEBRUIKSINSTRUCTIES Gelieve deze instructies te willen lezen samen met het 3M Jupiter™ referentieblad, waar u informatie zal vinden over: • Goedgekeurde combinaties van hoofdkappen • Reserveonderdelen • Accessoires UITPAKKEN Uw Jupiter™ eenheid moet bevatten a) Jupiter™ motoreenheid 085-00-10P b) Riem 022-25-03P c) Luchtstroomindicator & kalibratiebuisje 021-14-12P d) Gebruiksinstructies QX-3800-1031-1 e) Referentieblad QX-3800-1032-9 VOORWOORD De hoofdkappen dienen alleen te worden gebruikt overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en voor de doeleinden welke in deze gebruiksaanwijzing zijn weergegeven. De hoofdkap moet gedurende de gehele blootstellingduur gedragen worden. Onkundig of verkeerd gebruik kan gevaar voor het leven of voor de gezondheid opleveren, en kan de door 3M verstrekte garantie te niet doen. Als u twijfelt of het product geschikt is voor uw werksituatie, neemt u best contact op met een arbeidshygiënist of met 3M OH&ES Technical Affairs bij uw plaatselijke 3M-vestiging. Op de achterzijde van dit boekje vindt u de adressen en telefoonnummers. BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM De Jupiter™ eenheid is een luchtfiltereenheid die op een riem rond het middel wordt gedragen en die wanneer gebruikt in combinatie met één van de goedgekeurde hoofdkappen (zie referentieblad) een motoraangedreven systeem voor ademhalingsbescherming vormt. De Jupiter™ eenheid kan gebruikt worden met een 4 uur, 8 uur of intrinsiek veilige (IS) batterij, een reeks van filters en is voor zien van een elektronisch alarm dat een hoorbare en visuele waarschuwing geeft bij een lege batterij en/of een lage luchtstroom naar de hoofdkap. GOEDKEURINGEN Dit product, wanneer gebruikt als een onderdeel van een 3M gekeurd systeem, voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen zoals bepaald in de Artikels 10 en 11B van de EG-Richtlijn 89/686/EEC en is dus CE gemerkt. Het product is in de ontwerpfase onderzocht door de British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (aangewezen keuringsinstantie nr. 0086). Dit product werd gecertificeerd in overeenstemming met de Europese EMC richtlijn 89/336/EEC. Dit product (wanneer gebruikt met de intrinsiek veilige (IS) batterij 007-00-62 en de intrinsiek veilige (IS) hoes 085-11-00) is goedgekeurd voor intrinsieke vei ligheid in overeenstemming met de relevante normen beschreven onder “Het merken van de uitrusting” door: SIRA Certification Service, UK (aangewezen keuringsinstantie nr. 0518). WAARSCHUWINGEN Gebruik dit ademhalingssysteem strikt volgens de instructies: • in dit boekje; • van andere componenten van het systeem (bijv. 3M Jupiter™ referentieblad, gebruiksinstructies van de hoofdkap en de filters). Niet gebruiken wanneer de concentraties verontreinigingen hoger zijn dan de concentraties aangegeven in de gebruiksinstructies van de hoofdkap. Gebruik dit systeem niet als ademhalingsbescherming tegen onbekende verontreinigingen of wanneer de concentratie van de verontreinigingen niet bekend is of rechtstreeks gevaar oplevert voor leven of gezondheid, of in ruimten met minder dan 19,5% zuurstof (voorschrift van 3M; individuele landen kunnen hun eigen limietwaarden voor zuurstoftekort toepassen. Vraag in geval v an twijfel om advies). Enkel te gebruiken in combinatie met de hoofdkappen en reserveonderdelen/accessoires vermeld in het referentieblad en rekening houdend met de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de technische specificaties. Het ademhalingssysteem is uitsluitend bestemd voor gebruik door opgeleid, bevoegd personeel. Verlaat onmiddellijk de verontreinigde ruimte wanneer: a) een deel van het systeem beschadigd raakt; b) de luchttoevoer in het systeem daalt of geblokkeerd raakt; c) het ademen moeilijk wordt; d) duizeligheid of benauwdheid optreedt; e) u verontreinigingen proeft of ruikt, of als er irritatie optreedt. Dit ademhalingstoestel nooit aanpassen of ombouwen. Vervang de onderdelen alleen door originele 3M-onderdelen. Bij gebruik met een batterij van 4 uur of 8 uur: niet gebruiken in potentieel ontvlambare of explosieve omgevingen. Bij gebruik met de intrinsiek veilige batterij en de intrinsiek veilige hoes en een geschikte hoofdkap (zie Jupiter™ referentieb lad) is gebruik in potentieel explosieve omgevingen zones 1 en 2 (gassen en dampen), en zones 21 en 22 (stof) toegelaten. Niet gebruiken in potentieel explosieve omgevingen zones 0 en 20. Niet gebruiken voor toepassingen in mijnen. Materialen welke met de huid van de gebruiker in contact komen, kunnen bij overgevoelige personen allergische reacties teweegbrengen. Dit product bevat geen componenten gemaakt van natuurlijk latexrubber. HET MERKEN VAN DE UITRUSTING Voor de markering van de hoofdkap zie gebruiksinstructies hoofdkap. Voor de markering van de filters zie gebruiksinstructies fi lters. De Jupiter™ luchtfiltereenheid is gemerkt overeenkomstig EN12941. 37 NL B IN WERKING DISPLAY GELUID INSCHAKELEN AAN (NORMALE WERKING) UITSCHAKELEN Legende = Traag geflikker = 1 korte beep

25. La unidad de turbo- ventilación Jupiter™ esta marcada con la fecha de fabricación (mes/año). La unidad de turbo- ventilación Jupiter™ esta marcada con: IP53 (IP63 cuando se lleva con la funda de Seguridad Intrínseca). La funda de Seguridad Instrínseca de Jupiter™ está marcada con EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D y SIRA Ex 02Y2162X. La batería de Seguridad Intrínseca de Jupiter™ está marcada con EN12941, y con EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D y SIRA Ex02Y2162X. Las baterías de Jupiter™ de 4 y 8 horas están marcadas con EN12941. PREPARACIÓN PARA EL USO Verifique que: El aparato está completo, sin daños y correctamente montado. Lleve a cabo las comprobaciones antes del uso en la unidad de cabeza tal y como se describe en las instrucciones de uso correspondientes. Para comprobaciones antes del uso en la funda de Seguridad Instrínseca, ver las instrucciones de uso correspondientes, ref. 085-11-00P/085-12-00P Coloque el cinturón en la unidad de filtración como se detalla en las instrucciones de uso 022-25-03P. Seleccione una batería aprobada (Ver Manual de Referencia de Jupiter™ para consultar la lista de baterías 3M aprobadas) cargarla como se muestra en la Fig. 1 y acoplarla como se indica en la Fig. 2 . Para utilizarlo en atmósferas potencialmente explosivas, debe acoplarse la batería y la funda de Seguridad Intrínseca. Para acoplar la funda ver las instrucciones de uso 085-11-00P/085-12-00P. Cargado de batería La batería debe cargarse antes del primer uso y si no se ha utilizado durante más de 5 días. Para cargar las baterías de 4 horas, 8 horas, y de seguridad intrínseca ver el Manual de Referencia. Nota: La batería debe cargarse en una zona segura. Calibración Calibrar la unidad de turbo-ventilación antes del primer uso y después con una frecuencia de al menos 1 vez al mes. Ver Fig. 3 . Código = Iluminación intermitente lenta = Iluminación intermitente rápida = Un pitido corto Filtros Seleccionar filtros aprobados (Ver el Manual de Referencia Jupiter™ para la lista de filtros aprobados). Acoplar los prefiltros (ver Fig. 4 ) y los filtros como se muestra en la Fig. 5 . Comprobación de caudal Antes del uso, comprobar el caudal de aire usando el tubo indicador de caudal (con la bola blanca). Ver Fig. 6 . Para comprobar el correcto funcionamiento de la señal de alarma audible ver Fig. 7 . INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Colocación 1. Seleccione un tubo de respiración aprobado (Consultar los tubos aprobados en el Manual de Referencia Jupiter™) y conecte el extremo superior a la unidad de cabeza. 2. Colóquese el cinturón con la unidad de filtración Jupiter™ y conecte el extremo inferior del tubo de respiración a la salida d e la unidad. 3. Colóque la unidad de cabeza tal y como se indica en las Instrucciones de Uso. 4. Conecte la unidad de filtración, colóquese la unidad de cabeza y asegúrese de que se alcanza el caudal mínimo (La alarma sonará si no se alcanza el caudal mínimo). Utilización 46 CALIBRACIÓN COMENTARIOS INDICADORES SONIDO MODO DE CALIBRACIÓN Mantener el interruptor de conexión presionado durante 3 segundos. Sonará un segundo "beep", mantener presionado durante la calibración. Los indicadores parpadearán rápidamente. El motor aumentará sus revoluciones. Dejar de presionar el interruptor cuando la bola esté por encima de la marca en el indicador de caudal. ( Fig 3 ). Importante: La calibración debe realizarse sin los filtros, con baterías totalmente cargadas y utilizando el tubo con la bola color negro. Después de 3 segundos + OPERACIÓN INDICADORES SONIDO CONEXIÓN ON (OPERACIÓN NORMAL) DESCONEXIÓN Código = Iluminación intermitente lenta = Un pitido corto INSTRUCCIONES DE USO Recomendamos que lea estas instrucciones junto con el “Manual de Referencia de 3M Jupiter™”, donde encontrará información sobre: • Unidades de cabeza aprobadas en combinación con la unidad de filtración Jupiter™ • Repuestos • Accesorios EMBALAJE En el embalaje de la unidad de filtración Jupiter™ encontrará: a) La unidad de filtración Jupiter™ 085-00-10P b) Cinturón 022-25-03P c) Indicador de caudal y tubo de calibración 021-14-12P d) Instrucciones de uso QX-3800-1031-1 e) Manual de Referencia QX-3800-1032-9 PREFACIO No seguir las instrucciones de uso de este producto y/o no llevar la protección respiratoria durante todo el tiempo de exposición puede afectar seriamente a la salud del usuario, puede ocasionar enfermedad grave o discapacidad permanente y puede invalidar la garantía otorgada por 3M. Si tiene alguna duda acerca de la adecuación de este producto a su puesto de trabajo, consulte con un especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo o llame al Servicio Técnico del Departamento de Equipos de Protección Personal de 3M. En la contraportada de este manual encontrará la lista de direcciones y números de teléfono. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA El equipo Jupiter™ es un motoventilador con filtros que se lleva en la cintura y que usado con una de las unidades de cabeza aprobadas (ver Manual de Referencia) forma un equipo filtrante de ventilación asistida o motorizado. El equipo Jupiter™ tiene la posibilidad de usar baterías de 4 horas, 8 horas o de Seguridad Intrínseca (SI). Existe también una amplia gama de filtros. El equipo incorpora un control electrónico que proporciona una señal audible y visual de baja batería y/o bajo caudal en la uni dad de cabeza. CERTIFICACIONES Este producto, cuando se utiliza como parte de un sistema aprobado, cumple los Requisitos Básicos de Seguridad descritos en el Artículo 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R.D. 1407/1992), y lleva el marcado CE. Este equipo ha sido examinado en su fase de diseño por: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, Inglaterra (Número de organismo notificado 0086). Este producto ha sido certificado en el cumplimiento de la Directiva 89/336/EEC de Compatibilidad Electromagnética. Este producto (cuando se utiliza con una batería de Seguridad Intrínseca ref. 007-00-62 y con la funda de Seguridad Intrínseca 085-11-00) ha sido certificado en el cumplimiento de las normas correspondientes a Seguridad Intrínseca, como se describe en la sección de Marcado, por SIRA Certification Service UK (Nº de Organismo Certificado 0518). LIMITACIONES DE USO Utilice siempre este equipo de acuerdo con todas las instrucciones: • contenidas en este manual, • que se distribuyan con otros componentes del sistema (por ejemplo: instrucciones de la unidad de cabeza, Manual de Referencia d e combinaciones aprobadas y repuestos y filtros). No utilice en concentraciones del contaminante superiores a aquellas que se dan en las Instrucciones de la Unidad de Cabeza. Este sistema no debe utilizarse como protección respiratoria frente a contaminantes desconocidos, si la concentración de los contaminantes es desconocida o resulta peligrosa para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno (definición de 3M; otros países pueden aplicar sus propios límites de deficiencia de oxígeno. Consúltenos en caso de du da). Utilice sólo con las unidades de cabeza, repuestos y accesorios incluidos en el Manual de Referencia y en las condiciones de uso indicadas en las Especificaciones Técnicas. El equipo sólo deberá ser utilizado por personal competente y formado. Salga inmediatamente del área contaminada si: a) Se ha dañado alguna parte del sistema. b) El caudal de aire en la pieza facial disminuye o se interrumpe. c) Se hace difícil la respiración. d) Sufre mareos o molestias. e) Nota el olor, sabor o la irritación producida por las sustancias contaminantes. No realice modificaciones o alteraciones en el sistema, sustituya las piezas sólo por otras piezas originales de 3M. Cuando se utilizan baterías estándar de 4 y 8 horas de duración – No utilice el equipo en atmósferas potencialmente inflamables y explosivas. Cuando se utiliza la batería y la funda de Seguridad Instrínseca, y la unidad de cabeza apropiada (Ver Manual de Referencia), se puede utilizar en atmósferas potencialmente explosivas (gases y vapores) Zonas 1 y 2, y (polvo) Zonas 21 y 22. No lo utilice e n atmósferas potencialmente explosivas Zonas 0 y 20. No lo utilice para actividades en minería. Los materiales que puedan entrar en contacto con la piel del usuario no son conocidos como agentes causantes de reacciones alérgicas en la mayoría de las personas. Este producto no contiene componentes fabricados en caucho natural o látex. MARCADO DEL EQUIPO Para el marcado de la unidad de cabeza, ver las instrucciones correspondientes. Para el marcado del filtro, ver las instrucciones correspondientes. La unidad de turbo-ventilación Jupiter™ esta marcada con EN12941. 45 E

27. O invólucro de Segurança Intrínseca do Jupiter™, está marcado com EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D e SIRA Ex02Y2162X. A bateria de Segurança Intrínseca de Jupiter™ está marcada com EN12941 e com EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D e SIRA Ex02Y2162X. As baterias Jupiter™ de 4 e 8 horas estão marcadas com EN12941. REPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO Verifique: Se o equipamento está completo, sem danos e montado correctamente. Antes da utilização, faça todos os testes que se descrevem nas instruções de utilização da unidade de cabeça. Para verificações antes da utilização do invólucro de Segurança Intrínseca, vêr as instruções de utilização correspondentes (085-11-00P/085-12-00P). Coloque o cinturão na unidade de filtração como indica a figura das instruções de utilização do 022-25-03P Seleccione uma bateria aprovada (ver Manual de referência do Jupiter™ para consultar a lista de baterias 3M aprovadas) carregue-a como se indica na Fig. 1 e encaixe-a como se indica na Fig. 2 . Para utilização em atmosferas potencialmente explosivas, deve ser utilizada a bateria e o invólucro de Segurança intrínseca. Para acoplar o invólucro vêr as instruções de utilização 085-11-00P/085-12-00P. Carga da bateria A bateria deve ser carregada antes da primeira utilização ou se não for utilizada durante mais de 5 dias. Para carregar as baterias de 4, 8 horas e de Segurança Intrínseca, consulte o manual de referência. Nota: A bateria deverá ser carregada numa área segura. Calibração Calibrar a unidade de turbo ventilação antes da primeira utilização e depois com uma frequência de pelo menos uma vez por mês. Ver Fig. 3 . Código = Iluminação intermitente lenta = Iluminação intermitente rápida = Apito curto Filtros Seleccionar filtros aprovados (ver o Manual de Referência da Jupiter™ para a lista de filtros aprovados). Acoplar os pré-filtros ( Fig. 4 ) e os filtros como mostra a Fig. 5 . Comprovação de caudal Antes da utilização, comprovar o caudal de ar usando o tubo indicador de caudal (com a bola branca) ver Fig. 6 . Para comprovar o correcto funcionamento do sinal de alarme audível ver Fig. 7 . INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Colocação 1. Seleccionar um tubo de respiração aprovado (Consultar os tubos aprovados no Manual da Jupiter™) e conectar o extremo superior à unidade de cabeça. 2. Ponha o cinturão com a unidade de filtração Jupiter™ e ligue o extremo inferior do tubo de respiração à saída da unidade. 3. Coloque a unidade de cabeça tal como se indica nas Instruções de utilização. 4. Ligue a unidade de filtração, coloque a unidade de cabeça e verifique se o caudal mínimo é alcançado (O alarme tocará se o caudal mínimo não for alcançado). Utilização O equipamento desligado ‘power-off’, proporciona muito pouca ou nenhuma protecção, pelo que não deve ser utilizado dessa 50 CALIBRAÇÃO COMENTÁRIOS INDICADORES ALARME SONORO Manter o interruptor de conexão pressionado durante 3 segundos. Soará um segundo "beep", manter pressionado durante a calibração. Os indicadores piscam rapidamente. O motor aumentará as rotações. Deixe de pressionar o interruptor quando a bola estiver por em cima da marca no indicador de caudal. ( Fig. 3 ). Importante: A calibração deve realizar-se sem filtros e utilizando baterias totalmente carregadas. Ao fim de 3 segundos + OPERAÇÃO INDICADORES ALARME SONORO CONEXÃO ON (FUNCIONAMENTO NORMAL) DESLIGAR Código = Iluminação intermitente lenta = Apito curto INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Recomendamos que leia estas instruções juntamente com o “Manual de referência do 3M Jupiter™", onde encontrará informação sobre: • Unidades de cabeça aprovadas em combinação com a unidade de filtração Jupiter™.. • Peças de reposição. • Acessórios. EMBALAGEM Na embalagem da unidade de filtração Jupiter™ encontrará: a) Unidade de filtração Jupiter™ 085-00-10P b) Cinturão 022-25-03P c) Indicador de caudal e tubo de calibração 021-14-12P d) Instruções de utilização QX-3800-1031-1 e) Manual de referência QX-3800-1032-9 PREFÁCIO Não seguir as instruções de utilização e/ou não utilizar o equipamento de protecção durante todo o tempo de exposição, pode colocar em perigo a vida ou saúde do utilizador e pode invalidar a garantia outorgada pela 3M. Em caso de dúvidas quanto à adequação do produto a uma determinada actividade profissional, recomenda-se a consulta de um Técnico de Higiene e Segurança ou contacte com os Serviços Técnicos do Departamento de Produtos de Protecção Pessoal da 3M. As moradas e os números de telefone constam do verso deste manual. DESCRIÇÃO DO SISTEMA O equipamento Jupiter™ é um motor ventilador com filtros que é utilizado à cintura e que utilizado com uma das unidades de cabeça aprovadas (ver Manual de referência), forma um equipamento filtrante de ventilação assistida ou motorizado. O equipamento Jupiter™ tem a possibilidade de usar baterias de 4 horas, 8 horas ou de Segurança Intrínseca (SI). Existe também uma ampla gama de filtros. O equipamento incorpora um controlo electrónico que proporciona um sinal audível e visual de bateria fraca e/ou baixo caudal na unidade de cabeça. CERTIFICAÇÕES Este produto, quando utilizado como parte de um sistema aprovado, cumpre os Requisitos Básicos de Segurança descritos no artigo 10 e 11B da Directiva Europeia 89/686/CEE (em Portugal D.L. 128/93) e tem a marca CE. Este equipamento foi examinado na sua fase de desenho por: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (Número do organismo notificado 0086). Este produto foi certificadono cumprimento da Directiva 89/336/EEC de Compatibilidade Electromagnética. Este produto (quando utilizado com uma bateria de Segurança Intrínseca ref. 007-00-62 e com o invólucro de Segurança Intrínseca 085-11-00) foi certificado em cumprimento das normas correspondentes a Segurança Intrínseca, como se descreve na secção de Marcação, pelo SIRA Certification Service UK (Nº de Organismo Certificado 0518). LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Utilize este equipamento seguindo rigorosamente todas as instruções: • incluídas neste manual, • que acompanham os outros componentes do sistema (por exemplo: instruções da unidade de cabeça, manual de referência de combinações aprovadas, peças de reposição e filtros). Não utilizar em concentrações do contaminante superiores ás referidas nas Instruções da Unidade de Cabeça. Não utilizar este sistema para protecção respiratória contra contaminantes desconhecidos ou em situações em que as concentraçõe s de contaminantes sejam desconhecidas ou representem um perigo imediato para a vida ou para a saúde, ou ainda em atmosferas com uma percentagem de oxigénio inferior a 19,5% (definição da 3M; cada país poderá aplicar o seu próprio limite para deficiência d e oxigénio. Informe-se em caso de dúvida). Utilizar somente com as unidades de cabeça, peças de reposição e acessórios incluídos n o Manual de referência e em condições de utilização indicadas nas especificações. O equipamento apenas deverá ser utilizado por pessoal competente e com formação. Abandonar imediatamente a área contaminada se: a) se danificar alguma parte do sistema. b) se o caudal de ar na peça facial diminuir ou interromper. c) se a respiração se tornar difícil. d) se sentir tonturas ou qualquer outro tipo de indisposição, e) se sentir o sabor ou o odor dos contaminantes, ou sentir qualquer irritação. Nunca modifique nem altere o sistema. Substitua peças apenas por peças originais da 3M. Quando se utilizam baterias standard de 4 ou 8 horas de duração - Não utilize o equipamento em atmosferas potencialmente inflamáveis ou explosivas. Quando se utiliza a bateria e o invólucro de Segurança Intrínseca com a unidade de cabeça apropriada (vêr Manual de Referência) , pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas (gases e vapores) Zonas 1 e 2 e (poeiras) zonas 21 e 22. Não deve s er utilizado em atmosferas potencialmente explosivas Zonas 0 e 20. Não utilizar para actividades mineiras. Os materiais que possam estar em contacto com a pele do utilizador não são conhecidos como causadores de reacções alérgicas na maioria das pessoas. Este produto contém componentes fabricados em borracha natural ou látex. SÍMBOLOS NO EQUIPAMENTO Para os símbolos da unidade de cabeça ver as instruções correspondentes. Para os símbolos do filtro ver as instruções correspondentes. A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com: EN12941. A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com a data de fabrico (mês/ano). A unidade de turbo ventilação Jupiter™ está marcada com: IP53 (IP63 quando utilizado com o involucro de Segurança Intrínseca). 49 P

11. BRUKSANVISNING Du må lese denne bruksanvisningen sammen med 3M Jupiter™ Referansehefte, hvor du vil finne følgende informasjon: • Godkjente kombinasjoner med hodesett og pusteluftslanger • Reservedeler • Tilleggsutstyr UTPAKKING Når du mottar 3M Jupiter™ skal skal denne inneholde: a) Jupiter™ turboenhet 085-00-10P b) Nordisk komfortbelte 022-25-03P c) Luftstrøms- / kalibreringsindikator 021-14-12P d) Bruksanvisning QX-3800-1031-1 e) Referansehefte QX-3800-1032-9 FORORD Hvis ikke instruksjonene over følges og / eller utstyret brukes feilaktig eller ikke brukes under HELE tiden brukeren er utstatt for forurensning så: a) kan dette forårsake materielle skader, personskade eller dødsfall b) står 3M ikke ansvarlig for utstyrets beskyttelseseffekt c) gjøres alle garantier ugyldige Dersom du er usikker på produktets bruksområder i din arbeidssituasjon, anbefales det at du tar kontakt med en yrkeshygieniker, eller 3M. SYSTEMBESKRIVELSE 3M Jupiter™ er en beltebåret turbo som sammen med 3M godkjent hodesett og pusteluftslange (se referanseheftet) danner et godkjent batteridrevet system. Jupiter™ kan leveres med 4 timers batteri, 8 timers batteri eller EX batteri. Det er en rekke filterkombinasjoner tilgjengelig og turboen har en elektronisk kontroll som gir både lyd- og lysvarsel ved lavt batterinivå og / eller for liten lufttilførsel ti l hodesettet. GODKJENNINGER 3M Jupiter™ turboenhet, brukt som en del av et 3M godkjent system, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav i Artikkel 10 og 11b i EU-direktivet 89/686. 3M Jupiter™ turboenhet er CE-merket. Produktet er kontrollert på utviklingsstadiet av British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead , Hertfordshire, HP2 4SQ, England (Akkreditert sertifiseringsinstitutt 0086). Dette produktet er sertifisert i henhold til det europeiske EMC Direktivet 89/336/EEC. Jupiter turbo er, hvis den er utstyrt med Ex-batteriet og Ex-overtrekket, godkjent i henhold til de relevante standarder for eksplosjonssikkerhet (Intrinsic Safety) av SIRA Certification Services, UK (Akkreditert sertifiseringsinstitutt 0518). ADVARSLER Dette åndedrettsvernet må bare brukes som beskrevet i instruksjonen: • du finner i dette heftet • som følger med andre komponenter i systemet (f.eks. 3M Jupiter™ Referansehefte, bruksanvisning for hodesett og filter). Må ikke brukes i områder ved konsentrasjoner som ligger over det som gjelder for aktuelt hodesett. Må ikke brukes hvis konsentrasjonene av forurensningene utgjør øyeblikkelig fare for liv og helse, er ukjente eller har dårlige varslingsegenskaper (f.eks. lukt eller smak). Må ikke benyttes i atmosfærer som inneholder mindre enn 19,5% oksygen. Må kun brukes med godkjente kombinasjoner av 3M hodesett, pusteluftslange og reservedeler/tilleggsutstyr som spesifisert i referanseheftet, og innenfor bruksområdene angitt i den tekniske spesifikasjonen. Må bare brukes av personer som har fått opplæring i bruk og vedlikehold av systemet. Forlat det forurensede området umiddelbart hvis: a) Hele eller deler av systemet blir skadet b) Lufttilførselen til hodesettet minsker eller stanser c) Du får pustevanskeligheter d) Du merker svimmelhet eller ubehag e) Du smaker eller lukter forurensningene, eller merker irritasjon Åndedrettsvernet må aldri modifiseres eller endres, og du må kun bruke originale reservedeler eller tilleggsutstyr fra 3M. Bruk ikke oksygenanriket luft. Ved bruk av standard 4 eller 8 timers batteri må Jupiter™ turboenhet ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Ved bruk av Ex-batteri, Ex-overtrekk og godkjent hodesett (se 3M Jupiter referansehefte), kan turboen brukes i eksplosjonsfarlige områder (gasser/damper) sone 1 og 2, og (støv) sone 21 og 22. Turboen må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder sone 0 og 20, eller i gruveindustri. Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud, er ikke kjent for å gi allergiske reaksjoner. Dette produktet inneholder ingen komponenter laget av naturlig gummilateks. 17 N MERKING AV UTSTYRET For merking av hodesett, se aktuell bruksanvisning. For merking av filter, se aktuell bruksanvisning. 3M Jupiter turbo er merket med produksjonsdato, i henhold til EN12941 og den er IP53 godkjent (IP63 når Ex-overtrekket er montert). 3M Jupiter Ex-overtrekket er merket i henhold til EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D og SIRA Ex02Y2162X. 3M Jupiter Ex-batteriet er merket i henhold til EN12941 og med EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D og SIRA Ex02Y2162X. 4- og 8 timers batteriene er merket i henhold til EN12941. For bruk i eksplosjonsfarlige områder, må Ex-batteri og Ex-overtrekk benyttes. For montering av Ex-overtrekk, se bruksanvisningen til Ex-overtrekket 085-11-00P/085-12-00P. KLARGJØRING FØR BRUK Kontroller: At systemet er komplett, uten skader og er riktig montert. Enhver skadet del må byttes ut før bruk. Hodesett med øvrig utstyr ifølge aktuell bruksanvisning. Tilpass beltet (022-25-03P4) som beskrevet i bruksanvisningen. Velg et godkjent batteri (se 3M Jupiter™ referansehefte for liste over godkjente batterier), lad batteriet som vist i Fig. 1 og monter det som vist i Fig. 2 . Lading av batteri Batteriet må lades før første gangs bruk og hvis det ikke er brukt i løpet av en 5 dagers periode. For lading av 4-timers, 8-timers og Ex. batterier, se referanseheftet. Batteriet må lades i et sikkert område. Kalibrering 3M Jupiter™ turbo må kalibreres før første gangs bruk og minst hver måned etter dette. Se Fig. 3 . Symbolforklaring = Blinker sakte = Blinker raskt = Et kort signal Filtre Bruk bare godkjente filtre (se Jupiter™ Referansehefte for 3M godkjente filtre). Sett på forfilter ( Fig 4 ) og monter filtrene på turboen som vist i Fig 5 . Kontroll av luftgjennomstrømning Kontroller luftgjennomstrømningen før bruk ved hjelp av luftstrømsindikatoren (sylinder med hvit ball), se Fig. 6 . For kontroll av lydvarsel, se Fig. 7 . SYSTEMINSTRUKSJONER Montering 1. Velg en godkjent pusteluftslange (se Jupiter™ Referansehefte for en liste med 3M godkjente pusteluftslanger) og monter denne på hodesettet. 2. Sett på deg beltet med Jupiter™ turboenhet og monter pusteluftslangen. 3. Tilpass hodesettet som vist i bruksanvisningen. 4. Skru på turboen, sett på deg hodesettet og forsikre deg om at det er minimum luftgjenomstrøming (Lydalarmen vil høres hvis det ikke oppnås minimum luftgjennomstrømning – se ‘Feilsøking’). Bruk 18 KALIBRERING KOMMENTARER LYS LYD KALIBRERINGSSEKVENS: Hold på/av knappen inne i 3 sekunder. Et lydsignal høres. Hold knappen inne under kalibreringen. Displayet blinker raskt under kalibreringen. Viften øker hastigheten. Slipp knappen når ballen er over merket på kalibreringsindikatoren. ( Fig 3 ). MERK: Kalibrering gjøres uten filter på turboen og med et fulladet batteri og kalibreringsindikator. Etter 3 sekunder + NORMAL BRUK LYS LYD SKRU PÅ SYSTEMET PÅ (I NORMAL BRUK) SKRU AV SYSTEMENT Symbolforklaring = Blinker sakte = Et kort signal

9. Jupiter™ turboenhet är märkt med produktionsdatum. (månad/år). Jupiter™ EX Överdrag är märkt med EN0014, EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D och SIRA Ex02Y2162X. Jupiter™ EX Batteri är märkt enligt SS-EN12941 samt med EN50014, EN50020 EEx ib IIB T3, EN50281, II 2 G D och SIRA Ex02Y2162X. Jupiter™ 4 och 8 timmars batterierna är märkta enligt SS-EN12941. ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING Kontrollera att utrustningen är komplett, oskadad och korrekt monterad. Eventuellt skadade eller defekta delar måste bytas ut före användning. Testa huvudenheten före användning enligt beskrivning i respektive enhets bruksanvisning. För "Åtgärder före användning" gällande Jupiter™ Överdrag, se bruksanvisning 085-11-00P/085-12-00P. Montera bältet på turboenheten enligt bruksanvisningen 022-25-03P. Välj godkänt batteri (se referenshäfte över godkända 3M batterier), ladda det enl. fig.1 och anslut det enl. fig.2 . För användning i potentiellt explosionsfarliga miljöer måste turboenheten utrustas EX Batteri och EX Överdrag. För montering av EX Överdraget se bruksanvisning 085-11-00P/085-12-00P. Batteriladdning Batteriet skall laddas innan det tas i bruk eller om det har varit oanvänt mer än 5 dagar. Beträffande laddning av 4 och 8 timmars samt EX batterierna, vänligen se bruksanvisningen. Anmärkning: Batteriet skall laddas i ett säkert utrymme. Kalibrering Turboenheten skall kalibreras före första användningen samt därefter minst en gång i månaden eller vid behov, se fig 3 . Koder = Blinkning = Snabb blinkning = En kort signal Filter Använd godkända filter (Jupiter™ referenshäfte visar godkända 3M filter). Montera för-filter ( fig 4 ) och därefter relevanta filter enligt fig 5 . Kontroll av luftflödet Kontrollera luftflödet, innan användningen, med flödesindikatorn (vita kulan) enl. fig 6 . Kontroll av ljudvarningsfunktionen, se fig 7 . INSTRUKTIONER Påtagning 1. Välj en godkänd andningsslang (se Jupiter™ reservdels- och tillbehörslista över 3M-godkända andningsslangar) och anslut denna till huvudenheten. 2. Justera och spänn bältet med turboenheten bekvämt runt midjan och anslut andningsslangen till turboenheten. 3. Justera huvudenheten enl.bruksanvisningen. 4. Starta turboenheten, passa in huvudenheten och kontrollera att minimiflöde erhålls. (Alarmen aktiveras om flödet ligger under miniminivå – se felsökningen). Användning 14 KALIBRERING KOMMENTARER DISPLAY LJUDSIGNAL KALIBRERINGSSEKVENS: Håll on-off knappen intryckt 3 sek.- en andra ljudsignal hörs-fortsätt håll knappen intryckt under kalibreringen. Displayen blinkar snabbt under kalibreringen, då flödet ökar. Släpp knappen när kulan är över märket. ( Fig 3 ). Kalibreringen är klar ! OBS: Kalibreringen skall utföras utan filter men med fulladdat batteri och kalibreringsindikatorn ansluten. Efter 3 sek. + FUNKTION DISPLAY LJUDSIGNAL PÅSLAG PÅ (NORMAL FUNKTION) AVSTÄNGNING Koder = Blinkning = En kort signal BRUKSANVISNING Dessa instruktioner samt Jupiter™ reservdels-och tillbehörslista ger dig information om: • Godkända huvudenheter • Reservdelar • Tillbehör UPPACKNING Följande delar ska finnas med vid leveransen av din Jupiter™ turboenhet: a) Jupiter™ turboenhet 085-00-10P b) Bälte 022-25-03P c) Flödes-/kalibreringsindikator 021-14-12P d) Bruksanvisning QX-3800-1031-1 e) Reservdels- och tillbehörslista QX-3800-1032-9 INLEDNING Om dessa instruktioner inte följs och/eller om utrustningen används felaktigt, eller inte används under hela tiden exponeringen mot föroreningarna pågår:a) kan detta orsaka sakskador, personskada eller dödsfall, b) ansvarar inte 3M för utrustningens skyddseffekt och/eller c) görs alla garantier ogiltiga. Om du är osäker på om denna produkt lämpar sig för din arbetssituation bör du kontakta den skyddsansvarige eller 3M, telefonnummer finns i denna bruksanvisning. PRODUKTBESKRIVNING Jupiter™ är en bältesburen turboenhet som tillsammans med godkända huvudenheter ger ett fläktassisterat andningsskydd. Jupiter™ kan användas med olika typer av batterier, ett 4- eller 8 timmars samt ett explosionssäkert (EX) Vidare finns ett antal filtertyper att välja mellan. En elektronisk kontrollfunktion med både ljud och ljusvarning för lågt batteri och/eller lågt flöde till huvudenheten är inbygg d i turboenheten. GODKÄNNANDEN När den används som en del av 3M:s godkända system, uppfyller denna produkt de grundläggande säkerhetskraven enligt artikel 10 och 11B i EU-direktivet 89/ 686/ EEC och är således CE-märkt. Produkten har under utvecklingsstadiet undersökts av: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (Anmält organ-nr 0086). Produkten uppfyller kraven i det europeiska EMC direktivet 89/336/EEC. Denna produkt (utrustad med explosionssäkert batteri 007-00-62 tillsammans med ett EX överdrag för turboenheten 085-11-00) uppfyller kraven för explosionssäkerhet som beskrivs under rubriken Produktmärkning och är godkänd av:SIRA Certification Service, UK (Anmält organ-nr 0518). BEGRÄNSNINGAR Använd andningsskyddet enbart enligt instruktionerna: • i denna bruksanvisning • som medföljer övriga delar av systemet (t.ex. reservdels- och tillbehörslistan för 3M Jupiter™, bruksanvisningen till huvudenheterna och filtren.). Utrustningen får inte användas där föroreningarnas koncentration överskrider vad som är angivet i bruksanvisningarna för de respektive huvudenheterna. Utrustningen får inte användas mot luftföroreningar vars koncentrationer eller sammansättningar är okända eller omedelbart livshotande (IDLH). Utrustningen får heller inte användas om syrehalten i omgivande luft är lägre än 19,5% (3M’s definition). Utrustningen får enbart användas tillsammans med de huvudenheter samt reservdelar/tillbehör som finns angivna i reservdels- och tillbehörslistan och enligt de driftsförhållande som anges under rubriken TEKNISKA SPECIFIKATIONER . Får endast användas av personal med utbildning i användning av utrustningarna. Lämna omedelbart förorenat område om: a. Någon del av utrustningen skadas. b. Luftflödet till huvudenheten minskar eller upphör. c. Det blir svårt att andas. d. Yrsel eller andra obehag uppstår. e. Du känner lukt eller smak av föroreningarna eller om irritation uppstår. Denna produkt får aldrig ändras eller modifieras. Vid byte av reservdelar ska endast originaldelar från 3M användas. Använd aldrig utrustningen i potentiellt brandfarliga eller explosiva utrymmen med 4-eller 8 timmars standardbatterier. Utrustad med EX batteri, EX överdrag och lämplig huvudenhet kan utrustningen användas i potentiellt explosionsfarliga zoner (gas/ånga) klass 1 & 2, och (Damm) zoner klass 21 & 22. Får ej användas i potentiellt explosionsfarlig zon klass 0 & 20, ej helle r vid gruvarbete. De material som kan komma i kontakt med användarens hud är inte kända för att orsaka allergiska reaktioner. Denna produkt innehåller inga delar som är gjorda av naturlig gummilatex. PRODUKTMÄRKNING För märkning av huvudenheter, se respektive bruksanvisning. För märkning av filter se respektive bruksanvisning Jupiter™ turboenhet är märkt enligt SS-EN12941. 13 S

13. Jupiter™ -puhallinyksikön kotelointiluokka on IP53 (IP63 käytettäessä yhdessä Ex-suojakotelon kanssa). Ex-suojakotelo on merkitty EN50014:n, EN50020 EEx ib IIB T3:n, EN50281, II 2 G D:n ja SIRA Ex02Y2162X:n mukaan. Ex-akku on merkitty EN12941:n, EN50014:n ja EN50020 EEx ib IIB T3:n, EN50281, II 2 G D:n ja SIRA Ex02Y2162X:n mukaan. 4 tunnin ja 8 tunnin akut on merkitty EN12941:n mukaan. KÄYTÖN VALMISTELUT Tarkasta seuraavat seikat: Laitteessa on kaikki osat, ne ovat ehjiä ja asennettu oikein. Vialliset tai puuttuvat osat on vaihdettava tai lisättävä ennen kä yttöä. Testaa päähine ennen käyttöä käyttöohjeiden mukaisesti. Pujota vyö puhallinyksikköön, katso vyön 022-25-03P käyttöohjeet. Valitse hyväksytty akku (katso Jupiter™ -tuotevihkossa olevaa luetteloa 3M:n hyväksytyistä akuista), lataa se kuvan 1 ja asenna kuvan 2 mukaan. Käytettäessä Jupiter™ -puhallinyksikköä räjähdysalttiissa tiloissa on aina ehdottomasti käytettävä myös Ex-suojakoteloa sekä Ex akkua. Katso Ex-suojakotelon käyttöohjeesta 085-11-00P/085-12-00P tuotteen oikea käyttö. Akun lataaminen Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttöä tai jos se on ollut käyttämättä yli 5 päivää. 4 tunnin, 8 tunnin ja Ex-akkujen lataaminen, katso Jupiter™ -tuotevihko. Huomaa: Ex-akkua ei saa ladata räjähdysalttiissa ympäristössä. Kalibrointi Puhallinyksikkö on kalibroitava ennen ensimmäistä käyttöä ja sen jälkeen vähintään kerran kuukaudessa. Katso kuvaa 3 . Ohje = Hidas välähdys = Nopea välähdys = Lyhyt piippaus Suodattimet Valitse hyväksytyt suodattimet (katso Jupiter™ -tuotevihkossa olevaa luetteloa 3M:n hyväksytyistä suodattimista) ja kiinnitä ne kuvien 4 ja 5 mukaisesti. llmavirtauksen tarkastus Suorita ilmavirtauksen tarkastus aina ennen käyttöä testiputken avulla (valkoinen kuula). Katso kuvaa 6 . Varoitusäänen toiminnan testaus tapahtuu kuvan 7 mukaisesti. KÄYTTÖOHJEET Pukeminen 1. Valitse hyväksytty hengitysletku (katso luettelo 3M:n hyväksytyistä hengitysletkuista Jupiter™ -tuotevihkosta) ja kytke hengitysletkun yläpää päähineeseen. 2. Säädä ja kiinnitä vyö Jupiter™ -puhallinyksiköineen mukavasti vyötäröllesi ja kytke hengitysletkun alapää laitteen lähtöliitäntään. 3. Säädä päähine käyttöohjeiden neuvomalla tavalla. 4. Kytke laite päälle, pue päähine ja varmista, että vähintään pienin sallittu ilmavirtaus saavutetaan. (Varoitusääni kuuluu, jos ilmavirtaus on sallittua pienempi - ks. kohta Vianetsintä ). Käyttö 22 KALIBROINTI HUOMAUTUKSET NÄYTTÖ ÄÄNIMERKKI KALIBROINTITILAAN SIIRTYMINEN Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, jolloin alkaa kuulua toinen äänimerkki. Pidä painike alhaalla kalibroinnin ajan. Näyttö vilkkuu kalibroinnin aikana. Puhaltimen nopeus kasvaa. Vapauta painike, kun kuula on noussut merkin yläpuolelle ( kuva 3 ). Huomaa: Kalibrointi on tehtävä ilman suodattimia ja akun ollessa täydessä varauksessa, käyttäen apuna kalibrointiputkea (musta kuula). 3 sekunnin kuluttua + TOIMINTO NÄYTTÖ ÄÄNIMERKKI PÄÄLLE KYTKEMINEN PÄÄLLÄ (NORMAALI TOIMINTA) POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN Ohje = Hidas välähdys = Lyhyt piippaus KÄYTTÖOHJE Tätä käyttöohjetta on luettava yhdessä 3M Jupiter™ -tuotevihkon kanssa, josta löydät tiedot esimerkiksi: • Hyväksytyistä päähineyhdistelmistä • Varaosista • Lisävarusteista PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Jupiter™ -puhallinyksikköpakkauksessa tulisi olla: a) Jupiter™ -puhallinyksikkö 085-00-10P b) Vyö 022-25-03P c) Ilmavirtauksen ilmaisin ja kalibrointiputki 021-14-12P d) Käyttöohjeet QX-3800-1031-1 e) Tuotevihko QX-3800-1032-9 ESIPUHE Jupiter™ -hengityksensuojausjärjestelmää tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti, siinä esitettyihin käyttötarkoituksiin ja koko altistuksen ajan. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa vakavaan sairastumiseen, pysyvään vammautumiseen tai hengenvaaraan sekä mitätöidä kaikki takuut. Jos sinulla on epäilyksiä tuotteen soveltuvuudesta omaan työhösi, suosittelemme, että otat yhteyttä työsuojelusta vastaavaan henkilöön tai soitat Suomen 3M Oy:n työ- ja ympäristönsuojelutuotteiden osastolle. Katso osoite ja puhelinnumero tämän käyttöohjeen takasivulta. JÄRJESTELMÄN KUVAUS Jupiter™ on vyöllä kannettava puhallinyksikkö, joka yhdessä jonkin hyväksytyn päähineen kanssa (ks. tuotevihko) muodostaa moottoroidun hengityksensuojausjärjestelmän. Jupiter™ -yksikössä on mahdollista käyttää 4 tunnin, 8 tunnin tai Ex-akkuja sekä erilaisia suodattimia. Laitteessa on elektronine n ohjausyksikkö, joka varoittaa sekä valo- että äänimerkillä akun tyhjenemisestä ja/tai päähineeseen tulevan ilmavirran heikkenemisestä. HYVÄKSYNNÄT Tämän tuotteen, kun sitä käytetään osana 3M:n hyväksyttyä järjestelmää, on todistettu täyttävän EU-direktiivin 89/686/ETY artikloissa 10 ja 11B ilmoitetut perusturvallisuusvaatimukset ja tuotteessa on tästä kertova CE-merkki. Tämän tuotteen on sen suunnitteluvaiheessa tutkinut: British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England (0086). Tämä tuote on sertifioitu eurooppalaisen EMC-direktiivin 89/336/ETY määräysten mukaisesti. SIRA Certification Services, UK (0518), on hyväksynyt tämän tuotteen räjähdysturvalliseksi (kun siihen on asennettu Ex-akku (007-00-62) ja Ex-suojakotelo (085-11-00)). KÄYTÖN RAJOITUKSET Tätä järjestelmää käytettäessä on huomioitava tarkoin kaikki ohjeet, jotka: • sisältyvät tähän käyttöohjeeseen, • on toimitettu laitteen muiden osien kanssa (esim. Jupiter™ -tuotevihko, päähineiden ja suodattimien käyttöohjeet). Laitetta ei saa käyttää, jos pitoisuudet ylittävät päähineiden käyttöohjeissa ilmoitetut arvot. Älä käytä hengityksensuojainta, jos et pysty tunnistamaan ilman epäpuhtauksien laatua tai määrää, kun ne voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran tai terveysriskin, tai kun ilmassa on happea vähemmän kuin 19,5%. (3M:n määritelmä. Eri maissa voi olla käytössä omat happipitoisuuden alaraja-arvot. Kysy tarvittaessa neuvoja asiantuntijalta). Laitetta saa käyttää vain niiden päähineiden ja varaosien/lisävarusteiden kanssa, jotka on lueteltu tuotevihkossa ja kohdan TEKNISET TIEDOT sisältämien käyttöehtojen puitteissa. Vain asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilöstön käyttöön. Poistu välittömästi alueelta, jonka ilmassa on epäpuhtauksia, jos: a) jokin suojaimen osa vahingoittuu tai sitä epäillään b) ilman virtaus päähineeseen vähenee tai lakkaa c) hengittäminen vaikeutuu d ilmenee huimausta tai huonovointisuutta e) maistat tai haistat epäpuhtauksia tai tunnet ärsytystä Älä milloinkaan tee muutoksia tähän hengityksensuojaimeen ja käytä ainoastaan alkuperäisiä 3M-varaosia. Tavallisia 4 ja 8 tunnin akkuja ei saa käyttää tulenarassa eikä räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Jupiter™ -puhallinyksikkö, kun sitä käytetään yhdessä Ex-akun, Ex-suojakotelon ja soveltuvien päähineiden kanssa (katso Jupiter™ -tuotevihko), soveltuu käytettäväksi räjähdysturvallisuusvyöhykkeillä (kaasut ja höyryt) 1 & 2 ja (pölyt) 21 ja 22 . Sitä ei saa käyttää räjähdysturvallisuusvyöhykkeillä 0 ja 20 eikä kaivoksissa. Ihon kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ei käyttäjien enemmistön kohdalla tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita. Tämä tuote ei sisällä luonnonkumipohjaisesta lateksista valmistettuja komponentteja. MERKINNÄT Päähineiden merkinnöistä on tiedot niiden käyttöohjeissa. Suodattimien merkinnät löytyvät niiden omista käyttöohjeista. Jupiter™ -puhallinyksikkö on merkitty EN12941:n mukaan. Jupiter™ -puhallinyksikköön on merkitty valmistusaika (vuosi/kuukausi). 21 FIN

1. 3 085-00-10P Jupiter™ Air Filter Unit User Instructions Jupiter™ turboenhed Brugsanvisning Jupiter™ Turboenhet Bruksanvisning Jupiter™ turboenhet Bruksanvisning Jupiter™ -puhallinyksikkö Käyttöohje ™‡ÛÙËÌ· ·ÚÔ ̄‹ ̃ ºÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ ̆ ∞¤Ú· Jupiterì O‰ËÁ›Â ̃ ÃÚ‹ÛË ̃ Unité Filtrante Jupiter™ Notice d’instructions Gebläseatemschutzgerät Jupiter™ Bedienungsanleitung Jupiter™ luchtfiltereenheid Gebruiksinstructies Gruppo Filtrazione Jupiter™ Istruzioni per l’uso Unidad de Filtración Jupiter™ Instrucciones de uso Unidade de Filtração Jupiter™ Instruções de utilização r r y y w w w w a a ˆ ˆ w w n n y y s s l l y y l l m m ç ç j j j j w w p p m m - 3M r r f f y y p p w w ò ò g g ç ç w w m m y y ç ç t t w w a a r r w w h h IL P E I CH NL B D CH A F CH B GR FIN N S DK GB IRL 3M United Kingdom PLC 3M Centre, Cain Road Bracknell, Berkshire RG12 8HT Tel: 0870 60 800 60 www.3m.com/uk/ohes 3M Ireland 3M House, Adelphi Centre Upper Georges Street Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 1800 320 500 www.3m.com/uk/ohes 3M a/s Fabriksparken 15 DK-2600 Glostrup Tel: 43480100 - Fax: 43968596 e-mail: 3Mdanmark@mmm.com www.3Msikkerhed.dk 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 92 21 00 www.3m.com/se/personskydd Suomen 3M Oy PL 90, Lars Sonckin kaari 6 02601 Espoo Puh: 09-52 521 www.3m.com/fi/tyosuojelutuotteet 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Postboks 100, Hvamveien 6 2026 Skjetten Tlf: 06384 - Fax: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter 3M Hellas Limited ∫ËÊÈÛ›· ̃ 20, 151 25 ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ı‹Ó·-ª·ÚÔ‡ÛÈ ∆ËÏ: 210/68 85 300 www.3m.com/gr/occsafety 3M France Bd de l'Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex Tél: 01 30 31 65 96 e-mail: 3m-france-epi@mmm.com www.3m.com/fr/securite 3M Belgium N.V. / S.A. Hermeslaan 7 1831 Diegem Tel: 02/722 53 10 e-mail: 3Msafety.be@mmm.com www.3msafety.be 3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss Tel: 02131/14 26 04 e-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com www.3m.com/de/arbeitsschutz 3M (Schweiz) AG Eggstrasse 93, Postfach 8803 Rüschlikon Tel: 01/724 92 21 e-mail: arbeitsschutz@ch.mmm.com www.3m.com/ch/safety 3M Österreich GmbH Brunner Feldstraße 63 2380 Perchtoldsdorf Tel: 01/86686-0 e-mail: innovation.at@mmm.com www.3m.com/at/arbeitsschutz 3M Nederland B.V. Industrieweg 24 2482 NW Zoeterwoude Tel: 071-5450365 e-mail: 3Msafety.nl@mmm.com www.3msafety.nl 3M Belgium N.V. / S.A. Hermeslaan 7 1831 Diegem Tel: 02/722 53 10 e-mail: 3Msafety.be@mmm.com www.3msafety.be 3M Italia S.p.A. Via San Bovio 3, Loc. San Felice 20090 Segrate (MI) Tel: 02-70351 Numero verde: 800-012410 www.3msicurezza.it 3M España, S.A. Juan Ignacio Luca de Tena 19-25 28027 Madrid Tel: 91 3216143 www.3m.com/es/seguridad 3M Portugal, Lda Rua do Conde de Redondo 98 1169-009 Lisboa Tel: 21 313 45 00 www.3m.com/pt/segurança mòò[b larçy 3M 91 μydwhyh tnydm òjr 46120 hylxrh - 2042 . d . t 09-9615050 : sqp - 09-9615000 : lf QX-3800-1031-1 (issue 2) d/g* 11900 - 02/2004

29. ˆ ˆ y y f f w w l l j j l l h h n n g g h h t t r r s s j j w w a a t t y y l l m m y y n n y y m m h h n n y y h h t t q q p p w w s s m m h h h h n n g g h h h h w w ∆ ∆ y y l l m m r r w w n n w w n n y y a a y y w w b b k k b b x x m m b b ç ç w w m m y y ç ç z z w w k k y y r r b b h h y y y y l l [ [ ˆ ˆ y y p p w w l l y y j j l l w w a a h h y y y y ç ç a a r r b b ˆ ˆ x x m m j j h h t t m m r r y y r r m m g g l l ˆ ˆ q q w w r r t t h h l l w w a a μ μ x x m m f f x x h h l l h h l l w w l l [ [ h h z z b b x x m m b b w w ≥ ≥ t t y y d d y y y y m m μ μ w w q q m m h h t t a a t t w w n n p p l l ç ç y y h h z z h h r r q q m m b b ∆ ∆ ˆ ˆ m m j j p p h h t t x x w w m m j j t t w w d d μyywxmh μyxpjb wtwkbtsh ta [wnml ydkb hmyçnh rwnyx l[ jygçhlw bl μyçl çy .1 ≥hdwb[h tbybsb wtqwpt wa wtmyrz qyspm μynph tksm wa hdsqh ̊wtl μrwzh rywwah ≈jl çwmyçh ˆmzbw hdymb .2 rwqjlw tydyym μhwzmh rwzah ta twnpl çy ∆ly[r jyr çgrwm μa wa tl[pwm [mçh tq[zaw ttjwp .( μathb μgp çpj ) hlqth μrwg ta ≥çwmyçh yantw twrydtl μathb μyntçm rxwmh lç πdmh yyj .3 ypk ˆsjwam rxwmhw yantb tazw μynç 5 - k rjal wkylçhl ≈lmwm ∆rxwmb ymwymwy çwmyç t[b .4 ≥rtwy hrxq hpwqtb rxwmh tpljh çwrdy μyynwxyq μyantb rxwmb çwmyç ≥ ̊çmhb ˆywxmç t t k k r r [ [ m m h h t t r r s s h h ≥μhwzmh rwzah tbyz[ ynpl jwpmh ta twbkl wa hyyçarh ta ryshl ˆya ≥hyyçarh ta rsh .1 ≥rywwah ˆnsm tdyjy ta hbk .2 ≥μyyntwmh trwgj ta rsh .3 . . h h r r [ [ h h μ μ r r g g w w r r w w h h y y f f l l μ μ y y d d j j w w y y m m μ μ y y k k y y l l h h t t t t f f y y q q n n ç ç r r d d r r ç ç a a μ μ h h w w z z m m r r w w z z a a b b ç ç w w m m y y ç ç t t k k r r [ [ m m b b h h ç ç [ [ n n w w h h d d y y m m b b ≥ ≥ t t k k r r [ [ m m h h r r w w h h y y f f l l d d [ [ μ μ w w f f a a μ μ w w q q m m b b ˆ ˆ s s j j a a l l ç ç y y ∆ ∆ t t k k r r [ [ m m b b g g p p s s y y h h l l μ μ w w h h y y z z l l ˆ ˆ w w y y q q y y n n t t w w a a r r w w h h ≥ ≥ q q y y l l d d r r w w z z a a b b t t w w q q n n l l ˆ ˆ y y a a ≥ytyb ywqynl ˆwbs lzwnw μymb lwbfh yqn dbb çmtçh μyçfwqs wa μysymm μyyngrwa μyrmwj ∆ ( yrwlk tt ˆlyta amgwdl ) rwhyfl μylzwn ∆qldb çmtçhl ˆya ≥dwyxh yqljm dja ywqynl μhynyml ≥hrbshh ˆwl[b ˆywxmç ypk 3M 105 ywqynl twylfmb çmtçhl çy ∆μwhyz [wnml ydkb h h q q z z j j a a .9-1 μyrwyxb μynywxmh wlam μynwç çwmyç ybxm twsnl ˆya .8 rwyx har ≥twayk ̊mswhç twwx yòò[ twç[yhl byyj twrçw ˆwqyt ∆rxwmh tqzja twyrjah ˆklw hywql twayrb wa μyyj tnksl μwrgl μylwl[ μyrçwam μnyaç μyqljb çwmyç ≥μhybgl hpqt al ? y y t t m m ? h h m m çwmyçh ynpl rywwa tmyrz tqydb çwmyçh ynpl tyllk trwqyb hlygr twrydtb çwmyçb wnya rxwmh μa tyçdwj çdwjb μ[p ˆkm rjalw ∆ynwçar çwmyç ynpl lwyk çwmyçh rjal ˆwyqyn ≥twny[f 500 rjal twllwsh tzyra ta πljh .(9 r r w w y y x x h h a a r r ) ˆ ˆ n n s s m m h h μ μ f f a a t t p p l l j j h h ≥twytwayrbw twytwjyfb ∆twytbybs twnqtb bçjthl çy μdymçhl çy rça μyqlj μnçyw hdymb t t w w l l q q t t r r w w t t y y a a . . j j t t p p m m ̊çmtmw ̊wra πwxpx = dyjy rxq πwxpx = rxq bwhbh = . . h h r r [ [ h h ≥ ≥ h h [ [ y y g g p p y y n n p p m m π π w w g g h h y y a a t t t t n n g g h h l l h h b b k k t t t t k k r r [ [ m m h h ∆ ∆ ˆ ˆ q q w w r r t t h h l l t t d d m m w w [ [ h h h h l l l l w w s s t t r r h h z z a a r r j j a a l l 54 h h l l b b w w h h w w h h n n s s j j a a ∆hhwbg hrwfrpmf ∆çmç rwam qjrh ∆μyyqn ∆μyçby μyantb tyrwqmh hzyrab ˆsjway dwyxh .1 ≥μysymm μydaw qld ≥twjl 90% l[m wa 50°C d[w -10°C ˆyb [nh twrwfrpmf jwwfl rb[m ˆsjal ˆya .2 yòòp[ hç[yy rxwmh ˆwsjaw hdymb μynç 5 - k wyhy wrwxyy ̊yratm ljh rxwmh lç πdmh yyj .3 ≥twfrwpmh twarwhh ≥hlbwhl hmyatm tyrwqmh rxwmh tzyra .4 y y n n k k f f f f r r p p m m ( h h r r b b s s h h h h ˆ ˆ w w l l [ [ b b t t r r j j a a ˆ ˆ y y w w x x a a l l w w h h d d y y m m b b ) t t w w y y y y ç ç a a r r h h t t n n g g h h ≥çwmyç twarwh har hdsqh tnghl - EN12941 r r y y w w w w a a h h t t m m y y r r z z t t w w n n w w k k t t ≥hqd÷rfyl 150 ˆrxyh twarwh ypl ylmynymh rywwah tmyrz ≥hqd÷rfyl 230 ˆrxyh twarwh ypl ylmysqmh rywwah tmyrz t t w w l l l l w w s s h h t t z z y y r r a a ≥tn[fn 5.2V NiMH = tw[ç 4 tllws ≥tn[fn 5.2V NiMH = tw[ç 8 tllws ≥tn[fn 7.8V NiMH = ≈wxyp tnysj hllws ≈ ≈ w w x x y y p p ˆ ˆ y y s s j j EN50020 Eex ib IIB T3, SIRA Ex02Y2162X ≥lygr lw[ptb twjqlthl μwrgl lwky wnyaç –Ib ≥ (EN50014) wg txwbq tt – IIB twl[m 200 jfç trwfrpmf μwmysqm –T3 ≥ (EN50014 – +40°C d[w -20°C = Ta) ≥ 200°C tylmysqm jfç trwfrpmf – 55°C = T ≥rwçya rpsm – SIRA Ex02Y2162X ≥jwfb rwzab ˆw[fl çy hllwsh ta –X ≥ ≥ EN60529 IP53 r r y y w w w w a a h h ˆ ˆ n n s s m m t t d d y y j j y y t t n n g g h h l l t t w w r r y y d d j j d d w w q q ≥ EN60529 IP63 / μwfa ywsyk μ[ djy hmathb .Dust protection qba ynpm hngh =5x .Dust tight. qba ˆwyqyn =6x ≥μym swsyr =x3 h h l l [ [ p p h h y y a a n n t t ≥twjl 90% > +40°C d[w -5°C ( μ μ y y n n n n s s m m w w h h r r w w g g j j l l l l w w k k w w n n y y a a ̊ ̊ a a t t w w [ [ ç ç 4 t t w w l l l l w w s s l l l l w w k k ) l l q q ç ç m m ≥μrg 815 = 3M rfypw ’ g rywwa ˆnsm tdyjy 53 t t w w r r [ [ h h [ [ m m ç ç h h g g w w x x t t t t w w r r h h z z a a (1 rwyx ) hllws ˆ[fh tnqwrtm hllws rwnyx πljh ÷ hqn Î μwsj rwnyx hkwmn rywwa tmyrz (5 rwyx ) μynnsm πljh Î μymwsj μynnsm (3 rwyx ) çdjm lyyk Î ywgç lwyk ≥hl[ml frwpmk har tnqwrtm hllws hkwmn rywwa tmyrzw lygr lw[pt rywwah tmyrz trzj ylmrwn bxml (5 rwyx ) μynnsm πljh gyrj jyrb hnjbh

30. ç ç w w m m y y ç ç t t w w a a r r w w h h [dym awxml lkwt μç 3M Jupiter hrbsh ˆwl[ πwryxb lòònh twarwhh ta arq an .μyabh μyaçwnb .( òòtwyçaròò .ˆlhl ) μynp twksmw çar twdsq lç μyrçwam μybwlyç • ≥πwlyj yqlj • ≥μywwln μyrzyba • h h z z y y r r a a t t l l w w k k t t .lykhl hkyrx Jupiter rywwah ˆnsm tdyjy .085-00-10P rfypwòg tdyjy • .022-25-03P hrwgj • .021-14-12P lwyk rwnyxw rywwa tmyrz rwfqydnya • .QX-3800-1035-2 çwmyç twarwh • .QX-3800-1032-9 hrbsh ˆwl[ • h h m m d d q q h h ˆmz lk ̊çmb rfypw ’ gh tkr[mb çwmyç ya wa÷w twprwxmh twarwhh yòòp[ hl[phl lçwk ˆwysyn tydymt twknl wa twçq twljml μwrgl lwl[w ∆çmtçmh lç wtwayrb l[ [ypçhl lwl[ hpyçjh ≥twyrjah πqwt trshlw hjmwm μ[ ≈[yythl ≈lmwm ∆hdwb[h tbybsl rxwmh tmathl [gwnb ˆhçlk twqps ˆnçyw hdymb ≥h[ymçw hmyçn ˆwgym μwjtb twrykmh çyal twnplw larçy 3M ydrçml rçqthl wa y[wxqm ≥ˆwl[h bgb μyprwxm ˆwplfh yrpsm t t k k r r [ [ m m h h r r w w a a t t twprwxmh twyçarhm tja μ[ bwlyçbw μyyntwmh ybg l[ tçblwm rywwa ˆwnysl rfypwògh tkr[m ≥hmyçnh ykrd tnghl jwpm tkr[m trxwy ( πrwxmh ˆwl[b twsjyyth har ) rjbm ∆≈wxyp twnysj twllws wa tw[ç 8 ∆tw[ç 4 ̊çml twllws tzyra hlykm rfypwògh tkr[m twylawzyww twarthw [mç twarth twqpsmh twynwrfqla hrqb twdyjy tllwkw ∆μynnsm lç bjr ≥hyçarh ̊wt la trb[wmh hkwmn rywwa tmyrzl wa÷w ˆqwrthl tdmw[h hllwsl μ μ y y r r w w ç ç y y a a tw[ypwmç ypk twysysbh twjyfbh twçyrdb dm[w 3M yrxwm tkr[mm qljk rçwaw qdbnh ∆hz rxwm ≥ CE - k ˆmwsm ˆklw 89/686/EEC twyapwryah twyjnhh lç b 11 - w 10 μyqrpb ∆yfyrbh μynqth ˆwkm ydy l[ bwxy[h blçb qdbn rxwmh British Standards Institution, Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ (0086). .89/336/EEC tyyjnh yòòp[ tyapwryah EMC tçyrdb dmw[k rçwa hz rxwm ywsyk w 007-00-62 ≈wxyp twnysj twllws tzyra μ[ djy bwlyçb çwmyçl μatwh rça ) hz rxwm hqyld hbybsb twjyfb lç μyyfnwwlrh μyfrdnfsh μ[ djy twçyrdb dmw[h rça (085-11-00 μwfa ≥hylgna ∆μyrwçyal twryçh SIRA :marking section by rawtm hxypn wa ç ç w w m m y y ç ç t t w w l l b b g g h h .çwmyçh twarwh lkl μathb wz ˆwnys tkr[mb çmtçhl çy ≥hz ˆwl[l twprwxmh • • twarwhw twyçar ,3M rfypw ’ g ybgl πrwxm hrbsh ˆwl[ ) tkr[mh lç μyrja μybykrm μ[ bwlyçb • • .( ˆnsml çwmyç ≥çwmyçh twarwhb ˆywxmhm hwbgh μhzm rmwj zwkyrb tkr[mbw twyçarb çmtçhl ˆya wnya μybykrh zwkyr rçak wa μy[wdy al μyyrpswmfa μybykr ynpm hnghl ˆnsmb çmtçhl ˆya ˆxmj 19.5% - m twjp hlykm hrypswmfah rçak wa ∆twayrbl wa μyyjl tydyym hnksb wa [wdy twnpl çy ∆twnwçh twnydmb tw[bqnh ˆxmjh tmrl tw[gwnh twlbghl μathb 3M trdgh yòòp[ ) .( qps tdymb hrz[l μynwtnh çwmyçh yantbw hrbshh ˆwl[b μynywxmh μybykr ÷ μyqljw twyçar πwryxb hç[yy çwmyçh ≥ynkfh frpmb ≥rçkwhç μyatm twwx ydyb çwmyçh .lç μyrqmb tydyym μhwzmh rwzah ta bwz[l çy ≥μgpn tkr[mh yqljm dja .1 ≥rx[n wa tjwp hyçarh ̊wt la μrwzh rywwah ≈jl .2 ≥hmyçn yyçq .3 ≥twrja yawwl tw[pwt wa trwjrjs .4 ≥ywryg lç hrqmb wa ∆ly[r rmwj lç jyr wa μ[f tçwjt .5 ≥dblb μyyrwqm 3M yqljb ala μymwgp μyqlj πyljhl ˆya ≥ ≥ q q y y l l d d r r w w z z a a b b ç ç m m t t ç ç j j l l ˆ ˆ y y a a Î twyfrdnfs tw[ç 8-14 twllws çwmyç t[b t t w w m m y y a a t t m m t t w w y y ç ç a a r r w w μ μ w w f f a a y y w w s s y y k k ∆ ∆ ≈ ≈ w w x x y y p p t t w w n n y y s s j j t t w w l l l l w w s s t t l l l l w w k k h h ≈ ≈ w w x x y y p p t t n n y y s s j j t t k k r r [ [ m m b b ç ç w w m m y y ç ç h h t t [ [ b b ( μ μ y y d d a a w w μ μ y y z z g g ) q q y y l l d d r r w w z z a a b b r r t t w w m m ç ç w w m m y y ç ç h h ,(3M r r f f y y p p w w ’ g g h h r r b b s s h h h h ˆ ˆ w w l l [ [ b b t t w w s s y y y y j j t t h h h h a a r r ) .( q q b b a a ) 22 - w w 21 r r w w z z a a w w ,2 - w w 1 r r w w z z a a .20 - w w 0 μ μ y y q q y y l l d d μ μ y y r r w w z z a a b b ç ç m m t t ç ç h h l l ˆ ˆ y y a a ≥ ≥ t t w w r r k k m m b b ç ç m m t t ç ç h h l l ˆ ˆ y y a a bwrl twygrla twbwgtl μymrwgk μy[wdy μnya çmtçmh rw[ μ[ [gmb awbl μylwl[h μyrmwj ≥hyyswlkwah ≥y[bf sqfl ymwg μyywç[ μybykr lykm wnya hz rxwm 56 d d w w y y x x h h ˆ ˆ w w m m y y s s ≥twmyatm çwmyç twarwh har hdsqh wa μynph tksm ˆwmysl ≥twmyatm çwmyç twarwh har ˆnsmh ˆwmysl .EN12941 - k tnmwsm 3M rfypw ’ g ˆwnys tkr[l .( hnç÷çdwj ) rwxyyh ̊yrat μ[ tnmwsm 3M rfypw ’ g ˆwnys tkr[l .(IP63 μwfa ywsyk μ[ çwmyçh t[b ) IP53 - k tnmwsm 3M rfypw ’ g ˆwnys tkr[l .SIRA Ex02Y2162X - w II 2 G D ,EN50281 ,EN50020 Eex ib IIB T3 ,EN50014 - k ˆmwsm μwfah ywsyk Îh ,EN50020 eex ib ,EN50014 ,EN12941 - k twnmwsm ≈wxyph twnysj twllwsh .SIRA Ex02Y2162X - w II 2 G D ,EN50281 ,IIB T3 .EN12941 - k twnmwsm tw[ç 8 - w 4 rfypw ’ gh twllws ç ç w w m m y y ç ç h h y y n n p p l l t t w w n n k k h h .qwdbl çy ≥çwmyçh ynpl πyljhl çy μyqwjçw μymwgp μyqlj ∆hmwgp alw hnwkn hbkrh ∆tkr[mh twmlç ≥çwmyçh twarwh yòòp[ twyçarh lç hmathw hqydb ≥twarwhl μathb μwfah ywsykh ta qwdbl çy çwmyçh ynpl .022-25-03P çwmyçh twarwhb ˆywxmk rywwah ˆnsm hdyjyl hrwgjh ta μath ,(3M lç twrçwamh twllwsh tmyçrl hrbshh ˆwl[b twsjyyth har ) twrçwamh twllwshm tja rjb .2 rwyxb rawtmk μathw 1 rwyxb rawtmç ypk ˆ[fh ≥μyqyld μyrwzab çwmyçl μymatwm twyhl μybyyj μwfah ywsykhw ≈wxyph twnysj twllwsh ≥çwmyç twarwh har μwfah ywsykh tmathl t t w w l l l l w w s s t t n n y y [ [ f f ≥μymy 5 - m rtwy çwmyçb htyyh al μa wa ynwçar çwmyç ynpl hllwsh ta ˆy[fhl çy ≥hrbshh ˆwl[b twsjyyth har tw[ç 8 ,4 wa ≈wxyph twnysj twllwsh tny[fl ≥jwfb rwzab twllwsh ta ˆw[fl çy . . h h r r [ [ h h l l w w y y k k .3 rwyx har ≥çdwjb μ[p twjpl ˆkm rjalw ynwçarh çwmyçh ynpl rywwah ˆnsm tdyjy ta lyykl çy . . j j t t p p m m dyjy rxq πwxpx = ryhm bwhbh = yfya bwhbh = . . μ μ y y n n n n s s m m .( μyrçwam μynnsm tmyçrl 3M rfypw ’ g ˆwl[ har ) μyrçwamh μynnsmhm dja ta rwjbl çy .5 rwyx yòòp[ ˆkm rjalw 4 rwyx yòòp[ μynnsm μath . . r r y y w w w w a a μ μ r r z z t t q q y y d d b b .( ˆbl rwdk ) rywwa μrz rwfqydnya rwnyx tw[xmab rywwah tmyrz tmr qwdbl çy ∆çwmyçh ynpl .6 rwyx har .7 rwyx har ˆwkn lw[pt tqydbl h h l l [ [ p p h h t t w w a a r r w w h h h h ç ç y y b b l l ≥hyyçarl ˆwyl[ hxq rbjw ( μyrçwam hmyçn twrwnyx tmyçrl 3M rfypw ’ g ˆwl[ har ) rçwam hmyçn rwnyx rjb .1 ̊yyntwm l[ twjwnb tmatwm rfypw ’ gh tdyjy rçak μyyntwmh trwgj ta rwgj ˆkm rjalw μath .2 ≥hmyçnh rwnyx hxql trbwjmw ≥çwmyçh twarwhb frwpmk rfypw ’ gh tkr[ml hyyçarh ta μath .3 • tq[za ) tylmynym rywwa tmyrz twjpl jyfbhl ydkb hyyçarh ta μathw hdyjyh ta l[ph .4 .( μathb μgp çpj Î μwmynyml tjtm hyht rywwah tmyrzw hdymb l[pwt [mçh ç ç w w m m y y ç ç h h t t [ [ b b 55 [ [ m m ç ç h h g g w w x x t t t t w w r r [ [ h h l l w w y y k k l l w w y y k k b b x x m m l l h h s s y y n n k k ∆twynç 3 ̊çmb hl[phh rwtpk l[ ≈jl ≥lwykh ˆmzb ≈wjll ̊çmh ∆[mçyy ynç πwxpx ≥rhm tbhbhm hgwxth lwykh ˆmzb ≥wtwryhm rybgy rrwwamh rwdkhç [grb hl[phh rwtpk ta rrjç .3 rwyx har ≥ˆwmysl l[m .bl μyç twç[yhl lwykh l[ ̊wt ∆μynnsmh all hnw[f hllwsb çwmyç lwykh rwnyxw ˆyfwljl .( rwjç rwdk ) + twynç 3 rjal + [ [ m m ç ç h h g g w w x x t t h h l l [ [ p p h h hl[ph rwtpk ( hlygr hlw[p ) qwld ywbyk . . j j t t p p m m yfya bwhbh = dyjy rxq πwxpx = IL

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.