True

Politikker og CSR

For D-S er gennemsigtighed en vigtig del af vores forhold til vores kunder og interessenter

Derfor har vi offentliggjort vores meddelelse om statusrapport til FNs Global Compact

Kvalitetspolitik


"Ved D-S Sikkerhedsudstyr A/S anser vi kvalitet som en yderst vigtig parameter for vores virksomheds succes. Samtidig definerer vi kvalitet, foruden de rent produktmæssige forhold, til også at dække vores evner til at levere til den rette pris, til at vi skal være fleksible, til at overholde leveringstiden og til at levere god service."

D-S betragter styring af kvalitet som et middel til at opnå god kundetilfredshed. Derfor har vi udarbejdet en kvalitetspolitik, som du kan læse mere om her.

Kvalitetsstyringssystem


Et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyrings-system betyder i sig selv ikke at der laves produkter i høj kvalitet - det er mere et signal til omverdenen om at man har styr på hvilken kvalitet man laver. Niveauet af kvaliteten defineres af virksomheden selv, derfor er det vigtigt at en ISO-certificeret virksomhed i kvalitetsstyrings-systemets udførelse fastlægger dette niveau. Dette har vi gjort i D-S Sikkerhedsudstyr A/S. Vi anser kvalitet som en vigtig parameter for vores virksomheds succes.


Vi går efter tre forretnings-mål når det kommer til kvalitet:

 1. Vi skal gennem en konstant produktionsteknisk og maskinel udvikling kunne levere produkter af nøjagtig kvalitet til den rette konkurrenceledende pris. Vi har sat et krav til os selv om at være ledende m.h.t. vores produktionstekniske kunnen, hvilket betyder væsentlige investeringer i moderne maskiner og udstyr således at vi kan producere vores produkter i højeste kvalitet, samt på en tidsmæssig optimal måde. Dette bevirker at vi kan producere til en yderst konkurrencedygtig pris, samtidig med at vores kunder ikke skal have besvær med mangelfulde eller fejlbehæftede produkter. Dette yderligere optimerer kundernes installationstider og omkostninger på vore produkter, hvilket ultimativt betyder at produkter leveret af D-S Sikkerhedsudstyr A/S bliver yderligere konkurrencedygtige.

 2. Kundens ønsker og behov skal konstant være i højsædet og vores organisation skal være trimmet til at kunne håndtere dette. D-S Sikkerhedsudstyr A/S er en yderst kundeorienteret virksomhed. Det er os klart at vi lever af tilfredse kunder, som til tider opererer i hektiske markedssituationer hvor hurtige reaktionstider og tilpasninger ofte bliver nødvendige. Vores organisation er opbygget på en måde som bevirker at fleksibiliteten er prioriteret højt. Dette betyder at reaktionstiden fra beslutning til handling er så kort som overhovedet muligt, hvilket vi anser som en stor kvalitativ fordel for vore kunder.

 3. Leveringstider skal altid overholdes i overensstemmelse med kunden. Kvaliteten af leveringstiden har ligeledes høj prioritet hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S. Når vi sammen med kunden fastlægger en leveringsplan for en leverance, kan kunden stole på at denne leveringsplan holder. Vores leverance er oftest kun en del af kundens totale leverance, og det er vigtigt for os at vores del af denne totale leverance ikke forårsager forsinkelser for kunden.


Ved levering af total- og systemløsninger Udover ovenstående tre kvalitetsmålsætninger har vi særligt fokus på:

Afprøvning: Alle emner afprøves i henhold til kundernes specifikke ønsker, og vi er gerne behjælpelig med udarbejdelse af forslag til afprøvnings-procedurer og tilhørende dokumentation.

Dokumentation: Den lange erfaring med udarbejdelse og styring af dokumentation gør at vi er i stand til at håndtere de stigende krav til dokumentation af vores færdige emner. Kravet til dokumentation defineres normalt af kunden, men D-S Sikkerhedsudstyr A/S vil altid som standard have et minimum af af dokumentation som indbefatter forklaring, både skriftlig og visuelt udformet med omfanget af det færdige produkt, samt tilhørende arkivering i vores cloud-baseret database værktøj som kunden kan få adgang.

Audits: Audits på vores ISO 9001 kvalitetsstyrings-system udføres af Bureau Veritas to gange årligt, for at kontrollere at vores system kontinuerligt er opdateret og funktionelt. Desuden kan der efter aftale med kunderne udføres specielle kunderelaterede audits, som har til formål at kunden kan få vished om at netop dennes leverancer produceres i henhold til det aftalte. Selvom D-S Sikkerhedsudstyr A/S ser det som en selvfølgelighed at give kunderne denne mulighed, er det vores filosofi at dette ikke bør være nødvendigt for vores kunder. Det der er aftalt overholdes.

Interne kvalitetspolitikker


I D-S’ kvalitetspolitikker udtrykker vi 7 mål og holdninger til kvalitet:

 1. Husk på dit ansvar: Som medarbejder i D-S har du ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde.

 2. Planlæg kvaliteten: Som medarbejder i D-S skal du, når du udfører en opgave, vurdere, om de metoder og produkter du bruger, giver den aftalte kvalitet.

 3. Søg mere viden: Som medarbejder i D-S skal du være kvalificeret til at udføre arbejdsopgaverne. Vi vil derfor løbende tilbyde træning, kurser og uddannelse, så du kan holde dig ajour med ny viden om dit fag.

 4. Rapporter fejl: Som medarbejder i D-S skal vi registrere og lære af vores fejl, så vi kan blive endnu bedre til vores arbejde.

 5. Instruer dine medarbejdere om kvalitet: Som leder i D-S skal du styrke og fastholde medarbejdernes kvalitetsbevidsthed gennem daglig ledelse og information om nye krav, nye produkter og ny teknologi.

 6. Spørg kunden: I D-S skal vi spørge kunden, om vores kvalitet lever op til de ønskede forventninger og krav.

 7. Handlingsplaner: Ud fra kvalitetsanalyse, kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik samt opfølgning på overvågningsområder og forbedringsområder skal der for de enkelte forretningsområder udarbejdes planer med konkrete mål og handlinger.

Kvalitet og PPE


Personlige Værnemidler er omfattet af bekendtgørelse nr. 651 af 23. juli 1992 om sikkerhedskrav m.v. til Personlige Værnemidler. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 1992 og gennemførte EF-direktiv nr. 89/686 i dansk ret, med en overgangsperiode oprindelig frem til 1. januar 1993, senere forlænget til den 1. juli 1995.

 • Som importør/leverandør af Personlige Værnemidler er D-S automatisk underlagt direktivet og markedsfører kun CE-mærket og godkendt sikkerhedsudstyr.

 • Det er ikke muligt for en producent, at få højklassificerede personlige værnemidler godkendt uden at være ISO (eller tilsvarende) certificeret.

 • Leverandører til D-S afkræves overensstemmelseserklæringer og opdaterede testresultater for bestilte produkter.

 • Indgående varers holdbarhed/udløbsdato for anvendelse checkes og det kontrolleres, at brugsanvisning medfølger.

 • Personlige Værnemidler opbevares tørt på lagre med klima/affugtningsanlæg og leveres, som hovedregel, til kunden i original-emballage efter First in/First out- princippet.

 • D-S’ hjemmeside (www.d-s.dk) opdateres løbende i.f.m. produktnyheder, produktændringer/modifikationer, nye testresultater m.m.

Miljøpolitik


Miljø er de naturlige omgivelser som helhed, der kan påvirkes af menneskelige aktiviteter. Økonomisk vækst og korrekte sikkerhedsløsninger (for at der sikres beskyttelse af kundens helbred og værdier) hænger uløseligt sammen. Globaliseringen har været drevet frem på baggrund af øget samhandel, og virksomhedernes konkurrenceevne er i høj grad afhængig af effektive og pålidelige forretningsprocesser.

Totale sikkerhedsløsninger i det industrialiserede og meget vidensbaseret samfund som også tager hånd om og om muligt ikke belaster miljøet er en nødvendighed, samt en forudsætning for velstand på hele kloden.

D-S føler sig forpligtet til at påtage sig sin del af ansvaret for at bistå i et sundt og veldrevet miljø.

D-S har inden for miljøområdet vedtaget politikker som bl.a. vedrører vores logistiksystemer, overholdelse af lovkrav, brug af materiel i produktion og på lager, samt i udvælgelse af leverandører.

"Som importør og distributør af Personlige Værnemidler bidrager D-S, som udgangspunkt, ikke direkte til at belaste miljøet nævneværdigt."

Initiativer


 • Som en del af at forbedre miljøet omkring os, har vi valgt at afskaffe så mange produkter som muligt der indeholder PVC / Vinyl.


Politikker


 • D-S forpligter sig til at skabe logistik- og produktionssystemer med mindst mulig ressourceforbrug og miljøbelastning. Derfor videreudvikles og forbedres vores forretningskoncept løbende, så koncernens produkter og serviceydelser til enhver tid afspejler miljøhensyn.

 • D-S vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter om de miljømæssige forhold i forbindelse med koncernens aktiviteter. D-S er sit ansvar bevidst og vil til enhver tid opfylde myndigheders krav.

 • Vores leverandører udvælges på en professionel forretningsbasis, som også inkluderer vurdering af deres miljømæssige og sociale ansvarlighed.

 • D-S vil sikre, at samtlige aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne, hvori de udføres samt at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er dynamisk, så indsatsen optimeres og ressourcerne udnyttes bedst muligt i den udstrækning, det er teknisk og økonomisk muligt.

 • Alle aktiviteterne hos D-S skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt de af virksomheden fremsatte retningslinier for opretholdelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 • D-S vil ved iværksættelse af sundhedsfremmende foranstaltninger medvirke til at skabe et lavt sygefravær for samtlige medarbejdere på virksomheden.

 • D-S vil, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedst mulige rammer til opretholdelse af et højt arbejdsmiljøniveau ved anvendelse af de på markedet bedst mulige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger og hjælpemidler,- herunder personlige værnemidler.


Miljø ansvar


 • D-S Sikkerhedsudstyr A/S ønsker på forskellig vis at bidrage til et bedre miljø internt på arbejdspladsen, ved at:

 • Al brændbart materiale (papir, pap, plast m.m.) lægges i container til senere genbrug.

 • Brugte batterier, elektrisk og elektronisk affald m.m. opmagasineres på lageret før transport til Miljøstationen

 • Nyanskaffelser skal i videst muligt omfang være mere miljøvenlige end det de erstatter

 • Lys og andre energiforbrugende artikler tændes kun når der er behov for det

 • Oprydning og fjernelse af affald m.m. skal endvidere medvirke til både, at øge trivslen og minimere risikoen for at kolleger kommer til skade

Medarbejderansvar


 • Alle nyansatte medarbejdere skal straks ved ansættelse modtage orientering om virksomhedens arbejdssikkerheds- og miljøpolitik Alle medarbejdere skal løbende holdes orienteret om virksomhedens arbejdsmiljøprojekter og –tiltag. Orientering kan iværksættes ved opslag, samlet orientering eller lignende.

 • Før indførelse af nye arbejdsprocesser, værktøjer, maskiner og produkter, hvor der kan rettes tvivl om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold skal de involverede personer inddrages og orienteres om eventuelle risici, og om nødvendigt gennemgå oplæring.

 • Den administrerende direktør har det overordnede ledelsesansvar og er dermed ansvarlig for, at de relevante krav etableres og iværksættes, som anført i arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse og ajourføring af APV’er.

 • Enhver medarbejder skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet i og omkring udførelse af eget arbejde samt efterleve de miljømæssige foranstaltninger,- herunder anvende de relevante personlige værnemidler, som er stillet til rådighed.

Menneskerettigheder


"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd."

- Artikel 1 i Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettighederne

D-S er overbevist om at menneskerettigheder er rettigheder og friheder, som alle mennesker har ret til. Vi mener også, at accept og overholdelse af internationalt anerkendte menneskerettigheder er grundlæggende for alle forhold i vores virksomhed. Desuden er D-S mod alle former for diskrimination i almindelighed samt på vores arbejdspladser.

Corporate Social Responsibility


Hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S er CSR integreret i den måde, vi driver forretning på. Det er der god fornuft i´, ikke kun for dig som partner, men også for os selv og vores omverden. Vi tilstræber altid at skabe de mest bæredygtige løsninger i samspil med og til gavn for vores kunder. Her kan du læse vores CSR politik.

"Vi inkorporerer CSR alle steder i virksomheden, ved at udvise lederskab i skabelsen af bæredygtige løsninger, produktion og drift, og arbejder kontinuerligt på at forbedre vores egen præstation som virksomhed og som medlem af vores lokalsamfund."

Hvorfor er CSR vigtig for D-S?

Som leverandør og producent af sikkerhedsudstyr til alle industrier og brancher, har D-S Sikkerhedsudstyr A/S altid været sig sit sociale ansvar bevidst. Vi har fokus på vores medarbejdere, på miljøet og på at sikre, at vi baserer vores arbejde på en etisk forretningsmodel. At sælge sikkerhedsudstyr handler ikke kun om at få leveret en vare fra os til kunden, det handler også om at det er det rigtige udstyr, at kunden kan føle sig tryg, vi kan føle os trygge samt at alt er med til at bistå en bedre fremtid for os selv og vores næste.

Vores forpligtelse til CSR

Vi tror på, at D-S Sikkerhedsudstyr A/S' engagement er relevant samt skaber værdi for vores virksomhed og for vores omdømme. Desuden er det vores overbevisning, at udførelsen af D-S' tjenester sikres en endnu højere kvalitet gennem CSR arbejdet.

D-S' tilgang til CSR er styret af fire vigtige områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøansvar og anti-korruption. Disse fire områder er i overensstemmelse med Forenede Nationers Global Compact initiativ, som vi er tilsluttet og opfordrer alle samarbejdspartnere til at støtte.

D-S' tilslutning til Global Compact afspejler vores ønske om at slutte sig til et globalt accepteret og respekteret initiativ, og vi forpligter os til at arbejde med principperne i den kontekst, der giver mening for vores virksomhed.

 • D-S støtter og ønsker at overholde internationalt anerkendte menneskerettigheder.

 • D-S anerkender og støtter menneskers lige rettigheder, og er imod diskrimination og forskelsbehandling i arbejds- og ansættelsesforhold på grund af eksempelvis race, køn, seksuel, religiøs eller politisk overbevisning og etnisk eller social baggrund.

Vi støtter


For at kunne leve op til vores krav og ambitioner om at kunne bistå et sundt miljø og vise ansvarlighed - støtter vi verden med det vi kan:

app-image

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa-icon and then Add to Home Screen.

Sikkerhed for alle

Hold dig sikkert opdateret med seneste nyheder og viden indenfor PPE og arbejdsmiljø