True

TDS ROCOL_EASYLINE_EDGE-ALLE FARVER_v1-0_DK

ID: 1027
Visninger
824 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
824 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

10. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 10 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER H220 - Yderst brandfarlig gas. H225 - Meget brandfarlig væske og damp. H226 - Brandfarlig væske og damp. H228 - Brandfarligt fast stof. H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 - Farlig ved hudkontakt. H315 - Forårsager hudirritatio n. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 - Farlig ved indånding. H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H361 - Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. H372 - Forårsage r organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller r evnet hud. Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 - Andre symboler omtalt i punkt 2 Andet Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SD S Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. Sikkerhedsdatabladet er valideret af MJH Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) - Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i S DS version) - A LPHA O MEGA . Licens nr.: 3024343027, ITW Chemical Products Scandinavia ApS, 6.1.4 www.chymeia. com

4. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 4 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER løbe tilbage i munden og halsen. Forbrænding Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Reproduktionstoxicitet: Produktet indeholder stoffer som kan give varige skader på afkommet hos menneske r. Effekten for barnet kan være; død, misdannelser, forsinket udvikling eller funktionelle forstyrrelser. Carcinogene virkninger: Produktet indeholder stoffer som anses for eller er bevist kræftfremkaldende. Stofferne er enten klassificeret som kræftfremka ldende eller figurerer på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. Disse stoffer er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftrisikable stoffer. Stofferne kan være virksomme ved indånding, hudkontakt eller indtagel se. Reproduktionstoxicitet: Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen fx. via skade på kønsceller eller ved hormonel regulering. Effekten kan være; sterilitet, nedsat frugtbarhed, menstruationsforstyrelser mv. Neurotoxiske virkn inger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv . Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er n ødvendig Ingen særlige Oplysning til lægen Medbring dette sikkerhedsdatablad. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan spre de branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. U dsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. Aerosolbeholdere kan e ksplodere ved opvarmning/brand. 5.3. Anvisninger for brandmandskab Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke antændt lager afkøles med vandtåge. Fjern om muligt bran dbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Ingen særlige krav. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling a f væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. 6.4. Henvisning til andre punkter Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/per sonlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Undgå statisk elektricitet. Elektrisk udstyr bør beskyttes i henhold til gældende normer. For at aflede statisk elektricitet under overførsler, skal beholdere jordforbindes og forbindes med modtagerbeholderen med en ledning. Brug ikke gnistdannende værktøj. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/pers onlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

9. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 9 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER - 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren - 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC - koden Ingen data (*) Packing group (**) Marine pollutant PUNK T 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Anvendelsesbegrænsninger Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. Krav om særlig uddannelse Brugeren af styrenholdige materialer skal have en særlig instruktion. Andet PR - nr: 849224 Kilder RÅDETS DI REKTIV 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Gravides og ammendes arbejdsmiljø (At - vejledning A.1.8 - 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. RÅDETS DIREKTIV af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler. (75/324/EØ F). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer EUROPA - PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer med senere ændring er. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer med senere ændringer EUROPA - PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2 008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP). EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger. 15.2. Kemik aliesikkerhedsvurdering Nej 3024343027, ITW Chemical Products Scandinavia ApS, 6.1.4 PUNKT 16: Andre oplysninger« Den fulde ordlyd af H - sætninger omtalt i afsnit 3

6. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 6 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER tilst rækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser. Hygiejniske foranstaltninger Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. Foranst altninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen særlige krav. Personligt værneudstyr Generelt Produktet indeholder lavtkogende væsker, der absorberer dårligt på kulfiltre. Såfremt der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet. Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om ' Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv - eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssit uation og varigheden af arbejdet med produktet. Hud og krop Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN - godkendt type 6 og Kategori III. Hænder Anbefalet: Polyvinylalkohol (PVA). Se fabrikantens anvisninger Øjne Brug beskyttelsesbrill er ved risiko for stænk i øjnene. PUNKT 9: Fysisk - kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Aerosol Farve Flere farver Lugt Karakteristisk pH Ingen data tilgængelige Viskosi tet Ingen data tilgængelige Massefylde (g/cm3) Ingen data tilgængelige Tilstandsændring og dampe Smeltepunkt (°C) Ingen data tilgængelige Kogepunkt (°C) Ingen data tilgængelige Damptryk Ingen data tilgængelige Data for brand - og ek splosionsfare Flammepunkt (°C) - 30 Antændelighed (°C) Ingen data tilgængelige Selvantændelighed (°C) Ingen data tilgængelige Eksplosionsgrænser (Vol %) Ingen data tilgængelige Opløselighed Opløselighed i vand Opløselig n - octanol/va nd koefficient Ingen data tilgængelige 9.2. Andre oplysninger Opløselighed i fedt (g/L) Ingen data tilgængelige PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stab ilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". 10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen særlige

1. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 1 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn EASYLINE EDGE - ALLE FARVER Produk t nr. 80046000 - 80046007 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen Maling Anvendelser der frarådes - Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn og adresse ITW Spraytec Nordic P riorsvej 36 8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 82 64 44 SDS info.: www.itwinfo.dk Kontaktperson Kundeservice: tlf 8682 6444 E - mail info@itw - spraytec.dk SDS udarbejdet den 19 - 05 - 2016 SDS Version 1.0 1.4. Nødtelefon Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 Den fulde ordlyd af H - sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Farepiktogram Signalord Fare Risiko m.v. Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Sikkerhed Generelt - Forebyggelse Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antænde lseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211).

5. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 5 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige antændelseskilder. Lagertemperatur < 50°C 7.3. Særlige anvendelser Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier methylacetat (AT, 1994) Grænseværdi: 150 ppm | 455 mg/m3 Styren (AT, 1994) Grænseværdi: 25 ppm | 105 mg/m3 Anm: LHK (L = Grænseværdien er en loftværd i, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. H = Stoffet kan optages gennem huden. K = stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. ) toluen (AT, 1996) Grænseværdi: 25 ppm | 94 mg/m3 Anm: EH (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. ) n - butylacetat (AT, <1994) Grænseværdi: 150 ppm | 710 mg/m3 ethylbenzen (AT, <1994) Grænseværdi: 50 ppm | 217 mg/m3 Anm: EHK (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem hud en. K = stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. ) 1 - methoxypropan - 2 - ol (AT, 1994) Grænseværdi: 50 ppm | 185 mg/m3 Anm: EH (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. ) Acetone (AT , <1994) Grænseværdi: 250 ppm | 600 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. ) xylen, blanding af isomerer, kemisk rent (AT, 1996) Grænseværdi: 25 ppm | 109 mg/m3 Anm: EH (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. ) dimethylether (AT, 1994) Grænseværdi: 1000 ppm | 1920 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. ) Carbondioxid (AT, <1994) Grænseværdi: 5000 ppm | 9000 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF - grænseværdi. ) DNEL / PNEC Ingen data tilgængel ig. 8.2. Eksponeringskontrol Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At - vejledning D.7.1, Maj 2001 Generelle forholdsregler Udvis alm. arbejdshygiejne. Eksponeringsscenarier Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes. Eksponeringsgrænse Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejnisk e grænseværdier ovenfor. Tekniske tiltag Luftbårne gas - og støvkoncentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstømning i arbejdslokalet ikke er

7. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 7 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER 10.4. Forhold, der skal undgås Undgå statisk elektricitet. 10.5. Materialer, der skal undgås Stærk e syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Substans Art Test Eksponeringsvej Resultat Styren toluen n - butylacetat n - butylacetat n - butylacetat Acetone xylen, blanding af isomerer, k... dimethylether Rotte Rotte Kanin Rotte Rotte Rotte Rotte R otte LD50 LD50 LD50 LD50 LC50 LD50 LD50 LC50 Oral Oral Dermalt Oral Inhalation Oral Oral Inhalation 2000 mg/kg 5580 mg/kg >17600 mg/kg =10768 mg/kg =391 ppm (4h) 5800 mg/kg 3523 - 4000 mg/kg 164000 Hudætsning/ - irritation Ingen data tilgængelige Al vorlig øjenskade/øjenirritation Ingen data tilgængelige Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ingen data tilgængelige Kimcellemutagenicitet Ingen data tilgængelige Kræftfremkaldende egenskaber Ingen data tilgæng elige Reproduktionstoksicitet Ingen data tilgængelige Enkel STOT - eksponering Ingen data tilgængelige Gentagne STOT - eksponeringer Ingen data tilgængelige Aspirationsfare Ingen data tilgængelige Langtidsvirkninger Repr oduktionstoxicitet: Produktet indeholder stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Effekten for barnet kan være; død, misdannelser, forsinket udvikling eller funktionelle forstyrrelser. Reproduktionstoxicitet: Produktet indeholder stoff er som kan gøre skade på forplantningsevnen fx. via skade på kønsceller eller ved hormonel regulering. Effekten kan være; sterilitet, nedsat frugtbarhed, menstruationsforstyrelser mv. Carcinogene virkninger: Produktet indeholder stoffer som anses for eller er bevist kræftfremkaldende. Stofferne er enten klassificeret som kræftfremkaldende eller figurerer på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. Disse stoffer er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftrisikable stoffer. Stofferne kan være virksomme ved indånding, hudkontakt eller indtagelse. Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelig e stoffer som fx allergener. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Substans Art Test Varighed Resultat

8. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 8 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER n - butylacetat n - butylacetat n - butylacetat 1 - methoxypropan - 2 - ol Alger Fisk Dafnier Fisk EC50 LC50 EC50 LC50 72 h 96 h 24 h 96h 67 4.7 mg/L 17 - 19 mg/L flow - through (Pimephales promelas) 72.8 mg/L 20800 mg/L 12.2. Persistens og nedbrydelighed Substans Nedbrydelighed i vandmiljøet Test Resultat Ingen data tilgængelige 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Substans Po tentiel bioakkumulerbar LogPow BCF Ingen data tilgængelige 12.4. Mobilitet i jord Ingen data 12.5. Resultater af PBT - og vPvB - vurdering Ingen data 12.6. Andre negative virkninger Produktet indeholder økotoxiske stoffer, so m kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbe handling Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Affald EAK - kode Kemikalieaffaldsgruppe: 160504 Z Særlig mærkning Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket “Indeholder et stof, der er omfattet af dans k arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko”, jf. kræftbekendtgørelsen. Forurenet emballage Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 – 14.4 Pr oduktet er omfattet af konventionerne om farligt gods. ADR/RID 14.1. UN - nummer 1950 14.2. UN - forsendelsesbetegnelse AEROSOLER, BRANDFARLIG 14.3. Transportfareklasse(r) 2.1 14.4. Emballagegruppe - Bemærkninger - Tunnelkode D IMDG UN - no. 1950 Proper Shipping Name AEROSOLS, FLAMMABLE Class 2.1 PG* - EmS F - D, S - U MP** No Hazardous constituent Dimethylether, xylene, Acetone IATA/ICAO UN - no. 1950 Proper Shipping Name AEROSOLS, FLAMMABLE Class 2.1 PG* - 14.5. Miljøfarer

3. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 3 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER NOTE: SK NAVN: n - butylacetat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 123 - 86 - 4 EF - nr: 204 - 658 - 1 Index - nr: 607 - 025 - 00 - 1 INDHOLD: <1 % CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, STOT SE 3 H226, H336, EUH066 NOTE: S NAVN: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 64742 - 48 - 9 EF - nr: 265 - 150 - 3 Index - nr: 649 - 327 - 00 - 6 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFICERING: Flam. Sol. 1, Asp. Tox. 1 H228, H304, EUH066 NAVN: toluen IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 108 - 88 - 3 EF - nr: 203 - 625 - 9 Index - nr: 601 - 021 - 00 - 3 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 2, STOT RE 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Repr. 2 H225, H304, H315, H336, H373, H361d NOTE: S NAVN: Styren IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 100 - 42 - 5 EF - nr: 202 - 851 - 5 Index - nr: 601 - 026 - 00 - 0 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, STOT RE 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Repr. 2 H226, H315, H319, H332, H372, H361d NOTE: SK NAVN: Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0,1% w/w Benzene) IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 64742 - 95 - 6 EF - nr: 265 - 199 - 0 Index - nr: 649 - 356 - 00 - 4 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFIC ERING: Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 H226, H304, H335, H336, H411 NAVN: methylacetat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 79 - 20 - 9 EF - nr: 201 - 185 - 2 Index - nr: 607 - 021 - 00 - X INDHOLD: <0.1% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 2 , Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225, H319, H336, EUH066 NOTE: S (*) Den fulde ordlyd af H - sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. S = Organisk opløsningsmiddel. K = Kræftrisi kabelt stof. Andre oplysninger ATEmix(inhale, vapour) > 20 ATEmix(dermal) > 2000 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,6688 - < 1 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,6992 - < 1 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af først ehjælpsforanstaltninger Generelt Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds - og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Indånding Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt Forurenet tøj og sko fj ernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20 - 30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Indtagelse Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefind ende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil

2. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 2 / 10 EASYLINE EDGE - ALLE FARVER Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Reaktion - Opbevar ing Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Bortskaffelse - Oplysningspligtige indholdsstoffer - 2.3. Andre farer Produktet indeholder teratogene stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen. Produktet indeholder stoffer som anses for, eller er bevist, kræftfremkaldende. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. Anden mærkning - Andet Produktet indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning m.h.t. kræft risiko. Arbejdsgiveren bø r forsyne produktet med kræft - mærkaten angivet i sektion 16. MAL kode, Kodenummer (1993): 4 - 3. VOC VOC - MAX: 375 g/l, VOC - GRÆNSEVÆRDI (B/e): 840 g/l. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger NAVN : Carbondioxid IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 124 - 38 - 9 EF - nr: 204 - 696 - 9 INDHOLD: 40 - 60% CLP KLASSIFICERING: Comp. Gas H280 NAVN: dimethylether IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 115 - 10 - 6 EF - nr: 204 - 065 - 8 Index - nr: 603 - 019 - 00 - 8 INDHOLD: 15 - 25% CLP KLASSIFICERING: Press. Gas H220 NOTE: S NAVN: Dimethylcarbonat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 616 - 38 - 6 EF - nr: 210 - 478 - 4 Index - nr: 607 - 013 - 00 - 6 INDHOLD: 10 - 15% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 2 H225 NAVN: xylen, blanding af isomerer, kemisk rent IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 1330 - 20 - 7 EF - nr: 215 - 535 - 7 Index - nr: 601 - 022 - 00 - 9 INDHOLD: 5 - 10% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, Acute tox. 4, Skin Irrit. 2 H226, H312, H315, H332 NOTE: S NAVN: Aceton e IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 67 - 64 - 1 EF - nr: 200 - 662 - 2 Index - nr: 606 - 001 - 00 - 8 INDHOLD: 5 - 10% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225, H319, H336, EUH066 NOTE: S NAVN: 1 - methoxypropan - 2 - ol IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 107 - 98 - 2 EF - nr: 203 - 539 - 1 Index - nr: 603 - 064 - 00 - 3 INDHOLD: 5 - 10% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, STOT SE 3 H226, H336 NOTE: S NAVN: ethylbenzen IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS - nr: 100 - 41 - 4 EF - nr: 202 - 849 - 4 Index - nr: 601 - 023 - 00 - 4 INDHOLD: 1 - 3% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1 H225, H304, H332, H373

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.