True

ILKA0500 Des_ håndsprit gel pr 4266974 - 2020_04_17 (1)

ID: 463
Visninger
666 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
666 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka desinficerende håndspritgel Version 3 – 2020.04.17 Pr nr. 4266974 Sid e : 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFE T / BLANDINGEN OG AF SELSKABE T / VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnav n : Ilka desinficerende håndspritgel Pr nr. 4266974 FV nr. ILKA0 500 – 70,1 v/v% ( se punkt 3 vedr. indhold ) Emballag e : 250 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der fra r å des Anvendelse: H å nddesinfektion 1.3. Nærmere oplysninger om leveran d ø ren af sikkerhedsdatabladet Leverandø r : Ilka Aps Ny Mårumvej 89 3230 Græsted Te l :+45 4 8 71 50 0 3 Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: 1.4. N ø dtelefon aho@persano.dk Nødtelefo n : 24 - timers - n ø dtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

8. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 8 /9 PUNKT 13: FORHOLD VED R ØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1. Metoder til affaldsbehandling Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulative r . Affaldet er klassificeret som farligt affald. Klude og lignende v ædet med brandfarlige v æsker skal bortkastes i specielle brandsikre spand e . Affal d i form af reste r : EAK - kode: 07 06 99 NORD affaldsgruppe: C Brugte klude og lig n . EAK - kode: 15 02 02 PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1. U N - nummer U N - nr.: UN1170 14.2. U N - forsendelsesbetegnelse ( UN proper shipping nam e ) Officie l Godsbetegnels e : Ethanol solution (ethyl alcohol solution) 14.3. Transportfareklass e (r ) Klasse: 3 14.4. Emballagegruppe P G : II Ved transport ad landevej, kan produkterne sendes som ”begrænset mængde” i beholdere der ikke overstiger 1L, såfremt beholderne ikke pakkes i kasser der indeholder mere end 30kg. 14.5. Mil j ø farer Marin forureningsfakto r : Ne j . Mil j øfarligt sto f : Ne j . 14.6. S ærlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forsigtighedsregle r : Ingen kendt e . 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IB C - koden Bulktransport: Ikke relevan t .

3. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 3 /9 PUNKT 3: SAMMEN S ÆTNING A F/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger Produktet indeholde r : organiske op l ø sningsmidler og vand. GHS/CLP: %: CAS - nr.: EF n r .: REACH Reg . nr.: 60 - 70 64 - 17 - 5 200 - 578 - 6 01 - 2119457610 - 43 - Kemisk nav n : Fareklassificerin g : Anm.: Ethanol Flam. Liq. 2 ;H225 Eye Irri t . 2;H319 OBS : D e t angivne procent - interval for indholdet af E thanol er i tabellen ovenfor angivet i vægt procent ( vægt % = w / w % ) . A lcohol procent en der står på varens etiket er angivet i volumen procent ( v ol % = v / v % ) . A lcohol procent angivet på varen : 70,1 V ol % S e evt. tabel for alkohol indhold omregnet i enhederne vægt procent, volumenprocent og g / L i følgende link : https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/vinblanding/ R eferencer : Hele teksten for alle H - s ætninger er vist i punkt 16.

10. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 10 /9 PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Brugeren skal være instrueret i arbejdets ud f ø relse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatabla d . S ektioner d er er blevet revideret eller indeholder nye oplysninge r : 1 og 15 . Vedr ø rende anvendelsesbeg r ænsninger, se punkt 15. Andre oplysninge r : Klassificering i henhold til Forordning ( EF) nr. 1272/2008: P å basis af testdata. Beregningsmetode. Ordlyd af H - s ætninger / Fare s ætninger: H225 Meget brandfarlig v æske og dam p . H319 Fo r å rsager alvorlig ø jenirritatio n . Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret p å oplysninger i vores besiddelse p å datoen for udarbejdelsen og er givet under forud s ætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelses må den specificeret p å emballagen eller i relevant teknisk litteratu r . Enhver anden brug af produktet, ev t . i kombination med andre produkter eller processer, sker p å brugerens eget ansva r .

2. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 2 /9 PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen GH S/ CLP: Flam. Liq. 2;H225 . Eye Irrit. 2;H319. Fysiske og kemiske fare r : Produktet er meget brandfarligt og kan an t ændes ved kortvarig på virkning fra en antændelseskilde. Mennesker: Virker affedtende p å hude n . I h ø je koncentrationer virker dampe s l ø vende og kan medf ø re hovedpine, t r æthed, svimmelhed og kvalm e . Mil j ø: Produktet indeholder flygtige, organiske forbindelser, som har fotokemisk ozondannelsespotentiale. 2.2. Mærkningselementer Fare H225 Meget brandfarlig v æske og dam p . H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P 102 Opbevares utilgængeligt for b ø rn. P 210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, å ben ild og andre antændelseskilde r . Rygning forbud t . P 233 Hold beholderen t æt lukket. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P 50 1 a Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelse r . 2.3. Andre farer PBT / vPv B : Ikke relevan t .

7. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 7 /9 PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1. Reaktivitet Reaktivite t : Ingen kendt e . 10.2. Kemisk stabilitet Stabilitet: Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelse r . 10.3. Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktione r : Ingen kendt e . 10.4. Forhold, der skal und g å s Tilstande / materialer, der skal undg å s : Varme, gnister, å ben ild. 10.5. Materialer, der skal und g å s Materialer, der skal und g å s : Stærkt oxiderende stoffer. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukte r : Ingen særlige. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger In då nding: I h ø je koncentrationer virker dampe s l ø vende og kan medf ø re hovedpine, t r æthed, svimmelhed og kvalm e . Hudkontakt: Virker affedtende. Øjenkontak t : Stænk kan med f ø re irritation og r ø dme. Indtagels e : Kan irritere mund og s v ælg. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 12.1. Toksicitet Økotoksicitet: Produktet forventes ikke at med f ø re risiko for skadevirkninger i mil j ø et. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Nedbrydelighe d : Produktet er biologisk nedbrydelig t . 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotential e : Bioakkumulering: Forventes ikke at v ære bioakkumulerbar. 12.4. Mobilitet i jord Mobilitet: Produktet indeholder organiske op l ø sningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. 12.5. Resultater af PB T - og vPv B - vurdering PBT / vPv B : Ikke relevan t . 12.6. Andre negative virkninger Andre skadelige effekte r : Produktet indeholder et stof, som kan medvirke til fotokemisk ozondannels e .

6. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 6 /9 PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTRO L / PERSONLIGE V ÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier: CAS - nr.: Kemisk navn: Som: Grænseværdier: Type: Anm.: Reference r : 64 - 17 - 5 Ethanol - 1000 ppm - - AT 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninge r : Der skal v ære effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for ind å nding af dampe skal g ø res mindst muli g . Personlige v ærnemidler: Personlige v ærnemidler skal vælges i overensstemmelse med g ældende CEN standarder og i samarbejde med leveran d ø ren af personlige værnemidler. Ånded r æts v ærn: Ved utilst r ækkelig ventilation: Brug å ndedrætsværn med gasfilter, type A 2. Mil j øeksponeringskontro l : Ikke kend t . PUNKT 9: FYSISK - KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grund l æggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Klar flydende v æsk e . Lugt: Alkohol. pH: 7,2 - 8 ,5 Kogepunk t : > 3 5 °C Flammepunkt: 5 °C ( Metode ASTMD 93/ A ) Relativ massefyld e : ca. 0,9 g /ml Op l øselighe d : Blandbart med van d . 9.2. Andre oplysninger Andre oplysninge r : Ikke relevan t .

4. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 4 /9 PUNKT 4: FØRSTEH J ÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af f ø rsteh j ælpsforanstaltninger Forb r ænding: Skyl straks med van d . Fjern under skylningen t ø j, som ikke er fastb r ændt. Tilkald ambulance. Fortsæt skylningen under transpor t . In då nding: Sø g frisk luft og forbliv i r o . Hudkontakt: Fjern forurenet t ø j og skyl huden grundigt med van d . Øjenkontak t : Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutte r . Fjern evt. kontaktlinser og spil ø jet godt o p . Ved fortsat irritatio n : Sø g læge og medbring sikkerhedsdatablade t . Indtagels e : Skyl straks munden og drik rigeligt van d . Hold personen under opsy n . Ved ubehag, s ø g skadestue og medbring sikkerhedsdatablade t . 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, b å de akutte og forsinkede Symptomer / virkninger: Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare og symptome r . 4.3. Angivelse af om ø jeblikkelig l ægeh j ælp og s ærlig behandling er n ø dvendig L ægehjælp / behandlin g : Ikke kend t . PUNKT 5: BRANDBE K ÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes kulsyre eller pulve r . 5.2. S ærlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige fare r : Ingen særlige forholdsregler. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Beskyttelsesudsty r til slukningspersone l : Valg af å ndedrætsværn ved bran d : Fø lg virksomhedens generelle forholdsregle r .

9. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 9 /9 PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1. S ærlige bestemmelse r / s ærlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og mil j ø Særregler: Unge under 18 å r m å som hovedregel ikke arbejde med dette produk t . Brugeren skal v ære grundigt instrueret i arbejdets ud f ø relse, produktets farlige egenskaber samt n ø dvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nationale reguleringe r : Europa - Parlamentets og Rå dets forordning ( EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, m ærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og op h ævelse af direktiv 67/548/ E ØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning ( EF) nr. 1907/2006 med ændringe r . Mil jø ministeriets bekendtg ø relse n r . 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, m ærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtg ø relse n r . 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer ( kemiske agenser ) , med ændringe r . Beskæftigelsesministeriets bekendt g ø relse n r . 559 af 4 . juli 2002 om s ærlige pligter for fremstillere, leveran d ø rer og impor t ø rer mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmil j ø med ændringe r . Arbejdstilsynets bekendtg ø relse n r . 507 af 17. maj 2011, med ændringe r . At - Vejledning C .0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materiale r . Forsvarsministeriets bekendtg ø relse n r . 17 af 4 . januar 2010 om brandfarlige v æsker. Arbejdstilsynets bekendtg ø relse n r . 239 af 6 . april 2005 om unges arbejde, med ændringe r . Mil jø ministeriets bekendtg ø relse n r . 1309 af 18. december 2012 om affald. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering CSA statu s : Ikke relevan t .

5. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Revision: Produktnr.: Ilka d esinficerende håndsprit gel Version 3 – 2020 - 04 - 17 PR - nr. 4266974 Sid e : 5 /9 PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige v ærnemidler og n ø dprocedurer Personlige sikkerhedsforanstaltninge r : Rygning og brug af å ben ild og andre an t ændelseskilder forbudt. Fø lg forholdsreglerne n ævnt i dette sikkerhedsdatabla d . 6.2. Mil j ø beskyttelsesforanstaltninger Mil j øbeskyttelse s - foranstaltninge r : Udslip af st ø rre m ængder til afl ø b skal undg å s . 6.3. Metoder og udstyr til ind d æmning og oprensning Metoder til oprydnin g : Spild opsuges med ikke b r ændbart, sugende materiale. Efter ren g ø ring skylles resterende spild v æk med store m ængder vand. 6.4. Henvisning til andre punkter Referencer: Vedr ø rende personlige værnemidler, se punkt 8 . Vedr ø rende bortskaffelse, se punkt 13. PUNKT 7: H Å NDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker h å ndtering H å ndterin g : Fø lg god kemikaliehygiejn e . Undgå ind å nding af damp e . Undgå kontakt med øjnene. Tekniske forholdsregle r : Rygning og brug af å ben ild og andre an t ændelseskilder forbudt. Tekniske foranstaltninge r : Der skal v ære let adgang til rigeligt vand eller n ø dbruser. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske forholdsregler ved opbevarin g : Fø lg reglerne for brandfarlige v æsker. St ø rre m ængder og lagerbeholdninger skal opbevares if ø lge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. Brandfareklasse: I - 2 Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tætlukket originalemballag e . 7.3. S ærlige anvendelser Særlige anvendelse r : Ikke relevan t .

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.