True
ID: 1035
Visninger
117Totale visninger
0Medlemmer visninger
117Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 45 P ag e 1 o f 4 A NN E X C E TYP E EXA M I NA TIO N C ER TIF IC A TE Nr . 0 4 5 / 2 0 1 8 /0 5 4 5 1 . A pplica nt D - S Safety A / S M en s tr u p va e n g e 1 0 4 7 0 0 Naes tve d Den mar k 2 . D e s cription EN 3 8 8 :2 0 0 3   3 1 3 3 EN 4 0 7 :2 0 0 4     4 1 3 X 4 X EN1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5     Typ e B C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B

5. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 45 P ag e 4 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B EN 4 2 0 le n g th L e n g th P ASS EN 1 4 3 6 2 - 1 A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 1 4 1 3 p H - textile P ASS 1 1 4 9 - 1 / 1 1 4 9 - 2 / 1 1 4 9 - 3 Ele ktr o s tatic p r o p e r tie s P ASS EN 4 2 0 d e xter it y Dexte r ity P ASS L e vel 5 EN 3 8 8 :2 0 0 3 G lo ves B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 8 8 6 .3 T e a r r es is tan ce P ASS L e vel 3 EN 3 8 8 6 .2 C u t r es is tan ce P ASS L e vel 1 EN 3 8 8 6 .1 A b r as io n P ASS L e vel 3 ISO 1 3 9 9 7 C u t r es is tan ce / / EN 3 8 8 6 .4 P u n ctu r e r es is tan ce P ASS L e vel 3 EN 4 0 7 :2 0 0 4 G lo ves B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 6 9 4 1 B u r n i n g b e h avio u r P ASS L e vel 4 EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 G lo ves B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 8 8 6 .1 A b r as io n P ASS Typ e A EN ISO 6 9 4 1 B u r n i n g b e h avio u r P ASS Typ e A & B EN 4 2 0 le n g th L e n g th P ASS EN 3 8 8 6 .4 P u n ctu r e r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 3 8 8 6 .3 T e a r r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 3 8 8 6 .2 C u t r es is tan ce P ASS Typ e A & B EN 4 2 0 d e xter it y Dexte r ity P ASS L e vel 5

4. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 45 P ag e 3 o f 4 4 . Te ch nica l docum e nt a tion Su m mar y t est r e sult s EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er G r a in le a the r M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er S pl it le a the r b lue M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 L e at h er S pl it le a the r g r e e n M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN ISO 1 7 0 7 5 :2 0 0 7 C h r o m iu m d e ter m i n a tio n P ASS EN ISO 4 0 4 5 p H - le a th e r P ASS § 6 4 L F G - B B 8 2 .0 2 - 3 ( v) le a th e r A ZO d yes fo r co lo r e d g lo ves P ASS EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 B a ck o f th e g lo ve B a ck o f B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 4 8 Sm a ll d r o p s o f m o lten m etal P ASS Typ e A & B EN 3 6 7 C o n v e ctio n h e at P ASS Typ e B EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 P alm o f th e g lo ve P a l m o f B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s EN 3 4 8 Sm a ll d r o p s o f m o lten m etal P ASS Typ e A & B EN 3 6 7 C o n v e ctio n h e at P ASS Typ e B EN 7 0 2 C o n t act h e at P ASS Typ e A EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 G lo ves B lue S k inne x 13 - 72 0 M e tho d D e s cr i ptio n Re s ul t Cl a s s C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B

1. * ) R e c o g n ize d b y d e c r e e A V / OA23 5 /S T o f 9 4 - 0 5 - 2 5 o f t h e M in istr y o f L a b o r a n d E m p lo y m e n t C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B In ap p li cati o n o f th e d ir e c tive 8 9 /6 8 6 /EEC o f 2 1 Dece mb e r 1 9 8 9 co n ce r n i n g th e h ar mo n is at io n o f th e M em b er Stat e s le g is la tio n r elative to p e r s o n a l p r o t e cti ve e q u ip me n t, C en t e xb e l No t ifie d b o d y 0 4 9 3 au th o r is e d b y d e cr e e AV / O A 2 3 5 / ST d ated 9 4 - 0 5 - 2 5 o f th e M in is tr y o f Em p lo y m e n t an d L ab o u r h as is s u e d CE TYPE EXA MINATION CERTI FIC A TE N r. 04 5/2 01 8/05 45 Th i s C E Ty p e e x a m i n a t i on ce rt i fi ca t e i s v al i d u n t i l 2 9 A p r 2 0 1 9 to : D - S S a f e ty A / S , N a e s tv e d fo r : T he G l o v e s B lue S k inne x 13 - 72 0 T h e p e r s o n a l p r o t e cti ve e q u ip me n t ab o ve m en t io n e d s ati s fie s th e ap p li cab le e s s en t ial s afety r eq u ir em e n ts o f th e Dir e ct ive 8 9 /6 8 6 /EEC . F o r th e ar g u m en t atio n , th e fo ll o win g s tan d ar d s ar e u s e d : EN 4 2 0 :2 0 0 3 + A 1 :2 0 0 9 P r o te c tive g lo ves - G e n e r al r eq u ir em e n ts an d tes t m eth o d s EN 1 2 4 7 7 :2 0 0 2 + A 1 :2 0 0 5 P r o te c tive g lo ves fo r weld e r s EN 3 8 8 :2 0 0 3 P r o te c tive g lo ves ag ain s t m ech an ica l r is k s EN 4 0 7 :2 0 0 4 P r o te c tive g lo ves ag ain s t th e r m al r is k s ( h e at an d /o r fir e) T h is d e cla r a tio n ap p li e s to th e e q u ip me n t as s u b mitted in th e typ e tes tin g an d d e s cr ib e d in th e m a n u fac tu r e r ’ s tech n ical file th at is r eg is t e r ed with n u m b er 6 5 4 4 _1 1 . Is s u e d b y C en t e xb e l, No t ifie d B o d y 0 4 9 3 ( * ) , in G h en t, o n 2 6 M a r 2 0 1 8 ( O ri g i n a l l y i s s u ed   b y C en t e xb e l , N o t i fie d B o d y 0 4 9 3 ( * ) , i n G he n t , o n 2 9 A p r 2 0 1 4 ) In g e De W i tte C er tific atio n M a n a g e r A tta ch e d : 1 A n n e x

3. A n n e x - c e r tifi c a t e 0 45 /2 0 18 /0 5 45 P ag e 2 o f 4 C EN TEX BEL Ÿ TEX TI L E C O M PETEN C E C EN TR E T ec h n o lo g ie p a r k 7 Ÿ BE 9 05 2 G e n t Ÿ Be lg iu m Ÿ p h o n e + 3 2 9 2 20 4 1 5 1 Ÿ f a x + 3 2 9 2 20 4 9 5 5 Ÿ g e n t @ c e n t ex b e l.b e Ÿ ww w.c e n te x b e l.b e V A T Ÿ B E 0459. 218. 289 Ÿ IB A N Ÿ B E 44 2100 4729 6545 Ÿ B IC Ÿ G E B AB E B B 3 . Ma ter ia ls a nd a cc e s sorie s L e a t he r · G r a in le a th e r · Sp lit le a th e r b lu e · Sp lit le a th e r g r e en B a ck o f the g lo v e · B a ck o f B l u e Sk in n e x 1 3 - 7 2 0 P a l m o f the g lo v e · P alm o f B l u e Sk in n e x 1 3 - 7 2 0 G l o v e s · B l u e Sk in n e x 1 3 - 7 2 0

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.