True
ID: 1024
Visninger
279Totale visninger
0Medlemmer visninger
279Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

9. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder. Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore kendskaber af i dag. Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer. De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar. (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt) Yderligere information (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.) Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 9 af 9

2. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P 2 11 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P261 Undgå indånding af Aerosol -tåger. P302+P352 VED KON TAKT MED HUDEN : Vask med rigeligt vand . P332+P313 Ved hudirritation : Søg lægehjælp. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Ring til en GIFTINFORM ATION /læge i tilfælde af ubehag. P273 Undgå udledning til miljøet. Sikkerhedssætninger Særlig mærkning af visse blandinger Kun til erhvervsmæssig brug Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive dampluftblandinger dannes. 2.3. Andre farer PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Farvet kunstharpiksaerosol i organiske opløsningsmidler Kemisk karakterisering Farlige komponenter GHS-klassificering Mængde Klassifikation CAS-n r. REACH-n r. Indeksn r. EF-n r. Kemisk betegnelse < 25 % Naphtha (råolie) 921-024-6 F - Meget brandfarlig, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig R 11 -38-51-53-65-67 64742-49-0 Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, S TOT SE 3, Asp. Tox . 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H 4 11 649-328-00-1 01-2 119475514-35 < 20 % propan 200-827-9 F+ - Yderst brandfarlig R12 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 601-003-00-5 01-2 119486944-21 < 10 % butan 203-448-7 F+ - Yderst brandfarlig R12 106-97-8 Flam. Gas 1; H220 601-004-00-0 01-2 119474691-32 < 10 % 2-Methoxy-1-methylethylacetat 203-603-9 R10 108-65-6 Flam. Liq. 3; H226 607-195-00-7 01-2 119475791-29 < 5 % Destillater (råolie) 265-149-8 Xn - Sundhedsskadelig R65-66 64742-47-8 Asp. Tox . 1; H304 EUH066 Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16. Andre informationer Indholdssto ffet "Naphtha (mineralolie)" skal ifølge anmærkning P i EF -forordning nr. 1272/2008 ikke klassificeres som "karcinogen" (kræftfremkaldende stof) eller "kimcellemutagen", fordi indholdet af benzol (EINECS-nr. 200-753-7) er på under 0,1 vægtprocent. Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 2 af 9

8. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPO L 73/78 og IBC-koden Transporten foregår udelukkende i tilladte og egnede emballager. PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering < 60 % 1999/13/EF (VOC): National regulativ information Overholdelse af beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker. Overholdelse af beskæftigelsesrestriktioner for vordende og ammende mødre. Beschæftigelsesbegrænsning: 2 - 1 MAL: 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods I ATA /ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization MARPO L = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Forkortelser og akronymer IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals CAS = Chemical Abstract Service EN = European norm ISO = International Organization for Standardization DIN = Deutsche Industrie Norm PB T = Persistent Bioaccumulative and Toxic LD = Lethal dose LC = Lethal concentration EC = E ffect concentration IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration Relevante R-sætninger (Nummer og fuld tekst) 10 Brandfarlig. 11 Meget brandfarlig. 12 Yderst brandfarlig. 38 Irriterer huden. 51 Giftig for organismer, der lever i vand. 53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H220 Yderst brandfarlig gas. H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H 4 11 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 8 af 9

1. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelse r, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Maling til professionel brug i kasse r, der udløser drivgasser 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet a.m.p.e. r.e. system sas Firma: Boite postale 27526 Gade: F-95040 Cergy Pontoise Cedex By: +33134647272 Telefon +33130375517 Telefax [email protected] e-Mail: Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: [email protected] +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH) +33 1 45 42 59 59 (N° ORFILA) 1.4. Nødtelefon: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Indikationer af farer: F+ - Yderst brandfarlig, Xi - Lokalirriterende R-sætninger: Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. GHS-klassificering Farekategorier: Aerosol: Aerosol 1 Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering: S TOT SE 3 Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3 Risikosætninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 2.2. Mærkningselementer Farebestemmende komponent(er) for etikettering Naphtha (råolie) Signalord: Fare Piktogrammer: GHS02-GHS07 H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Faresætninger Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 1 af 9

7. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS Klassifikationskode: 5F Flydende kvantitet (LQ): 1 L / 30 kg Befordringskategori: 2 Tunnelrestriktionskode : D Indenrigsskibstransport (ADN) 14.1. UN-nummer: UN1950 AEROSOLER 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 2 14.3. Transportfareklasse (r): 14.4. Emballagegruppe: - Faresedler: 2.1 5F Klassifikationskode: Flydende kvantitet (LQ): 1 L / 30 kg Skibstransport (IMDG) 14.1. UN-nummer: UN 1950 AEROSOLS 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 2 14.3. Transportfareklasse (r): - 14.4. Emballagegruppe: 2.1 Faresedler: No Marine pollutant: Flydende kvantitet (LQ): 1 L / 30 kg F-D; S-U EmS: Fly transport (ICAO) 14.1. UN-nummer: UN 1950 AEROSOLS FLAMMABLE 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 2.1 14.3. Transportfareklasse (r): - 14.4. Emballagegruppe: 2.1 Faresedler: Flydende kvantitet (LQ) Passenger: Y203 / 30 kg 203 I ATA -Pakningsinstruktion - Passenger: 75 kg I ATA -Maksimum kvantitet - Passenger: 203 I ATA -Pakningsinstruktion - Cargo: 150 kg I ATA -Maksimum kvantitet - Cargo: 14.5. Miljøfarer nej MILJØ FARLIGT : 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninge r. Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 7 af 9

4. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS Opsamles i egnede beholdere til bortska ffelse . Overhold sikkerhedsbestemmelserne (se afsnit 7 og 8). Informationer til bortska ffelse af affald , se punkt 13. 6.4. Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden øjnene og .tøjet. Sikkerhedsinformation Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Sprøjt ikke på åben ild eller hvidglødende materiale. Opvarming vil forårsage trykstigning med fare for sprængning. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevar beholdere tæt lukkt på et koldt, godt ventileret sted. Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Uforenelig med oxidationsmidle r. Samlagringshenvisninger Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidle r, drikkevarer og foderstoffer. Yderligere information om opbevaringsforhold 7.3. Særlige anvendelser Maling til professionel brug i kasse r, der udløser drivgasser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening Kategori fib/cm³ mg/m³ ppm Stof/materiale CAS-n r. Kilde Gennemsnit 8 h 50 2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 275 Gennemsnit 8 h 1000 Propan 74-98-6 1800 Gennemsnit 8 h - Titandioxid, beregnet som Ti 13463-67-7 6 Gennemsnit 8 h 500 n-Butan 106-97-8 1200 8.2. Eksponeringskontrol Vask hænder for pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet . Ved anvendelse må man ikke spise , drikke eller ryge. Tilmudset tøj tages straks af . Undgå berøring med øjne, hud og slimhinder. Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166). Beskyttelse af øjne/ansigt Stænkskærm: Kemikaliehandsker i nitril, Lagtykkelse, mindst 0,4 mm, Gennnemtrængningstid (brugsperiode) ca. 30 minutter, f.eks. beskyttelseshandsken < Camatril Velours 730> fra firmaet KC L (www.KCL.de). Denne anbefaling er udelukkende baseret på den kemiske forenelighed og testen ifolge EN 374 under laboratoriebetingelser. Kravene kan variere alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne leverandøren af beskyttelseshandskerne iagttages. Håndværn langærmet beklædning (EN 368). Hudværn Brug egnet åndedrætsværn (gasfilter type AX) ved utilstrækkelig ventilation (EN 141). Åndedrætsværn Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 4 af 9

6. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Mærkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) N r. 1272/2008. Andre informationer til godkendelser Praktiske erfaringer Andre iagttagelser Øjenkontakt kan fremkalde irritationer. Produktkomponenter kan absorberes af kroppen gennem huden. Gentagen eller langvarig påvirkning kann forårsage hudirritation og hudsygdomme på grund af produktets a ffedtende egenskaber. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Økologiske data foreligger ikke. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 12.2. Persistens og nedbrydelighed Ingen data. 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Ingen data. Ingen data. 12.4. Mobilitet i jord 12.5. Resultater af PB T- og vPvB-vurdering Ifølge EF ’s forordning nr. 1907/2006 (REACH) indeholder dette produkt ingen PBT- eller vPvB-substanser. Svagt vandforurenende. 12.6. Andre negative virkninger Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Andre informationer PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortska ffelse eller forbrænding . Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale forskrifter. 150 111 EMBALLAGEAF FALD , ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FI LTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET ; Emballage (herunder separat indsamlet emballagea ffald fra husholdninger ); Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere Klassifiseret som farligt a ffald . Affaldsnummer - overskud Bortskaffelse af forurenet emballage Lever tomme straydåser til et etableret a ffaldsselskab. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) 14.1. UN-nummer: UN1950 AEROSOLER 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): 2 14.3. Transportfareklasse (r): - 14.4. Emballagegruppe: 2.1 Faresedler: Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 6 af 9

5. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS Forskellige Aerosol Tilstandsform : Farve: 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber Lugt: Oplosningsmiddelagtig - 44 °C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: - 19 °C Flammepunkt: Laveste Eksplosionsgrænser: 1,7 vol. % Højeste Eksplosionsgrænser: 10,9 vol. % Damptryk: (ved 20 °C) I b. Relativ massefylde (ved 20 °C): < 1 g/cm³ Vandopløselighed : (ved 20 °C) Ikke blandbar 365 °C Antændelsestemperatur: < 35 % Opløsningsmiddeldampe: 9.2. Andre oplysninger Ingen data. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug. 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under normale betingelse r. 10.3. Risiko for farlige reaktioner Reagerer med oxidationsmidle r. Ild eller intens varme kan foranledige, at emballagen eksplodere r. 10.4. Forhold, der skal undgås Stærke iltningsmidle r. 10.5. Materiale r, der skal undgås Kulilte og kultveilte. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Der foreligger ingen toksikologiske data. Irriterende og ætsende virkninger Forårsager hudirritation. Ojenirritation: Ikke klassificeres. Sensibiliserende virkninger Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Enkel S TOT-eksponering Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (Naphtha (råolie) ) Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 5 af 9

3. Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 a.m.p.e. r.e. system sas Revideret dato: 25.06.2014 Revidere-nr.: 2,0 TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 00127-0077-GHS PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Tilsmudset tøj tages straks af . Bring den tilskadekomne ud af farezonen og læg ham ned. Generelt råd Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling . Hvis det indåndes Vaskes af med sæbe og rigeligt vand . Derpå behandles med hudcreme. Søg læge ved vedvarende hudirritation. I tilfælde af hudkontakt Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. I tilfælde af øjenkontakt Lad lægen afgøre, om der skal udløses opkastning eller ej. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. Ved indtagelse 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Skum modstandsdygtigt over alcohol, pulve r, kulsyre (CO2), vandspray. Egnede slukningsmidler Fuld vandstråle. Uegnede slukningsmidler 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand kan der opstå : Kulilte og kultveilte Brug luftforsynet åndedrætsværn. Sikkerhedstøj. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Danner eksplosive blandinger med luft, særling i tomme, urensede beholdere. Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Andre informationer PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Ved udvikling af dampe skal anvendes åndedrætsværn . Anvend kun eksplosionssikretudstyr. Sørg for rigelig ventilation. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Holdes væk fra antændelseskilder. 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninge r, personlige værnemidler og nødprocedurer Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Må ikke komme i undergrunden/jorden. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel). 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Trykt dato : 11 .07.2014 DA Side 3 af 9

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.