True
ID: 1034
Visninger
512 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
512 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 46 P ag e 1 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B A NN E X C E TYP E EXA M I NA TIO N C ER TIF IC A TE Nr . 0 4 5 / 2 0 1 8 /0 5 4 6 1 . A pplica nt D - S Safety A / S M en s tr u p va e n g e 1 0 4 7 0 0 Naes tve d Den mar k 2 . D e s cription EN 3 8 8 :2 0 0 3   4 1 3 3 EN 4 0 7 :2 0 0 4     4 1 3 X 4 X EN1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5     Typ e A

5. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 46 P ag e 4 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B EN 1 4 3 6 2 - 1 A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 1 4 1 3 p H - textile P ASS 1 1 4 9 - 1 / 1 1 4 9 - 2 / 1 1 4 9 - 3 Ele ktr o s tatic p r o p e r tie s P ASS EN 4 2 0 le n g th L e n g th P ASS EN 4 2 0 d e xter it y Dexte r ity P ASS L e vel 4 EN 3 8 8 :2 0 0 3 G lo ves B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 8 8 6 .2 C u t r es is tan ce P ASS L e vel 1 EN 3 8 8 6 .1 A b r as io n P ASS L e vel 4 ISO 1 3 9 9 7 C u t r es is tan ce / / EN 3 8 8 6 .3 T e a r r es is tan ce P ASS L e vel 3 EN 3 8 8 6 .4 P u n ctu r e r es is tan ce P ASS L e vel 3 EN 4 0 7 :2 0 0 4 G lo ves B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 6 9 4 1 B u r n i n g b e h avio u r P ASS L e vel 4 EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 G lo ves B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 4 2 0 le n g th L e n g th P ASS EN 3 8 8 6 .4 P u n ctu r e r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 3 8 8 6 .3 T e a r r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 3 8 8 6 .1 A b r as io n P ASS Typ e B EN ISO 6 9 4 1 B u r n i n g b e h avio u r P ASS Typ e A & B EN 3 8 8 6 .2 C u t r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 4 2 0 d e xter it y Dexte r ity P ASS L e vel 4

4. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 46 P ag e 3 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B 4 . Te ch nica l docum e nt a tion Su m mar y t est r e sult s EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er S pl it le a the r Natural M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er S pl it le a the r b lue M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er S pl it le a the r g r e e n M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 B a ck o f th e g lo ve B a ck o f B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 4 8 Sm a ll d r o p s o f m o lten m etal P ASS Typ e A & B EN 3 6 7 C o n v e ctio n h e at P ASS Typ e B EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 P alm o f th e g lo ve P a l m o f B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 7 0 2 C o n t act h e at P ASS Typ e A EN 3 6 7 C o n v e ctio n h e at P ASS Typ e B EN 3 4 8 Sm a ll d r o p s o f m o lten m etal P ASS Typ e A & B EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 G lo ves B lue S k inne x 13 - 48 5 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s

1. * ) R e c o g n ize d b y d e c r e e A V / OA23 5 /S T o f 9 4 - 0 5 - 2 5 o f t h e M in istr y o f L a b o r a n d E m p lo y m e n t C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B In ap p li cati o n o f th e d ir e c tive 8 9 /6 8 6 /EEC o f 2 1 Dece mb e r 1 9 8 9 co n ce r n i n g th e h ar mo n is at io n o f th e M em b er Stat e s le g is la tio n r elative to p e r s o n a l p r o t e cti ve e q u ip me n t, C en t e xb e l No t ifie d b o d y 0 4 9 3 au th o r is e d b y d e cr e e AV / O A 2 3 5 / ST d ated 9 4 - 0 5 - 2 5 o f th e M in is tr y o f Em p lo y m e n t an d L ab o u r h as is s u e d CE TYPE EXA MINATION CERTI FIC A TE N r. 04 5/2 01 8/05 46 Th i s C E Ty p e e x a m i n a t i on ce rt i fi ca t e i s v al i d u n t i l 2 9 A p r 2 0 1 9 to : D - S S a f e ty A / S , N a e s tv e d fo r : T he G l o v e s B lue S k inne x 13 - 48 5 T h e p e r s o n a l p r o t e cti ve e q u ip me n t ab o ve m en t io n e d s ati s fie s th e ap p li cab le e s s en t ial s afety r eq u ir em e n ts o f th e Dir e ct ive 8 9 /6 8 6 /EEC . F o r th e ar g u m en t atio n , th e fo ll o win g s tan d ar d s ar e u s e d : EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 P r o te c tive g lo ves - G e n e r al r eq u ir em e n ts an d tes t m eth o d s EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 P r o te c tive g lo ves fo r weld e r s EN 3 8 8 :2 0 0 3 P r o te c tive g lo ves ag ain s t m ech an ica l r is k s EN 4 0 7 :2 0 0 4 P r o te c tive g lo ves ag ain s t th e r m al r is k s ( h e at an d /o r fir e) T h is d e cla r a tio n ap p li e s to th e e q u ip me n t as s u b mitted in th e typ e tes tin g an d d e s cr ib e d in th e m a n u fac tu r e r ’ s tech n ical file th at is r eg is t e r ed with n u m b er 6 5 4 3 _1 7 . Is s u e d b y C en t e xb e l, No t ifie d B o d y 0 4 9 3 ( * ) , in G h en t, o n 2 6 M a r 2 0 1 8 ( O ri g i n a l l y i s s u ed   b y C en t e xb e l , N o t i fie d B o d y 0 4 9 3 ( * ) , i n G he n t , o n 2 9 A p r 2 0 1 4 ) In g e De W i tte C er tific atio n M a n a g e r A tta ch e d : 1 A n n e x

3. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 46 P ag e 2 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B 3 . Ma ter ia ls a nd a cc e s sorie s L e a t he r · Sp lit le a th e r Natural · Sp lit le a th e r b lu e · Sp lit le a th e r g r e en B a ck o f the g lo v e · B a ck o f B l u e Sk in n e x 1 3 - 4 8 5 P a l m o f the g lo v e · P alm o f B l u e Sk in n e x 1 3 - 4 8 5 G l o v e s · B l u e Sk in n e x 1 3 - 4 8 5

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.