True

Miljøbladet - juni 2007

ID: 726
Visninger
170Totale visninger
0Medlemmer visninger
170Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. For at undgå brug af asbest udviklede dan- sker et brandhæmmen- de materiale på basis af fibre. I dag produceres der en lang række pro- dukter af materialet, og opfinderen har stadig gnisten Af Jesper Winther Andersen D-S Sikkerhedsudstyr A/S er totalleverandør af personlige værnemidler til Industrien. - Vores hovedprodukt er det brandhæmmende VARMEX, som vi selv har udviklet, og som produceres på fabrikken efter de mest moderne metoder af mere end 30 ansatte, forkla- rer Poul Erik Bæk, D-S Sikker- hedsudstyr A/S, til MILJØ MA- GASINET. VARMEX® fibrene er interna- tionalt anderkendt og opfylder en lang række europæiske stan- darder (EN) samt Boeing og Airbus normer og bruges i alle forbindelser, hvor man skal be- skytte mennesker og kostbart udstyr mod ild, varme, gløder, gnister o.s.v. Det er iøvrigt de samme fibre, man senere har udviklet til Composit plast, og som idag anvendes i bl.a. For- mel 1 racerbiler, rumfærger, ski, m.v. -VARMEX® er udviklet af virk- somhedens ejer, administreren- de direktør René Dræberg. Og han får stadig gode idéer, tilføj- er Poul Erik Bæk. Eksperimenterede med kul- fibre Historien om VARMEX® er ligefrem en varm historie. Den begyndte nemlig med, at René Dræberg fik lejlighed til at vær- ne ekstra om sine medarbejde- re. Og det vel at mærke for mange år siden, den gang et godt arbejdsmiljø ikke var et dagligt samtaleemne. - Jeg overtog virksomheden midt i 70’erne. Skulle man den gang producere brandhæm- mende tekstiler, var det eneste umiddelbare alternativ at an- vende asbest. Men asbest var på vej til at blive udfaset. Derfor begyndte jeg at eksperimentere med kulfibre. Der var op ad bakke og uden nævneværdig opbakning, men skridt for skridt kom vi nærmere og har i dag det helt rigtige og patente- rede produkt. I tilgift er det ik- ke farligt at arbejde med, så med vores produkt har vi såvel gavnet det ydre miljø, arbejds- miljøet blandt dem, der bruger tekstilerne og arbejdsmiljøet for dem, som fremstiller pro- duktet, forklarer René Dræ- berg. Miljøpåvirkninger De væsentligste miljøpå- virkninger fra tekstil vådbe- handling er mængden af udledt spildevand og indholdet af mil- jøskadelige stoffer i spildevan- det. Andre vigtige miljøpå- virkninger er energiforbrug (el og varme), kemikalieforbrug, luftemission, affald og indenfor visse produktionsprocesser lugtgener. Blandt de miljøpå- virkninger, som Miljøstyrelsen opremser, er udledning af rester af bromerede flamme- hæmmere, som er brugt ved produktion af brandhæmmen- de tekstiler. - VARMEX® er ikke dyppet i nogle kemikalier. Materialet bliver bare til støv, som kan indgå i naturens kredsløb. Der er ingen gasser eller flamme- hæmmere, som slippes løs. Det er, hvad jeg vil kalde et miljø- rent produkt, forklarer René Dræberg, der fortsætter: - VARMEX® er også neutralt at arbejde med – både i selve tekstilproduktionen og bagefter i tilvirkningen. Og sidst, men ikke mindst, så kan man bruge dragterne, tøjet og maskerne uden bekymring. Dertil kom- mer, at VARMEX® har en god isoleringsevne, som gør det vel- egnet til at fremstille tøj af. Det virker begge veje. Ligesom det holder varme ude, ja så hold er også kulde ude. Og skulle det værste ske, at der opstår ild, så minimerer VARMEX® brand- sår, idet varmen ikke spreder sig. Blødt og behageligt tekstil Blandt VARMEX®’ andre kva- liteter er, at tøjet er antistatisk. Det er ikke uvæsentligt i situa- tioner, hvor der kan opstå ek- splosioner. VARMEX® fås i forskellige va- rianter, der beskytter på for- skellig vis mod diverse typer af varmepåvirkning – spændende fra svejsedragter og -hætter over arbejdstøj til fritidstøj. - VARMEX® er et brandhæm- mende tekstil, der beskytter mod åben ild, gløder, gnister samt strålevarme. Det giver det mange anvendelsesmuligheder, og for eksempel er VARMEX® Fleece et blødt og behageligt tekstil, som man kender det fra almindeligt fleece, men med brandhæmmende og fremra- gende thermoegenskaber. De nyudviklede fleecefibre fra D-S Sikkerhedsudstyr tager højde for de risikomomenter, der er til stede i hverdagen, som når man f.eks. håndterer brandfar- lige stoffer. Sker ulykken, mini- merer VARMEX® Fleece risi- koen for brandsår, da det ikke kan flamme op og derved for- værre forbrændingen, supplerer Poul Erik Bæk. Arbejdsmiljø fra top til tå - Vi leverer i dag et fuldt sorti- ment inden for personlige vær- nemidler - direkte til slutbruge- ren i den enkelte virksomhed. Udover VARMEX® svejsebe- klædning fører vi også hand- sker, fodtøj, arbejdstøj, høre- værn m.m. Vi har derfor en del samarbejde med førende inter- nationale producenter som An- sell, KCL, DuPont, Heckel Se- curite, Sekur, North Safety, og 3M, forklarer Poul Erik Bæk. D-S Sikkerhedsudstyr har et bredt og varieret produktpro- gram, der klæder folk på fra top til tå og sikrer dem fra yderst til inderst. - Mange af vores produkter er udviklet i samarbejde med bru- gerne, og vi producerer gerne mindre, specielle serier, ja vi har endda fremstillet produkter til den enkelte bruger. Et godt og sikkert arbejdsmiljø bør ef- ter vores mening være noget, enhver kan opnå, understreger Poul Erik Bæk og René Dræ- berg. En varm historie D-S Sikkerhedsudstyr markeds- fører blandt andet svejse-og flammehæmmende beklæd- ning(VARMEX®), arbejdstøj, vinterbeklædning, regntøj, fiber- pels, skjorter m.v., sikkerheds- fodtøj, sikkerhedstræsko, ar- bejdssko m.v. Endvidere stof, skind og syntetiske handsker samt høreværn, åndedrætsværn, øjenværn, beskyttelsesdragter, ergonomi, skilte, koste mv. M ILJØ M AGASINET 18 - Vores hovedprodukt er det brandhæmmende VARMEX®, som vi selv har udviklet, og som produceres på fabrikken efter de mest moderne metoder af mere end 30 ansatte, forklarer Poul Erik Bæk (tv) og René Dræberg I brandmandsuniformer kan også indgå beklædningsgenstande af VARMEX®

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.