True

6305_Hospitalssprit_70_Version_1-0-0_02-04-2020_DK

ID: 465
Visninger
545 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
545 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

10. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Dato: 02-04-2020 Klassificeringsmetode: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata. Liste med relevante H-sætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Produkttype: PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr. Overfladedesinfektion. SDS er udarbejdet af Firma: KiiltoClean A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 By: Assens Land: DANMARK E-mail: info.dk@kiilto.com Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Hjemmeside: www.plum.dk Dokumentsprog: DK 10 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

3. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid og kuldioxid. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. For indsatspersonel: Udover ovenstående: Ingen specielle tiltag er nødvendige. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Skyl efter med vand. Mindre spild tørres op med en klud. Sørg for god udluftning. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 3 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hospitalssprit 70% Gruppenavn: Disinfection products Synonymer: Hospitalssprit 70% Til overfladedesinfektion. 70% Hospitalssprit. Vare nr. Vare nr. Beskrivelse 6305 5 L 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr. Overfladedesinfektion. Biocid. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Frarådede anvendelser: Hånddesinfektion. Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: KiiltoClean A/S Adresse: Frederik Plums Vej 2 Post nr.: 5610 By: Assens Land: DANMARK E-mail: info.dk@kiilto.com Telefon: +45 64712112 Fax: +45 64712125 Hjemmeside: www.plum.dk 1.4. Nødtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen) Nødtelefonen er åben hele døgnet. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226 Eye Irrit. 2;H319 Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. 2.2. Mærkningselementer Piktogrammer Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad 1 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

9. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: III 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant. 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Øvrig information: - 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen. 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden Ikke relevant. Øvrig information: Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. ADR 3.4. Kombinationsemballager: max 5 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli. Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. IMDG 3.4. Kombinationsemballager: max 5 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø PR-nr.: 4076636 Særlige bestemmelser: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP). EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (BPR) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 (SDS). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med senere ændringer. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Direktiv 2012/18/EU (Seveso), Brandfarlige væsker: Kolonne 2: 5000 t, Kolonne 3: 50000 t. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Versionshistorik og ændringsangivelser Version Revisionsdato Ansvarlig Ændringer 1.0.0 02-04-2020 KiiltoClean A/S (SKP) Ny Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration STOT: Specific Target Organ Toxicity PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative Øvrig information: Holdbarhed: 36 måneder. Yderligere information kan rekvireres på info.dk@kiilto.com eller telefon +45 64712112. 9 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

2. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Signalord: Advarsel H-sætninger H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P-sætninger P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Supplerende oplysninger Anvendelse: Overfladedesinfektion. Formuleringstype: Væske Aktive stoffer: 568 g/kg ethanol (CAS nr. 64-17-5) og 60 g/kg propan-2-ol (CAS nr. 67-63-0). Dosering: Gennemvæd en klud med ufortyndet desinfektionsmiddel. Alternativt sprøjt direkte på overfladen. Tør overfladen flere gange. Lad overfladen lufttørre. Emballagen sorteres som plast og indholdet som farligt affald. 2.3. Andre farer Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Stof CAS Nr EC-nr REACH- registreringsnr. Koncentration Bemærkninger CLP- klassificering Ethanol 64-17-5 200-578-6 01-2119457610- 43-xxxx 50 - 70% 1, 13, 15 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 01-2119457558- 25-xxxx 5 - 10% 1, 13 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. 1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI. 13 = Stoffet har en national grænseværdi. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Generelt: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. 2 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

5. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Fordampningshastighed Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen data Antændelsesgrænser Ingen data Eksplosionsgrænser 3,5 - 15 vol% Ethanol Damptryk Ingen data Dampmassefylde > 1 Referencegas: Luft = 1 Relativ massefylde Ingen data Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data Selvantændelsestemperatur Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet Ingen data Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Bemærkninger Massefylde 0,881 g/cm³ Øvrig information: Ingen. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. 10.4. Forhold, der skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 10.5. Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid og kuldioxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - indtagelse Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg OECD TG 401 Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LD50 > 2000mg/kg Leverandør Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse af større mængder kan give ildebefindende, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 5 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

4. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0- 30°C. Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter. 7.3. Særlige anvendelser Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdi Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger ethanol 8h 1000 1900 propan-2-ol 8h 200 490 Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Normalt ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Parameter Værdi/enhed Produktets tilstand Flydende Farve Klar Lugt Alkohol Opløselighed Blandbart med følgende: Vand. Alkoholer. Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosivt, men kan danne eksplosive blandinger med luft. Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende. Parameter Værdi/enhed Bemærkninger pH i opløsning ~ 8,5 Som leveret (anvendes ufortyndet). pH koncentrat ~ 8,5 Som leveret Smeltepunkt Ingen data Frysepunkt Ingen data Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ~ 80 °C Flammepunkt 23 °C ASTM D 3278 4 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

8. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 12.6. Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Undgå unødig udslip til omgivelserne. Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen (BEK Nr 1309/2012). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald. Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Affaldskategorier: Afhængig af slutanvendelse: 16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer 18 02 05* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: III 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Farenummer: 30 Tunnel restriktionskode: D/E Transport via indre vandveje (ADN) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: III 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Fareetiket(ter): 3 Transport i tankskibe: Ikke relevant. Øvrig information: - Søtransport (IMDG) 14.1. UN-nummer: 1987 14.4. Emballagegruppe: III 14.2. UN- forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) 14.5. Miljøfarer: Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 14.3. Transportfareklasse(r): 3 Navne på miljøfarlige stoffer: - Fareetiket(ter): 3 EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation group: - Ingen - Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 8 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

7. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Marsvin Buehler-Test Ikke sensibiliserende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Kræftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes. Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l OECD TG 203 Leverandør Alger eller andre vandplanter Chlorella pyrenoidosa EC50 5000 mg/l OECD TG 201 Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 24 h EC50 > 100mg/l OECD TG 202 Leverandør Bakterier Pseudomonas putida 16 h EC0 6500 mg/l Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Arter Eksponeringsti d Testtype Værdi Konklusion Testmetode Kilde Fisk Leuciscus idus melanotus 48 h LC50 > 100mg/l Leverandør Krebsdyr Daphnia magna 48 h EC50 > 100mg/l Leverandør Alger eller andre vandplanter Scenedesmus subspicatus 72 h > 100mg/l Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Er biologisk let nedbrydeligt. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering forventes ikke. 12.4. Mobilitet i jord 7 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

6. Udgivet: 02-04-2020 Version: 1.0.0 Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse af større mængder kan give ildebefindende, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - hud Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg OECD TG 402 Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin LD50 > 2000mg/kg Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Akut toksicitet - indånding Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Mus LC50 4 h > 20mg/l Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Rotte LC50 8 h > 20mg/l Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Hudætsning/-irritation Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Ingen hudirritation OECD TG 404 Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Ikke irriterende Leverandør Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Alvorlig øjenskade/-irritation Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irritation Moderat øjenirritation OECD TG 405 Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Kanin Irriterende Leverandør Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ethanol, cas-no 64-17-5 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde Marsvin Ikke sensibiliserende OECD TG 406 Leverandør propan-2-ol, cas-no 67-63-0 Organisme Testtype Eksponeringstid Værdi Konklusion Testmetode Kilde 6 / 10 Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.