True
ID: 682
Visninger
558 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
558 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

3. N o d a t a a v a i l a b l e 1 2 . R E G U L A T O R Y I N F O R M A T I O N T h i s p r o d u c t h a s b e e n t e s t e d ​ and ​ v a l i d a t e d ​ t o t h e R e g u l a t o r y R e q u i r e m e n t ​ s ​ l i s t e d ​ b e l o w . • O S H A ​ 2 9 ​ C F R 1 9 1 0 ​ . ​ 1 4 7 © ( 4 ) ( i i ) ( A ) ( 1 ) / ( c ) ( 5 ) ( i i ) ( ​ C ) ( ​ 1 ) • ​ A N S I s t a n d a r d Z 2 4 4 ​ ​ 1 3 . ​ O T H E R I N F O R M A T I O N ​ N o d a t a a v a i l a b l e T r a d e m a r k s : N o t e : ​ A l l v a l u e s s h o w n a r e a v e r a g e s a n d s h o u l d n o t b e u s e d f o r s p e c i f i c a t i o n p u r p o s e s . T e s t d a t a a n d t e s t r e s u l t s c o n t a i n e d i n t h i s d o c u m e n t a r e f o r g e n e r a l i n f o r m a t i o n o n l y a n d s h a l l n o t b e r e l i e d u p o n b y B r a d y c u s t o m e r s f o r d e s i g n s a n d s p e c i f i c a t i o n s , o r b e r e l i e d o n a s m e e t i n g s p e c i f i e d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . C u s t o m e r s d e s i r i n g t o d e v e l o p s p e c i f i c a t i o n s o r p e r f o r m a n c e c r i t e r i a f o r s p e c i f i c p r o d u c t a p p l i c a t i o n s s h o u l d c o n t a c t B r a d y f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . P r o d u c t c o m p l i a n c e i n f o r m a t i o n i s b a s e d u p o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y s u p p l i e r s o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d b y B r a d y t o m a n u f a c t u r e t h i s p r o d u c t o r b a s e d o n r e s u l t s o f t e s t i n g u s i n g r e c o g n i z e d a n a l y t i c a l m e t h o d s p e r f o r m e d b y a t h i r d p a r t y , i n d e p e n d e n t l a b o r a t o r y . A s s u c h , B r a d y m a k e s n o i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i o n s o r w a r r a n t i e s , e x p r e s s o r i m p l i e d , a n d a s s u m e s n o l i a b i l i t y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n . W A R R A N T Y B r a d y p r o d u c t s a r e s o l d w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e b u y e r s w i l l t e s t t h e m i n a c t u a l u s e a n d d e t e r m i n e f o r t h e m s e l v e s t h e i r a d a p t a b i l i t y t o t h e i r i n t e n d e d u s e s . B r a d y w a r r a n t s t o t h e b u y e r s t h a t i t s p r o d u c t s a r e f r e e f r o m d e f e c t s i n m a t e r i a l a n d w o r k m a n s h i p , b u t l i m i t s i t s o b l i g a t i o n u n d e r t h i s w a r r a n t y t o r e p l a c e m e n t o f t h e p r o d u c t s h o w n t o B r a d y ' s s a t i s f a c t i o n t o h a v e b e e n d e f e c t i v e a t t h e t i m e B r a d y s o l d i t . T h i s w a r r a n t y d o e s n o t e x t e n d t o a n y p e r s o n s o b t a i n i n g t h e p r o d u c t f r o m t h e b u y e r s . T h i s w a r r a n t y i s i n l i e u o f a n y o t h e r w a r r a n t y , e x p r e s s o r i m p l i e d , i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o , a n y i m p l i e d w a r r a n t y o f m e r c h a n t a b i l i t y o r f i t n e s s f o r a p a r t i c u l a r p u r p o s e , a n d o f a n y o t h e r o b l i g a t i o n s o r l i a b i l i t y o n B r a d y ' s p a r t . U n d e r n o c i r c u m s t a n c e s w i l l B r a d y b e l i a b l e f o r a n y l o s s , d a m a g e , e x p e n s e , o r c o n s e q u e n t i a l d a m a g e s o f a n y k i n d a r i s i n g i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e , o r i n a b i l i t y t o u s e , B r a d y ' s p r o d u c t s . C o p y r i g h t 2 0 1 9 B r a d y W o r l d w i d e , I n c . | A l l R i g h t s R e s e r v e d M a t e r i a l m a y n o t b e r e p r o d u c e d o r d i s t r i b u t e d i n a n y f o r m w i t h o u t w r i t t e n p e r m i s s i o n . B r a d y N o r t h A m e r i c a | 6 5 5 5 W e s t G o o d H o p e R o a d | M i l w a u k e e , W i s c o n s i n 5 3 2 2 3 | U S A | T e l : 4 1 4 - ​ 3 5 8 - ​ 6 6 0 0 | F a x : 4 1 4 ​ - 2 2 8 - ​ 5 7 7 0

1. Technical Data Sheet Prinzing Ball Valve Lockout T D S N o . L O T O - ​ 2 2 E f f e c t i v e D a t e : 1 0 / 0 9 / 2 0 1 7 D e s c r i p t i o n : D e s i g n ● M a d e f r o m u l t r a t o u g h p o l y p r o p y l e n e ● S m a l l l o c k o u t l o c k s O U T p i p e s 1 / 2 " t o 2 . 5 " i n d i a m e t e r , a n d c a n a l s o b e u s e d t o l o c k v a l v e s O P E N o n p i p e s f r o m 1 / 2 " t o 1 . 2 5 " i n d i a m e t e r ● L a r g e l o c k o u t l o c k s o u t p i p e s 2 " t o 8 " i n d i a m e t e r ● A v a i l a b l e i n f o u r c o l o r s M a t e r i a l C h e m i c a l ° C C h e m i c a l ° C ● P o l y p r o p y l e n e ◌ C o l o r s : R e d , Y e l l o w , B l u e , a n d G r e e n A c e t o n e 2 5 P e t r o l e u m 2 5 A c e t o n e 6 0 T u r p e n t i n e o i l 2 5 C h l o r i n e , c h l o r i n e w a t e r 2 5 T u r p e n t i n e s u b s t i t u t e ( w h i t e s p i r i t ) 2 5 T e m p e r a t u r e R a n g e F u e l , e n g i n e : G a s o l i n e ( n o r m a l & p r e m i u m g r a d e ) 8 5 T r i c h l o r o e t h a n e 1 , 1 , 1 4 5 ● P o l y p r o p y l e n e : ​ - 2 0 ° t o 8 0 ° C ( 0 ° t o 1 7 5 ° F ) L u b r i c a t i o n o i l : g e a r o i l < 1 2 0 L u b r i c a t i n g o i l : H D e n g i n e o i l s , h y d r a u l i c o i l s , t r a n s f o r m e r o i l s < 1 2 0 C h e m i c a l R e s i s t a n c e F u e l , e n g i n e : M 1 5 m i x t u r e ( 1 5 % m e t h a n o l ) 7 0 W a t e r ( i n c l u d i n g s e a w a t e r ) 2 5 A l l a p p r o v e d c h e m i c a l s l i s t e d a r e b a s e d o n t h e m a n u f a c t u r e s s p e c i f i e d c h e m i c a l r e s i s t a n c e c h a r t f o r p l a s t i c m a t e r i a l o n l y . M e t h a n o l 2 5 W a t e r ( i n c l u d i n g s e a w a t e r ) , c h l o r i n a t e d ( < 0 , 5 m g / l ) 8 0 D i m e n s i o n s S m a l l L a r g e “ A ” – 0 . 2 9 ” [ 7 . 2 4 m m ] 0 . 3 3 ” [ 8 . 4 0 m m ] “ B ” – 5 . 2 9 ” [ 1 3 4 . 2 9 m m ] 1 2 . 0 0 ” [ 3 0 5 m m ] “ C ” – 0 . 5 7 ” t o 2 . 0 7 ” [ 1 4 . 5 m m t o 5 2 . 5 m m ] 2 . 0 0 ” t o 7 . 8 7 ” [ 5 0 m m t o 2 0 0 m m ] “ D ” – 3 . 0 5 ” [ 7 7 . 4 7 m m ] 4 . 6 5 ” [ 1 1 8 m m ] “ E ” – 4 . 0 7 ” [ 1 0 3 . 4 5 m m ] 8 . 6 6 ” [ 2 2 0 m m ] W a r r a n t y N o t e : ​ A l l v a l u e s s h o w n a r e a v e r a g e s a n d s h o u l d n o t b e u s e d f o r s p e c i f i c a t i o n p u r p o s e s . T e s t d a t a a n d t e s t r e s u l t s c o n t a i n e d i n t h i s d o c u m e n t a r e f o r g e n e r a l i n f o r m a t i o n o n l y a n d s h a l l n o t b e r e l i e d u p o n b y B r a d y c u s t o m e r s f o r d e s i g n s a n d s p e c i f i c a t i o n s , o r b e r e l i e d o n a s m e e t i n g s p e c i f i e d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . C u s t o m e r s d e s i r i n g t o d e v e l o p s p e c i f i c a t i o n s o r p e r f o r m a n c e c r i t e r i a f o r s p e c i f i c p r o d u c t a p p l i c a t i o n s s h o u l d c o n t a c t B r a d y f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . P r o d u c t c o m p l i a n c e i n f o r m a t i o n i s b a s e d u p o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y s u p p l i e r s o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d b y B r a d y t o m a n u f a c t u r e t h i s p r o d u c t o r b a s e d o n r e s u l t s o f t e s t i n g u s i n g r e c o g n i z e d a n a l y t i c a l m e t h o d s p e r f o r m e d b y a t h i r d p a r t y , i n d e p e n d e n t l a b o r a t o r y . A s s u c h , B r a d y m a k e s n o i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i o n s o r w a r r a n t i e s , e x p r e s s e d o r i m p l i e d , a n d a s s u m e s n o l i a b i l i t y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n . D e t a i l s :

2. M S D S I n f o r m a t i o n 1 . H A Z A R D S I D E N T I F I C A T I O N T h i s p r o d u c t i s N O T D A N G E R O U S a n d c o n t a i n s n o h a z a r d o u s i n g r e d i e n t s ​ 2 . ​ ​ ​ F I R S T A I D M E A S U R E S / ​ H E A L T H I N F O R M A T I O N ​ P R O T E C T I O N E ​ y e ​ C o n t a c t : N o t a p p l i c a b l e , p r o d u c t i s ​ i n e r t I n g e s t i o n ​ : N o t a p p l i c a b l e , f i r s t a i d ​ i s ​ n o t ​ n o r m a l l y ​ r e q u i r e d . I n h a l a t i o n ​ : N o t a p p l i c a b l e S k i n C o n t a c t : N o t a p p l i c a b l e , p r o d u c t i s ​ i n e r t , ​ e x c e p t i f p r o d u c t i s m e l t e d u s e ​ g l o v e s ​ . ​ F o r ​ h o t m e l t e d p r o d u c t , ​ i m m e r s e ​ i n ​ o r ​ f l u s h a f f e c t e d a r e a w i t h w a t e r t o d i s s i p a t e h e a t , t h e n o b t a i n m e d i c a l a t t e n t i o n . E ​ x p o s u r e ​ L i m i t s ​ : N o n e T h r e s h o l d ​ L i m i t s N o n e P e r s o n a l ​ P r o t e c t i o n : N o n e ​ ( a m b i e ​ n t ​ c o n d i t i o n s ) N P C A - H M I S R a t i n g : H e a l t h : 0 ​ ; ​ F l a m m a b i l i t y : 1 ; R e a c t i v i t y : 0 N F P A - 7 0 4 R a t i n g : H e a l t h ​ : 0 ​ ; ​ F l a m m a b i l i t y ​ : ​ 1 ; R e a c t i v i t y : 0 3 . F I R E - F I G H T I N G M E A S U R E S ● B e c a u t i o u s o f h o t m e l t e d N y l o n ● U s e w a t e r ​ s p r a y ​ t o c o o l f i r e , e x p o s e d s u r f a c e s , a n d t o p r o t e c t p e r s o n n e l ● I s o l a t e p r o d u c t f r o m f i r e ● R e s p i r a t o r y a n d e y e p r o t e c t i o n i s r e q u i r e d f o r f i r e f i g h t i n g p e r s o n n e l ● E x t i n g u i s h f i r e ​ w i t h w a t e r ​ s p r a y ● D e c o m p o s i t i o n p r o d u c t s u n d e r f i r e c o n d i t i o n s : O x y g e n - l e a n c o n d i t i o n s m a y c a u s e ​ m o n o x i d e a n d i r r i t a t i n g ​ s m o k e 4 . A C C I D E N T A L R E L E A S E M E A S U R E S L a n d R e c o v e r m a t e r i a l ​ a n d ​ p l a c e i n ​ s u i t a b l e ​ c o n t a i n e r f o r r e u s e ​ or ​ f o r d i s p o s a l i n ​ c o n f o r m a n c e w i t h ​ l o c a l r e g u l a t i o n s W a t e r R e c o v e r m a t e r i a l a n d p l a c e i n ​ s u i t a b l e ​ c o n t a i n e r f o r ​ r e u s e ​ or ​ f o r d i s p o s a l i n c o n f o r m a n c e ​ w i t h ​ l o c a l r e g u l a t i o n s . 5 . H A N D L I N G ​ A N D ​ S T O R A G ​ E 5 . 1 H a n d l i n g 5 . 2 S t o r a g e N o p r e c a u t i o n s ​ n o t e d - s e e l o c a l ​ r e g u l a t i o n i f n e e d e d S t o r a g e p r e s s u r e : A t m o s p h e r i c S t o r a g e ​ t e m p e r a t u r e : ​ A m b i e n t , n o d i r e c t s u n l i g h t 6 . E X P O S U R E ​ C O N T R O ​ L ​ S ​ / ​ P E R S O N A L P R O T E C T I O N 6 . 1 E x p o s u r e ​ l i m i t ​ v a l u e s 6 . 2 ​ E x p o s u r e ​ C o n t r o ​ l ​ s N o n e 6 . 2 . 1 O c c u p a t i o n a l ​ E ​ x p o s u r e ​ C o n t r o l s 6 . 2 . 1 . 1 R e s p i r a t o r y ​ P r o t e c t i o n ​ : ​ N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 . 1 . 2 ​ H a n d ​ P r o t e c t i o n : N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 . 1 . 3 E y e P r o t e c t i o n : N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 . 1 . 4 S k i n P r o t e c t i o n : N o t a p p l i c a b l e 6 . 2 . 2 E n v i r o n m e n t a l E x p o s u r e C o n t r o l s : N o d a t a a v a i l a b l e 7 . P H Y S I C A L A N D ​ C H E M ​ I ​ C A ​ L ​ P R O P E R T I E S G e n e r a l ​ I n f o r m a t i o n O t h e r I n f o r m a t i o n 8 . S ​ T A B I L I T ​ Y ​ A N D R E A C T I V I T Y 8 . 1 ​ C o n d ​ i t i o n s ​ t o A v o i d H i g h e r T e m p e r a t u r e s a n d d i r e c t s u n l i g h t ( c h e m i c a l r e s i s t a n c e i s e x c e l l e n t ) H i g h l y ​ s t a b l e , b u t ​ t e m p e ​ r a t u r e s ​ o v e r 4 8 0 F m a y c a u s e d e g r a d a t i o n 8 . 2 M a t e r i a l s t o A v o i d N o d a t a a v a i l a b l e 8 . 3 ​ H a z a r d o u ​ s ​ D e c o m p o s i t i o n P r o d u c t s U n d e r ​ f i r e a n d o x y g e n - l e a n c o n d i t i o n s ​ m a y ​ c a u s e m o n o x i d e a n d i r r i t a t i n g ​ s m o k e 9 . E C O L O G I C A L I N F O R M A T I O N 9 . 1 E c o t o x i c i t y N o d a t a a v a i l a b l e 9 . 2 M o b i l i t y N o d a t a a v a i l a b l e 9 . 3 ​ P e r s i s t e n c e ​ a n d D e g r a d a b i l i t y N o d a t a a v a i l a b l e 9 . 4 B i o a c c u m u l a t i v e P o t e n t i a l N o d a t a a v a i l a b l e 9 . 5 O t h e r A d v e r s e E f f e c t s N o d a t a a v a i l a b l e 1 0 . D I S P O S A L ​ C O N S I D E R A T I O N S N o n e o f t h e m a t e r i a l s i n t h i s p r o d u c t a r e ​ R e c y c l a b l e , ​ d i s p o s e o f ​ a l l ​ m a t e r i a l s i n ​ a c c o r d a n c e w i t h ​ a n ​ a p p l i c a b l e ​ f e d e r a l , s t a t e , a n d l o c a l l a w . 1 1 . T R A N ​ S P O R ​ T I N F O R M A T I O N

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.