True

Miljøbladet - december 2007

ID: 730
Visninger
702 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
702 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. M ILJØ M AGASINET 18 For nogle er det at være platfodet udtryk for en vittighed. For andre er det ramme alvor. Total- leverandør af værnemid- ler til industrien har ta- get et nyt produkt ind, der tilgodeser dem med platfødder Af Jesper Winther Andersen D-S Sikkerhedsudstyr A/S er totalleverandør af personlige værnemidler til Industrien. Hovedproduktet er det brand- hæmmende VARMEX ®, som virksomheden selv har udvik- let, og som produceres på fa- brikken efter de mest moderne metoder. Men D-S Sikker- hedsudstyr A/S er hele tiden på udkig efter nye spændende løsninger til et bedre arbejds- miljø og forbedret ergonomi, og som noget helt nyt har man nu taget en speciel sikker- hedssko ind. Den henvender sig til dem, der er platfodede. - Som du ved, kan vi her i fir- maet ikke rigtig stå for tekno- logisk banebrydende løsninger eller produkter, der er gen- nemførte i deres logik, erklæ- rer administrerende direktør René Dræberg, D-S Sikkerhedsudstyr A/S over for MILJØ MAGASINET. René Dræberg fortsætter: - Nærmest ved et tilfælde faldt vi over en tyskproduceret sik- kerhedssko med en indbygget mekanisme, der arbejder på den måde, at når man stram- mer snørebåndet, så hæver man bunden i skoen og skaber et fodindlæg. Man kan altså selv justere støtten til foden - ganske enkelt afhængig af hvor meget man strammer snørebåndet. Det er så enkel en løsning, at vi ikke rigtig kunne stå for den, så vi valgte at tage skoen med i vores sor- timent. Det har da også med- virket til beslutningen, at sko- producenten, der har udtænkt den utraditionelle løsning, hø- rer til de absolut anerkendte i markedet. Det er den tyske producent af fodtøj Otter, der står bag det nye produkt. Skoene er frem- stillet efter ”ØKO-TEX” nor- men og er desuden blandt an- det ESD-certificerede, så de kan bruges i EX-miljøer (ek- splosionsfare). Platfodet journalistik René Dræberg og Poul Erik Bæk fra D-S Sikkerhedsud- styr kunne måske nok fornem- me en lettere skepsis på MIL- JØ MAGASINETs udsendte, for efter få minutter listede Poul Erik Bæk af og kom tilba- ge med et par sko i en forsvar- lig størrelse. - Tag dem med hjem og test dem, sekunderede René Dræ- berg. Og det har jeg så gjort. Faktisk sidder jeg med dem på fødder- ne lige nu og udfører dermed et stykke platfodet journalis- tik, hvor jeg er i fuld gang med at bedømme noget, jeg egent- lig ikke har forstand på. Til gengæld er jeg så platfodet, at jeg efter dagens standard ville blive kasseret som soldat (den gang, jeg kom i trøjen, var man ikke så nøjeregnende), og jeg lider ofte af trætte for ikke at sige næsten ubrugelige fødder, selv om jeg anvender indlæg. For eksempel har jeg i en år- række været den glade ejer af en gammel træmotorbåd og har ofte oplevet, hvordan jeg på længere sejlture har fået rystet (skureakslen er ikke helt i balance og den gamle motor vibrerer) fødderne så meget, at det bagefter ligefrem har været svært at stå på fød- derne. Normalt går jeg med indlæg, men det er jo ikke al- tid, man husker dem i sejler- skoene. En rigtig rystetur kan på de præmisser nærmest få foden til at falde sammen. Denne situation, hvor hobby- præget den end måtte være, kan meget vel overføres til et stort antal arbejdspladser, hvor man udsættes for rys- telser og mindre vibrationer. Hvis man er reelt platfodet er det endvidere i sig selv en pla- ge at stå op i lang tid eller gå lange ture. En dag på HI-Mes- sen og tidligere på Miljø-Mes- sen har gjort mere ondt i fød- derne end i hovedet, og jeg me- ner absolut at kunne tale med om generne ved platfodethed. Og hvad mener jeg så om sko- ene med den specielle anord- ning til støtte for svangen ef- ter at have prøvet dem i en uge? Det virker, ganske enkelt. Jeg har absolut ingen faglig bag- grund for at gå i detaljer med princippet, men jeg kan mær- ke, at skoene er en hjælp for mig. De virker som konventio- nelle indlæg, men med den til- lægsgevinst, at man så at sige kan justere dem. Det er en god fornemmelse. Om selve skoen kan jeg sige, at jeg under bru- gen af den ikke har spekuleret på, at jeg faktisk går rundt med en sikkerhedssko. Den er hverken tung eller egentlig klodset. Ja, jeg har besluttet mig for at købe et par. Hvad er platfod? Platfod er et begreb, der dæk- ker to tilstande. Fælles for dem er, at den normale fodsål hvælver sig, så foden aldrig rører under- laget med svangen. Ved plat- fod er fodens svangbue delvist udslettet, således at forfoden drejer udad og ydre fodrand er længere ude end anklens ydre knyst. Det giver fodsmerter, især efter længerevarende og stillestående arbejde. Man skelner mellem en så- kaldt bevægelig platfod (mo- bil) og en stiv platfod (rigid). Ved den bevægelige (mobile) kan foden indstilles i normal- stilling, og en svangbue vil fremkomme når man står på tæer. Ved den stive (rigide) platfod vil der ikke fremkom- me en svangbue, når man står på tæer, og fodens normale stilling kan ikke opnås helt, selv ved ubelastet fod. Platfød- der kan skyldes, at akillesse- nen er for kort eller at opret- termusklen i foden er for svag. Desuden kan årsagen være polio eller leddegigt, og endelig kan platfod opstå efter visse kvæstelser, der ødelægger led- båndene i foden eller direkte forårsager svære brud i foden. Den mobile platfod kan be- handles med et indlæg, der løf- ter tilstrækkeligt i svangen. Det gør de fleste indlæg des- værre ikke, oplyser netdok- tor.dk. For den rigide platfod er det vigtigt at finde årsagen til tilstanden og så rette be- handlingen mod tilstanden. Behandlingen kan være ind- læg eller håndsyede sko. Det kræver stor erfaring og indsigt at planlægge sådanne sko for at opnå et godt resultat. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at operere, fastlås det på netdoktor.dk. - På disse baggrunde kunne man formode, at vores nye sko ville spadsere lige ind og dæk- ke et latent behov, konklude- rer René Dræberg. Arbejdsmiljø fra top til tå - Vi leverer i dag et fuldt sorti- ment inden for personlige værnemidler - direkte til slut- brugeren i den enkelte virk- somhed. Udover VARMEX® svejsebeklædning fører vi også handsker, fodtøj, arbejdstøj, høreværn m.m. Vi har derfor en del samarbejde med føren- de internationale producenter som Ansell, KCL, DuPont, Se- kur, North Safety, og 3M, for- klarer Poul Erik Bæk. D-S Sikkerhedsudstyr har et bredt og varieret produktpro- gram, der klæder folk på fra top til tå og sikrer dem fra yderst til inderst. - Mange af vores produkter er udviklet i samarbejde med brugerne, og vi producerer gerne mindre, specielle serier, ja vi har endda fremstillet pro- dukter til den enkelte bruger. Et godt og sikkert arbejdsmiljø og ergonomiske hjælpemidler bør efter vores mening være noget, enhver kan opnå, un- derstreger Poul Erik Bæk og René Dræberg. D-S Sikkerhedsudstyr mar- kedsfører blandt andet svej- se-og flammehæmmende beklædning(VARMEX®), arbejdstøj, vinterbeklæd- ning, regntøj, fiberpels, skjorter m.v., sikkerhedsfod- tøj, sikkerhedstræsko, ar- bejdssko m.v. Endvidere stof, skind og syntetiske handsker samt høreværn, åndedrætsværn, øjenværn, beskyttelsesdragter, ergono- mi, skilte og koste. Justeringen af de indbyggede indlæg sker gennem binding af snørerne Der er ingen synlig forskel på en almindelig sikkerhedssko og sikkerhedsskoen med indbyggede, justerbare indlæg fra Otter Mange fødder synker sam- men, når man står på dem i lang tid Ved at benytte MFUS®-sys- temet hæver man bunden i skoen og giver den fornødne støtte - Vores hovedprodukt er det brandhæmmende VARMEX®, som vi selv har udviklet, og som produceres på fabrikken efter de mest moderne metoder. Vi har desuden et bredt sortiment af produkter til at opnå et bedre arbejdsmiljø, og vores nyeste produkt er sikkerhedssko med indbyggede, justerbare indlæg, forklarer Poul Erik Bæk (tv) og René Dræberg Platfodet?

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.