True
ID: 681
Visninger
624 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
624 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

4. T r a d e m a r k s : S A F E L E X ​ T M N o t e : ​ A l l v a l u e s s h o w n a r e a v e r a g e s a n d s h o u l d n o t b e u s e d f o r s p e c i f i c a t i o n p u r p o s e s . T e s t d a t a a n d t e s t r e s u l t s c o n t a i n e d i n t h i s d o c u m e n t a r e f o r g e n e r a l i n f o r m a t i o n o n l y a n d s h a l l n o t b e r e l i e d u p o n b y B r a d y c u s t o m e r s f o r d e s i g n s a n d s p e c i f i c a t i o n s , o r b e r e l i e d o n a s m e e t i n g s p e c i f i e d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . C u s t o m e r s d e s i r i n g t o d e v e l o p s p e c i f i c a t i o n s o r p e r f o r m a n c e c r i t e r i a f o r s p e c i f i c p r o d u c t a p p l i c a t i o n s s h o u l d c o n t a c t B r a d y f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . P r o d u c t c o m p l i a n c e i n f o r m a t i o n i s b a s e d u p o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y s u p p l i e r s o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d b y B r a d y t o m a n u f a c t u r e t h i s p r o d u c t o r b a s e d o n r e s u l t s o f t e s t i n g u s i n g r e c o g n i z e d a n a l y t i c a l m e t h o d s p e r f o r m e d b y a t h i r d p a r t y , i n d e p e n d e n t l a b o r a t o r y . A s s u c h , B r a d y m a k e s n o i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i o n s o r w a r r a n t i e s , e x p r e s s o r i m p l i e d , a n d a s s u m e s n o l i a b i l i t y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n . W A R R A N T Y B r a d y p r o d u c t s a r e s o l d w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e b u y e r s w i l l t e s t t h e m i n a c t u a l u s e a n d d e t e r m i n e f o r t h e m s e l v e s t h e i r a d a p t a b i l i t y t o t h e i r i n t e n d e d u s e s . B r a d y w a r r a n t s t o t h e b u y e r s t h a t i t s p r o d u c t s a r e f r e e f r o m d e f e c t s i n m a t e r i a l a n d w o r k m a n s h i p , b u t l i m i t s i t s o b l i g a t i o n u n d e r t h i s w a r r a n t y t o r e p l a c e m e n t o f t h e p r o d u c t s h o w n t o B r a d y ' s s a t i s f a c t i o n t o h a v e b e e n d e f e c t i v e a t t h e t i m e B r a d y s o l d i t . T h i s w a r r a n t y d o e s n o t e x t e n d t o a n y p e r s o n s o b t a i n i n g t h e p r o d u c t f r o m t h e b u y e r s . T h i s w a r r a n t y i s i n l i e u o f a n y o t h e r w a r r a n t y , e x p r e s s o r i m p l i e d , i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o , a n y i m p l i e d w a r r a n t y o f m e r c h a n t a b i l i t y o r f i t n e s s f o r a p a r t i c u l a r p u r p o s e , a n d o f a n y o t h e r o b l i g a t i o n s o r l i a b i l i t y o n B r a d y ' s p a r t . U n d e r n o c i r c u m s t a n c e s w i l l B r a d y b e l i a b l e f o r a n y l o s s , d a m a g e , e x p e n s e , o r c o n s e q u e n t i a l d a m a g e s o f a n y k i n d a r i s i n g i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e , o r i n a b i l i t y t o u s e , B r a d y ' s p r o d u c t s . C o p y r i g h t 2 0 1 9 B r a d y W o r l d w i d e , I n c . | A l l R i g h t s R e s e r v e d M a t e r i a l m a y n o t b e r e p r o d u c e d o r d i s t r i b u t e d i n a n y f o r m w i t h o u t w r i t t e n p e r m i s s i o n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B r a d y N o r t h A m e r i c a | 6 5 5 5 W e s t G o o d H o p e R o a d | M i l w a u k e e , W i s c o n s i n 5 3 2 2 3 | U S A | T e l : 4 1 4 - ​ 3 5 8 - ​ 6 6 0 0 | F a x : 4 1 4 ​ - 2 2 8 - ​ 5 7 7 0

1. Technical Data Sheet S A F E L E X A D J U S T A B L E C A B L E L O C K O U T D E V I C E T D S N o . L O T O ​ - 7 5 E f f e c t i v e D a t e : 1 0 / 1 7 / 2 0 1 7 D e s c r i p t i o n : Technical Data Sheet S a f e l e x ​ TM ​ A d j u s t a b l e C a b l e L o c k o u t T D S N o . L O T O - ​ 7 5 w w w . b r a d y i d . c o m ​ ​ w w w . b r a d y e u r o p e . c o m E f f e c t i v e D a t e : 1 7 - O c t - ​ 2 0 1 7 Y 4 0 9 2 8 7 7 D e s c r i p t i o n : D e s i g n ● C o m p a c t , l i g h t w e i g h t b o d y m a d e o f r u g g e d A B S a n d p o l y c a r b o n a t e p l a s t i c s i n a n e r g o n o m i c f r i e n d l y d e s i g n ● S u p e r i o r c h e m i c a l , c o r r o s i o n a n d t e m p e r a t u r e - ​ r e s i s t a n c e p r o p e r t i e s ● C h o i c e o f c a b l e s : ○ V i n y l - ​ c o a t e d m u l t i ​ - s t r a n d e d s t e e l c a b l e ○ N o n ​ - c o n d u c t i v e n y l o n c a b l e ● H a s p - ​ s h a p e d b o d y c a n b e s e c u r e d b y 1 t o 6 p a d l o c k s C h e m i c a l ° C C h e m i c a l ° C A c e t o n e 2 5 P e t r o l e u m 2 5 M a t e r i a l A c e t o n e 6 0 T u r p e n t i n e o i l 2 5 ● A B S a n d P o l y c a r b o n a t e p l a s t i c s ; R e d ( P M S 1 8 0 5 C ) ● S t a i n l e s s s t e e l s p r i n g s a n d l o c k i n g c l e a t s ● C a b l e d i a m e t e r ​ : ( Ø 0 . 1 7 " [ 4 . 1 m m ] ) ● U L R a t i n g o f H o u s i n g s : U L 9 4 - ​ H B C h l o r i n e , c h l o r i n e w a t e r 2 5 T u r p e n t i n e s u b s t i t u t e 2 5 F u e l , e n g i n e : G a s o l i n e 8 5 L u b r i c a t i n g o i l s : H D e n g i n e , h y d r a u l i c a n d t r a n s f o r m e r « 1 2 0 L u b r i c a t i o n o i l : G e a r o i l « 1 2 0 T r i c h l o r o e t h a n e 1 , 1 , 1 4 5 M e t h a n o l 2 5 W a t e r ( i n c l u d i n g s e a w a t e r ) 2 5 T e m p e r a t u r e R a n g e ● - ​ 4 0 ° t o + 1 2 0 ° C ( ​ - 4 0 ° t o 2 5 0 ° F ) C h e m i c a l R e s i s t a n c e A l l a p p r o v e d c h e m i c a l s l i s t e d a r e b a s e d o n t h e m a n u f a c t u r e r ' s s p e c i f i e d c h e m i c a l r e s i s t a n c e c h a r t f o r p l a s t i c m a t e r i a l . A l l o t h e r i n t e r n a l c o m p o n e n t s a r e s t a i n l e s s s t e e l m a t e r i a l . D i m e n s i o n s

2. L o c k o u t B o d y A 5 . 0 " [ 1 2 8 m m ] B 2 . 4 " [ 6 1 m m ] C 1 . 0 " [ 2 6 m m ] D - ​ s h a c k l e h o l e d i a . 0 . 3 7 " [ 1 0 m m ] C A B L E D I M E N S I O N S : ● D i a m e t e r : 0 . 1 7 " [ 4 . 1 m m ] ● S t a n d a r d A v a i l a b l e L e n g t h s : ⬜ ○ V i n y l - ​ c o v e r e d s t e e l c a b l e : 3 f t [ 1 0 0 c m ] , 6 f t [ 2 0 0 c m ] , 1 0 f t [ 3 0 5 c m ] , 1 5 f t [ 5 0 0 c m ] ○ N o n - ​ c o n d u c t i v e n y l o n c a b l e : 6 f t [ 2 0 0 c m ] , 1 0 f t [ 3 0 5 c m ] W a r r a n t y N o t e : ​ A l l v a l u e s s h o w n a r e a v e r a g e s a n d s h o u l d n o t b e u s e d f o r s p e c i f i c a t i o n p u r p o s e s . T e s t d a t a a n d t e s t r e s u l t s c o n t a i n e d i n t h i s d o c u m e n t a r e f o r g e n e r a l i n f o r m a t i o n o n l y a n d s h a l l n o t b e r e l i e d u p o n b y B r a d y c u s t o m e r s f o r d e s i g n s a n d s p e c i f i c a t i o n s , o r b e r e l i e d o n a s m e e t i n g s p e c i f i e d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . C u s t o m e r s d e s i r i n g t o d e v e l o p s p e c i f i c a t i o n s o r p e r f o r m a n c e c r i t e r i a f o r s p e c i f i c p r o d u c t a p p l i c a t i o n s s h o u l d c o n t a c t B r a d y f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . P r o d u c t c o m p l i a n c e i n f o r m a t i o n i s b a s e d u p o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y s u p p l i e r s o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d b y B r a d y t o m a n u f a c t u r e t h i s p r o d u c t o r b a s e d o n r e s u l t s o f t e s t i n g u s i n g r e c o g n i z e d a n a l y t i c a l m e t h o d s p e r f o r m e d b y a t h i r d p a r t y , i n d e p e n d e n t l a b o r a t o r y . A s s u c h , B r a d y m a k e s n o i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i o n s o r w a r r a n t i e s e x p r e s s e d o r i m p l i e d , a n d a s s u m e s n o l i a b i l i t y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n . D e t a i l s : S a f e t y D a t a S h e e t I n f o r m a t i o n 1 . H A Z A R D S I D E N T I F I C A T I O N T h i s p r o d u c t ​ i s ​ N O T D A N G E R O U S a n d c o n t a i n s n o h a z a r d o u s i n g r e d i e n t ​ s . 2 . ​ F I R S T ​ A I D ​ M E A ​ S ​ U R E ​ S ​ / ​ H E A L T H I N F O R M A T I O N ​ / P ​ R ​ O ​ T E ​ C ​ T I ​ O ​ N E y ​ e ​ C o n t a c t : N o t a p p l i c a b l e , p r o d u c t i ​ s ​ i n e r t I n g e s t i o n ​ : N o t a p p l i c a b l e , f i r s t a i d i ​ s n o t ​ n o r m a l l y r e q u i r e d . I n h a l a t i o n ​ : N o t a p p l i c a b l e S k i n ​ C o n t a c t : N o t a p p l i c a b l e , p r o d u c t i s i n e r t , e x c e p t i f ​ p r o d u c t i s ​ m e l t e d u s e g l o v e s . F o r h o t m e l t e d p r o d u c t , i m m e r s e i n o r ​ f l u s h ​ a f f e c t e d a r e a w i t h w a t e r t o d i ​ s s ​ i p a t e h e a t , t h e n ​ o b t a i n ​ m e d i c a l a t t e n t i o n ​ . E ​ x ​ p o s u r e L i m i t s ​ : N o n e T h r e s h o l d L i m i t ​ s N o n e P e r ​ s ​ o n a l P r o t e c t i o n : N o n e ​ ( a m b i e n t ​ c o n d i t i o n s ) N P C A - H M I S R a t i n g : H e a l t h ​ : 0 ; ​ F l a m m a b i l i t y : 1 ; R e a c t i v i t y ​ : ​ 0 N F P A - 7 0 4 R a t i n g ​ : H e a l t h ​ : 0 ; ​ F l a m m a b i l i t y : 1 ; R e a c t i v i t y ​ : ​ 0 3 . F I R E - F I G H T I N ​ G ​ M E A ​ S ​ U R E ​ S • B e c a u t i o u s o f ​ h o t ​ m e l t e d N y l o n • U s e ​ w a t e r ​ s p r a y t o ​ c o o l ​ f i r e , ​ e x p o s e d s u r f a c e s , ​ a n d ​ t o ​ p r o t e c t ​ p e r s o n n e l • I s o l a t e p r o d u c t f r o m ​ f i r e • R e s p i r a t o r y ​ a n d e y e ​ p ​ r ​ o t e c t i o n i s r e q u i r e d ​ f o r ​ f i r e f i g h t i n g p e r s o n n e l • E x t i n g u i s h f i r e w i t h w a t e r ​ s p r a y • D e c o m p o s i t i o n ​ p r o d u c t s u n d e r f i r e c o n d i t i o n s : O ​ x y ​ g e n - l e a n c o n d i t i o n s m a y ​ c ​ a u s e m o n o ​ x ​ i d e a n d i r r i t a t i n g ​ s ​ m o k e 4 . A C C I D E N T A L ​ R E L E A ​ S ​ E M E A ​ S ​ U R E ​ S L a n d R e c o v e r m a t e r i a l a n d p l a c e i n s u i t a b l e c o n t a i n e r f o r r e u s e o r f o r d i s p o s a l i n c o n f o r m a n c e w i t h l o c a l r e g u l a t i o n s . W a t e r R e c o v e r m a t e r i a l ​ a n d ​ p l a c e i n ​ s u i t a b l e ​ c o n t a i n e r f o r ​ r e u s e ​ o r f o r d i s p o s a l i n c o n f o r m a n c e ​ w i t h ​ l o c a l ​ r e g u l a t i o n s . 5 . ​ H A N D L I N G ​ A N D ​ S T O R A G ​ E 5 . 1 ​ H a n d l i n g 5 . ​ 2 ​ S t o r a g e N o p r e c a u t i o n ​ s ​ n o t e d - s e e ​ l o c a l ​ r e g u l a t i o n ​ i f ​ n e e d e d S t o r a g e p r e s s u r e ​ : ​ A t m o s p h e r i c S t o r a g e ​ t e m p e r a t u r e : A m b i e n t , n o d i r e c t ​ s u n l i g h t 6 . E X P O S U R E C O N T R O L / P E R S O N A L P R O T E C T I O N

3. 6 . 1 ​ E ​ x ​ p o s u r e l i m i t ​ v a l u e s 6 . 2 ​ E x p o ​ s ​ u r e C o n t r o l s N o n e 6 . 2 . ​ 1 O c c u p a t i o n a l ​ E ​ x ​ p o ​ s ​ u r e ​ C ​ o n t r o l ​ s 6 . 2 . 1 . 1 ​ R e s p i r a t o r y P r o t e c t i o n ​ : ​ N o t ​ a p p l i c a b l e 6 . 2 . 1 . 2 H a n d ​ P r o t e c t i o n : ​ N o t a p p l i c a b l e 6 ​ . 2 . ​ 1 . 3 E y e P r o t e c t i o n : N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 . 1 . 4 S k i n ​ P r o t e c t i o n ​ : ​ N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 ​ . 2 ​ E n v i r o n m e n t a l E ​ x ​ p ​ o s ​ u r e ​ C o n t r o l s : ​ N o d a t a ​ a v a i l a b l e 7 . P H ​ Y S ​ I ​ C A ​ L ​ A N D ​ C ​ H E M I ​ C A ​ L P R ​ O ​ P E R T I E ​ S G e n e r a l ​ I n f o r m a t i o n O t h e r I n f o r m a t i o n 8 . S ​ T ​ A B I L I T Y A N D R E A C T I V I T Y 8 ​ . ​ 1 ​ C o n d i t i o n s ​ t o ​ A v o i d H i g h e r T e m p e r a t u r e s ​ ​ a n d d i r e c t ​ s u n l i g h t ​ ( c ​ h e m i c a l r e s i s t a n c e i s ​ e x c e l l e n t ) H i g h l y ​ s t a b l e , ​ b u t t e m p e r a t u r e ​ s ​ o v e r 4 8 ​ 0 ​ F m a y ​ c a u s e ​ d e g r a d a t i o n 8 . 2 M a t e r i a l s t o A ​ v o ​ i d N o d a t a a ​ v ​ a i l a b l e 8 ​ . ​ 3 H a z a r d o u s ​ D e c o m p o s i t i o n ​ P r o d u c t s U n d e r f i r e a n d ​ o x y g e n - l e a n c o n d i t i o n s ​ m a y ​ c a u s e ​ m o n o ​ x ​ i d e ​ a n d ​ i r r i t a t i n g ​ s ​ m o k e 9 . E ​ C O ​ L ​ O G ​ I ​ C A ​ L I N F O R M A T I ​ O ​ N 9 . 1 E c o t o ​ x ​ i c i t y N o ​ d a t a a v a i l a b l e 9 . 2 M o b i l i t y N o ​ d a t a a v a i l a b l e 9 . 3 P e r ​ s ​ i s t e n c e ​ a n d ​ D e g r a d a b i l i t y N o d a t a ​ a v a i l a b l e 9 . 4 B i ​ o ​ a c c u m u l a t i v e P o t e n t i a l N o ​ d a t a a v a i l a b l e 9 . 5 ​ O t h e r A d v e r s e ​ E f f e c t s N o d a t a a v a i l a b l e 1 0 . D I S P O S A L ​ C O ​ N ​ S ​ I D E R A T I O N ​ S N o n e ​ o f t h e m a t e r i a l ​ s ​ i n t h i ​ s ​ p r o d u c t a r e ​ R e c y c l a b l e , ​ d i s p o s e o f a l l m a t e r i a l ​ s ​ i n ​ a c c o r d a n c e ​ w i t h ​ a n a p p l i c a b l e ​ f e d e r a l , s t a t e , ​ a n d l o c a l ​ l a w ​ . 1 1 . T R A N ​ S P O R ​ T I N F O R M A T I O N N o d a t a a v a i l a b l e 1 2 . R ​ E ​ G ​ U L A T ​ O R Y I N F O R M A T I O N T h i ​ s ​ p r o d u c t h a s b e e n t e s t e d a n d ​ v a l i d a t e d ​ t o t h e R e g u l a t o r y R e q u i r e m e n t ​ s ​ l i s t e d b e l o w ● O S H A 2 9 ​ C F R ​ 1 9 1 0 ​ . ​ 1 4 7 ​ © ​ ( 4 ) ( i i ) ( A ​ ) ( 1 ) ​ / ( ​ c ) ( ​ 5 ) ( i i ​ ) ( C ​ ) ( 1 ) ● A N S I ​ s t a n d a r d ​ Z 2 4 4 1 1 3 . ​ O T H E R I N F O R M A T I O N N o d a t a a v a i l a b l e

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.