True

Communication on Progress 2016

ID: 27
Visninger
612 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
612 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. Communi c ati on on P rog re s s - FN Global C o mp a ct Rapport for 2 016 D-S Sikkerhed su d sty r A /S Theis Dræberg, Poul-Erik Bæ k Senest revideret: ​ 06/10 - 20 1 6 Version: ​ 1

2. 06-10-2016 Til vores interessenter: Jeg er glad for at bekræfte , a t D - S S ik k e r h e ds u ds ty r A/ S h e r m e d be k r æ ft e r s i n s t ø t t e t i l de ti principper i FN’s Global Co m p a ct in de n fo r o m r å de r n e m e n n e s k e r e t t i gh e de r , Arbejdsrettigheder, miljø o g a n ti- k o r r u p tio n . I denne årlige Communica tio n o n P r o gr e s s , be s k r iv e r v i v o r e s h a n dl i n ge r fo r l ø be n de a t forbedre integrationen af G lo ba l C o m p a ct o g de n s p r in cip p e r i v o r e s fo r r e t n i n gs s t r a t e gi , kultur og daglige drift. Vi fo r p ligte r o s h e r m e d o gs å til a t de le di s s e o p l y s n i n ge r m e d v o r e s interessenter via vores prim ær e k o m m u n ik a tio n s k a n a le r . De bedste hilsner, Theis Dræberg Administrerende direktør 2/ 14

12. ● Alle medarbejdere s kal l ø b end e ho l d es o ri enteret o m v i rks o mhed en s arbejdsmiljøprojekte r o g ti l tag . Ori enteri ng kan i væ rks æ ttes v ed o p s l ag , s aml et orientering eller lign end e. ● Før indførelse af nye arb ej d s p ro ces s er, væ rktø j er, mas ki n er o g p ro d u kter, hv o r der kan rettes tvivl o m d e s i kkerhed s - o g s und hed s mæ s s i g e f o rho l d s kal d e involverede persone r i nd d rag es o g o ri enteres o m eventu el l e ri s i ci , o g o m nødvendigt gennemg å o p l æ ri ng . ● Den administrerende d i rektø r har d et o vero rd ned e l ed el s es an s v ar o g er d ermed ansvarlig for, at de rel evante krav etab l eres o g i væ rks æ ttes , s o m an f ø rt i arbejdsmiljøloven, h erund er ud arb ej d el s e o g aj o urf ø ri n g af AP V’ er. ● Enhver medarbejder s kal med vi rke ti l at f o rb ed re arb ej d s mi l j ø et i o g o mkri n g udførelse af eget arbej d e s amt ef terl eve d e mi l j ø mæ s s i g e f o ran s tal tn i n g er, - herunder anvende d e rel evante p ers o nl i g e væ rnemi d l er, s o m er s ti l l et ti l rådighed. ● Det nye ERP system vi l g i ve med arb ej d ere mul i g hed er f o r s tø rre i n d s i g t, gennemsigtighed og med ans var. ● Odoo systemet give r en yd erl i g ere mul i g hed f o r i ntern ko mmu n i kati o n b l an d t medarbejdere. ● I 2015 havde vi for fø rs te g ang en s ucces f ul d i mp l emen teri n g af et oplæringsprogram hvo r vi i s amarb ej d e med l o kal e ud d an n el s es i n s ti tu ti o n er havde et produktivt p rakti kf o rl ø b med to s tud erend e. H v o raf en af d i s s e b l ev ansat i august 2015. ● D-S Sikkerhedsudsty r vi l i d e ko mmend e år f o rts æ tte med o v en n æ v n te praktikforløb i samar b ej d e med l o kal e ud d annel s es s ted er. 12/ 14

14. Det lykkedes igen i år, at f å ned b rag t p ap i rf o rb rug et ( med n æ s ten ti p ro cen t) i f o rho l d til året før. Primært ved at erstatte p ap i r med el ektro ni s ke d o kumenter. Vi har udfaset/substitueret næ s ten hal vd el en ( 4 3 %) af vo re P VC - ho l d i g e v arer f ra sortimentet. Udover videreførelse af p ermanente ti l tag ( s e ” CSR ho s D - S Si kkerhed s u d s ty r A/S” ) har vi valgt følgende kom mend e mål s æ tni ng er: Indsatsområder for 2016 Leverandørstyring Vi vil i det kommende år f æ rd i g g ø re d et uaf s l utted e p ro j ekt med l ev eran d ø rer af v arer til vores egen produktion, f o r s å vi d t ang år d eres ho l d ni ng ti l C SR s amt D - S Sikkerhedsudstyr A/S’ Co d e o f Co nd uct. Der vil blive lagt vægt på , at l everand ø rerne anvend er vo res C o d e o f C o n d u ct ( el l er et tilsvarende dokument) overf o r d eres l everand ø rer. At d er s amti d i g g ø res en i n d s ats for at undersøge underleverand ø rerne o g d er vi l b l i ve s p urg t i n d ti l hv o rd an d er arbejdes med CSR-krav i ø vri g t. Miljøbelastning Derudover, så er målet igen i år, at red ucere p ap i rf o rb rug et med ti p ro cen t i f o rho l d ti l sidste år, primært baseret p å, at s tad i g f l ere ruti ner kan o ve rg å f ra p ap i r ti l el ektro n i s k dokumentation m.v. Det er fortsat vores mål, at ud f as e/s ub s ti tuere yd erl i g ere mi n i mu m 1 2 p ro cen t af v o re PVC-holdige produkter fra s o rti mentet i l ø b et af 20 1 6 . Resultatet af ovenståend e s amt nye mål vi l b l i ve rap p o rteret i n æ s te C O P , s o m offentliggøres senest i Okto b er 20 1 7. 14 / 14

3. Beskyttelse genn e m v i de n o g sa ma r be j de Igennem snart 70 år har D - S Sikkerhedsudstyr A/S, som to tal l everand ø r af personlige værnemidle r, haf t f o kus p å sikkerheden indenfor dans k i nd us tri . Den optimale beskyttelse o g ko mf o rt er vores hovedmetier, og vi arb ej d er mål rettet på at skabe skræddersyed e l ø s ni ng er, s o m passer til individuelle beh o v. Gennem vores danske ud vi kl i ng s af d el i ng o g p ro d ukti o n s amarb ej d er v i med s to re internationale producent er, f o r at s i kre l everi ng af kval i tets p ro d u kter, s o m al ti d l ev er op til de gældende europæ i s ke no rmer. I s amarb ej d e med v o res ku n d er l ø s er v i en lang række opgaver, som p ro d uceres af vo res ruti nered e o g erf arn e med arb ej d ere p å fabrikken ved Næstved. Vores egenproduktion af d et b rand hæ mmend e Varmex ​ ® ​ , s o m er i n tern ati o n al t anerkendt og opfylder en l ang ræ kke euro p æ i s ke s tand ard er ( EN ) s amt B o ei n g o g Airbus normer, anvendes i en l ang ræ kke ap p l i kati o ner, hvo r man ø n s ker at b es ky tte mennesker og kostbart ud s tyr mo d i l d , varme, g l ø d er o s v. Hjemmesiderne www.d-s. d k o g www. varmex . d k o p d ateres d ag l i g t o g g i v er mu l i g hed for at læse nærmere om p ro d ukterne s amt rel evant tekni s k i n f o rmati o n , an v en d e vores kemikalieguides, b es ti l l e p ers o nl i g e væ rnemi d l er o nl i n e mv . Vi er tilsluttet de elektroni s ke i nd kø b s s ys temer Gatetrad e, IB X , R akat, B i zIs l an d o g OIO. 3/ 14

11. bedst mulige arbejd s mi l j ø mæ s s i g e f o rans tal tni ng er o g hj æ l p emi d l er, - herunder ​ personlige væ rnemi d l er ​ . Miljøansvar D-S Sikkerhedsudstyr A/ S ​ ø ns ker p å f o rs kel l i g vi s at b i d rag e ti l et b ed re mi l j ø i n tern t på arbejdspladsen, ved a t: ● Al brændbart material e ( p ap i r, p ap , p l as t m. m. ) l æ g g es i co n tai n er ti l s en ere genbrug. ● Brugte batterier, elektri s k o g el ektro ni s k af f al d m. m. o p mag as i n eres p å l ag eret f ø r transport til Miljøstati o nen. ● Nyanskaffelser skal i vi d es t mul i g t o mf ang væ re mere mi l j ø v en l i g e en d d et d e erstatter. ● Lys og andre energif o rb rug end e arti kl er tæ nd es kun n år d er er b eho v f o r d et. ● Oprydning og fjernel s e af af f al d m. m. s kal end vi d ere med v i rke ti l b åd e, at ø g e trivslen og minimere ri s i ko en f o r at ko l l eg er ko mmer ti l s kad e. ● Der er opsat skiltning med p åb ud o m venl i g s t at s l ukke l y s o g el ektro n i k ef ter brug, for øget fokus p å vo res g rø nne f o d s p o r ● Paller hvorpå varer o g p ro d ukter er l everet b l i ver s aml et s ammen o g af hen tes ti l genbrug ● En nyerhvervet firmab i l ti l en af vo re ud kø rend e s æ l g ere er v al g t med ø g et f o ku s på miljøet, og har forb ed ret ud l ed ni ng o g b ræ nd s to f f o rb ru g . ● Et større systemskift med o verg ang ti l et ko mp l et ER P s y s tem i O d o o b ety d er en væsentlig nedgang i f o rb rug af p ap i r i nternt. ● Ny server er sat op m ed mi nd re energ i f o rb rug . Samti d i g er s erv eren cl o u d baseret og vil derige nnem o g s å mi nd s ke f o rb rug af p ap i r ti l i n tern kommunikation. Medarbejderansvar ● Alle nyansatte medarb ej d ere s kal s traks ved ans æ ttel s e mo d tag e o ri en teri n g o m virksomhedens arbej d s s i kkerhed s - o g mi l j ø p o l i ti k 11/ 14

8. Vi tror på, at ​ D-S Sikkerh ed s ud s tyr A/S ​ ' eng ag ement er rel ev an t s amt s kab er v æ rd i f o r vores virksomhed og for vo res o md ø mme. D es ud en er d et v o res o v erb ev i s n i n g , at udførelsen af D-S' tjenester s i krer en end nu hø j ere kval i tet g en n em C SR arb ej d et. D-S' tilgang til CSR er styret af f i re vi g ti g e o mråd er: ​ m en n esk e r e t t i g h e de r , arbejdstagerrettigheder, m iljø a n sva r o g a n t i- k o r r u pt io n ​ . D i s s e f i re o mråd er er i overensstemmelse med D e Fo rened e N ati o ners Gl o b al Co mp act i n i ti ati v , s o m v i er tilsluttet og opfordrer alle s amarb ej d s p artnere ti l at s tø tte. D-S' tilslutning til Global Co mp act af s p ej l er vo res ø ns ke o m at s l u tte s i g ti l et g l o b al t accepteret og respektere t i ni ti ati v, o g vi f o rp l i g ter o s ti l at arb ej d e med p ri n ci p p ern e i den kontekst, der giver m eni ng f o r vo res vi rks o mhed . D-S er ydermere aktivt med l em af o rg ani s ati o nen “ Verd ens b ed s te n y hed er” . I samarbejde med dem gør vi o p mæ rks o m p å d e 1 7 verd ens mål g en n em v o res i n tern e såvel som eksterne mark ed s f ø ri ng . Ligeledes er vi erhvervspartner med organisationen “Kræften s b ekæ mp el s e” o g støtter så vidt muligt i kam p en mo d kræ f t. Menneskerettigheder "Alle mennesker er født f ri e o g l i g e i væ rd i g hed o g retti g hed er. D e er u d s ty ret med fornuft og samvittighed , o g d e b ø r ha nd l e mo d hvera nd re i en b ro d ers ka b ets å n d . " - artikel 1 i Forenede N ati o ners verd ens erkl æ ri ng o m men n es keretti g hed ern e D-S er overbevist om at m ennes keretti g hed er er retti g hed er o g f ri hed er, s o m al l e mennesker har ret til. Vi mener o g s å, at accep t o g o verho l d el s e af i n tern ati o n al t anerkendte menneskeretti g hed er er g rund l æ g g end e f o r al l e f o rho l d i v o res virksomhed. Desuden er D - S mo d al l e f o rmer f o r d i s kri mi na ti o n i al mi n d el i g hed s amt på vores arbejdspladser. Politikker ● D-S støtter og ønsker at o verho l d e i nternati o nal t anerk en d te menneskerettigheder. ● D-S anerkender og stø tter mennes kers l i g e retti g hed er, o g er i mo d d i s kri mi n ati o n og forskelsbehandlin g i arb ej d s - o g ans æ ttel s es f o rho l d p å g ru n d af eks emp el v i s race, køn, seksuel, r el i g i ø s el l er p o l i ti s k o verb evi s ni ng o g etn i s k el l er s o ci al baggrund. Arbejdstagerrettigheder Arbejdstagerrettigheder er ko nventi o ner, traktater o g anb ef al i n g er med d et f o rmål at eliminere uretfærdighed o g umennes kel i g e p raks i s s er p å arb ej d s marked et. D et er centralt for D-S, at de mænd o g kvi nd er s o m ud f ø rer vo res tj en es ter, u an s et o m d et 8/ 14

9. foregår i vores egne konto rer, p ro d ukti o ner, varehus e, kø retø j er el l er u d f ø res af en af vores mange samarbejdsp artnere, b ehand l es ans tæ nd i g t o g med v æ rd i g hed . Medarbejdere er et af de vi g ti g s te akti ver i vo res vi rks o mhed . Si kri n g af d eres v e o g vel samt støtte af deres ind s ats , er af g ø rend e f o r D - S' s ucce s o g f remti d . D-S har inden for arbejdstag erretti g hed s o mråd et ved tag et p o l i ti kker, s o m b l . a. vedrører medarbejderes f ag l i g e retti g hed er, tvung en b es kæ f ti g el s e o g arb ej d s v i l kår, aflønning og arbejdstider s amt arb ej d s mi l j ø et p å vo res arb ej d s p l ad s er. Politikker ● D-S anerkender medarb ej d eres ret ti l f ri t at o rg ani s ere s i g o g f o rhan d l e ko l l ekti v t, og ønsker en konstrukti v d i al o g mel l em arb ej d s g i ver o g arb ej d s tag er. ● D-S er imod alle form er f o r arb ej d s - o g ans æ ttel s es f o rho l d , s o m f o reg år u n d er tvang. ● D-S ansætter ikke bø rn o g anerkend er i nternati o nal e s tan d ard er f o r, hv i l ken al d er børn/unge bør have f o r at arb ej d e i f o rs kel l i g e typ er af an s æ ttel s er. ● Medarbejderne i D-S s kal have en s kri f tl i g b ekræ f tel s e p å d eres ansættelsesvilkår, hvi s d et er et krav i f ø l g e l o kal l o vg i v n i n g . Al l e med arb ej d ere i D-S aflønnes som mi ni mum ef ter g æ l d end e el l er af tal te l o kal e b ran chers minimumslønninger. ● D-S overholder gældend e l o kal l o vg i vni ng o g af tal te s tan d ard er v ed rø ren d e medarbejderes arbej d s ti d . ● En af D-S' vigtigste i nteres s enter er med arb ej d erne. I D - S s kal et g o d t f y s i s k o g psykisk arbejdsmiljø med vi rke ti l at s kab e ti l f red s hed o g tri v s el i j o b b et, u n d g å arbejdsbetingede sy g d o mme o g f o rhi nd re arb ej d s ul yk ker b l an d t al l e medarbejdergruppe r i D - S. ● Enhver leder i D-S e r ans varl i g f o r d e ans attes s i kkerhed o g s kal , u d o v er at g i v e instruktion og kontrol l ere at d enne f ø l g es , o g s å s kab e f o rs tåel s e f o r d e nødvendige sikkerh ed s f o rans tal tni ng er. ● Enhver ansat i D-S er ans varl i g f o r s i n eg en s i kkerhed s mæ s s i g e ad f æ rd , o g s kal derfor overholde sik kerhed s b es temmel s erne, s amt g en n em o mtan ke o g han d l i n g bidrage til at forebygg e uhel d o g ul ykker. Miljøpolitik Miljø er de naturlige omgi vel s er s o m hel hed , d er kan p åvi rkes af men n es kel i g e aktiviteter. Økonomisk væks t o g ko rrekte s i kkerhed s l ø s ni ng er ( f o r at d er s i kres beskyttelse af kundens h el b red o g væ rd i er) hæ ng er ul ø s el i g t s ammen . Globaliseringen har være t d revet f rem p å b ag g rund af ø g et s amhan d el , o g virksomhedernes konkurrenceevne er i høj grad afhængig af effektiv e o g p ål i d el i g e forretningsprocesser. 9/ 14

13. Communication o n Pr o g r e ss ( V) I denne, vores ​ ​ sjette, CO P vi l vi d erf o r g erne i nd l ed ni ng s vi s u d try kke f o rts at s tø tte ti l , og opbakning omkring, de 1 0 p ri nci p p er i FN ’ s Gl o b al Co mp act, v ed rø ren d e: Menneskerettigheder 1. Virksomheder bør s tø tte o g res p ektere b es kyttel s en af i n tern ati o n al t erkl æ red e menneskerettighe d er o g 2. sikre sig, at de ikke med vi rker ti l kræ nkel s e af mennes ke- retti g hed ern e Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheder bør o p retho l d e o rg ani s ati o ns f ri hed o g ef f ekti v t an erken d e retten til kollektiv forhand l i ng , 4. støtte udryddelse af al l e f o rmer f o r tvang s arb ej d e, 5. støtte effektiv afsk af f el s e af b ø rnearb ej d e, o g 6. eliminere diskriminati o n i arb ej d s - o g ans æ ttel s es f o rho l d Miljø 7. Virksomheder bør s tø tte en f o rs i g ti g hed s ti l g ang ti l mi l j ø mæ s s i g e u d f o rd ri n g er, 8. tage initiativer til a t f remme mi l j ø mæ s s i g ans varl i g hed , o g 9. tilskynde udvikling o g s p red ni ng af mi l j ø venl i g e tekn o l o g i er Anti-korruption 10. Virksomheder bør mo d arb ej d e al l e f o rmer f o r ko rrup ti o n , heru n d er af p res n i n g og bestikkelse Rapportering vedr. levera n dø r st yr in g o g m iljø bela st n in g fo r 2 01 5 Vi oplever, glædeligvis, e n s tad i g t s ti g end e i nteres s e f o r, o g ken d s kab ti l , FN ’ s Gl o b al Compact. Langt de fleste danske v i rks o mhed er f ra d en kateg o ri vi b eteg n er s o m l o kal e leverandører af varer til vi d eres al g er meg et p o s i ti ve o verf o r v o re hen v en d el s er i relation til leverandørstyr i ng . Det samme gør sig gæld end e f o r vo re l everand ø rer af materi al er d er i n d g år i v o res egen produktion. 13/ 14

5. som til tider opererer i hekti s ke marked s s i tuati o ner hvo r hu rti g e reakti o n s ti d er o g tilpasninger ofte blive r nø d vend i g e. Vo res o rg ani s ati o n er o p b y g g et p å en måd e som bevirker at fleksib i l i teten er p ri o ri teret hø j t. D ette b ety d er at reakti o n s ti d en f ra beslutning til handling er s å ko rt s o m o verho ved et mul i g t, hv i l ket v i an s er s o m en stor kvalitativ fordel fo r vo re kund er. 3. Leveringstider skal alti d o verho l d es i o verens s temmel s e med ku n d en . Kv al i teten af leveringstiden har lige l ed es hø j p ri o ri tet ho s D-S S ​ ikkerhedsudstyr ​ A/S. N år vi s ammen med kund en f as tl æ g g er en leveringsplan for en le verance, kan kund en s to l e p å at d en n e l ev eri n g s p l an ho l d er. Vores leverance er of tes t kun en d el af kund ens to tal e l ev eran ce, o g d et er v i g ti g t for os at vores del af d enne to tal e l everance i kke f o rårs ag er f o rs i n kel s er f o r kunden. Ved levering af total- og syst em lø sn in ger Udover ovenstående tre kval i tets mål s æ tni ng er har vi s æ rl i g t f o ku s p å: 1. Afprøvning: Alle emner afprøves i henho l d ti l kund ernes s p eci f i kke ø n s ker, o g v i er g ern e behjælpelig med udarb ej d el s e af f o rs l ag ti l af p rø vni ng s - p ro ced u rer o g ti l hø ren d e dokumentation. 2. Dokumentation: Den lange erfaring med ud arb ej d el s e o g s tyri ng af d o ku men tati o n g ø r at v i er i stand til at håndtere de s ti g end e krav ti l d o kumentati o n af v o res f æ rd i g e emn er. Kravet til dokumentati o n d ef i neres no rmal t af kund en, men D-S ​ Sikkerhedsudstyr ​ A/S vi l al ti d s o m s tand ard have et mi n i mu m af dokumentation som i nd b ef atter f o rkl ari ng , b åd e s kri f tl i g t o g v i s u el t u d f o rmet med omfanget af det færdi g e p ro d ukt, s amt ti l hø rend e arki ve ri n g i v o res cl o u d - b as eret database værktøj som kund en kan f å ad g ang ti l . 3. Audits: Audits på vores ISO 9 0 0 1 kval i tets s tyri ng s - s ys tem ud f ø res af B u reau Veri tas to gange årligt, for at ko ntro l l ere at vo res s ys tem ko nti nuerl i g t er o p d ateret o g funktionelt. Desuden kan d er ef ter af tal e med kund erne u d f ø res s p eci el l e kunderelaterede audi ts , s o m har ti l f o rmål at kund en kan f å v i s hed o m at n eto p dennes leverancer pro d uceres i henho l d ti l d et af tal te. Sel v o m D - S Sikkerhedsudstyr ​ A/S s er d et s o m en s el vf ø l g el i g hed at g i v e ku n d ern e d en n e mulighed, er det vore s f i l o s o f i at d ette i kke b ø r væ re nø d v en d i g t f o r v o res ku n d er. Det der er aftalt overh o l d es . ​ Interne Kvalitetspolitikk er 5 / 14

7. ● Det er ikke muligt fo r en p ro d ucent, at f å hø j kl as s i f i cered e P ers o n l i g e Værnemidler godke nd t ud en at væ re ISO ( el l er ti l s vare n d e) certi f i ceret. ● Leverandører til D-S af kræ ves o verens s temmel s es erkl æ ri n g er o g o p d atered e testresultater for bes ti l te p ro d ukter. ● Indgående varers ho l d b arhed /ud l ø b s d ato f o r anvend el s e checkes o g d et kontrolleres, at brugs anvi s ni ng med f ø l g er. ● Personlige Værnemi d l er o p b evares tø rt p å l ag re med kl i ma/af f u g tn i n g s an l æ g o g leveres, som hovedr eg el , ti l kund en i o ri g i nal - emb al l ag e ef ter Fi rs t i n /Fi rs t o u t- princippet. ● D-S’ hjemmeside (www. d - s varmex . co m) o p d ateres l ø b en d e i . f . m. p ro d u ktn y hed er, produktændringer/m o d i f i kati o ner, nye tes tres ul tater m. m. ● Et nyt komplet ERP s ys tem i mp l ementeres g ennem hel e v i rks o mhed en o g s kab er øget tilgængelighed o g g ennems i g ti g hed p å al l e l ed . Li g e f ra ku n d en ti l v o res indkøb. CSR hos D-S Sikke r he dsudsty r A/ S Hos ​ D-S Sikkerhedsudsty r A/S ​ er CSR i nteg reret i d en måd e, v i d ri v er f o rretn i n g p å. Det er der god fornuft i, i kke kun f o r kund erne s o m p artner, men o g s å f o r o s s el v o g vores omverden. Vi tilstræb er al ti d at s kab e d e mes t b æ red y g ti g e l ø s n i n g er i s ams p i l med og til gavn for vores kund er. "Vi inkorporerer CSR alle s ted er i vi rks o mhed en, ved a t ud v i s e l ed ers ka b i s ka b el s en af bæredygtige løsninge r, p ro d ukti o n o g d ri f t, o g a rb ej d er ko n ti n u erl i g t p å a t f o rb ed re vores egen præstatio n s o m vi rks o mhed o g s o m med l em a f v o res l o ka l s a mf u n d . " Hvorfor er CSR vigtigt fo r D - S? Som leverandør og prod ucent af ​ s i kkerhed s ud s tyr ​ ti l al l e industrier og brancher, har ​ D - S Si kkerhed s ud s tyr A/S ​ al ti d v æ ret sig sit sociale ansvar bev i d s t. Vi har f o kus p å vo res medarbejdere, på miljøet o g p å at s i kre, at vi b as erer vo res arbejde på en etisk forretni ng s mo d el . At sælge ​ sikkerhedsudstyr ​ hand l er i kke kun o m at f å l everet e n vare fra os til kunden, det hand l er o g s å o m at d et b åd e er d et rigtige udstyr, så kunden kan f ø l e s i g tryg , s å vi kan f ø l e o s trygge samt at alt er med ti l at b i s tå en b ed re f remti d f o r o s s el v og vores næste. Vores engagement i CS R 7/ 14

10. Totale sikkerhedsløsning er i d et i nd us tri al i s ered e o g meg et v i d en s b as ered e s amf u n d som også tager hånd om o g o m mul i g t i kke b el as ter mi l j ø et er en n ø d v en d i g hed , s amt en forudsætning for vels tand p å hel e kl o d en. D-S føler sig forpligtet til at p åtag e s i g s i n d el af ans varet f o r at b i s tå i et s u n d t o g veldrevent miljø. D-S har inden for miljøom råd et ved tag et p o l i ti kker s o m b l . a. v ed rø rer v o res logistiksystemer, overhold el s e af l o vkrav, b rug af materi el i p ro d u kti o n o g p å l ag er, samt i udvælgelse af leverand ø rer. ”Som importør og d i s tri b utø r a f ​ Pers o nl i g e Væ rnemi d l er ​ b i d ra g er D - S, s o m udgangspunkt, i kke d i rekte ti l a t b el a s te mi l j ø et n æ v n ev æ rd i g t. " Initiativer 2016 ● Som en del af at forb ed re mi l j ø et o mkri ng o s , har vi val g t at af s kaf f e s å man g e produkter som muligt d er i nd eho l d er ​ PVC ​ / ​ Vi nyl ​ . Politikker ● D-S forpligter sig til a t s kab e l o g i s ti k- o g p ro d ukti o ns s y s temer med mi n d s t mu l i g ressourceforbrug og mi l j ø b el as tni ng . D erf o r vi d ereud vi kl es o g f o rb ed res v o res forretningskoncept lø b end e, s å ko ncernens p ro d ukter o g s erv i cey d el s er ti l enhver tid afspejler mi l j ø hens yn. ● D-S vil føre en åben o g ko ns trukti v d i al o g med mynd i g hed er, ku n d er, leverandører, medar b ej d ere o g and re i nteres s enter o m d e mi l j ø mæ s s i g e f o rho l d i forbindelse med kon cernens akti vi teter. D - S er s i t ans v ar b ev i d s t o g v i l ti l en hv er tid opfylde myndighed ers krav. ● Vores leverandører ud væ l g es p å en p ro f es s i o nel f o rretn i n g s b as i s , s o m o g s å inkluderer vurdering af d eres mi l j ø mæ s s i g e o g s o ci al e an s v arl i g hed . ● D-S vil sikre, at samtl i g e akti vi teter p l anl æ g g es o g ud f ø res u n d er hen s y n tag en ti l det enkelte individ, arb ej d s mi l j ø et o g o mg i vel s erne, hv o ri d e u d f ø res s amt at sikre, at arbejdsmiljø arb ej d et er d ynami s k, s å i nd s ats en o p ti meres o g ressourcerne udnyttes b ed s t mul i g t i d en ud s træ kni ng , d et er tekn i s k o g økonomisk muligt. ● Alle aktiviteterne ho s D - S s kal ti l enhver ti d ud f ø res i o v eren s s temmel s e med relevant lovgivning, s amt d e af vi rks o mhed en f rems atte retn i n g s l i n j er f o r opretholdelse af et s i kkert o g s und t arb ej d s mi l j ø . ● D-S vil ved iværksæ ttel s e af s und hed s f remmend e f o ran s tal tn i n g er med v i rke ti l at skabe et lavt sygefravæ r f o r s amtl i g e med arb ej d ere i v i rks o mhed en . ● D-S vil, hvor det er te kni s k o g ø ko no mi s k mul i g t, s kab e d e b ed s t mu l i g e rammer til opretholdelse af et hø j t arb ej d s mi l j ø ni veau ved anven d el s e af d e p å marked et 10/ 14

4. Vores landsdækkende net af råd g i vend e sikkerhedskonsulenter til b yd er en b red erf ari ng og viden om personlige v æ rnemi d l er. D - S konsulenterne står til råd i g hed f o r et uf o rp l i g tend e besøg, med henblik på f.eks . at vej l ed e o m d e optimale sikkerhedsløsning er f o r al l e typ er af slutbrugere. D-S Sikkerhedsudstyr A/ S har s i d en b eg ynd el s en af 1981 været medlem af B ranchef o reni ng en f o r Pers o nl i g t Arb ej d s mi l j ø ( B P A) . "Ved ​ D-S Sikkerhedsud s tyr A/S ​ a ns er vi kva l i tet s o m en yd ers t v i g ti g p a ra meter f o r vores virksomheds s ucces . Sa mti d i g d ef i nerer vi kva l i tet, f o ru d en d e ren t produktmæssige forhold , ti l o g s å a t d æ kke vo res evner ti l a t l ev ere ti l d en rette p ri s , til at vi skal være fleksib l e, ti l a t o verho l d e l everi ng s ti d en o g ti l a t l ev ere g o d s erv i ce. " Kvalitet D-S betragter styring af kval i tet s o m et mi d d el ti l at o p nå g o d ku n d eti l f red s hed . D erf o r har vi udarbejdet en kvali tets p o l i ti k. Et ISO 9001 certificeret k val i tets s tyri ng s - s ys tem b etyd er i s i g s el v i kke at d er l av es produkter i høj kvalitet - det er mere et signal til omverdene n o m at man har s ty r p å hvilken kvalitet man lave r. N i veauet af kval i teten d ef i neres af v i rks o mhed en s el v , derfor er det vigtigt at en ISO- certi f i ceret vi rks o mhed i kval i tets s ty ri n g s - s y s temets udførelse fastlægger dette ni veau. D ette har vi g j o rt i ​ D - S Si kkerhed s u d s ty r A/S ​ . Vi anser kvalitet som en vig ti g p arameter f o r vo res vi rks o mhed s s u cces . Vi går efter tre forretning s - mål når d et ko mmer ti l kval i tet: 1. Vi skal gennem en ko ns tant p ro d ukti o ns tekni s k o g mas ki n el u d v i kl i n g ku n n e levere produkter af nøj ag ti g kval i tet ti l d en rette ko nkurren cel ed en d e p ri s . Vi har sat et krav til os selv om at væ re l ed end e m. h. t. vo res p ro d u kti o n s tekn i s ke ku n n en . Hvilket betyder væsentl i g e i nves teri ng er i mo d erne mas ki n er o g u d s ty r s ål ed es at vi kan producere vore s p ro d ukter i hø j es te kval i tet, s amt p å en ti d s mæ s s i g o p ti mal måde. Dette bevirker at vi kan p ro d ucere ti l en yd ers t ko n ku rren ced y g ti g p ri s , samtidig med at vore s kund er i kke s kal have b es væ r med man g el f u l d e el l er fejlbehæftede produkter. D ette yd erl i g ere o p ti merer kund ern es i n s tal l ati o n s ti d er og omkostninger på vo re p ro d ukter, hvi l ket ul ti mati vt b ety d er at p ro d u kter l ev eret af ​ D-S Sikkerhedsudstyr A/S ​ b l i ver yd erl i g ere ko nkurren ced y g ti g e. 2. Kundens ønsker og b eho v s kal ko ns tant væ re i hø j s æ d et o g v o res o rg an i s ati o n skal være trimmet til at kunne håndtere dette. ​ D - S Si kkerhed s u d s ty r A/S ​ er en yderst kundeorientere t vi rks o mhed . D et er o s kl art at vi l ev er af ti l f red s e ku n d er, 4 / 14

6. I D-S’ interne kvalitetspoli ti kker ud trykker vi 7 mål o g ho l d ni n g er ti l kv al i tet: 1. Husk på dit ansvar: ​ Som medarbejder i D - S har man ans var f o r kval i teten a f d et u d f ø rte arb ej d e. 2. Planlæg kvaliteten: ​ Som medarbejder i D - S s kal man, når man ud f ø rer en o p g av e, v u rd ere, o m d e metoder og produkt er med arb ej d eren b rug er, g i ver d en af tal te kv al i tet. 3. Søg mere viden: ​ Som medarbejder i D - S s kal man væ re kval i f i ceret ti l at u d f ø re arb ej d s o p g av ern e. Vi vil derfor løbende ti l b yd e ​ træ ni ng ​ , kurs er o g ud d annel s e, s å med arb ej d eren kan holde sig ajour med ny vi d en o m s i t f ag . 4. Rapporter fejl: ​ Som medarbejder i D - S s kal vi reg i s trere o g l æ re af vo res f ej l , s å v i kan b l i v e endnu bedre til vores arb ej d e. 5. Instruer dine medar bejder e o m k va lit et : ​ Som leder i D-S skal man s tyrke o g f as tho l d e med arb ej d ern es kv al i tets b ev i d s thed gennem daglig ledel s e o g i nf o rmati o n o m nye krav, nye p ro d u kter o g n y teknologi. 6. Spørg kunden: ​ I D-S skal vi spørge k und en, o m vo res kval i tet l ever o p ti l d e ø n s ked e forventninger og krav. 7. Handlingsplaner: ​ Ud fra kvalitetsanaly s e, kval i tets mål s æ tni ng o g kval i tets p o l i ti k s amt o p f ø l g n i n g p å overvågningsområd er o g f o rb ed ri ng s o mråd er s kal d er f o r d e en kel te forretningsområder ud arb ej d es p l aner med ko nkrete m ål o g han d l i n g er. Kvalitetsstyring og ​ PPE Personlige Værnemidler er o mf attet af b ekend tg ø rel s e nr. 6 5 1 af 23 . j u l i 1 9 9 2 o m sikkerhedskrav m.v. til Pers o nl i g e Væ rnemi d l er. Bekendtgørelsen trådte i kraf t d en 1 . aug us t 1 9 9 2 o g g ennemf ø rte EF- d i rekti v n r. 89/686 i dansk ret, med en o verg ang s p eri o d e o p ri nd el i g f rem ti l 1 . j an u ar 1 9 9 3 , s en ere forlænget til den 1. juli 19 9 5 . ● Som importør/leverand ø r af Pers o nl i g e Væ rnemi d l er er D - S au to mati s k u n d erl ag t direktivet og markeds f ø rer kun CE- mæ rket o g g o d kend t s i kkerhed s u d s ty r. 6/ 14

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.