True

zotefoams plastazote LD29

ID: 699
Visninger
173Totale visninger
0Medlemmer visninger
173Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. P L A S T A Z O T E ® , E V A Z O T E ® S U P A Z O T E ® a n d P R O P O Z O T E ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f Z o t e f o a m s p l c . J a n u a r y 2 0 0 4 * R E C O M M E N D E D O P E R A T I N G T E M P E R A T U R E R A N G E T h e m a x i m u m o p e r a t i n g t e m p e r a t u r e s h o w n i s d e f i n e d a s t h e t e m p e r a t u r e w h i c h w i l l t y p i c a l l y c a u s e a l i n e a r s h r i n k a g e o f 5 % a f t e r a 2 4 h r e x p o s u r e p e r i o d , u s i n g s a m p l e d i m e n s i o n s o f 1 0 0 m m x 1 0 0 m m x 2 5 m m . T h i s f i g u r e i s p r o v i d e d f o r g e n e r a l g u i d a n c e o n l y . T h e a c t u a l l e v e l o f s h r i n k a g e t h e f o a m w i l l u n d e r g o a t a n y p a r t i c u l a r t e m p e r a t u r e i s d e p e n d a n t o n a n u m b e r o f s y s t e m v a r i a b l e s s u c h a s , s a m p l e d i m e n s i o n s , c e l l s i z e , l o a d i n g c o n d i t i o n s a n d e x p o s u r e p e r i o d . P l e a s e r e f e r t o T e c h n i c a l B u l l e t i n T 2 f o r m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n . H E A L T H & S A F E T Y A s e p a r a t e d a t a s h e e t ( T 5 ) e n t i t l e d “ H e a l t h a n d S a f e t y I n f o r m a t i o n ” s h o u l d b e c o n s u l t e d . P R O D U C T S P E C I F I C A T I O N T h i s P r o p e r t y D a t a S h e e t p r o v i d e s t y p i c a l p r o p e r t i e s o n r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e s o f m a t e r i a l . F o r a p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n p l e a s e r e f e r t o d a t a s h e e t T 7 . E X C L U S I O N O F L I A B I L I T Y A n y i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h i s d o c u m e n t i s , t o t h e b e s t o f t h e k n o w l e d g e a n d b e l i e f o f Z o t e f o a m s p l c a n d o f Z o t e f o a m s I n c . ( t o g e t h e r h e r e i n r e f e r r e d t o a s Z O T E F O A M S ) , a c c u r a t e . A n y l i a b i l i t y o n t h e p a r t o f Z O T E F O A M S o r a n y s u b s i d i a r y o r h o l d i n g c o m p a n y o f Z O T E F O A M S f o r a n y l o s s , d a m a g e , c o s t s o r e x p e n s e s d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y a r i s i n g o u t o f t h e u s e o f s u c h i n f o r m a t i o n o r t h e u s e , a p p l i c a t i o n , a d a p t a t i o n o r p r o c e s s i n g o f a n y g o o d s , m a t e r i a l s o r p r o d u c t s d e s c r i b e d h e r e i n i s , s a v e a s p r o v i d e d i n Z O T E F O A M S ' c o n d i t i o n s o f s a l e ( " C o n d i t i o n s o f S a l e " ) , h e r e b y e x c l u d e d t o t h e f u l l e s t e x t e n t p e r m i t t e d b y l a w . W h e r e Z O T E F O A M S ' g o o d s o r m a t e r i a l s a r e t o b e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r g o o d s o r m a t e r i a l s , i t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e u s e r t o o b t a i n f r o m t h e m a n u f a c t u r e r s o r s u p p l i e r s o f t h e o t h e r g o o d s o r m a t e r i a l s a l l t e c h n i c a l d a t a a n d o t h e r p r o p e r t i e s r e l a t i n g t o t h o s e o t h e r g o o d s o r m a t e r i a l s . S a v e a s p r o v i d e d i n t h e C o n d i t i o n s o f S a l e n o l i a b i l i t y c a n b e a c c e p t e d i n r e s p e c t o f t h e u s e o f Z O T E F O A M S ' g o o d s o r m a t e r i a l s i n c o n j u n c t i o n w i t h a n y o t h e r g o o d s o r m a t e r i a l s . W h e r e Z O T E F O A M S ' g o o d s o r m a t e r i a l s a r e l i k e l y t o c o m e i n t o c o n t a c t w i t h f o o d s t u f f s o r p h a r m a c e u t i c a l s , w h e t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , o r a r e l i k e l y t o b e u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t o y s , p r i o r w r i t t e n c o n f i r m a t i o n o f c o m p l i a n c e w i t h r e l e v a n t l e g i s l a t i v e o r r e g u l a t o r y s t a n d a r d s f o r t h o s e a p p l i c a t i o n s m a y b e r e q u e s t e d f r o m Z O T E F O A M S , i f a p p r o p r i a t e . S a v e a s p r o v i d e d i n t h e C o n d i t i o n s o f S a l e n o l i a b i l i t y c a n b e a c c e p t e d f o r a n y d a m a g e , l o s s o r i n j u r y d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y a r i s i n g o u t o f a n y f a i l u r e b y t h e u s e r t o o b t a i n s u c h c o n f i r m a t i o n o r t o o b s e r v e a n y r e c o m m e n d a t i o n s g i v e n b y o r o n b e h a l f o f Z O T E F O A M S . Z O T E F O A M S M A K E S N O W A R R A N T I E S E X P R E S S O R I M P L I E D , E X C E P T T O T H E E X T E N T S E T O U T I N T H E C O N D I T I O N S O F S A L E , A N D H E R E B Y S P E C I F I C A L L Y E X C L U D E S A N Y I M P L I E D W A R R A N T Y O F M E R C H A N T A B I L I T Y O R F I T N E S S F O R A P A R T I C U L A R P U R P O S E W I T H R E S P E C T T O A N Y G O O D S , M A T E R I A L S O R P R O D U C T S D E S C R I B E D H E R E I N . Z o t e f o a m s p l c 6 7 5 M i t c h a m R o a d C r o y d o n C R 9 3 A L U n i t e d K i n g d o m T e l e f o n : + 4 4 ( 0 ) 2 0 8 6 6 4 1 6 0 0 T e l e f a x : + 4 4 ( 0 ) 2 0 8 6 6 4 1 6 1 6

1. P l a s t a z o t e L D 2 9 L o w D e n s i t y P o l y e t h y l e n e F o a m P r o p e r t y D a t a S h e e t Z O T E F O A M S J a n u a r y 2 0 0 4 P l a s t a z o t e ® i s a c l o s e d c e l l , c r o s s - l i n k e d p o l y e t h y l e n e f o a m m a n u f a c t u r e d u s i n g Z o t e f o a m s u n i q u e p r o d u c t i o n p r o c e s s . T h i s d a t a s h e e t c h a r a c t e r i s e s P l a s t a z o t e f o a m L D 2 9 w h i c h i s a v a i l a b l e i n s h e e t f o r m a n d i s f a b r i c a t e d b y m o d e r n t e c h n i q u e s a n d c a n b e t h e r m o f o r m e d i n t o s h a p e s . P r o p e r t y T e s t P r o c e d u r e U n i t s L D 2 9 N o m i n a l D e n s i t y - S k i n / S k i n B S I S O 7 2 1 4 1 9 9 8 k g / m ³ 2 9 C e l l S i z e – T y p i c a l D i a m e t e r I n t e r n a l m m 0 . 6 5 C o m p r e s s i o n S t r e s s - S t r a i n 1 0 % c o m p r e s s i o n 2 5 % c o m p r e s s i o n 4 0 % c o m p r e s s i o n 5 0 % c o m p r e s s i o n B S I S O 7 2 1 4 1 9 9 8 k P a k P a k P a k P a 4 7 6 4 9 7 1 3 1 C o m p r e s s i o n S e t 2 5 % c o m p . , 2 2 h r , 2 3 ° C ½ h r r e c o v e r y 2 4 h r r e c o v e r y 5 0 % c o m p . , 2 2 h r , 2 3 ° C ½ h r r e c o v e r y 2 4 h r r e c o v e r y B S I S O 7 2 1 4 1 9 9 8 2 5 m m c e l l - c e l l % s e t % s e t % s e t % s e t 1 0 . 5 3 2 3 . 5 1 4 T e n s i l e S t r e n g t h T e n s i l e E l o n g a t i o n I S O 7 2 1 4 1 9 9 8 k P a % 3 7 5 1 4 0 T e a r S t r e n g t h B S E N I S O 8 0 6 7 1 9 9 5 N / m 7 4 0 S h o r e H a r d n e s s O O S c a l e 1 0 m m c e l l / c e l l t h i c k n e s s I S O 8 6 8 1 9 8 5 O O 5 3 R e c o m m e n d e d o p e r a t i n g t e m p e r a t u r e r a n g e * I n t e r n a l ° C + 1 0 0 m a x - 7 0 m i n T h e r m a l C o n d u c t i v i t y m e a n t e m p o f 1 0 ° C I S O 8 3 0 2 1 9 9 1 W / m . K 0 . 0 3 9 F l a m m a b i l i t y A u t o m o t i v e H o r i z o n t a l B u r n R a t e 5 m m t h i c k 1 3 m m t h i c k F M V S S . 3 0 2 – B u r n r a t e I S O 7 2 1 4 1 9 9 8 < 1 0 0 m m / m i n . m m / s e c m m / s e c P a s s : 8 m m a n d t h i c k e r 1 . 7 1 . 2

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.