True
ID: 685
Visninger
670 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
670 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 1

2. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 2

3. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 3

11. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 11 TH ไฟฉายคาดศีรษะPIXA ไฟฉายสํา า หรับใช้กับงานหนักโดยไม่ต้องใช้มือถือ ชื่อของส่วนประกอบ (1) กล่องหุ้มไฟฉาย (2) ปุ่มเลือกปรับแสงสว่าง (3) แผ่นเพลทป้องกัน (4) สายรัดรอบ ศีรษะ (4bis) แผ่นเพลทติดยึดสายรัดไฟฉาย (5) แผ่นเพลทสํา า หรับติดตั้งกับหมวก (6) ตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่น PIXA 3 เท่านั้น) วิธีการใช้ ไฟฉายรุ่นนี้สามารถนํา า ติดตัวเพื่อใช้งานได้หลายวิธี: - ใช้สวมบนศีรษะด้วยสายรัดรอบศีรษะ - ใช้ติดตั้งบนหมวก สํา า หรับหมวก Petzl VERTEX (รุ่นที่ผลิตแบบเดียวกับรุ่นปี 2010) และหมวก Petzl ALVEO หรือใช้กับหมวกที่มีช่องเสียบแบบมาตรฐาน (20 x 3 มม) โดยใช้แผ่นเพลทสํา า หรับติดตั้งบนหมวก สํา า หรับหมวกรุ่นอื่น คุณสามารถใช้กับสายรัด รอบศีรษะชนิดทํา า จากยาง (ส่วนประกอบรุ่น E78002) - วางลงบนพื้นโดยถอดสายรัดออก (โดยปรับตั้งมุม 90°) แสงสว่าง การเปิด & ปิดสวิตช์ การเลือกระดับความสว่าง หมุนปรับปุ่มเลือกความสว่าง (ตารางแสดงระดับแสงสว่าง) อายุของแบตเตอรี่ - แสงสว่างที่เกิดอย่างต่อเนื่อง PIXA ให้ระดับแสงสว่างอยู่คงที่ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่อ่อนกํา า ลังจนใกล้จะหมด แสงไฟจะให้ความสว่างระดับต่ํา า สุดทันที คือ modeไฟสํา า รอง ในความสว่างระดับไฟสํา า รอง PIXA จะให้แสงสว่างที่พอเพียงต่อการ ส่องในระยะมากกว่า 5 เมตร ในระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 10 ชั่วโมง ตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ (สํา า หรับรุ่น PIXA 3 เท่านั้น) Modeไฟสํา า รองจะปรากฎโดยมีแสงสว่างวาบเป็นเวลา 30 นาทีก่อนที่จะเริ่มทํา า งาน และ จะปรากฎอีกครั้งในขณะทํา า งาน การปกป้องดวงตา ไฟฉาย PIXA 1 ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 0 (no risk) ตามมาตรฐาน IEC 62471 ไฟฉายPIXA 2 และ 3 ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2 (moderate risk) ตามมาตรฐาน IEC 62471 - ห้ามจ้องไฟฉายโดยตรงเมื่อเปิดใช้งานอยู่ - ลํา า แสงที่กระจายจากไฟฉายอาจก่อให้เกิดอันตรายทางสายตา หลีกเลี่ยงการส่อง ลํา า แสงจากหลอดไฟไปยังดวงตาของผู้อื่น - พลังงานสีฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อม่านตาได้ โดยเฉพาะ กับเด็ก ส่วนประกอบของอุปกรณ์อีเลคทรอนิค ได้รับมาตรฐาน 2004/108/CE ว่าด้วยเรื่องของส่วนประกอบของอุปกรณ์อีเลคทรอนิค คํา า เตือน เมื่อไฟฉายถูกเปิดใช้ในสถานที่อยู่ใกล้กับเครื่องเตือนหิมะถล่ม (จนรู้สึกได้) มัน อาจมีผลกระทบจากการส่งสัญญาณของเครื่องเตือนนั้น ในกรณีที่เกิดการรบกวน (บ่งชี้ จากเสียงสัญญาณเตือนจากเครื่องเตือนภัย) ย้ายเครื่องเตือนภัยออกห่างจากไฟฉาย IP ตัวชี้วัด- การต้านทานต่อแรงบีบอัด และการ ตกหล่น ความทนทานของไฟฉาย: - ทนแรงกดอัดที่ 80 กิโลกรัม - การตกหล่นจากความสูง 2 เมตร ลงสู่พื้นราบ การทดสอบนี้ได้กระทํา า ที่ สภาพอุณหภูมิ (-30° C และ +60° C) ไฟฉายชนิด IP67 ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและกันน้ํา า (โดยการแช่ลงในน้ํา า ลึก -1 เมตร เป็นเวลา30 นาที) ในกรณีที่เกิดการขัดข้อง ให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และใส่ถูกต้องตามตํา า แหน่งของขั้ว ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าขั้วแบตเตอรี่ไม่มีคราบสนิม ถ้ามีคราบสนิม ให้ทํา า ความสะอาด อย่างเบามือโดยไม่ให้บิดงอ ถ้าไฟฉายยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อ Petzl หรือผู้แทนจํา า หน่าย แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ ในโซน ATEX/HAZLOC ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ alkaline Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500 ห้ามเปิดกล่องแบตเตอรี่เมื่ออยู่ในพื้นที่โซน ATEX/HAZLOC ไฟฉายนี้สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ชนิดอื่น (ลิเธียม หรือ ถ่านชาร์จเติมNi-MH) แต่ใน กรณีนี้ การการันตีสํา า หรับโซน ATEX/HAZLOC จะไม่ครอบคลุม ข้อระวังอันตราย ความเสี่ยงของการระเบิดและการเผาไหม้ - อย่าพยายามแกะ หรือ เปิดถ่านแบตเตอรี่ - ห้ามโยนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเข้ากองไฟ - ห้ามทํา า ให้เกิดการลัดวงจรแบตเตอรี่เพราะอาจทํา า ให้เกิดการลุกไหม้ได้ - ห้ามอัดประจุไฟกับถ่านชนิด ห้ามอัดประจุไฟ (non-rechargeable) - ต้องคํา า นึงถึงขั้วของแบตเตอรี่ ทํา า ตามข้อแนะนํา า ที่บ่งบอกไว้บนกล่องบรรจุแบตเตอรี่ เมื่อใส่แบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่ถูกสลับทิศทาง (2ขั้ว + หรือ2 ขั้ว - ติดกัน) ปฏิกิริยาทางเคมีจะถูกผลิตออก มาในเวลาสั้นซึ่งจะทํา า ให้เกิดการปล่อยแก๊สหรือของเหลวที่เข้มข้นออกมา ตัวบ่งชี้ ในระดับกํา า ลังแสงที่อ่อนเมื่อใช้แบตเตอรี่ใหม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแบตเตอรี่ที่ ขั้วหนึ่งหรือมากกว่าถูกสลับไปในทางตรงข้าม ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ปิดไฟฉายทันทีและตรวจเช็คที่ขั้ว ปกป้องดวงตาของคุณในกรณีมีการรั่วไหลของของเหลวเกิดขึ้น ห่อหุ้มกล่องแบตเตอรี่ ด้วยผ้าก่อนเปิดมันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่รั่วไหลจากแบตเตอรี่ ในกรณีที่ถูกสัมผัสกับของเหลวที่ถูกปล่อยออกมาจากแบตเตอรี่ ให้ล้างบริเวณนั้นด้วย น้ํา า สะอาดทันทีและไปพบแพทย์เพื่อทํา า การรักษา - ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างยี่ห้อกัน - ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ผสมกับแบตเตอรี่เก่า - เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็ก การบํา า รุงรักษา การทํา า ความสะอาด ไฟฉายนี้สามารถป้องกัน น้ํา า มัน จารบี กาว สารไฮโดรคาร์บอน และสารฟอกขาว - โครงครอบไฟฉาย และ เลนส์ ให้ตรวจเช็คว่าฝาครอบแบตเตอรี่ปิดดีแล้ว ให้ล้างด้วย น้ํา า สบู่อุ่น ห้ามใช้ของเหลวที่เป็นกรด ห้ามขัดถูด้วยวัตถุหยาบสากโดยเฉพาะที่เลนส์ ไฟฉาย หลีกเลี่ยงการถูกสัมผัสของเลนส์ กับน้ํา า มันหล่อลื่น ในกรณีที่เลนส์ถูกสัมผัสกับ นํา า มันหล่อลื่น ให้ชํา า ระล้างด้วยน้ํา า และเช็ดด้วยผ้าแห้ง หลังจากผ่านการใช้งานในสภาพเปียกชื้น ให้ถอดถ่านออกและเป่าไฟฉายให้แห้ง - สายรัด สายรัดที่ติดอยู่กับแผ่นเพลท สามารถซักได้ด้วยเครื่องซัก (ระดับอุณหภูมิใน การซักไม่เกิน 40° C) ห้ามใช้สารฟอกขาว ห้ามใส่ในเครื่องปั่นแห้ง ห้ามล้างด้วยแรง จากสายยางฉีดน้ํา า การเก็บรักษา การขนส่ง เพื่อปกป้องเลนส์ ให้หมุนไฟฉายกลับทํา า ให้หน้าเลนส์ถูกปกป้องด้วยแผ่นเพลท การทํา า ด้วยวิธีนี้เป็นการปิดสวิทช์ไฟฉายโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการป้องกันการเปิดไฟฉายโดยไม่ ตั้งใจ โดยการปิดล็อคปุ่มลูกบิดเลือกระดับแสง สามารถพกพาไฟฉาย โดยการเก็บในกล่อง POCHE (E78001) ในการเก็บไฟฉายโดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากไฟฉาย ปรากฏการณ์ Stroboscopic คํา า เตือน ควรระวังเมื่อใช้ไฟฉาย PIXA ใกล้กับเครื่องจักรที่มีใบพัดกํา า ลังหมุน ถ้าความถี่ ในการกระพริบของแสงไฟ (310 Hz ± 10 Hz) เท่ากับ (หรือเป็นเท่าตัวของ) ความถี่ของ การหมุนของใบพัดของเครื่องจักร ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นการหมุนของใบพัด การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โคมไฟ หลอดไฟ แบตเตอรี่และแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ ควรนํา า กลับมาใช้โดยวิธี รีไซเคิล ห้ามโยนทิ้งไว้ที่ถังขยะทั่วไป กํา า จัด หลอดไฟ แบตเตอรี่ และสายรัดโดยวิธี รีไซเคิลที่เหมาะสม (เช่น ใส่ในถังขยะที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ) เพื่อเป็นการช่วยรักษา สภาพแวดล้อมและเพื่อสุขอนามัยของชุมชน การรับประกันจาก Petzl ผลิตภัณฑ์นี้รับประกัน 3 ปีต่อความบกพร่องของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือจากขั้นตอน การผลิต การชํา า รุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ การปรับปรุงหรือแก้ไขดัดแปลง การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ จากการรั่วไหล ของแบตเตอรี่ หรือการนํา า ไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์นี้ถูกกํา า หนดไว้ ความรับผิดชอบ Petzl ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออุบัติเหตุ หรือจาก ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตก หรือผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

10. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 10 KR PIXA 헤드램프 핸즈프리 작업을 가능하게 하는 튼튼한 헤드램프 부분명칭 (1) 헤드램프 케이스, (2) 선택 손잡이, (3) 판 지지대, (4) 머리밴드, (4bis) 헤드램프 부착판, (5) 헬멧 부착판, (6) 배터리 표시등 (PIXA 3 에만 해당). 사용 다양한 사용 모드 제공: - 머리밴드를 사용하여 머리에 착용 - 헬멧에 부착: VERTEX (2010년 이후 제조 버전), ALVEO Petzl 헬멧, 그리고 기본 슬롯 (20 x 3 mm) 이 있는 헬멧의 경우, 헬멧 부착판을 사용한다. 그 밖의 헬멧의 경우는 고무 머리밴드를 사용할 수 있다 (E78002 소품). - 밴드 없이 지상에서 사용 (90°까지 회전) 헤드램프 On & Off 스위치 조절, 밝기 선택 선택 버튼 돌리기 (조명 성능 표 참조). 건전지 수명 - 지속 조명 PIXA 헤드램프는 전 사용기간 동안 지속적인 조명 성능을 제공한다. 건전지가 거의 소모되면 최소 조명 단계로 갑자기 어두워진다 ( 보존 점등 모드). 보존 점등 모드에서, PIXA 헤드램프는 최소 10 시간 동안 5 m 이상의 이상의 편안한 조명 거리를 제공한다. 배터리 표시등 (PIXA 3 에만 해당). 보존 점등 모드는 시작 전 30분간 밝은 빛으로 나타나며 그 후 다시 활성화된다. 시력 안전을 위한 주의사항 PIXA 1 헤드램프는 IEC 62471 기준에 따라 위험 등급 0 (보통 위험)군으로 분류된다. PIXA 2 헤드램프는 IEC 62471 기준에 따라 위험 등급 2 (보통 위험)군으로 분류된다. - 헤드램프가 켜져있는 상태에서 조명을 똑바로 응시하지 않는다. - 헤드램프에서 방출되는 광학 방사선은 매우 위험하다. 헤드램프의 조명을 타인의 눈을 향해 빛추면 안된다. - 특히 아이들의 경우 푸른 빛 방출로 인해 각막 손상의 위험이 있다. 전자기적 호환성 전자기적 호환성에 관한 2004/108/CE 지시서의 요구사항을 따른다. 경고, 헤드램프에 근접한 상태에서 신호를 받고 있는 무선 위치 시스템에 접근하면 그 시스템의 작동을 방해할 수 있다. 작동 방해가 발생하면 (무선 위치 시스템에 잡음이 발생하는 경우) 시스템을 헤드램프로부터 이동시킨다. 충돌 및 추락 저항성 - IP 지수 헤드램프의 저항성: - 80 kg의 충돌을 견딜 수 있다. - 평평한 지상으로의 2 m 까지의 추락을 견딜 수 있다. 본 제품은 영하 30°C ~ 60°C까지의 극한의 온도에서 테스트되었다. 본 헤드램프의 IP67이다 (30분간 수심 1m까지 방진 및 방수). 오작동 건전지 상태가 좋으며, 양극에 맞게 적절히 끼웠는지 확인한다. 접촉 부분이 부식되지는 않았는지 확인한다. 만일 부식이 발견되면, 구부리지 않고 부드럽게 긁어내어 접촉 부분을 깨끗이 정리한다. 여전히 작동되지 않으면, 페츨에 연락한다. 건전지 호환성 ATEX/HAZLOC 구역에서는 알카라인 전지만을 사용한다 (Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500). ATEX/ HAZLOC 구역에서는 건전지 케이스를 절대 열지 않는다. PIXA 1 헤드램프는 리튬 및 니켈 수소 충전지와 호환 가능하지만, 이러한 경우 ATEX/HAZLOC 검증은 더이상 보장받을 수 없다. 경고: 위험, 폭발이나 화상의 위험. - 건전지를 열거나 분해하지 않는다. - 사용한 건전지를 불 속에 넣어 처리하지 않는다. - 화재를 불러올 수 있으므로 건전지를 단락시키지 않는다. - 일반 건전지를 충전하지 않는다. - 배터리의 양극을 반드시 확인하여 배터리 팩에 표시된 대로 끼운다. 한 개의 배터리라도 뒤집어 끼우면 (+ 극이나 - 극이 서로 마주치면), 몇 분안에 화학 반응이 일어나 폭발성의 가스나 극도로 유해한 액체가 새어나온다. 지표: 새 배터리를 끼웠을때 약한 불빛이 나오면 이는 한 개 이상의 배터리가 뒤집어 끼워졌다는 것을 의미한다. 만약 의심이 가면 즉시 랜턴을 끄고 전극을 확인한다. 누수가 이미 발생되었다면 눈을 보호해야 한다. 유출물과 접촉되는 것을 피하기 위해 뚜껑을 열기 전에 천을 건전지 케이스 위에 덮는다. 건전지에서 흘러나온 액체가 접촉되었다면, 접촉된 부분을 즉시 깨끗한 물로 헹구고 응급 처치를 받는다. - 배터리의 브랜드를 섞지 않는다. - 새 배터리와 사용한 배터리를 섞지 않는다. - 어린이 손에 닿지 않은 곳에 건전지를 보관해야 한다. 보수 관리, 세척 이 헤드램프는 기름, 본드, 탄화수소, 화이트 스피리트 ( 휘발성유), 표백제에 강하다. - 헤드램프 케이스 및 렌즈: 건전지 커버가 안전하게 닫힌 상태인지 확인한다. 미지근한 비눗물에 씻는다. 산성 물질을 사용하지 않는다. 특히 렌즈 부분은 거친 제품으로 문지르지 않는다. 렌즈와 함께 기름의 장기 접촉을 피한다. 기름이 닿은 경우, 마른 헝겁으로 닦고 물로 헹군다. 만일 헤드램프에 갑작스럽게 물이 들어가면 건전지를 제거하고 헤드램프를 건조시킨다. - 헤드밴드: 머리밴드와 부착판은 세탁기 세척이 가능하다 (최대 40°C). 표백제를 사용하지 않는다. 의류 건조기에 넣지 않는다. 수압이 센 호수로 씻지 않는다. 보관, 운송 렌즈를 보호하기 위해, 렌즈가 판을 향하도록 헤드램프 케이스를 돌린다. 이렇게 하면 자동으로 헤드램프가 꺼지며 선택 손잡이를 잠금으로써 우발적으로 헤드램프가 켜지는 것을 방지할 수 있다. 헤드램프는 또한 POCHE (E78001) 케이스에 넣어 휴대할 수 있다. 장기간 보관시, 건전지를 헤드램프에서 분리해둔다. 광자극 효과 경고, 회전 기계 근처에서의 PIXA 헤드램프의 사용. 만일 헤드램프의 조명 주기 (310 Hz ± 10 Hz) 가 기계의 회전 주기와 동일하거나 더 많은 경우, 사용자는 기계가 회전하고 있는 것을 볼 수 없다. 환경 보호 헤드램프, 전구, 배터리, 충전지는 재활용되어야 한다. 일반 휴지통에 버리지 않는다. 헤드램프, 건전지, 헤드밴드는 올바른 방법으로 재활용하여 처분한다 (예: 재활용 수거함). 이렇게 함으로써 환경보호와 국민건강 증진에 동참할 수 있다. Petzl 보증 이 제품은 재질 또는 제조상 결함 대해 3 년간 보증된다. 보증에서 제외: 정상적인 마모나 찢어짐, 산화작용, 변형이나 교체, 잘못된 보관, 사고나 부주의, 건전지의 누수 또는 원래의 용도 이외의 사용으로 발생된 손상. 책임 페츨은 제품 사용으로 인한 직, 간접적, 우발적인 어떤 다른 형태의 제품 손상 및 결과에 책임지지 않는다. CN PIXA 頭燈 高強度頭燈允許使用者騰出雙手工作 部件名稱 (1)燈頭,(2)旋鈕開關,(3)支撐板,(4)頭帶, (4bis)頭帶固定板,(5)頭盔固定板,(6)電量指示燈( 只有PIXA3頭燈配備) 應用 該款頭燈提供不同的佩戴方式: - 使用頭帶戴在頭上 - 戴在頭盔上:Petzl VERTEX(2010款)和Petzl ALVEO頭 盔、或配有標準卡槽(20 x 3毫米)的頭盔、都可以使用頭燈 自帶的頭盔固定板進行連接;對於其它頭盔,可使用橡膠頭帶 (E78002配件) - 可將頭帶拆除放置在地面上(旋轉90°) 照明 開關、模式選擇 旋轉旋鈕開關(參見照明性能表)。 電池壽命 - 恒定照明 PIXA在其整個額定電池使用時間內能夠提供恒定照明。 當電池電量即將耗盡時,照明亮度突然降低至最小照明:備用 模式。在保持照明模式下,PIXA提供柔和的近距離照明,照明 距離至少5米持續10小時。 電量指示燈(只有PIXA 3配備) 在備用電量模式運行前30分鐘會有白光閃爍提醒,當啟動時會 再次閃爍。 眼睛保護 根據IEC 62471標準,PIXA 1頭燈屬於0類危險(無危險)。 根據IEC 62471標準,PIXA 2和PIXA 3頭燈屬於2類危險(中 度危險)。 - 當頭燈開啟時,不可直視燈泡。 - 燈泡發出的光輻射可能造成危險。不要將頭燈直射別人的眼 睛。 - 藍光會對視網膜造成傷害,特別是對於兒童。 電磁兼容性 符合2004/108/CE指標有關電磁兼容的要求。 警告,雪崩信標處於接收(搜尋)模式下靠近頭燈時將會受到 干擾。如果發生干擾(信標發出靜態雜音),將信標遠離頭 燈。 抗碾壓及跌落 - IP級別 頭燈抗性: - 80公斤碾壓力 - 由2米高跌落至地面 極限溫度下測試(-30°C 至+60°C)。 頭燈防水級別為IP67:防塵并防水(完全浸入水中1米深達30 分鐘)。 如遇到不能操作的情況 檢查電池是否完好及電極是否安裝正確。 確保電池接觸點未被腐蝕。如果發生腐蝕現象,輕輕擦拭接觸 點而不要彎曲他們。 如果您的頭燈仍然不能正常工作,請與Petzl聯繫。 電池 兼容性 在ATEX/HAZLOC爆炸環境中,只可使用鹼性電池:Nx、Energizer E91 、Duracell MN1500、Duracell MX1500。切勿在ATEX/HAZLOC爆炸環境中打 開電池盒。 頭燈兼容其它電池類型(鋰電池,鎳氫充電電池),但是在這 種情況下頭燈將不再適用ATEX/HAZLOC認證。 警告:危險,爆炸及燃燒。 - 不要嘗試打開或拆開電池。 - 不可將電池投入火中。 - 不可短路連接電池,這樣可能導致燃燒。 - 不可對非充電電池充電。 - 電池兩極必須相反,根據電池盒上的指示安裝電池。 如果有一顆電池位置裝反(兩顆正極或兩顆負極互相接觸), 在幾分鐘之內化學反應會釋放爆炸性氣體及強力腐蝕性液體。 電量指示燈:如果電池是新的而燈光的亮度是很弱的話即表示 有一顆或多顆電池的電極錯誤放置。 如有疑問,立即關閉頭燈然後檢查電極。 請保護您的眼睛如果漏液已經發生。在打開前用布覆蓋電池盒 以防止任何的噴濺。 如接觸到電池洩漏的液體,應立即用清水沖洗接觸部份并就 醫。 - 不要使用混合品牌的電池。 - 不能混合使用新舊電池。 - 將電池放在兒童不能接觸到的地方。 維修、清潔 頭燈可抵抗油、油脂、碳水化合物、酒精及漂白劑。 - 頭燈外殼及透鏡:檢查頭燈後蓋已經安全關閉。使用溫肥皂水 清洗。不要使用酸性物質。不要用磨擦力大的產品清洗頭燈尤 其是透鏡。避免透鏡長時間與油性物質接觸。如果與油性物質 接觸后,立即用幹布擦拭並用清水沖洗。 如果水意外進入頭燈內部,應立即取下電池并自然晾乾頭燈。 - 頭帶:頭帶和固定板可機洗(水溫不得超過40°C)。不得 使用漂白劑。不得放進衣物甩幹機內乾燥。不得使用高壓水龍 頭清洗。 儲存、運輸 為了保護透鏡,存儲時將鏡頭朝向固定板進。該操作可自動將 頭燈關閉并可鎖住開關避免其意外打開。 運輸時可將頭燈放入POCHE(E78001)頭燈存儲包內。 如需長時間存儲,應將頭等電池取下。 頻閃模式 警告,當PIXA頭燈靠近旋轉機器時的注意事項。如果頭燈的照 明頻率(310 Hz ± 10 Hz)與機器的旋轉頻率一致,那麼使用 者將不會發現機器旋轉。 環境保護 LED燈泡,普通電池及充電電池應被回收。不要將它們放置于 普通垃圾箱。將頭燈、電池和頭帶通過可回收的途徑丟棄(例 如,專門用於回收的垃圾桶中)。這樣做你對保護環境和公眾 健康便作了貢獻。 Petzl品質保證 3年品質保證適用於所有材料或生產上的缺陷。不包括在質保範 圍內:正常的損耗、氧化、擅自改裝、不正確存放、意外疏忽 或漏電所造成的損壞、不正當用途等。 責任 Petzl對於直接、間接或意外所造成的後果、或使用其產品所造 成的任何類型的傷害不承担任何責任。

9. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 9 BG Челна лампа PIXA Здрава и надеждна челна лампа, не ангажира ръцете при работа. Номерация на елементите (1) Корпус на лампата, (2) Бутон прекъсвач, (3) Основа на корпуса, (4) Ластик, (4bis) Елемент за закрепване на ластика, (5) Елемент за закрепване към каска, (6) Индикатор за изчерпване на батериите (само PIXA 3). Начин на използване Тази челна лампа може да се носи по няколко начина: - върху главата с ластик, - върху каската: при каските VERTEX (версии след 2010) и ALVEO Petzl или други каски, снабдени със стандартен жлеб (20 x 3 mm), използвайте пластината за фиксиране към каска; за закрепване към други модели може да използвате каучукова лента (аксесоар E78002), - поставена върху пода без ластика (може да се завърта на 90°). Осветление Включване, изключване, превключване Завъртете бутона за включване на осветление (виж таблицата с параметрите на осветлението). Време за работа - постоянна светлина Челникът PIXA излъчва светлина с постоянни параметри през целия период на работа. Когато батериите се изразходят, силата на светлината внезапно намалява към едно минимално осветление: резервен режим. В режим резерва челникът PIXA излъчва комфортна светлина с дължина над 5 метра за време най-малко 10 часа. Индикатор за изчерпване на батериите (само при PIXA 3) Преминаването в режим резерва се оповестява 30 минути предварително с едно премигване на светлината, както и с още едно при активирането на този режим. Фотобиологична безопасност за очите Челната лампа PIXA 1 е категоризирана в група с риск 0 (без риск) съгласно стандарт IEC 62471. Челните лампи PIXA 2 и 3 са категоризирани в група с риск 2 (умерен риск) съгласно стандарт IEC 62471. - Не гледайте директно в челната лампа, когато е включена. - Лъчите, произвеждани от лампата, може да са опасни. Не насочвайте лъчевия сноп от челната лампа към очите на човек. - Съществува риск от отлепяне на ретината в резултат от излъчването на синя светлина особено при децата. Електромагнетична съвместимост Съответства на изискванията на директива 2004/108/CE за електромагнитна съвместимост. Когато уредът ARVA (уред за търсене на затрупани под лавина) е включен в позиция търсене, може да се появят смущения поради близостта на лампата. В случай на интерференция (паразитен шум) отдалечете уреда ARVA от челната лампа. Устойчивост на натиск и удар - индекс IP Лампата е устойчива на: - натиск с 80 kg, - падане от височина 2 m върху равна повърхност. Тестовете са осъществени при екстремни температури (-30° C и +60° C). Лампата е сертифицирана IP67: защитена е от проникване на прах и вода (издържа 30 минути на дълбочина -1 метър). В случай че лампата не функционира Проверете батериите и ориентацията на полюсите. Проверете за корозия по контактите. Ако има корозия, изстържете леко повърхността на контактите, без да ги деформирате. Ако лампата продължава да не работи, отнесете се до Petzl. Батерии Съвместимост В зона ATEX/HAZLOC използвайте само алкални батерии: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. В зона ATEX/HAZLOC не отваряйте никога бокса за батерии. Челната лампа е съвместима с други видове батерии (литиеви, зареждащи се Ni-MH), но тогава сертификацията ATEX/HAZLOC вече не е гарантирана. ВНИМАНИЕ, ОПАСНО, риск от експлозия или изгаряне. - Не се опитвайте да отваряте някоя батерия. - Не изгаряйте батериите. - Не предизвиквайте късо съединение, това може да причини изгаряне. - Не зареждайте обикновени батерии, които не са предназначени да бъдат зареждани. - Спазвайте задължително ориентацията на полюсите, следвайте реда на поставяне, посочен върху кутията. Ако някоя батерия е сложена обратно (в контакт са два полюса + или два полюса -), след няколко минути във вътрешността й започва да протича химична реакция с изпускане на взривоопасен газ и изключително корозивна течност. Признак: слаба светлина с нови батерии означава, че една или няколко батерии са сложени с полюси в обратна посока. При съмнение, изгасете незабавно лампата и проверете ориентацията на полюсите. В случай че батерията вече е протекла, защитете очите си. Отворете кутията за батерии, след като я покриете с парцал, за да избегнете всякакво изтичане. В случай на контакт с протеклата от батериите течност изплакнете незабавно с чиста вода и спешно се консултирайте с лекар. - Не комбинирайте батерии от различни марки. - Не комбинирайте нови батерии с употребявани. - Не оставяйте батериите на достъпно за деца място. Поддържане, почистване Челната лампа понася добре смазочни масла, грес, лепила, въглеводороди, разредител white-spirit и кислородна вода. - Боксът на лампата и стъклото: проверете дали капакът е добре затворен. Мийте с топла сапунена вода. Не използвайте киселини. Не търкайте с абразивен продукт особено стъклото. Избягвайте продължителен контакт на стъклото с грес. В случай на контакт с грес, избършете с парцал и изплакнете с вода. Ако случайно в лампата е проникнала вода, извадете батериите и изсушете челника. - Ластик: ластикът и неговата пластина за закрепване могат да се перат в пералня при температура до 40° C. Не използвайте кислородна вода. Не сушете в сушилнята на пералня. Не почиствайте с препарат под налягане. Съхранение, транспорт За да предпазите стъклото на лампата, завъртете бокса на челника със стъклото към основата. Това води до автоматично изключване на лампата, бутонът се блокира и се предотвратява неволно включване на лампата. Може да транспортирате челната лампа в калъф за съхранение POCHE (E78001). Ако съхранявате дълго време лампата без употреба, извадете батериите. Стробоскопичен ефект Внимавайте, когато използвате лампата PIXA в близост до ротативни машини. Ако честотата на осветлението на лампата (310 Hz ± 10 Hz) е идентична (или кратна) на честотата на ротацията на машината, ползвателят може да не вижда ротацията на машината. Опазване на околната среда Бракуваните лампи, крушки, батерии и акумулатори трябва да се рециклират. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Изхвърляйте бракуваните челни лампи, батерии и ластици в предвидените за целта контейнери за рециклиране, съгласно актуалните наредби в страната. По този начин вие участвате в опазването на околната среда и на човешкото здраве. Гаранция Petzl Този продукт е с 3 години гаранция относно дефекти в материала и фабрични дефекти. Гаранцията не включва: нормално износване, оксидация, модификации или ремонти, лошо съхранение, повреди, дължащи се на произшествия, небрежност, протекли батерии, употреба на продукта не по предназначение. Отговорност Petzl не носи отговорност за преки, косвени, случайни или от какъвто и да било характер щети, настъпили в резултат от използуването на този продукт. JP PIXA (ピクサ) ヘッドランプ ハンズフリーでの作業を可能にする、耐久性の高いヘッドランプ 各部の名称 (1) 本体、(2) スイッチ、(3) フレーム、(4) ヘッドバンド、(4bis) ヘッドバ ンド用プレート、(5) ヘルメット用プレート、(6) バッテリーインジケー タ (PIXA 3 のみ) 使用について 以下の使用方法があります: - ヘッドバンドで頭に装着 - ヘルメットに装着して使用: ペツルのヘルメット VERTEX (2011年モ デル以降) 及び ALVEO、またその他の標準スロット (20 x 3 mm) の付 いたヘルメットには、ヘルメット用プレートで取り付けることができま す。その他のヘルメットには別売のラバーバンド (E78002) で取り付け ることができます - バンドを外し、作業台などに置いて照明として使用することができま す (角度調節: 0 〜 90 度) ライティング オン・オフ、切り替え ヘッドランプのオン・オフ、照射モードの切り替えは、スイッチを回して 行います。 照射時間 - 電子制御機能 PIXA には電子制御機能が付いており、光の強さを一定に保ちます。 電池の残量がわずかになると、光の強さが自動的に最小照度レベルま で下がります (リザーブモード)。リザーブモードでは、PIXA は照射距離 5 メートル以上の光を 10 時間以上持続します。 バッテリーインジケータ (PIXA 3 のみ) リザーブモードに切り替わる時と、その 30 分前にヘッドランプの光が 点滅してお知らせします。 光の危険性について PIXA 1 は IEC 62471 規格のリスクグループ 0 (危険性無し) に分類さ れます。 PIXA 2 及び PIXA 3 は、IEC 62471 規格のリスクグループ 2 (中危険度) に分類されます。 - 点灯しているランプを直視しないでください - ランプから放射される光には目を傷める危険があります。人間の目に 直接ランプの光を当てないようにしてください - 青色光による網膜傷害の危険があります (特に子供には危険です) 電磁環境適合性 本製品は、電磁環境適合性に関する 2004/108/CE 指令に適合してい ます。 警告: 本製品の近くでは、ビーコンがレシーブモード (サーチモード) に なっている場合にビーコンの機能が妨げられる場合があります。ビーコ ンから雑音が出る等の不具合があった場合、雑音が止むまでビーコン をヘッドランプから離してください。 圧砕、落下に対する耐性 - IP保護等級 本製品は: - 80 kg の荷重に耐えます - 2 m の高さからの落下に耐えます 試験は低温及び高温下で行われます (-30°C、+60°C)。 IP 67: 防塵、防水 (水深 1 メートルで 30 分間の水没に耐えます)。 製品が機能しない場合 電池の残量があるか、プラス極/マイナス極が正しく配列されているか 確認してください。 電極に腐食がないことを確認してください。腐食している場合は、傷を つけたり変形させたりしないように注意しながらこすり取ってください。 それでもランプが機能しない場合は (株) アルテリア (TEL: 04-2968- 3733) にご連絡ください。 電池 適合性 ATEX 及び HAZLOC で定められている危険区域では、アルカ リ電池のみを使用してください: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500。ATEX 及び HAZLOC で定められてい る危険区域では絶対にバッテリーケースを開けないでください。 本製品はその他の電池 (リチウム電池、ニッケル水素充電池) でも使用 できますが、ATEX 及び HAZLOC の認証は無効になります。 警告、危険: 電池の破裂、やけどの危険 - 電池を分解しないでください - 電池を火の中に入れないでください - 電池をショートさせるとやけどをする危険性があります - リチャージャブルバッテリー (充電式電池) 以外は充電しないでくだ さい - 電池は、バッテリーケースに示されている向きに従って、プラス極・マ イナス極を正しい向きにしてセットしてください ひとつの電池が間違った向きで入っている場合、電池の内部で化学反 応が起きます。数分間のうちに電池から可燃性のガスや腐食性のきわ めて高い液体が漏れ出すことがあります。 注意: 新しい電池を使用していても光が弱い場合、電池の配列が不適 切であることが考えられます。 この場合、ヘッドランプのスイッチをすぐに切り、電池の配列を確かめ てください。 バッテリーケースを開ける際には、すでに液漏れしている場合や、開 けた時に液漏れすることがあるので目を保護してください。漏れた液 体に触れないように、開ける前にバッテリーケースを布等で包むよう にしてください。 電池から漏れた液体に触った場合は、即座に触れた部分を流水で洗 い、医師の診断を受けてください。 - メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください - 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください - 電池は子供の手の届かない場所に保管してください メンテナンス、クリーニング 本製品は油、グリス、接着剤、ハイドロカーボン、揮発油、漂白剤に対す る耐性があります。 - 本体及びレンズ: バッテリーケースがしっかりと閉じてあることを確認 してください。中性洗剤を入れたぬるま湯で洗ってください。酸性の洗 剤は使用しないでください。ランプの本体、特にレンズを傷つける材質 のものを使用してのクリーニングは避けてください。レンズにグリスが 長時間付着しないようにしてください。グリスが付着した場合は、ウエ スなどで拭いて水で洗い流してください。 水がランプ内に侵入した場合は、電池を外してランプを乾燥させてく ださい。 - ヘッドバンド: ヘッドバンドとそのプレートは洗濯機で洗えます (洗濯 液の温度は40°C以下)。漂白剤は使用しないでください。乾燥機にかけ ないでください。高圧洗浄は避けてください 持ち運びと保管 レンズを保護するには、本体を回転させてレンズがプレート側を向くよ うにします。この操作をするとスイッチが自動的に切れ、誤操作を防止 するためにロックされます。 持ち運びに使用する専用の POCHE (E78001) もあります。 長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。 ストロボ 効 果 警告: PIXA を回転や往復運動を利用する機械や装置の近くで使用する 場合は注意が必要です。ランプの光の周波数 (310 Hz ± 10 Hz) が機械 の運動の周波数と等しいかその倍数であると、ユーザーは機械の動き を認識できません。 環境への配慮 ランプやバルブ、使用済みの電池、リチャージャブルバッテリーはリサ イクルをしてください。一般の不燃物と一緒に捨てないでください。ラ ンプ及び電池、ヘッドバンドはリサイクルされるよう適切な方法で廃棄 してください (例: 電池回収ボックス)。環境衛生の保全のため、廃棄の 方法は必ず守るようにしてください。 Petzl 保証 本製品には、原材料及び製造過程における欠陥に対し 3 年の保証期間 が設けられています。ただし以下の場合は保証の対象外とします: 通常 の使用による磨耗や傷、改造や改変、不適切な保管、メンテナンスの不 足、事故または過失による損傷、電池の液漏れによる損害、不適切また は誤った使用方法による故障。 責任 ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の 使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる 損害に対し、一切の責任を負いかねます。

7. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 7 NO PIXA hodelykt Solid og slitesterk hodelykt. Liste over deler (1) Lampehus, (2) Velgerknapp, (3) Deksel, (4) Hodebånd, (4bis) Monteringsbrakett for hodebånd, (5) Monteringsbrakett for hjelm, (6) Batterinivåindikator (kun PIXA 3). Bruksområder Denne lykten kan brukes på forskjellige måter: – På hodet ved hjelp av hodebåndet – På hjelmen: På hjelmene VERTEX (2010-modellen) og Petzl ALVEO, eller på hjelmer som har en standardåpning (20 x 3 mm), skal monteringsbraketten for hjelmer brukes. På andre hjelmer kan du bruke hodebåndet i gummi (E78002 tilbehør) – Stående på bakken uten bånd (rotert 90°) Lys Slik slår du lykten på og av Vri på velgerknappen (se tabell over lysegenskaper). Batterilevetid - konstant lysnivå PIXA gir konstant lys gjennom hele batterilevetiden. Når batterinivået er lavt, dimmes lyset til minimum lysnivå: reservemodus. I reservemodus har lykten en lyslengde på mer enn 5 meter i minst 10 timer. Batterinivåindikator (kun PIXA 3) Reservemodus indikeres ved et skarpt blink 30 minutter før reservemodus, og når lykten skifter til reservemodus. Øyesikkerhet PIXA 1 er klassifisert i risikogruppe 0 (ingen risiko) i henhold til kravene i IEC-62471. PIXA 2 og 3 er klassifisert i risikogruppe 2 (moderat risiko) i henhold til kravene i IEC-62471. – Ikke se direkte inn i lykten når den er tent. – Den optiske strålingen fra lykten kan være farlig. Unngå å rette lykten mot øynene til andre personer. – Det blå lyset fra lykten kan skade netthinnen, spesielt hos barn. Elektromagnetisk kompatibilitet Batteriet tilfredsstiller kravene i det europeiske direktivet 2004/108/CE (direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet). Advarsel: Skredsøkere (sender/mottaker-utstyr) i mottaksmodus (under søk) kan forstyrres i nærheten av hodelykten. Ved slike forstyrrelser (uønsket lyd), flytt søkeren bort fra lykten. Motstand mot knusing og fall – IP indeks Lykten tåler: – En knusekraft på 80 kg – fall til flatt underlag fra 2 m Disse testene ble utførte under ekstreme temperaturer (-30° C og +60° C). Lyktens støvtetthet og vanntetthet er IP 67, og den kan senkes til -1 meter i 30 minutter. Ved funksjonssvikt Kontroller at batteriene fungerer og at de er riktig satt inn med tanke på polariteten. Påse at batterikontaktene ikke er korroderte. Dersom batterikontaktene er korroderte, rengjør kontaktene skånsomt ved å skrape av korrosjonen. Vær forsiktig så de ikke bøyes. Kontakt Petzl dersom lykten fortsatt ikke fungerer som den skal. Batterier Kompatibilitet Bruk kun alkaliske batterier i ATEX/HAZLOC-soner: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Åpne aldri batterihuset i ATEX/HAZLOC- soner. Lykten er kompatibel med andre batterityper (litium, NiMH oppladbare batterier), men ved bruk av disse kan ikke ATEX/HAZLOC-sertifisering garanteres. ADVARSEL: FARE, Risiko for eksplosjon og brann. – Ikke åpne eller demonter batterier. – Batterier skal ikke brennes. – Unngå kortslutning, dette kan føre til brannskader. – Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier. – Batteriets polaritet må respekteres; Følg installeringsanvisningen på batteripakken. Hvis et batteri monteres feil (to plusspoler eller to minuspoler har kontakt med hverandre), vil en kjemisk reaksjon raskt oppstå, og eksplosive gasser og svært etsende væsker vil frigjøres. Indikator: Hvis lykten gir svakt lys selv med nye batterier, kan det være at ett eller flere av batteriene er satt inn feil. Dersom du er i tvil, skru av lykten umiddelbart og kontroller polariteten. Beskytt øynene dine i tilfelle en lekkasje allerede har oppstått. Dekk til batteripakken med en klut før du åpner den for å unngå at du kommer i kontakt med eventuelle utslipp. Dersom du kommer i kontakt med væske fra batteriene, må du umiddelbart vaske og rense området som kom i kontakt med væsken med rent vann og oppsøke lege. – Ikke bruk batterier fra forskjellige produsenter. – Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig. – Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Vedlikehold og rengjøring Lampen er motstandsdyktig mot olje, smøremiddel, lim, hydrokarbon, white-spirit og klor. – Lampehuset og glasset: Kontroller at batteridekselet er godt lukket. Rengjør lykten med lunkent såpevann. Bruk ikke syrer. Unngå å gni med skuremidler, særlig på glasset. Unngå at glasset er i kontakt med smøremidler over lengre tid. Dersom det kommer i kontakt med slike, tørk med en tørr klut og rengjør med vann. Dersom det kommer vann inn i lykten, fjern batteriene og tørk lykten. – Båndet og monteringsbraketten kan maskinvaskes ved maks 40° C. Bruk ikke klor. Bruk ikke tørketrommel. Vask ikke lykten med høytrykksspyler. Lagring og transport Beskytt glasset ved å snu lampehuset slik at glasset ligger mot dekslet. Dette vil føre til at lykten automatisk slås av, og forhindrer at den slås på utilsiktet fordi velgerknappen låses i denne posisjonen. Lykten kan oppbevares og bæres i oppbevaringsvesken POCHE (E78001). Fjern batteriene fra lykten før langtidslagring. Stroboskopisk effekt Advarsel for bruk av PIXA hodelykt nær elektromaskiner. Dersom lyktens lysfrekvens (310 Hz ± 10 Hz) er lik eller det dobbelte av maskinens rotasjonsfrekvens, kan ikke brukeren se at maskinen roterer. Vern om miljøet Pærer, batterier og oppladbare batterier bør resirkuleres. De skal ikke kastes som vanlig avfall. Kast lykten, brukte batterier og hodebåndet i avfall for resirkulering. Ved å gjøre dette er du med på å verne om miljøet. Petzl-garanti Dette produktet har tre års garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: Normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, skader som følge av ulykker eller dårlig vedlikehold, lekkasje fra batterier eller annen bruk enn det produktet er beregnet for. Ansvar Petzl er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre typer skader som følge av bruk av produktene. CZ Čelová svítilna PIXA Odolná čelová svítilna, která uvolní ruce pro práci Popis částí (1) Tělo svítilny, (2) Přepínač, (3) Držák svítilny, (4) Hlavový pásek, (4bis) Upínací destička na hlavový pásek, (5) Upínací destička na přilbu, (6) Indikátor stavu baterií (PIXA 3 pouze). Použití Tato svítilna nabízí různé způsoby použití: - s elastickým páskem na hlavě - na přilbě: u přileb Petzl VERTEX (verze vyrobené od 2010) a ALVEO, nebo přileb vybavených standardní drážkou (20 x 3 mm), použijte adaptér na přilby; u ostatních typů můžete použít gumový pásek (E78002 příslušenství) - položenou na zemi bez pásku (rotace 90°) Svícení Zapnutí a vypnutí, volba intenzity svícení Otočte přepínačem (viz. tabulka světelný výkon). Doba svícení - režim constant lighting Svítilna PIXA poskytuje rovnoměrný světelný výkon po celou dobu životnosti baterií. Při téměř úplném vybití se světlo náhle přepne do minimálního režimu svícení: záložní režim. V záložním režimu svítilna PIXA poskytuje dostačující dosvit do vzdálenosti delší než 5 metrů po dobu minimálně 10 hodin. Indikátor stavu baterií (pouze PIXA 3) Přepnutí do záložního režimu je signalizováno ostrým bliknutím 30 minut předem a potom těsně před přepnutím. Ochrana očí PIXA 1 se řadí do rizikové skupiny 0 (žádné nebezpečí) dle normy IEC 62471. PIXA 2 a 3 se řadí do rizikové skupiny 2 (střední nebezpečí) dle normy IEC 62471. - Nedívejte se přímo do svítilny, pokud je rozsvícená. - Světelné záření vyzařované svítilnou může být nebezpečné. Světelný kužel nesměrujte do očí ostatních osob. - Nebezpečí poškození sítnice vyzařovaným modrým světlem, zejména u dětí. Elektromagnetická kompatibilita Řídí se požadavky normy 2004/108/CE o elektromagnetické kompatibilitě. Pozor, lavinový vyhledávač nastavený na příjem (vyhledávání), může v blízkosti vaší svítilny zaznamenat rušení příjmu signálu. V případě rušení (rozpoznatelné statickým šumem z vyhledávače) oddalte vyhledávač od dobíjecího akumulátoru. Odolnost vůči pádu a nárazu - IP index Svítilna odolává: - Deformaci váhou 80 kg. - Pádu z výšky 2 m na rovnou zem. Zkoušky byly prováděny za extrémních teplot (-30° C a +60° C). Index ochrany je IP67: svítilna je prachotěsná a vodotěsná (ponoření do hloubky -1 metr po dobu 30 minut). V případě poruchy Přesvědčte se, zda jsou baterie nabité a s ohledem na polaritu správně vložené do pouzdra. Zkontrolujte, zda kontakty nejsou zkorodované. Pokud ano, opatrně je očistěte bez jejich ohýbání. Pokud svítilna i nadále nefunguje, kontaktujte Petzl. Zdroj Slučitelnost Při použití v zónách ATEX/HAZLOC používejte pouze alkalické baterie: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. V zónách ATEX/HAZLOC nikdy neotvírejte pouzdro na baterie. Svítilna je slučitelná s ostatními typy baterií (Lithium, Ni-MH akumulátory), ale při jejich použití neplatí certifikace ATEX/HAZLOC. POZOR: NEBEZPEČÍ, riziko výbuchu a popálení. - Baterie se nepokoušejte otevřít, nebo rozebrat. - Použité baterie nevhazujte do ohně. - Nezkratujte baterie, mohlo by dojít k popálení. - Nezkoušejte nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené. - Polarita baterií MUSÍ být dodržena; sledujte instrukce uvedené na pouzdře pro baterie. Je-li jedna baterie vložena opačně (dva kladné nebo záporné póly k sobě), může dojít během několika minut k chemické reakci, při níž jsou uvolňovány výbušné plyny a vysoce žíravá kapalina. Nápověda: pokud po vložení nových baterií svítilna svítí slabě, je pravděpodobně obrácená polarita jedné či více baterií. V případě pochybností svítilnu ihned vypněte a polaritu baterií zkontrolujte. Pokud již z baterií uniká kapalina, chraňte si zrak. Než otevřete kryt, zakryjte pouzdro na baterie kusem textilie, abyste zabránili jakémukoliv rozstřiku. V případě potřísnění kapalinou z baterií postižené místo omyjte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. - Nekombinujte baterie od různých výrobců. - Nekombinujte nové a použité baterie. - Udržujte baterie mimo dosah dětí. Údržba a čištění Svítilna je odolná olejům, mazivům, lepidlům, hydrokarbonům, lihu a odbarvovačům. - Tělo svítilny a čočka: zkontrolujte, je li pouzdro na akumulátor správně uzavřený. Opláchněte ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte kyselinu. K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, zejména na čočku ne. Vyhněte se jakémukoliv dlouhodobému kontaktu čočky s vazelínou. V případě potřísnění vazelínou ji ihned očistěte čistou látkou a opláchněte vodou. Pokud se náhodně dostane voda do pouzdra na baterie, vyjměte je a svítilnu vysušte. - Hlavový pásek: pásek a jeho upínací adaptér jsou omyvatelné v automatické pračce (max. teplota 40° C). Nebělte. Nesušte v sušičce. Neoplachujte svítilnu vysokotlakými myčkami. Skladování, doprava Abyste chránili čočku svítilny, otočte ji směrem k držáku. Otočením se svítilna automaticky vypne a zablokování vypínače zabrání jejímu náhodnému zapnutí. Svítilnu můžete přepravovat v pouzdře POCHE (E78001). Při dlouhodobém uskladnění vyjměte baterie. Režim blikání Upozornění týkající se použití svítilny PIXA blízko rotujících strojů. Pokud je frekvence blikání svítilny (310 Hz ± 10 Hz) shodná (nebo násobek) frekvence otáček stroje, nemůže uživatel vidět, že je stroj v pohybu. Ochrana životního prostředí Svítilny, žárovky, baterie a akumulátory by měly být recyklovány. Do komunálního odpadu nepatří. Svítilnu, baterie a hlavový pásek likvidujte vhozením do tříděného odpadu (např. do sběrných kontejnerů k tomuto účelu určených). Přispějete tím k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Záruka Petzl Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, korozí, změnou a úpravou výrobku, nesprávnou údržbou a skladováním, poškozením při nehodě či z nedbalosti, korozivními látkami z vyteklých baterií a způsoby použití, pro něž výrobek nebyl určen. Zodpovědnost Petzl není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku. PL Latarka czołowa PIXA Niezawodna i wytrzymała latarka czołowa umożliwiająca pracę bez absorbowania rąk. Oznaczenia części (1) Obudowa latarki, (2) Pokrętło - wyłącznik, (3) Uchwyt płytki mocującej, (4) Opaska, (4bis) Płytka mocująca na opasce, (5) Płytka mocująca do kasku, (6) Wskaźnik zużycia baterii (PIXA 3 wyłącznie). Zastosowanie Latarkę można używać na kilka sposobów: - na głowie, dzięki opasce elastycznej, - na kasku: w kaskach VERTEX (wersje wyprodukowane przed rokiem 2010), ALVEO Petzl lub kaskach wyposażonych w standardowy otwór (20 x 3 mm) użyć płytki mocującej do kasku. W innych kaskach można użyć kauczukowej opaski (akcesorium E78002), - umieszczoną na ziemi (bez opaski) - obrót do 90°. Oświetlenie Włączanie, wyłączanie, wybór Przekręcić pokrętło. Czas świecenia - oświetlenie stałe PIXA zapewnia stałe parametry oświetlenia przez zadeklarowany czas świecenia. Kiedy akumulator jest bliski wyczerpania, światło zmniejsza się gwałtownie, by osiągnąć poziom minimalny: tryb rezerwowy. W trybie rezerwowym latarka PIXA zapewnia komfortowy poziom światła, powyżej 5 metrów przez przynajmniej 10 godzin. Wskaźnik zużycia baterii (PIXA 3 wyłącznie) Tryb rezerwowy jest sygnalizowany pulsowaniem światła - 30 minut przed swoim rozpoczęciem oraz w chwili rozpoczęcia. Bezpieczeństwo fotobiologiczne oka Według normy EC 62471 latarka PIXA 1 jest zakwalifikowana do 0 grupy zagrożenia (brak zagrożenia). Według normy EC 62471 latarki PIXA 2 i 3 są zakwalifikowane do 2 grupy zagrożenia (umiarkowane zagrożenie). - Nie patrzeć się bezpośrednio w światło włączonej latarki. - Promieniowanie optyczne emitowane przez latarkę może być niebezpieczne. Nie kierować wiązki światła w oczy innej osoby. - Ryzyko uszkodzenia siatkówki oka związane z emisją niebieskiego światła (szczególnie dotyczy dzieci). Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodna z wymaganiami dyrektywy 2004/108/CE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Wasz „pips” (urządzenie do poszukiwania ludzi pod lawinami), może (w trybie poszukiwanie) być zakłócany przez latarkę. W takim przypadku należy oddalić „pipsa” od latarki. Wytrzymałość na zgniatanie oraz upadki - wskaźnik IP Latarka wytrzymuje: - zgniatanie przez ciężar 80 kg, - upadek z wysokości 2 m na płaską powierzchnię. Testy zostały przeprowadzone w ekstremalnych temperaturach (-30°C i +60°C). Latarka ma wskaźnik IP67: jest pyłoszczelna i wodoszczelna (zanurzenie -1 metr przez 30 minut). Gdy latarka nie świeci Sprawdzić baterie i ich biegunowość. Sprawdzić czy nie są skorodowane styki w pojemniku na baterie. W razie potrzeby wyczyścić je (delikatnie - nie deformując styków). Jeżeli latarka czołowa nadal nie działa należy skontaktować się z przedstawicielem Petzl. Baterie Kompatybilność W strefie ATEX/HAZLOC używać wyłącznie baterii alkalicznych: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Nigdy nie otwierać pojemnika na baterie w strefie ATEX/HAZLOC. Latarka jest kompatybilna z innymi rodzajami baterii (litowe, akumulatorki Ni-MH), ale w przypadku ich użycia, latarka nie ma certyfikacji ATEX/HAZLOC. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO: ryzyko eksplozji i poparzeń. - Nie otwierać baterii. - Nie wrzucać baterii do ognia. - Nie doprowadzać do zwarcia, baterie mogą spowodować oparzenia. - Nie ładować baterii alkalicznych, nie są do tego przeznaczone. - Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii wg schematu umieszczonego na pudełku. Jeśli bateria jest odwrotnie założona (dwa bieguny + lub dwa bieguny - i jest kontakt miedzy nimi) powstaje w niej reakcja chemiczna, w wyniku której w ciągu kilku minut bateria może „wylać” emitując wybuchowe gazy i silnie korodującą ciecz. Objawy, wskazujące, że jedna lub więcej baterii jest źle założonych (po włożeniu nowych baterii) - to słaby poziom oświetlenia. W razie wątpliwości należy natychmiast wyłączyć latarkę czołową i sprawdzić biegunowość baterii. W przypadku gdy „wyciek” miał już miejsce należy chronić oczy. Otworzyć pojemnik na baterie, wcześniej owijając go szmatką - by uniknąć ewentualnego opryskania cieczą. W razie kontaktu ciała z żrącą substancją z baterii, należy natychmiast przemyć czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem. - Nie mieszać baterii różnych producentów. - Nie mieszać baterii starych z nowymi. - Pozostawiać poza zasięgiem dzieci. Konserwacja, czyszczenie Latarka jest wytrzymuje kontakt z olejem, smarami, węglowodorami, benzyną lakową, wodnym roztworem podchlorynu sodowego. - Obudowa latarki i szybka: sprawdzić czy przykrywka baterii jest dobrze zamknięta. Myć w letniej wodzie z mydłem. Nie używać kwasów. Nie trzeć szybki reflektora szorstkimi przedmiotami. Unikać długiego kontaktu szybki ze smarami. W razie kontaktu ze smarami, wytrzeć suchą szmatką i wypłukać w wodzie. Jeżeli woda dostanie się przez przypadek do latarki należy wyciągnąć baterie i ją wysuszyć. - Opaska: opaska i płytka mocująca mogą być prane w pralce w temperaturze 40°C maksimum. Nie używać wodnego roztworu podchlorynu sodowego. Nie wsadzać do suszarki do prania. Nie używać wysokociśnieniowych przyrządów czyszczących. Przechowywanie, transport Dla ochrony szybki latarki należy obrócić jej obudowę o 180 stopni, szybką równolegle do płytki mocującej. Działanie to powoduje automatyczne wyłączenie latarki oraz uniemożliwia jej przypadkowe włączenie blokując pokrętło wyłącznik. Można transportować latarkę w pokrowcu POCHE (E78001). Podczas długiego przechowywania latarki czołowej wyciągnąć z niej baterie. Efekt stroboskopowy Uwaga na użycie latarki PIXA w pobliżu obracających się urządzeń. Jeżeli częstotliwość oświetlenia latarki (310 Hz ± 10 Hz) jest identyczna (lub jest wielokrotnością) częstotliwości obrotu urządzenia, użytkownik może nie dostrzec obrotu urządzenia. Ochrona środowiska Latarki, diody, baterie, akumulatorki muszą zostać poddane recyklingowi. Nie wyrzucać ich razem z odpadkami z gospodarstwa domowego. Latarkę, baterie, opaskę należy wyrzucić do odpowiednich pojemników do recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. W ten sposób chronicie środowisko i ludzkie zdrowie. Gwarancja Petzl Produkt ten posiada 3 - letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań, wyciekających baterii, zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem. Odpowiedzialność Petzl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem jego produktów.

6. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 6 NL PIXA hoofdlamp Betrouwbare en robuuste hoofdlamp om met uw handen vrij te kunnen werken. Terminologie van de onderdelen (1) Lamphouder, (2) Draaiknop, (3) Houder voor bevestigingplaatje, (4) Hoofdband, (4bis) Bevestigingplaatje voor de hoofdband, (5) Bevestigingplaatje voor de helm, (6) Verklikker voor het batterijniveau (enkel PIXA 3). Toepassingen U kan deze lamp op verschillende manieren dragen: - op het hoofd met de hoofdband, - op de helm: bij de VERTEX (versies geproduceerd vanaf 2010) en ALVEO helmen van Petzl, of helmen die uitgerust zijn met een standaard gleuf (20 x 3 mm), gebruik het bevestigingplaatje voor helm; bij andere helmen kan u de rubber hoofdband gebruiken (accessoire E78002), - op de grond geplaatst zonder hoofdband (90° rotatie). Verlichting Aan-/uitschakelen, kiezen Hanteer de draaiknop (cf. tabel met verlichtingsresultaten). Autonomie - constante verlichting De PIXA biedt constante verlichtingsprestaties gedurende de volledige periode van autonomie. Wanneer de batterijen opgebruikt zijn, gaat de verlichting plots over naar een minimale overlevingsfunctie: reservemodus. In de reservemodus biedt de PIXA lamp een comfortabel verlichtingsniveau over een afstand van méér dan 5 meter gedurende minstens 10 uur. Verklikker voor het batterijniveau (enkel PIXA 3) De reservemodus wordt 30 minuten op voorhand en bij aanvang aangeduid door een lichtflits. Fotobiologische veiligheid van de ogen De PIXA 1 wordt ingedeeld in risicogroep 0 (geen risico) volgens de norm IEC 62471. De PIXA 2 en 3 worden ingedeeld in risicogroep 2 (gematigd risico) volgens de norm IEC 62471. - Kijk niet strak in het brandende licht. - De optische stralingen van de lamp kunnen gevaarlijk zijn. Richt de lichtbundel van de lamp niet in de ogen van een persoon. - Risico op beschadiging van het netvlies door de blauwe lichtstralen, in het bijzonder bij kinderen. Elektromagnetische compatibiliteit Conform de eisen van de richtlijn 2004/108/CE betreffende de elektromagnetische compatibiliteit. Opgelet: uw ARVA toestel (voor het opsporen van slachtoffers onder lawines) in de ontvangststand kan verstoord worden door de nabijheid van uw lamp. In het geval van interferenties (bijgeluiden) moet u de ARVA verder van de lamp verwijderd houden. Weerstand tegen hoogtevallen en verplettering - IP index De hoofdlamp is bestand tegen: - een verplettering door een massa van 80 kg - een val van 2 m hoogte op een platte grond. De testen werden uitgevoerd bij extreme temperaturen (-30° C en +60° C). De lamp heeft een IP67 index: water- en stofbestendig (onderdompeling tot -1 meter gedurende 30 minuten). In geval van slechte werking Controleer de staat van de batterijen en de juiste inleg volgens hun polariteit. Check of de contactpunten niet geoxideerd zijn. In geval van oxidatie, krab voorzichtig de contactpunten schoon, zonder ze te misvormen. Als uw lamp nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw Petzl verdeler. Batterijen Verenigbaarheid In ATEX/HAZLOC zone, gebruik uitsluitend alkalinebatterijen: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Open nooit de batterijhouder in ATEX/HAZLOC zone. De lamp is compatibel met andere types batterijen (Lithium, herlaadbare Ni-MH batterijen), maar in dit geval is de ATEX/HAZLOC certificatie niet meer gegarandeerd. OPGELET: ontploffingsgevaar en risico op brandwonden. - Probeer een batterij nooit te openen. - Werp batterijen niet in het vuur. - Veroorzaak geen kortsluiting, want u kunt brandwonden oplopen. - Herlaad geen batterijen die niet bestemd zijn om opgeladen te worden. - Respecteer absoluut de polariteit, plaats de batterijen in de juiste positie zoals aangegeven op de houder. Als een batterij verkeerd wordt ingebracht (twee - polen of twee + polen samen), doet zich binnen enkele minuten een chemische reactie voor binnenin de batterij die zowel een explosief gas als een uiterst bijtende vloeistof vrijgeeft. Kenmerk: een zwak verlichtingsniveau met nieuwe batterijen betekent dat de polariteit van één of meerdere batterijen werd omgekeerd. Indien u twijfelt, schakel de lamp onmiddellijk uit en controleer de polariteit. Indien zich reeds een lekkage heeft voorgedaan, bescherm dan uw ogen. Bedek de batterijhouder met een doek alvorens hem te openen om spatten te vermijden. In geval van contact met de batterijvloeistof, spoel onmiddellijk met proper water en raadpleeg een arts. - Meng geen batterijen van verschillende merken. - Meng geen oude met nieuwe batterijen. - Houd batterijen steeds buiten het bereik van kinderen. Onderhoud, reiniging De hoofdlamp verdraagt olie, vet, lijm, koolwaterstof, white spirit en bleekwater. - Lamphouder en raampje: zorg ervoor dat de kap van de batterijen goed gesloten is. Was ze in lauw zeepwater. Gebruik geen bijtende stof. Wrijf niet met een schuurmiddel, en vooral niet op het raampje. Vermijd elk langdurig contact van vet op het raampje. In geval van contact met vet, reinig met een droge doek en spoel met water. Als er per ongeluk water binnengelopen is in de lamp, verwijder de batterijen en laat drogen. - Hoofdband: de hoofdband en zijn bevestigingsplaatje zijn machinewasbaar bij maximaal 40° C. Gebruik geen bleekwater. Stop ze niet in de droogkast. Was niet met een hogedrukreiniger. Berging, transport Om het raampje van de lamp te beschermen, draai de lamphouder met het raampje naar het plaatje. Deze handeling schakelt uw lamp automatisch uit en vermijdt het ongewild aanschakelen door het vergrendelen van de draaiknop. U kunt de lamp transporteren in de POCHE opberghoes (E78001). Bij langdurige opberging, verwijder de batterijen uit uw lamp. Stroboscoopeffect Opgelet bij gebruik van de PIXA lamp in de nabijheid van roterende machines. Indien de verlichtingsfrequentie van de lamp (310 Hz ± 10 Hz) gelijk is aan (of een veelvoud is van) de draaifrequentie van de machine, kan de gebruiker de draaibeweging van de machine niet zien. Bescherming van het milieu Afgedankte lampen, gloeilampjes, batterijen en herlaadbare batterijen moeten gerecycleerd worden. Werp ze niet weg met het huisafval. Deponeer de lamp, batterijen en band in de daartoe voorziene recyclagepunten, volgens de diverse regels die lokaal van toepassing zijn. Op die manier draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Petzl Garantie Petzl biedt 3 jaar garantie op dit product voor fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie is beperkt bij: normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, beschadiging door ongeval, door nalatigheid, door lekkende batterijen of door toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is. Verantwoordelijkheid Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van, en ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van dit product. SE PIXA pannlampa Slitstark pannlampa som medger arbete med händerna fria Utrustningens delar (1) Lamphus, (2) Strömvred, (3) Plattsupport, (4) Huvudband, (4bis) Fästplatta för huvudband, (5) Fästplatta för hjälm, (6) Batteriladdningsindikator (PIXA 3 endast). Funktioner Denna lampa kan bäras på flera olika sätt: - på huvudet med huvudbandet - på hjälm: för VERTEX- (2010 års version och senare) och Petzl ALVEO -hjälmarna, eller hjälmar utrustade med standardskåra (20 x 3 mm), använd hjälmens fästplatta; för andra hjälmar kan huvudbandet i gummi användas (accessoar E78002) - placerad på marken utan band (roterad 90°) Belysning Sätta på/stänga av, välja Vrid på strömvredet (se även tabellen för ljusprestanda). Brinntid - konstant ljus PIXA ger konstant ljusprestanda under den givna brinntiden. När batterierna är nästan urladdade, går ljuset tvärt ner till miniumnivå: reservläge. I reservläget ger PIXA tillräckligt ljus till ett avstånd på minst 5 meter och i minst 10 timmar. Batteriladdningsindikator (PIXA 3 endast) Reservläget indikeras av en stark blinkning 30 min innan det går igång, och ytterligare en gång när det aktiveras. Ögonskydd PIXA 1 är klassificerad i riskgrupp 0 (ingen risk) enligt standard IEC 62471. PIXA 2 och 3 är klassificerade i riskgrupp 2 (måttlig risk) enligt standard IEC 62471. - Titta inte rakt in i lampan när den är tänd. - Den optiska strålningen från lampan kan vara farlig. Undvik att rikta ljuskäglan mot en annan persons ögon. - Risk för skada på näthinnan från strålningen hos det blå ljuset, särskilt hos barn. Elektromagnetisk kompatibilitet Uppfyller kraven i direktivet 2004/108/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet. Varning, en lavinsändare i mottagarläge (hitta) kan störas ut i närheten av pannlampan. Om störningar uppstår (vilket märks på brus från lavinsökaren), flytta på lavinsökaren. Motståndskraft mot krosskador och fall - IP- index Lampan står emot: - En krossande kraft på 80 kg. - Ett 2 m fall på platt underlag. Testerna gjordes vid extrema temperaturer (-30° C och +60° C). Lampan är IP67: dammsäker och vattentät (nedsänkt till 1 meter i 30 minuter). Om lampan inte fungerar Kontrollera att batterierna är i gott skick, och att de är rätt placerade med hänsyn till polaritet. Se till att kontakterna inte har rostat. Om korrosion förekommer, skrapa försiktigt bort det, utan att böja kontakterna. Kontakta Petzl om lampan fortfarande inte fungerar. Batterier Kompatibilitet I ATEX/HAZLOC-zoner använd endast alkaliska batterier: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Öppna aldrig batteriluckan i ATEX/ HAZLOC-zoner. Lampan är kompatibel med andra batterityper (Litium, Ni-MH uppladdningdbara), men i dessa fall är inte ATEX/HAZLOC-cerfieringarna längre garanterade. VARNING FARA, risk för explosion och brännskador. - Försök inte öppna batterierna. - Lägg inte batterierna i elden. - Kortslut inte batterier; detta medför risk för brännskador. - Försök inte ladda om alkaliska batterier. - Korrekt batteripolaritet MÅSTE respekteras, följ polaritetsmarkeringarna på batteripacket. Om ett batteri sitter felvänt (två + poler eller två -poler i kontakt med varandra) bildas inom ett par minuter explosiv gas och starkt frätande syra via en kemisk reaktion. Indikator: om lampan endast ger svagt ljus med de nya batterierna kan polariteten hos ett eller flera av batterierna vara felaktig. Om du är tveksam, slå genast av lampan och kontrollera polariteten. Se till att skydda ögonen ifall läckage redan skulle ha uppstått. Täck över batteripacket med en trasa innan du öppnar det för att undvika kontakt med eventuell gas/vätska. Vid kontakt med vätska från batterierna, skölj genast området med rent vatten och sök läkarhjälp snarast. - Blanda inte batterier av olika fabrikat. - Blanda inte nya och använda batterier. - Förvara dem utom räckhåll för barn. Underhåll, rengöring Lampan är motståndskraftig mot oljor, fetter, hydrokarboner, sprit och blekmedel. - Lamphus och lins: se till att batteriluckan är ordentligt stängd. Rengör med ljummet vatten och tvål. Använd inte syra. Skrubba inte med slipande rengöringsmedel, särskilt inte på linsen. Undvik all långvarig exponering av fett på linsen. I händelse av kontakt med fett, torka rent med en torr trasa och skölj i varmt vatten. Om vatten kommer in i lampan, avslägna batterierna och låt lampan torka. - Band: bandet och fästplattan går att tvätta i maskin (max 40° C). Använd inte syra. Torktumla ej. Tvätta inte med högtryckstvätt. Förvaring, transport För att skydda linsen, vrid lamphuvudet så att linsen hamnar mot fästplattan. Denna handling stänger automatiskt av lampan och förhindrar att lampan slås på av misstag genom att låsa strömvredet. Lampan kan fraktas i POCHE (E78001) förvaringsväska. Vid långtidsförvaring, ta ur batterierna. Stroboskopeffekt Varning gällande användining av PIXA när roterande apparatur. Om lampans ljusfrekvens (310 Hz ± 10 Hz) är identisk med (eller multipel av) maskinens rotationsfrekvens kan användaren inte se att maskinen roterar. Skydda miljön Lampor, dioder, batterier och laddningsbara batterier ska återvinnas. Kasta dem inte bland vanliga sopor. Kassera lampa, batterier och huvudband genom att återvinna dem på rätt sätt (tex särskilda kärl). Genom återvinningen hjälper du till att skydda och värna miljön och människan. Petzls garanti Denna produkt har tre års garanti mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag från garantin: normalt slitage, oxidering, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, skador på grund av olyckor, försumlighet, läckande batterier eller att produkten har använts till ändamål den inte är ämnad för. Ansvar Petzl ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, olycksfall, eller någon annan typ av skada som uppstår i samband med användningen av Petzls produkter. FI PIXA -otsavalaisin Kestävä otsavalaisin, joka mahdollistaa työskentelyn kädet vapaina Osaluettelo (1) Valaisimen runko, (2) Valitsin, (3) Kiinnikelevy, (4) Otsapanta, (4bis) Kiinnitysalusta otsapantaan, (5) Kiinnityslevy kypärään, (6) Paristojen varaustilan ilmaisin (vain PIXA 3). Käyttötavat Valaisin tarjoaa erilaisia käyttötapoja: - otsalla otsapannalla kiinnitettynä - kypärässä: kypärän kiinnityslevyä voidaan käyttää valaisimen kiinnittämiseen seuraaviin kypäriin: Petzl VERTEX (vuodesta 2010 lähtien valmistetut versiot) ja ALVEO -kypärät sekä standardilovella (20 x 3 mm) varustetut kypärät; muiden kypärien kanssa voidaan käyttää kumista kypäräpantaa (lisävaruste E78002) - ilman otsapantaa maahan asetettuna (kääntyy 90°asteen kulmaan) Valaisu Kytkeminen päälle ja pois, valitseminen Käännä valitsinta (ks. suorituskykytaulukko). Paloaika - vakiovalonvoimakkuus PIXA:n valonvoimakkuus on vakio koko paloajan. Kun paristot ovat melkein tyhjät, valo himmenee minimitasolle eli varavirtatilaan. Varavirtatilassa PIXA-valaisin tarjoaa tasalaatuisen, yli 5 metriin valon kantaman ainakin 10 tunniksi. Paristojen varaustilan ilmaisin (vain PIXA 3) Valaisin ilmoittaa varavirtatilasta kirkkaalla välähdyksellä 30 minuuttia ennen kuin tila alkaa sekä uudestaan varavirtatilaan siirryttäessä. Silmien turvallisuus PIXA 1 kuuluu riskiryhmään 0 (ei vaaraa) IEC 62471 standardin mukaan. PIXA 2 ja 3 kuuluvat riskiryhmään 2 (kohtuullinen vaara) IEC 62471 standardin mukaan. - Älä katso suoraan valaisimeen kun se on päällä. - Valaisimesta lähtevä optinen säteily voi olla vaarallista. Älä suuntaa valaisimen valokeilaa toisen ihmisen silmiin. - Sininen valo voi vahingoittaa verkkokalvoja, erityisesti lapsilla. Sähkömagneettinen yhteensopivuus Täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 2004/108/CE-direktiivin vaatimukset. Varoitus: vastaanottotilassa (etsintä) oleva lumivyörypiippari saattaa ottaa häiriöitä valaisimen lähistöllä. Jos häiriöitä esiintyy (lähettimestä kuuluu staattista kohinaa), siirrä lähetin kauemmas valaisimesta. Kestävyys puristusta ja putoamista vastaan - IP-luokitus Valaisin kestää: - 80 kg:n puristusvoiman. - Putoamisen maahan 2 m:n korkeudesta. Testit suoritettiin äärimmäisissä lämpötiloissa (-30° C ja +60° C). Valaisimen tiiviysluokitus on IP67: se on pölytiivis ja vesitiivis (kestää upotuksen 1 m:n syvyyteen 30 minuutin ajaksi). Toimintahäiriön sattuessa Varmista, että paristot ovat kunnossa ja että ne on asetettu oikein napojen suhteen. Varmista ettei liittimissä ole korroosiovaurioita. Jos korroosiota näkyy, raaputa liittimet varovasti puhtaaksi varoen taivuttamasta niitä. Jos valaisin ei edelleenkään toimi, ota yhteys maahantuojaan. Paristot Yhteensopivuus Käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX/HAZLOC) ainoastaan alkaliparistoja: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Älä koskaan avaa paristokoteloa ATEX/HAZLOC-tiloissa. Valaisin on yhteensopiva muidenkin paristotyyppien (litium-paristot, Ni-MH-akut) kanssa, mutta silloin ATEX/HAZLOC-sertifiointia ei taata. VAROITUS, VAARA: räjähdysvaara ja palovammariski. - Älä yritä avata tai purkaa paristoja. - Älä laita paristoja tuleen. - Älä aiheuta paristoihin oikosulkua, koska se voi aiheuttaa palovammoja. - Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. - Paristoja asentaessa ON NOUDATETTAVA paristokotelon osoittamia napaisuusohjeita. Mikäli yksi paristo on väärin päin (kaksi plusnapaa tai kaksi miinusnapaa kosketuksissa toistensa kanssa), syntyy muutamassa minuutissa kemiallinen reaktio, jossa syntyy räjähdysherkkiä kaasuja ja poikkeuksellisen syövyttävää nestettä. Varoitus: Alhainen valon voimakkuus uusilla paristoilla viittaa siihen, että yksi tai useampi paristo on asennettu väärin päin. Mikäli epäilet että näin on, sammuta valaisin välittömästi ja tarkista pariston napaisuus. Suojaa silmät, mikäli vuoto on jo ehtinyt alkaa. Suojaa paristokotelo rievulla ennen avaamista estääksesi mahdollisia nesteitä roiskumasta. Mikäli joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtele altistunut alue välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. - Älä käytä yhdessä erimerkkisiä paristoja. - Älä käytä yhdessä uusia ja käytettyjä paristoja. - Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Huolto ja puhdistus Valaisin kestää öljyä, rasvoja, liimoja, hiilivetyjä, tärpättiä ja valkaisuainetta. - Valaisimen runko ja linssi: varmista, että paristokotelon kansi on tiiviisti kiinni. Pese kädenlämpöisellä saippuavedellä. Älä käytä happoa. Älä hankaa varsinkaan linssiä millään naarmuttavalla aineella tai esineellä. Vältä linssin joutumista pitkäaikaiseen kosketukseen rasvan kanssa. Mikäli linssi joutuu kosketuksiin rasvan kanssa, pyyhi linssi kuivalla liinalla ja huuhtele vedellä. Mikäli valaisimen sisään joutuu vahingossa vettä, irrota paristot ja kuivaa valaisin. - Otsapanta: otsapanta ja sen kiinnityslevy voidaan pestä koneessa (pesulämpötila korkeintaan 40° C). Älä käytä valkaisuainetta. Älä laita laitetta vaatekuivaimeen tai kuivausrumpuun. Älä pese kohdistettua vesisuihkua käyttäen. Säilytys ja kuljetus Suojaa linssi kääntämällä valaisimen runkoa niin, että linssi tulee levyä vasten. Näin tehdessäsi valaisin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja valitsin lukkiutuu, mikä estää valaisimen syttymisen vahingossa. Valaisinta voi kuljettaa POCHE (E78001) -vyökotelossa. Kun varastoit valaisimen pitkäksi aikaa, poista siitä paristot. Stroboskooppinen vaikutus Varoitus, joka koskee PIXA-valaisimen käyttämistä pyörivien koneistojen lähistöllä. Mikäli valaisimen välketaajuus (310 Hz ± 10 Hz) on sama kuin koneen pyörimisnopeus (tai pyörimisnopeuden moninkerta), valaisimen käyttäjä ei näe, että laite pyörii. Ympäristönsuojelu Valaisimet, polttimot, paristot ja ladattavat akut tulee kierrättää. Älä heitä niitä pois tavallisen talousjätteen mukana. Kierrätä valaisin, paristot ja otsapanta asianmukaisesti (esim. niille tarkoitettuihin kierrätysastioihin). Tällä tavoin hoidat oman osasi ympäristön ja yleisen terveyden suojelemisesta. Petzl-takuu Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee kaikkia materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuun piiriin eivät kuulu: normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito, onnettomuuksien, välinpitämättömyyden, vuotavien paristojen tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole tarkoitettu. Vastuu Petzl ei ole vastuussa suorista, välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen tuotteiden käytöstä.

5. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 5 IT Lampada PIXA Lampada frontale affidabile e robusta che permette di lavorare con le mani libere. Nomenclatura (1) Corpo lampada, (2) Pulsante selettore, (3) Supporto di base, (4) Fascia elastica, (4bis) Base di attacco della fascia elastica, (5) Base di attacco del casco, (6) Indicatore di scarica delle pile (solo PIXA 3). Utilizzi Questa lampada garantisce diverse modalità di trasporto: - sulla testa con la fascia elastica, - sul casco: per i caschi VERTEX (versioni fabbricate dal 2010) e ALVEO PETZL, o i caschi dotati di fessura standard (20 x 3 mm), utilizzare la base di attacco casco; per gli altri caschi, è possibile utilizzare la fascia di gomma (accessorio E78002), - posata al suolo senza fascia elastica (rotazione a 90°). Illuminazione Accendere, spegnere, selezionare Ruotare il pulsante selettore (cfr. tabella prestazioni d’illuminazione). Autonomia - illuminazione costante La PIXA garantisce prestazioni d’illuminazione costanti per l’intera durata di autonomia data. Quando le pile sono scariche, la luce diminuisce bruscamente ad un livello d’illuminazione minimo: funzione riserva. Nella funzione riserva, la lampada PIXA garantisce un livello d’illuminazione confortevole superiore a 5 metri per almeno 10 ore. Indicatore di scarica delle pile (solo PIXA 3) La funzione riserva è segnalata da un flash luminoso, 30 minuti prima dell’attivazione, poi scompare. Sicurezza fotobiologica dell’occhio PIXA 1 classificata nel gruppo di rischio 0 (senza rischio) secondo la norma IEC 62471. PIXA 2 e 3 classificate nel gruppo di rischio 2 (rischio moderato) secondo la norma IEC 62471. - Non guardare in maniera fissa la lampada accesa. - I raggi ottici emessi dalla lampada possono essere pericolosi. Evitare di dirigere il fascio luminoso della lampada negli occhi di una persona. - Rischio di danni alla retina a causa dell’emissione di luce blu, soprattutto nei bambini. Compatibilità elettromagnetica Conforme ai requisiti della direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica. Attenzione, l’ARVA (apparecchio di ricerca di vittime travolte da valanga) in fase di ricezione può subire delle interferenze a causa della vicinanza della lampada. In caso di interferenza (rumore persistente), allontanare l’ARVA dalla lampada. Resistenza allo schiacciamento e alle cadute - indice IP La lampada resiste a: - uno schiacciamento di 80 kg, - una caduta da 2 m di altezza su suolo piatto. I test sono stati effettuati a temperature estreme (-30° C e +60° C). La lampada è IP67: è protetta contro la polvere e l’acqua (immersione a -1 metro per 30 minuti). In caso di malfunzionamento Controllare le pile e il rispetto della loro polarità. Verificare l’assenza di corrosione sui contatti. In caso di corrosione, grattare leggermente i contatti senza deformarli. Se la lampada ancora non funziona, contattare Petzl. Pile Compatibilità In zona ATEX/HAZLOC, utilizzare esclusivamente pile alcaline: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Non aprire mai il portapile in zona ATEX/HAZLOC. La lampada è compatibile con gli altri tipi di pile (pile al litio, pile ricaricabili Ni-MH), ma in questo caso, la certificazione ATEX/HAZLOC non è più garantita. ATTENZIONE PERICOLO, rischio di esplosione e di ustione. - Non provare ad aprire una pila. - Non gettare le pile usate nel fuoco. - Non cortocircuitare le pile, possono provocare ustioni. - Non ricaricare pile che non sono concepite per essere ricaricate. - Rispettare obbligatoriamente la polarità, seguendo l’ordine d’inserimento indicato sul portapile. Se una pila viene invertita (due poli + o due poli - a contatto tra loro), in pochi minuti si innesca una reazione chimica all’interno della pila invertita che provoca la fuoriuscita di gas esplosivi e di un liquido estremamente corrosivo. Indizio: un livello d’illuminazione debole con pile nuove indica che la polarità di una o più pile è invertita. In caso di dubbio, spegnere la lampada immediatamente e controllare la polarità delle pile. Nel caso in cui si sia già prodotta una perdita, proteggersi gli occhi. Aprire il portapile dopo averlo coperto con uno straccio per evitare qualsiasi proiezione. In caso di contatto con il liquido fuoriuscito dalle pile, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico urgentemente. - Non mischiare pile di diverse marche. - Non mischiare pile nuove con pile usate. - Non lasciare le pile alla portata dei bambini. Manutenzione, pulizia La lampada resiste a olio, grassi, colle, idrocarburi, acqua ragia e candeggina. - Corpo lampada e vetro: verificare che la copertura delle pile sia chiusa correttamente. Lavare con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare acidi. Non sfregare con prodotti abrasivi, in particolare sul vetro. Evitare ogni contatto prolungato del vetro con il grasso. In caso di contatto con grasso, strofinare con un panno asciutto e sciacquare con acqua. Se accidentalmente penetra acqua all’interno della lampada, togliere le pile e fare asciugare. - Fascia elastica: la fascia elastica e la sua base di fissaggio sono lavabili in lavatrice a 40° C massimo. Non utilizzare candeggina. Non mettere nell’asciugabiancheria. Non lavare con idropulitrice ad alta pressione. Stoccaggio, trasporto Per proteggere il vetro della lampada, posizionare il corpo lampada con il vetro frontale contro la base. Questo movimento spegne automaticamente la lampada ed impedisce l’accensione involontaria bloccando il pulsante selettore. È possibile trasportare la lampada nella custodia di sistemazione POCHE (E78001). In caso di stoccaggio prolungato, togliere le pile dalla lampada. Effetto stroboscopico Attenzione all’utilizzo della lampada PIXA in prossimità di macchine rotanti. Se la frequenza d’illuminazione della lampada (310 Hz ± 10 Hz) è identica (o multipla) alla frequenza di rotazione della macchina, è possibile che l’utilizzatore non veda la rotazione della macchina. Protezione dell’ambiente Le lampade, le lampadine, le pile e le batterie ricaricabili gettate nei rifiuti devono essere riciclate. Non gettarle nei rifiuti ordinari. Gettare lampada, pile, elastico nei contenitori di riciclaggio preposti per questo scopo, conformemente ai diversi regolamenti locali applicabili. Si partecipa così alla protezione dell’ambiente e della salute umana. Garanzia Petzl Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Limitazione della garanzia: l’usura normale, l’ossidazione, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze, alla fuoriuscita di elettroliti, agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato. Responsabilità Petzl non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall’utilizzo di questo prodotto. ES Linterna PIXA Linterna frontal fiable y robusta que permite trabajar con las manos libres. Nomenclatura (1) Cuerpo de la linterna, (2) Botón selector, (3) Soporte de la pletina, (4) Cinta, (4bis) Pletina de fijación de la cinta, (5) Pletina de fijación del casco, (6) Indicador de descarga de pilas (PIXA 3 únicamente). Utilización Esta linterna se puede llevar de diferentes modos: - En la cabeza con la cinta. - En el casco: para los cascos VERTEX (versiones fabricadas a partir del 2010) y ALVEO Petzl, o los cascos equipados con una ranura estándar (20 x 3 mm), utilice la pletina de fijación para casco; para los demás cascos, puede utilizar la cinta de caucho (accesorio E78002). - Colocada en el suelo sin cinta (rotación a 90°). Iluminación Encender, apagar, seleccionar Gire el botón selector (consulte la tabla de rendimientos de la iluminación). Autonomía - iluminación constante La PIXA ofrece unos rendimientos de iluminación constantes durante toda la autonomía anunciada. Cuando la batería está casi descargada, la iluminación disminuye bruscamente a un nivel de iluminación mínima: modo de reserva. En modo de reserva, la linterna PIXA ofrece un nivel de iluminación confortable superior a 5 metros durante al menos 10 horas. Indicador de descarga de pilas (PIXA 3 únicamente) El modo de reserva es indicado por un destello luminoso, 30 minutos antes de activarse y, después, al iniciarse. Seguridad fotobiológica del ojo PIXA 1 clasificada dentro del grupo de riesgo 0 (sin riesgo) según la norma IEC 62471. PIXA 2 y 3 clasificadas dentro del grupo de riesgo 2 (riesgo moderado) según la norma IEC 62471. - No mire fijamente a la linterna cuando esté encendida. - Las radiaciones ópticas emitidas por la linterna pueden resultar peligrosas. No dirija el haz luminoso de la linterna hacia los ojos de otra persona. - Riesgo de lesión de la retina debido a la emisión de luz azul, especialmente para los niños. Compatibilidad electromagnética Cumple con las exigencias de la directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética. Atención: un ARVA (aparato de búsqueda de víctimas de aludes) en modo de recepción puede ser objeto de interferencias por la proximidad de la linterna. En caso de interferencias (ruidos parásitos), aleje el ARVA de la linterna. Resistencia al aplastamiento y a las caídas - índice IP La linterna resiste a: - Un aplastamiento de 80 kg. - Una caída de 2 m de altura sobre suelo plano. Los ensayos han sido realizados a temperaturas extremas (-30° C y +60° C). La linterna es IP67: es estanca al polvo y al agua (inmersión a -1 metro durante 30 minutos). En caso de mal funcionamiento Compruebe las pilas y respete su polaridad. Compruebe la ausencia de corrosión en los contactos. En caso de corrosión, rasque ligeramente los contactos sin deformarlos. Si la linterna sigue sin funcionar, póngase en contacto con Petzl. Pilas Compatibilidad En una zona ATEX/HAZLOC, utilice únicamente pilas alcalinas: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500 y Duracell MX1500. No abra jamás la caja de las pilas en una zona ATEX/HAZLOC. La linterna es compatible con los demás tipos de pilas (litio, pilas recargables Ni-MH), pero en este caso, la certificación ATEX/HAZLOC ya no está garantizada. ATENCIÓN PELIGRO: riesgo de explosión y de quemaduras. - No intente abrir una pila. - No tire las pilas al fuego. - No las cortocircuite, ya que pueden provocar quemaduras. - No recargue las pilas que no estén diseñadas para ser recargadas. - Es obligatorio respetar la polaridad y seguir el orden de colocación indicado en la caja. Si una pila está invertida (dos polos + o dos polos - en contacto entre sí), en cuestión de minutos, se produce una reacción química en el interior de la pila que libera gases explosivos y un líquido extremadamente corrosivo. Signo: un nivel de iluminación débil con pilas nuevas indica que la polaridad de una o varias pilas está invertida. En caso de duda, apague inmediatamente la linterna y compruebe la polaridad. En el caso de que se haya producido una fuga, protéjase los ojos. Abra la caja de las pilas después de haberla recubierto con un paño para evitar cualquier salpicadura. En caso de contacto con el líquido liberado por las pilas, enjuague inmediatamente con agua clara y consulte a un médico urgentemente. - No mezcle pilas de marcas diferentes. - No mezcle pilas nuevas con pilas utilizadas. - No deje las pilas al alcance de los niños. Mantenimiento y limpieza La linterna resiste el aceite, las grasas, las colas, los hidrocarburos, el aguarrás y la lejía. - Cuerpo de la linterna y cristal: compruebe que la tapa de las pilas esté correctamente cerrada. Lávelos con agua tibia y jabón. No utilice ácidos. No frote con un producto abrasivo, en particular, el cristal. Evite cualquier contacto prolongado del cristal con grasa. En caso de contacto con grasa, retírela con un paño seco y enjuague con agua. Si el agua penetra accidentalmente en el interior de la linterna, retire las pilas y séquela. - Cinta: la cinta y su pletina de fijación pueden lavarse a máquina a 40° C máximo. No utilice lejía. No la meta en la secadora. No la lave con un limpiador a alta presión. Almacenamiento y transporte Para proteger el cristal de la linterna, haga girar el cuerpo de la linterna hasta que el cristal quede de cara a la pletina. Esta acción apaga automáticamente la linterna e impide cualquier encendido accidental, ya que bloquea el botón selector. Puede transportar la linterna dentro del estuche de transporte POCHE (E78001). Para un almacenamiento de larga duración, retire las pilas de la linterna. Efecto estroboscópico Atención a la utilización de la linterna PIXA cerca de máquinas rotativas. Si la frecuencia de iluminación de la linterna (310 Hz ± 10 Hz) es idéntica (o múltiple) a la frecuencia de rotación de la máquina, el usuario puede no ver la rotación de la máquina. Protección del medio ambiente Las linternas, bombillas, pilas y baterías desechadas deben ser recicladas. No las tire junto con los residuos domésticos. Deposite la linterna, las pilas y la cinta en los contenedores de reciclaje previstos a tal efecto, según las diferentes reglamentaciones locales aplicables. De esta forma, usted también participa en la protección del medio ambiente y de la salud humana. Garantía Petzl Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias, a las pilas con fugas y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado. Responsabilidad Petzl no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de este producto. PT Lanterna PIXA Lanterna frontal fiável e robusta que permite trabalhar com as mãos livres. Nomenclatura (1) Caixa das pilhas, (2) Botão selector, (3) Suporte da base, (4) Banda, (4bis) Base de fixação da banda, (5) Base de fixação do capacete, (6) Indicador de carga das pilhas (PIXA 3 unicamente). Utilizações Esta lanterna oferece diferentes modos de utilização: - na cabeça com a banda, - no capacete: para os capacetes VERTEX (versões fabricadas a partir de 2010) e ALVEO Petzl, ou os capacetes equipados com fenda standard (20 x 3 mm), utilize a base de fixação do capacete, para os outros capacetes, pode utilizar a banda de borracha (acessório E78002), - pousada no solo sem banda (rotação a 90°). Iluminação Acender, apagar, seleccionar Rode o botão selector (cf. quadro performances de iluminação). Autonomia - iluminação constante A PIXA oferece performances de iluminação constantes durante toda a duração da autonomia dada. Quando as pilhas estão quase descarregadas, a iluminação diminui bruscamente até um nível de iluminação mínimo: modo de reserva. Em modo de reserva, a lanterna PIXA oferece um nível de iluminação confortável superior a 5 metros durante pelo menos 10 horas. Indicador de carga das pilhas (PIXA 3 somente) O modo reserva é assinalado por um flash luminoso, 30 minutos antes de ser despoletado, e depois quando começa também. Segurança fotobiológica do olho PIXA 1 classificada no grupo de risco 0 (risco moderado) conforme à norma IEC 62471. Pixa 2 e 3 classificadas no grupo de risco 2 (risco moderado) conforme à norma IEC 62471. - Não olhe fixamente para a lanterna acessa. - Os raios luminosos emitidos pela lanterna podem ser perigosos. Evite dirigir o feixe da lanterna para os olhos de uma pessoa. - Risco de lesão na retina ligado à emissão de luz azul particularmente junto de crianças. Compatibilidade electromagnética Conforme às exigências da directiva 2004/108/CE referente à compatibilidade electromagnética. Atenção, o seu ARVA (Aparelho de Busca de Vitimas sob Avalanche) em modo de recepção pode ser perturbado pela proximidade da sua lanterna. Em caso de interferência (ruído parasita), afaste o ARVA da lanterna. Resistência ao esmagamento e às quedas - índice IP A lanterna resiste a: - um esmagamento de 80 kg, - uma queda de 2 m de altura em solo plano. Os testes foram realizados a temperaturas extremas (-30° C e +60° C). A lanterna é IP67: é estanque à poeira e à água (imersão a -1 metro durante 30 minutos). Em caso de mau funcionamento Verifique as pilhas e o respeito pela polaridade. Verifique a ausência de corrosão nos contactos. Em caso de corrosão, lixe ligeiramente os contactos sem os deformar. Se a sua lanterna continua sem funcionar, contacte a Petzl. Pilhas Compatibilidade Em zona ATEX/HAZLOC, utilize unicamente pilhas alcalinas: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Não abra nunca a caixa das pilhas em zona ATEX/HAZLOC. A lanterna é compatível com outro tipo de pilhas (Lítio, recarregáveis Ni-MH), mas nesse caso, a certificação ATEX/HAZLOC não está garantida. ATENÇÃO PERIGO, risco de explosão e queimadura. - Não tente abrir uma pilha. - Não atire pilhas ao fogo. - Não as curto-circuite, podem provocar queimaduras. - Não carregue pilhas que não estão concebidas para ser recarregadas. - Respeite obrigatoriamente a polaridade, siga a ordem de colocação indicada na caixa. Se uma pilha estiver invertida (dois pólos + ou dois pólos - em contacto entre eles), uma reacção química produz-se em alguns minutos no interior da pilha libertando gases explosivos e um líquido extremamente corrosivo. Tome nota: um nível de iluminação fraca com pilhas novas indica que a polaridade de uma ou várias pilhas está invertida. Em caso de dúvida, apague a lanterna imediatamente e verifique a polaridade. No caso em que um derrame possa já ter ocorrido, proteja os seus olhos. Abra a caixa das pilhas depois de a ter coberto com um pano para evitar qualquer projecção. Em caso de contacto com o líquido derramado das pilhas, lave imediatamente com água e consulte uma urgência médica. - Não misture pilhas de marcas diferentes. - Não misture pilhas novas com pilhas usadas. - Não deixe pilhas ao alcance de crianças. Manutenção, limpeza A lanterna suporta óleo, gorduras, colas, hidrocarbonetos, diluentes e lixívia. - Caixa da lanterna e vidro: verifique que a tampa das pilhas está bem fechada. Lave com água morna com detergente. Não utilize ácidos. Não risque com um produto abrasivo, em particular sobre o vidro. Evite qualquer contacto prolongado do vidro com gordura. Em caso de contacto com gorduras, limpe com um pano seco e passe por água. Se a água penetrar acidentalmente na lanterna, retire as pilhas e seque. - Banda: a banda e a sua base de fixação são laváveis na máquina a 40° C no máximo. Não utilize lixívia. Não ponha no secador. Não lave com uma máquina de lavagem a alta pressão. Armazenamento, transporte Para proteger o vidro da lanterna, rode a caixa da lanterna com o vidro virado para a base. Esta acção apaga automaticamente a sua lanterna e impede que se acenda involuntariamente travando o botão selector. Poderá transportar a sua lanterna no estojo de armazenamento POCHE (E78001). Para um armazenamento de longa duração, retire as pilhas da sua lanterna. Efeito estroboscópico Atenção à utilização da lanterna PIXA na proximidade de máquinas rotativas. Se a frequência de iluminação da lanterna (310 Hz ± 10 Hz) for idêntica (ou múltipla) à frequência de rotação da máquina, o utilizador pode não ver a rotação da máquina. Protecção do meio ambiente As lanternas, lâmpadas, pilhas e baterias a descartar devem ser reciclados. Não as deite no lixo não diferenciado. Deposite nos depósitos de reciclagem previstos para o efeito: lanterna na Reciclagem de Equipamentos Electrónicos, a banda elástica na Reciclagem de Embalagens e as pilhas gastas no PILHÃO. Participará deste modo na protecção do ambiente e da saúde humana. Garantia Petzl Este produto está garantido durante 3 anos contra todos os defeitos de material ou de fabrico. Limite da garantia: o desgaste normal, a oxidação, as modificações ou retoques, o mau armazenamento, os danos devidos aos acidentes, às negligências, às pilhas que derramam, às utilizações para as quais este produto não está destinado. Responsabilidade A Petzl não é responsável das consequências directas, indirectas, acidentais ou de todo e qualquer outro tipo de danos subsequentes ou resultantes da utilização deste produto.

4. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 4 EN PIXA headlamp Heavy-duty headlamp that allows hands-free work Nomenclature (1) Lamp case, (2) Selector knob, (3) Plate support, (4) Headband, (4bis) Headband mounting plate, (5) Helmet mounting plate, (6) Battery charge indicator (PIXA 3 only). Uses This lamp offers different usage modes: - on the head with the headband - on the helmet: for the VERTEX (versions manufactured as of 2010) and ALVEO Petzl helmets, or helmets equipped with a standard slot (20 x 3 mm), use the helmet mounting plate; for other helmets, you can use the rubber headband (E78002 accessory) - placed on the ground without a band (90° rotation) Lighting Switching on & off, selecting Turn the selector knob (cf. lighting performance table). Burn time - constant lighting The PIXA offers constant lighting performance over the entire given burn time. When the batteries are nearly spent, the light dims abruptly to the minimum lighting level: reserve mode. In reserve mode, the PIXA lamp offers a comfortable lighting distance of better than 5 meters for at least 10 hours. Battery charge indicator (PIXA 3 only) Reserve mode is indicated by a bright flash 30 minutes before it starts, then again upon activation. Eye safety PIXA 1 is classified in risk group 0 (no risk) according to the IEC 62471 standard. PIXA 2 and 3 are classified in risk group 2 (moderate risk) according to the IEC 62471 standard. - Do not stare directly at the lamp when lit. - The optical radiation emitted by the lamp can be dangerous. Avoid aiming the lamp’s beam into another person’s eyes. - Risk of retinal damage from the emission of blue light, particularly in children. Electromagnetic compatibility Meets the requirements of the 2004/108/CE directive on electromagnetic compatibility. Warning, an avalanche beacon in receive (find) mode can experience interference when in proximity to your headlamp. In case of interference (indicated by static noise from the beacon), move the beacon away from the headlamp. Resistance to crushing and falls - IP index The lamps resists: - A crushing force of 80 kg. - A 2 m fall onto flat ground. The tests were carried out at extreme temperatures (-30° C and +60° C). The lamp is IP67: it is dustproof and waterproof (immersion to -1 meter for 30 minutes). In case of malfunction Verify that the batteries are good, and that they are properly inserted with respect to their polarity. Make sure the contacts aren’t corroded. If corroded, clean the contacts by gently scraping them without bending them. If your lamp still does not work, contact Petzl. Batteries Compatibility In ATEX/HAZLOC zones, use only alkaline batteries: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Never open the battery case in ATEX/ HAZLOC zones. The lamp is compatible with other battery types (Lithium, Ni-MH rechargeables), but in this case the ATEX/HAZLOC certification is no longer guaranteed. WARNING: DANGER, risk of explosion and burns. - Do not attempt to open or dismantle batteries. - Do not dispose of batteries in fire. - Do not short-circuit the batteries, as this can cause burns. - Do not recharge non-rechargeable batteries. - Correct battery polarity MUST be observed; follow the polarity markings on the battery pack. If one battery is reversed (two + poles or two - poles in contact with each other), a chemical reaction is produced in minutes that releases explosive gases and extremely corrosive liquid. Indicator: a weak level of light with new batteries indicates that the polarity of one or more batteries is reversed. In case of doubt, turn off the lamp immediately and verify the polarity. Protect your eyes in case leakage has already occurred. Cover the battery pack with a cloth before opening it to avoid any possible spray. In case of contact with liquid from the batteries, rinse affected area immediately with clear water and get immediate medical attention. - Do not mix brands of batteries. - Do not mix new and used batteries. - Keep batteries out of reach of children. Maintenance, cleaning The lamp is resistant to oils, greases, glues, hydrocarbons, white-spirit and bleach. - Lamp case and lens: verify that the battery cover is securely closed. Wash with lukewarm soapy water. Do not use acid. Do not rub with an abrasive product, especially on the lens. Avoid any prolonged contact of grease with the lens. In case of contact with grease, wipe with a dry cloth and rinse with water. If water accidentally gets into the lamp, remove batteries and dry the lamp. - Band: the band and its mounting plate are machine washable (40° C maximum). Do not use bleach. Do not put into a clothes dryer. Do not wash with a high pressure cleaner. Storage, transport To protect the lens, turn the lamp case so that the lens faces the plate. This action automatically turns off your lamp and inhibits accidental switching-on by locking the selector knob. You can transport your lamp in the POCHE (E78001) storage case. For long-term storage, remove the batteries from the lamp. Stroboscopic effect Warning concerning use of the PIXA lamp near rotating machinery. If the lamp’s lighting frequency (310 Hz ± 10 Hz) is identical to (or a multiple of) the machine’s frequency of rotation, the user cannot see that the machine is rotating. Protecting the environment Lamps, bulbs, batteries and rechargeable batteries should be recycled. Do not throw them in the regular trash. Dispose of the lamp, batteries, and headband by properly recycling them (e.g. in bins provided for this purpose). By doing so you play a part in protecting the environment and public health. The Petzl guarantee This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, damage caused by accidents, by negligence, by leaking batteries or by use for which this product is not intended. Responsibility Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products. FR Lampe PIXA Lampe frontale fiable et robuste permettant de travailler les mains libres. Nomenclature (1) Boîtier lampe, (2) Bouton sélecteur, (3) Support de platine, (4) Bandeau, (4bis) Platine de fixation du bandeau, (5) Platine de fixation du casque, (6) Témoin de décharge des piles (PIXA 3 uniquement). Utilisations Cette lampe offre différents modes de port : - sur la tête avec le bandeau, - sur le casque : pour les casques VERTEX (versions fabriquées à partir de 2010) et ALVEO Petzl, ou les casques équipés de fente standard (20 x 3 mm), utilisez la platine de fixation casque ; pour les autres casques, vous pouvez utiliser le bandeau caoutchouc (accessoire E78002), - posée au sol sans bandeau (rotation à 90°). Éclairage Allumer, éteindre, sélectionner Tournez le bouton sélecteur (cf. tableau performances d’éclairage). Autonomie - éclairage constant La PIXA offre des performances d’éclairage constantes pendant toute la durée d’autonomie donnée. Lorsque les piles sont déchargées, la lumière diminue brusquement vers son niveau d’éclairage minimum : mode de réserve. En mode réserve, la lampe PIXA offre un niveau d’éclairage confortable supérieur à 5 mètres pendant au moins 10 heures. Témoin de décharge des piles (PIXA 3 uniquement) Le mode réserve est signalé par un flash lumineux, 30 minutes avant son déclenchement, puis à son départ. Sécurité photobiologique de l’œil PIXA 1 classifiée dans le groupe de risque 0 (sans risque), selon la norme IEC 62471. PIXA 2 et 3 classifiées dans le groupe de risque 2 (risque modéré) selon la norme IEC 62471. - Ne regardez pas fixement la lampe allumée. - Les rayonnements optiques émis par la lampe peuvent être dangereux. Évitez de diriger le faisceau de la lampe dans les yeux d’une personne. - Risque de lésion rétinienne liée à l’émission de lumière bleue, particulièrement chez les enfants. Compatibilité électromagnétique Conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique. Attention, votre ARVA (Appareil de Recherche de Victimes sous Avalanche) en mode réception peut être perturbé par la proximité de votre lampe. En cas d’interférences (bruit parasite), éloignez l’ARVA de la lampe. Résistance à l’écrasement et aux chutes - indice IP La lampe résiste à : - un écrasement de 80 kg, - une chute de 2 m de haut sur sol plat. Les tests ont été réalisés à des températures extrêmes (-30° C et +60° C). La lampe est IP67 : elle est étanche à la poussière et à l’eau (immersion à -1 mètre pendant 30 minutes). En cas de dysfonctionnement Vérifiez les piles et le respect de leur polarité. Vérifiez l’absence de corrosion sur les contacts. En cas de corrosion, grattez légèrement les contacts sans les déformer. Si votre lampe ne fonctionne toujours pas, contactez Petzl. Piles Compatibilité En zone ATEX/HAZLOC, utilisez uniquement des piles alcalines : Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. N’ouvrez jamais le boîtier piles en zone ATEX/HAZLOC. La lampe est compatible avec les autres types de piles (Lithium, piles rechargeables Ni-MH), mais dans ce cas, la certification ATEX/HAZLOC n’est plus garantie. ATTENTION DANGER, risque d’explosion et de brûlure. - Ne tentez pas d’ouvrir une pile. - Ne jetez pas les piles au feu. - Ne les court-circuitez pas, elles peuvent provoquer des brûlures. - Ne rechargez pas des piles qui ne sont pas conçues pour être rechargées. - Respectez obligatoirement la polarité, suivez l’ordre de placement indiqué sur le boîtier. Si une pile est inversée (deux pôles + ou deux pôles - en contact entre eux), une réaction chimique se produit, en quelques minutes, à l’intérieur de cette pile qui rejette des gaz explosifs et un liquide extrêmement corrosif. Signe : un niveau d’éclairage faible avec des piles neuves indique que la polarité d’une, ou de plusieurs piles, est inversée. En cas de doute, éteignez la lampe immédiatement et vérifiez la polarité. Au cas où une fuite ait déjà eu lieu, protégez-vous les yeux. Ouvrez le boîtier piles après l’avoir recouvert d’un chiffon pour éviter toute projection. En cas de contact avec le liquide sorti des piles, rincez immédiatement à l’eau claire et consultez d’urgence un médecin. - Ne mélangez pas des piles de marques différentes. - Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. - Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. Entretien, nettoyage La lampe supporte l’huile, les graisses, les colles, les hydrocarbures, le white-spirit et l’eau de javel. - Boîtier lampe et vitre : vérifiez que le capot des piles soit bien fermé. Lavez à l’eau tiède savonneuse. N’utilisez pas d’acide. Ne frottez pas avec un produit abrasif, en particulier sur la vitre. Évitez tout contact prolongé de la vitre avec de la graisse. En cas de contact avec de la graisse, essuyez avec un chiffon sec et rincez à l’eau. Si de l’eau pénètre accidentellement dans la lampe, retirez les piles et séchez. - Bandeau : le bandeau et sa platine de fixation sont lavables en machine à 40° C maximum. N’utilisez pas d’eau de javel. Ne mettez pas au sèche-linge. Ne lavez pas avec un nettoyeur à haute pression. Stockage, transport Pour protéger la vitre de la lampe, retournez le boîtier lampe avec la vitre face contre la platine. Cette action éteint automatiquement votre lampe et empêche tout allumage intempestif en verrouillant le bouton sélecteur. Vous pouvez transporter votre lampe dans l’étui de rangement POCHE (E78001). Pour un stockage longue durée, retirez les piles de votre lampe. Effet stroboscopique Attention à l’utilisation de la lampe PIXA à proximité de machines rotatives. Si la fréquence d’éclairage de la lampe (310 Hz ± 10 Hz) est identique (ou multiple) à la fréquence de rotation de la machine, l’utilisateur peut ne pas voir la rotation de la machine. Protection de l’environnement Les lampes, ampoules, piles et batteries rechargeables mises au rebut doivent être recyclées. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez lampe, piles, bandeau dans les bacs de recyclage prévus à cet effet, conformément aux différents règlements locaux applicables. Vous participez ainsi à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Garantie Petzl Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Limite de la garantie : l’usure normale, l’oxydation, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux piles qui coulent, aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné. Responsabilité Petzl n’est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultants de l’utilisation de ce produit. DE Stirnlampe PIXA Zuverlässige und robuste Stirnlampe, mit der der Anwender beide Hände frei hat zum Arbeiten. Benennung der Teile (1) Lampenkörper, (2) Drehschalter, (3) Halterung für das Befestigungssystem (4) Kopfband, (4 bis) Befestigungssystem für das Kopfband, (5) Befestigungssystem für den Helm, (6) Batteriezustandsanzeige (nur für PIXA 3). Anwendungen Die Lampe kann: - mit dem Stirnband am Kopf getragen werden - am Helm befestigt werden: Verwenden Sie für die Helme VERTEX (Version ab 2010) und ALVEO von Petzl sowie für Helme mit entsprechenden Befestigungsöffnungen (20 x 3 mm) das Befestigungssystem für Helme. Benutzen Sie für andere Helme das Kautschukstirnband (Zubehör E78002) - oder ohne Kopfband auf den Boden gestellt werden (90°-Rotation) Beleuchtung Einschalten, Ausschalten, Einstellungen Drehen Sie den Schalter (siehe Leistungstabelle der Stirnlampen). Leuchtdauer - konstante Leuchtkraft Die PIXA verfügt während der gesamten angegebenen Betriebsdauer über eine konstante Leuchtkraft. Wenn die Batterien fast verbraucht sind, reduziert sich die Lichtintensität auf eine minimale „Notbeleuchtung“. In diesem Reservemodus strahlt die Stirnlampe während mindestens 10 Stunden ein komfortables Licht mit einer Reichweite über 5 Meter ab. Batteriestatusanzeige (nur für PIXA 3) Ein kurzes Blinken kündigt den Reservemodus 30 Minuten vor und bei seiner Aktivierung an. Fotobiologische Sicherheit (Augensicherheit) Die PIXA 1 ist nach der IEC-Norm 62471 in die Risikogruppe 0 (kein Risiko) eingestuft. PIXA 2 und 3 sind nach der IEC-Norm 62471 in die Risikogruppe 2 (mittleres Risiko) eingestuft. - Blicken Sie nicht direkt in die brennende Lampe. - Die optische Strahlung der Lampe kann gefährlich sein. Vermeiden Sie es, den Lichtkegel auf die Augen einer anderen Person zu richten. - Gefahr einer Netzhautverletzung durch die Erzeugung von blauem Licht, besonders bei Kindern. Elektromagnetische Verträglichkeit Entspricht den Anforderungen der 2004/108/EG-Richtlinie hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Achtung, die Stirnlampe kann Störungen im Empfang Ihres LVS (Lawinenverschütteten- Suchgerät) verursachen. Im Falle von Interferenzen (Nebengeräusche) vergrößern Sie die Entfernung zwischen LVS und Stirnlampe. Druck- und Sturzfestigkeit - IP-Zahl Die Lampe hält folgenden Belastungen stand: - einem Druck von 80 kg - einem Sturz aus 2 m Höhe auf den flachen Boden Die Tests wurden bei extremen Temperaturen (-30° C und +60° C) durchgeführt. Die Lampe entspricht der Schutzart IP67: Sie ist staub- und wasserdicht (Eintauchen in -1 Meter während 30 Minuten). Im Falle einer Fehlfunktion Prüfen Sie die Batterien und deren Polung. Überprüfen Sie die Kontakte auf Korrosion. Bei Korrosion die Kontakte vorsichtig freikratzen, ohne sie zu verbiegen. Wenn Ihre Lampe danach nicht funktioniert, wenden Sie sich an Petzl. Batterien Kompatibilität Verwenden Sie in ATEX/HAZLOC-Zonen ausschließlich Alkali-Batterien: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500 und Duracell MX1500. Öffnen Sie in einer ATEX/HAZLOC-Zone auf keinen Fall das Batteriefach. Die Lampe ist für den Betrieb mit anderen Batterien (Lithium-Batterien, Ni-MH-Akkus) geeignet. In diesem Fall hat die ATEX/HAZLOC-Zertifizierung jedoch keine Gültigkeit. ACHTUNG GEFAHR, Explosions- und Verätzungsgefahr. - Versuchen Sie nicht, die Batterien zu öffnen. - Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. - Schließen Sie Batterien nicht kurz, da dies Verbrennungen verursachen kann. - Laden Sie keine Batterien im Ladegerät auf, die nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind. - Legen Sie die Batterien mit richtiger Polung in das Batteriefach ein. Befolgen Sie hierzu das im Batteriegehäuse abgebildete Diagramm. Wird eine Batterie verkehrt herum eingelegt (so dass jeweils zwei Pluspole oder zwei Minuspole aufeinander treffen), wird innerhalb weniger Minuten eine chemische Reaktion ausgelöst, bei der explosive Gase und ätzende Flüssigkeiten austreten. Anzeichen: Wenn eine Stirnlampe trotz neuer Batterien nur schwach leuchtet, bedeutet dies, dass eine oder mehrere Batterien falsch herum eingelegt wurden. Im Zweifelsfall schalten Sie die Lampe ab und überprüfen Sie die Polarität. Schützen Sie Ihre Augen, wenn die Batterien bereits ausgelaufen sind. Legen Sie beim Öffnen des Batteriegehäuses einen alten Lappen unter, um Kontakt mit der Batterieflüssigkeit zu vermeiden. Wenn Ihre Haut mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommt, waschen Sie den betroffenen Bereich sofort unter fließendem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. - Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Hersteller gemeinsam. - Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gemeinsam. - Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Wartung, Reinigung Die Lampe ist beständig gegen Öl, Fett, Klebstoff, Kohlenwasserstoff, Terpentinersatz und Chlorreiniger. - Lampenkörper und Linse: Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig geschlossen ist. Mit lauwarmem Seifenwasser abwaschen. Keine Säure verwenden. Kein Scheuermittel verwenden, vor allem nicht für die Linse. Vermeiden Sie jeglichen längeren Kontakt der Linse mit Fett. Wenn die Linse mit Fett in Berührung gekommen ist, entfernen Sie dieses mit einem trockenen Tuch und spülen dann die Linse unter fließendem Wasser ab. Entnehmen Sie nach Eindringen von Wasser in das Lampeninnere die Batterien und trocknen Sie diese. - Kopfband: Kopfband und Befestigungssystem können bei maximal 40° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Benutzen Sie keinen Chlorreiniger. Nicht im Trockner trocknen. Nicht mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Lagerung, Transport Um die Linse zu schützen, drehen Sie den Lampenkörper mit der Linse gegen das Befestigungssystem. Bei diesem Vorgang wird die Lampe automatisch ausgeschaltet und ein unbeabsichtigtes Einschalten durch Verriegelung des Drehschalters verhindert. Sie können Ihre Lampe im Stirnlampenetui POCHE (E78001) transportieren. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Stroboskopischer Effekt Vorsicht bei der Benutzung der PIXA-Stirnlampe in der Nähe von Rotationsmaschinen. Wenn die Leuchtfrequenz der Lampe (310 Hz ± 10 Hz)) identisch ist mit der (oder höher als die) Frequenz der Rotationsmaschine, kann der Benutzer die Rotation der Maschine nicht sehen. Umweltschutz Lampen, Glühbirnen, Batterien und Akkus müssen recycelt werden. Sie dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Lampe, Batterien und Kopfband gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften in hierfür vorgesehenen Sammeleinrichtungen. Auf diese Weise tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Gesundheit der Bevölkerung bei. Petzl-Garantie Petzl gewährt für dieses Produkt für Material- und Herstellungsfehler eine Garantie von drei Jahren. Ausgeschlossen von der Garantie sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifizierungen oder Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung sowie durch Unfälle, Nachlässigkeit, ausgelaufene Batterien oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstandene Schäden. Haftung Petzl übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen sowie jegliche andere Form von Beschädigung aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts.

8. TECHNICAL NOTICE - E78 PIXA 1 2 3 E785000D (210714) 8 SI Čelna svetilka PIXA Trpežna čelna svetilka, ki omogoča, da imate pri delu proste roke. Poimenovanje delov (1) Ohišje svetilke, (2) gumb za izbiro funkcije, (3) oporna stranica, (4) naglavni trak, (4bis) nastavek za namestitev na trak, (5) nastavek za namestitev na čelado, (6) indikator porabljenosti baterij (samo PIXA 3). Uporaba Svetilka ponuja različne načine uporabe: - na glavi z naglavnim trakom; - na čeladi: za VERTEX (verzije od 2010 dalje) in ALVEO Petzl čelade ali čelade opremljene s standardnim utorom (20 x 3 mm) uporabite nastavek za namestitev na čelado; za ostale čelade lahko uporabite gumijasti naglavni trak (dodatek E78002); - namestitev na tleh brez traku (obrnjena za 90°). Razsvetljava Prižiganje & ugašanje, izbiranje Obrnite gumb za izbiro funkcije (primerjajte tabelo jakosti svetlobe). Čas gorenja - enakomerna svetilnost PIXA zagotavlja enakomerno svetilnost čez celoten dani čas gorenja. Ko je baterija že skoraj povsem iztrošena, jakost svetlobe v trenutku pade na najmanjšo stopnjo svetilnosti - rezervno stopnjo. Na varnostni stopnji omogoča svetilka PIXA zadosten domet svetlobe - več kot 5 metrov za najmanj 10 ur. Indikator porabljenosti baterij (samo PIXA 3) Kot opozorilo za varnostno stopnjo svetilnosti svetilka 30 min pred nastopom funkcije svetlo utripne in potem ponovno ob preklopu. Varovanje oči PIXA 1 je uvrščena v rizično skupino 0 (brez tveganja) v skladu z IEC 62471 standardom. PIXA 2 in 3 sta uvrščeni v rizično skupino 2 (zmerno tveganje) v skladu z IEC 62471 standardom. - Ne strmite direktno v svetilko, ko je ta prižgana. - Optično sevanje, ki ga oddaja svetilka, je lahko nevarno. Izogibajte se usmerjanju snopa svetilke v oči druge osebe. - Nevarnost poškodbe mrežnice zaradi emisij modre svetlobe, še posebej pri otrocih. Elektromagnetna združljivost Ustreza zahtevam direktive 2004/108/CE o elektromagnetni združljivosti. Opozorilo: svetilka, ki je v bližini lavinske žolne, ko je ta v funkciji sprejema (iskanja), lahko moti njeno delovanje. Ob interferenci (žolna oddaja hreščeč zvok) žolno oddaljite od svetilke toliko, da neha hreščati. Odpornost na udarce in padce - IP indeks Odpornost svetilke: - sila udarca 80 kg; - padec na ravna tla z 2 m; Testi so bili narejeni pri ekstremnih temperaturah (-30° C in +60° C). Svetilka ima IP67: je nepropustna za prah in vodotesna (potopitev na globino 1 metra za 30 minut). V primeru okvare Preverite, da so baterije polne in pravilno vstavljene glede na polariteto. Prepričajte se, da kontakti niso korodirali. Če so korodirali, jih nežno spraskajte in jih pri tem ne ukrivite. Če vaša svetilka še vedno ne deluje, vzpostavite stik s Petzlom. Baterije Skladnost V ATEX/HAZLOC conah uporabljajte samo alkalne baterije: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Nikoli ne odpirajte ohišja za baterije v ATEX/HAZLOC conah. Svetilka je skladna z drugimi tipi baterij (litijevimi, Ni-MH baterijami za večkratno polnjenje), vendar v teh primerih ATEX/HAZLOC atest ne velja. POZOR: NEVARNO, nevarnost eksplozije in opeklin. - Baterij ne poskušajte odpirati ali razstaviti. - Baterij ne dajajte v ogenj. - Izogibajte se kratkim stikom, ker lahko povzročijo opekline. - Ne polnite baterij za enkratno uporabo. - Pravilno polariteto baterij MORATE upoštevati; upoštevajte oznake za polariteto na ohišju za baterije. Če je ena od baterij nameščena narobe (dva + pola ali dva - pola v kontaktu drug z drugim), se v nekaj minutah sproži kemijska reakcija, pri kateri se sproščajo eksplozivni plini in izjemno korozivna tekočina. Pokazatelj: svetilka z novimi baterijami sveti s šibko svetlobo, če je ena ali več baterij narobe nameščenih. Če niste prepričani v pravilno delovanje svetilke, jo takoj izklopite in preverite polariteto baterij. V primeru, da je prišlo do izlitja, zaščitite oči. Pokrijte ohišje za baterije preden ga odprete, da preprečite morebitno izlitje. Če pridete v stik s tekočino iz baterij, prizadeto območje takoj sperite s čisto vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč. - Ne uporabljajte skupaj baterij različnih proizvajalcev. - Ne uporabljajte skupaj novih in rabljenih baterij. - Baterije shranjujte izven dosega otrok. Vzdrževanje, čiščenje Svetilka je odporna na olja, masti, lepila, ogljikovodike, čistilni bencin in belila. - Ohišje svetilke in leče: preverite, da je pokrovček za baterije varno zaprt. Operite v mlačni milnati vodi. Ne uporabljajte kisline. Ne drgnite je z grobimi predmeti, še posebej ne stekelca. Izogibajte se kakršnegakoli daljšega stika leče z mastjo. V primeru stika z mastjo, obrišite s suho krpo in sperite z vodo. Če voda po nesreči vdre v svetilko, odstranite baterije in svetilko posušite. - Trak: trak in naglavni nosilec sta pralna v pralnem stroju (največ 40° C). Ne uporabljajte belila. Ne dajajte v sušilec za oblačila. Za pranje ne uporabljajte čistilca na visok pritisk. Shranjevanje, transport Da zaščitite leče, obrnite ohišje svetilke tako, da so leče obrnjene proti nastavku. Po tem dejanju se svetilka samodejno ugasne in z zaklepanjem gumba za izbiro funkcije prepreči, da bi se po naključju prižgala. Vašo svetilko lahko prenašate v POCHE (E78001) torbici za shranjevanje. V primeru dolgotrajnega skladiščenja odstranite baterije iz svetilke. Stroboskopski učinek Opozorilo glede uporabe svetilke PIXA v bližini vrtečih se strojev. Če je svetlobna frekvenca svetilke (310 Hz ± 10 Hz) enaka (ali mnogokratnik) frekvenci vrtenja stroja, uporabnik ne more videti, da se stroj vrti. Varstvo okolja Svetilke, žarnice, baterije in baterije za večkratno uporabo reciklirajte. Ne odlagajte jih med običajne odpadke. Svetilko, baterije in naglavni trak zavrzite v ustrezne zabojnike za recikliranje (npr. v posebne smetnjake za ta namen). S takim ravnanjem prispevate k varovanju okolja in javnemu zdravju. Garancija Petzl Izdelek ima 3 letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi. Omejitve garancije: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelava ali priredbe, neprimerno skladiščenje, poškodbe nastale pri nesrečah, nepazljivostih, razlitju baterij ali pri uporabi, za katero izdelek ni predviden. Odgovornost Petzl ne odgovarja za neposredne, posredne ali naključne posledice ali kakršno koli drugo škodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka. HU PIXA lámpa Megbízható és masszív fejlámpa, mely a munka során szabad kezet biztosít. Részek megnevezése (1) Lámpatest, (2) Bekapcsológomb, (3) Homloklap, (4) Fejpánt, (4bis) Fejpántrögzítő lap, (5) Rögzítőlap sisakhoz, (6) Az elemek feltöltöttségét jelzo LED (kizárólag a PIXA 3 lámpán). Használati módok A lámpa többféleképpen viselhető: - fejpánttal a fejen, - sisakon: a Petzl VERTEX (2010. után gyártott verziók) és Petzl ALVEO sisakokhoz valamint a standard (20 x 3 mm) réssel ellátott más modellekhez használható a lámpához mellékelt rögzítőlap; más sisakokhoz pedig a kaucsuk fejpánt (E78002 cikszámú kigészítő), - földre állítva (90°-ban elforgatható). Világítás Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás Forgassa el a kapcsolót (lásd a fejlámpák összehasonlító táblázatát). Üzemidő - állandó fényerő A PIXA a megadott üzemidő alatt végig állandó fényerőt biztosít. Mielőtt az elemek teljesen lemerülnének, a lámpa hirtelen minimális fényerejű takarék üzemmódra vált. Takarék üzemmódban a lámpa még legalább 10 órán át kényelmesen használható fényt biztosít 5 méteres távolságig. Az elemek feltöltöttségét jelző LED (kizárólag a PIXA 3 lámpán) A takarék üzemmód bekapcsolódását 30 perccel előbb és a bekapcsolódáskor a fényforrás villogása jelzi. A szem biztonsága érdekében A PIXA 1 az IEC 62471 szabvány szerint 0. (veszélytelen) veszélykategóriába sorolt lámpa. A PIXA 2 és a PIXA 3 az IEC 62471 szabvány szerint 2. (mérsékelten veszélyes) veszélykategóriába sorolt lámpa. - Ne nézzen bele a bekapcsolt lámpába. - A lámpa által kibocsátott fénysugárzás káros lehet. Ne irányítsa a fénycsóvát közvetlenül mások szemébe. - Kék fény kibocsátásával összefüggő retinakárosodás veszélye, különösen gyermekekre nézve. Elektromágneses összeférhetőség Elektromágneses összeférhetőség tekintetében megfelel a 2004/108/CE irányelv előírásainak. Figyelem, a lámpa közelsége zavarhatja lavina esetén használt keresőkészülék (pieps) jeleinek vételét. Interferencia esetén távolítsa el a lámpát a pieps közeléből. Ütéssel és szétzúzással szembeni ellenállás - IP fokozat A lámpa ellenáll a következőknek: - szétzúzás 80 kg súllyal, - leejtés 2 m magasból sima talajra. A teszteket extrém hőmérsékleti viszonyok között végeztük el (-30° C és +60° C). A lámpa IP67 védelmi fokozatú: por és víz behatolása ellen védett (-1 méter mélységig merítve 30 percen át). Meghibásodás Vizsgálja meg az elemeket és azok polaritását. Ellenőrizze, hogy az érintkezők nem korrodáltak-e. Szükség esetén óvatosan kaparja le róluk a rozsdát. Ha a lámpa ezek után sem működik, forduljon bizalommal a Petzl-hez. Elemek Kompatibilitás ATEX/HAZLOC zónában csak alkáli elemeket használjon: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. ATEX/HAZLOC zónában soha ne nyissa ki az elemtartót. A lámpa más típusú (lítium, tölthető Ni-MH) elemekkel is kompatibilis, de ezekkel használva az ATEX/HAZLOC tanúsítvány érvényét veszti. VIGYÁZAT, VESZÉLY: tűz- és robbanásveszély. - Ne próbálja az elemeket felnyitni. - Ne dobja az elemeket a tűzbe. - Az elemeket ne zárja rövidre, mert az égési sérüléseket okozhat. - A nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni. - Fokozottan ügyeljen az elemek helyes polaritására, kövesse az elemtartón látható ábra útmutatását. Ha az egyik elem fordítva van behelyezve (két + vagy két - pólus érintkezik), annak belsejében percek alatt olyan kémiai reakció játszódik le, melynek során robbanásveszélyes gázok és maró anyagok szabadulnak fel. Ennek jele: új elemek esetén is gyenge fényerő jelzi, hogy egy vagy több elem fordítva van behelyezve. Ha kétsége merül fel az elemek polaritását illetően, azonnal kapcsolja ki a lámpát és ellenőrizze az elemek polaritását. Ha a reakció már megkezdődött, óvja szemét a sérüléstől. Kinyitás előtt tekerje körül egy ronggyal az elemtartót, hogy a folyadék ne érintkezzen a bőrével. Ha az elemből kilépő folyadék a bőrrel érintkezett, azonnal öblítse le bő tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. - Ne használjon különböző márkájú elemeket vegyesen. - Ne használjon új és használt elemeket vegyesen. - Az elemeket gyermekektől tartsa elzárva. Karbantartás, tisztítás A lámpának nem árt az olaj, a zsír, a ragasztóanyagok, a szénhidrogének, a lakkbenzin és a hipós víz. - Lámpatest és lencse: ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele megfelelően zár. Mossa langyos szappanos vízben. Ne használjon savat. Ne használjon a tisztításhoz súrolószert, különösen a lámpa üvegéhez ne. Kerülje a lencse tartós érintkezését zsírral. Ha a lámpa zsírral érintkezett, törölje le száraz ronggyal és öblítse le vízzel. Ha a lámpába véletlenül víz kerül, vegye ki az elemeket és szárítsa ki a lámpát. - Fejpánt: a fejpánt és a rögzítőlapja legfeljebb 40° C-on mosható gépben. Ne használjon hipós vizet. Ne tegye szárítógépbe. Ne tisztítsa a terméket nagynyomású berendezéssel. Raktározás, szállítás A lencse védelme érdekében szállításnál fordítsa a lencsét a homloklap felé. Ezzel egyúttal a kapcsolót is lezárja, és elkerülheti a lámpa véletlenszerű bekapcsolódását. A lámpa szállítható a POCHE (E78001) tokban is. Hosszantartó tárolás esetén vegye ki az elemeket a lámpából. Stroboszkóphatás Vigyázat a PIXA lámpát forgó alkatrészekkel rendelkező gép közelében óvatosan kell használni. Ha a lámpa fényének frekvenciája (310 Hz ± 10 Hz) azonos (vagy többszöröse) a gép forgó részének frekvenciájával, a felhasználó nem látja, hogy a gép forog. Környezetvédelem A fejlámpák, izzók, elemek és akkumulátorok újrahasznosítható hulladékot képeznek. Ne dobja azokat a háztartási szeméttárolókba. Az elemeket, a lámpát és a fejpántot az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtőkbe dobja. Tegyen Ön is környezetünk és egészségünk védelemért. Petzl garancia Anyag- és gyártási hibák esetén erre a termékre a gyártó 3 év garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre: normális elhasználódásból, oxidáció miatt, nem szakszervizben történt javításból vagy átalakításból, helytelen tárolásból valamint balesetekből, hanyagságból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károk. Felelősség A Petzl nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményért, amely a termék használatának közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye. RU Налобный фонарь PIXA Сверхмощный налобный фонарь, позволяющий освободить руки во время работы. Составные части (1) Корпус фонаря, (2) Кнопка выбора режима, (3) Поддерживающая пластина, (4) Головной ремень, (4bis) Крепление головного ремня, (5) Пластина для крепления на каску, (6) Индикатор уровня зарядки батареек (только PIXA 3). Использование Этот фонарь можно использовать в различных вариантах: - на голове с помощью головного ремня - можно прикрепить на каску: для касок Petzl VERTEX (выпуска c 2010) и ALVEO или для касок, имеющих стандартную прорезь (20 х 3 мм), используется специальная пластина для крепления на каску; для других касок вы можете использовать резиновый ремень (E78002 - аксессуары) - можно просто положить на землю без ремешка (повернув на 90°) Освещение Включение, выключение, переключение режимов яркости Осуществляется поворотом переключателя (см. таблицу характеристик освещения). Время работы от батареек – постоянная яркость Фонарь PIXA обеспечивает постоянный уровень освещения на протяжение заявленного времени работы батареек. Когда заряд батареек близок к концу, фонарь переключается на минимальный уровень освещения: резервный режим. В резервном режим PIXA обеспечивает комфортный уровень освещения на расстоянии более 5 метров в течении как минимум 10 часов. Индикатор уровня зарядки батареек (только PIXA 3) Предупреждением о переходе фонаря в резервный режим является яркая вспышка за 30 минут до переключения и затем снова непосредственно перед переключением в резервный режим. Защита глаз PIXA 1 относится к группе риска 0 (риск отсутствует) согласно стандарту IEC 62471. PIXA 2 и 3 относятся к группе риска 2 (умеренный риск) согласно стандарту IEC 62471. - Не смотрите прямо на линзу включенного налобного фонаря. - Яркий свет может быть опасен для зрения. Избегайте нацеливания налобного фонаря в глаза другому человеку. - Испускаемый синий цвет может быть опасен для сетчатки глаза, особенно у детей. Электромагнитная совместимость Удовлетворяет предписаниям директивы об электромагнитной совместимости 2004/108/CE. Внимание: лавинные маяки (в режиме поиска) могут подвергаться воздействию фонаря в его непосредственной близости. В случае оказания воздействия (проявляется как статический шум от маяка) уберите маяк из зоны действия фонаря. Устойчивость к ударам и падениям – индекс IP Фонарь выдерживает: - удар силой 80 кг - падение с высоты 2 м на плоскую поверхность Тесты были проведены при экстремальных температурах (-30° C и +60° C). Фонарь соответствует индексу IP67: пыле- и водонепроницаемый (выдерживает погружение на глубину 1 метра в течение 30 минут). В случае неисправности Убедитесь в том, что батарейки не разряжены, и что они установлены с соблюдением полярности. Убедитесь, что на контактах отсутствуют следы коррозии. В случае наличия коррозии, аккуратно зачистите контакты, не сгибая их. В случае если он все-равно не работает, свяжитесь с Petzl. Батарейки Совместимость В зонах ATEX/HAZLOC используйте только алкалиновые батарейки: Nx, Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500. Никогда не открывайте отсек для батареек в зонах ATEX/HAZLOC. Фонарь совместим с батарейками других видов (литиевыми, Ni-MH перезаряжаемыми аккумуляторами), но в случае использования таких батареек сертификация ATEX/ HAZLOC уже не действует. ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! Риск взрыва и возгорания. - Не пытайтесь вскрыть или разобрать батарейки. - Не бросайте батарейки в огонь. - Не допускайте короткого замыкания батареек, так как это может привести к возгоранию. - Не перезаряжайте батарейки. - Батарейке должны быть установлены с соблюдением полярности; следуйте диаграмме на отсеке для батареек. Если батарейки установлены с нарушением полярности (два контакта «+» или два контакта «-» соединены вместе), то в результате возникающей химической реакции в течении нескольких минут образуются взрывоопасные газы и химически агрессивная жидкость. Индикатор: слабый уровень свечения индикатора при установленных новых батарейках свидетельствует о том, что полярность одной или нескольких батареек перепутана. Если Вы сомневаетесь, немедленно выключите фонарь и проверьте полярность. При обнаружении утечек в первую очередь следует подумать о защите глаз. Прежде чем открывать блок питания, накройте его тряпкой, чтобы избежать возможных брызг. В случае контакта с жидкостью из батареек немедленно промойте поражённое место чистой водой и сразу же обратитесь к врачу. - Не используйте батарейки разных производителей друг с другом. - Не используйте новые и использованные батарейки одновременно. - Храните батарейки в недоступном для детей месте. Уход, чистка Фонарь устойчив к воздействию масел, жиров, клеев, углеводородов, уайт-спирита и отбеливателя. - Корпус и линзы: убедитесь в том, что батареечный отсек плотно закрыт. Используйте для очистки теплую мыльную воду. Не используйте кислоты. Не протирайте фонарь абразивными веществами, особенно линзы. Избегайте любых длительных контактов линз с жирами и смазками. В случае такого контакта, протрите линзы сухой тряпкой и смойте водой. Если вода случайно попала внутрь фонаря, выньте батарейки и высушите фонарь. - Головной ремешок: ремешок и пластину для его крепления можно стирать в стиральной машине (при максимальной температуре 40° C). Не используйте отбеливатель. Не сушите в автоматической сушке. Не промывайте из шланга под высоким давлением. Хранение, транспортировка Для защиты линзы поверните корпус фонаря таким образом, чтобы линзы были обращены к крепежной пластине. В таком положении фонарь автоматически отключается, и кнопка включения блокируется, предотвращая случайное включение фонаря. Вы можете перевозить свой фонарь в специальном чехле POCHE (E78001). При длительном хранении вынимайте батарейки из фонаря. Стробоскопический эффект Предупреждение, касающееся использования фонаря PIXA вблизи вращающихся механизмов. Если частота мигания фонаря (310 Гц ± 10 Гц) совпадает (или кратна) с частотой вращения механизма, то пользователь не будет видеть вращения. Защита окружающей среды Диоды, лампы, батарейки и аккумуляторы должны отправляться на переработку. Не выбрасывайте их вместе с обыкновенным мусором. Правильно утилизируйте батарейки и налобный ремень (сдавайте на переработку, используйте специальные контейнеры для сбора батареек). Поступая таким образом, Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды и общественного здоровья. Гарантии Petzl Данное изделие имеет гарантию 3 года от любых дефектов материала или изготовления. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ изделия, окисление, переделки и конструктивные изменения фонаря, неправильное хранение, повреждения, полученные нечаянно или вызванные небрежным отношением к изделию, протекание батареек, использование фонаря в условиях, на которые он не рассчитан. Ответственность Petzl не отвечает за последствия прямого, косвенного или другого ущерба наступившего в следствие неправильного использования своих изделий.

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.