True

TDS VARMEX® V420 FIRE Jersey

ID: 1055
Visninger
587 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
587 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

11.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y     1 0 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

9.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y         8 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

1.     V A R M E X ® V 4 2 0     F I R E J e r s e y     - F i r e f i g h t e r s h o o d : T e c h n i c a l D a t a s h e e t ( T D S )       # : ​ 2 5 - 0 2 - 2 0 1 9   V : ​ 5       + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

7.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   S V E N S K / S W E D I S H f ö r k l a r i n g a r a v n o r m e r     E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 0 7 ( e r s ä t t e r E N 4 7 0 ) B e k l ä d n a d f ö r a n v ä n d n i n g v i d s v e t s n i n g o c h l i k n a n d e p r o c e s s e r . S t a n d a r d e n s p e c i f i c e r a s i k l a s s 1 o g k l a s s 2 . E N 3 4 8 + A C : 1 9 9 4 F l y t a n d e m e t a l l d r o p p a r . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 ( e r s ä t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m s p r i d n i n g . E N I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 0 8 ( e r s ä t t e r E N 5 3 1 ) B e k l ä d n a d t i l l s k y d d m o t v ä r m e o c h e l d E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( e r s ä t t e r E N 3 6 6 ) S t r å l v ä r m e . ( T e s t m e t o d B ) E N 3 6 7 + A C : 1 9 9 4 V ä r m e g e n o m g å n g v i d f l a m m p å v e r k a n . E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( e r s ä t t e r E N 3 7 3 ) S k v ä t t f r å n s m ä l t a l u m i n i u m / s m ä l t j ä r n . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 ( e r s ä t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m s p r i d n i n g . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( e r s ä t t e r E N 5 3 3 ) M a t e r i a l m e d b e g r ä n s a d f l a m m s p r e d n i n g . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 F l a m m s p r i d n i n g . D S E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( e r s ä t t e r E N 5 0 3 5 4 ) L j u s b å g e t e s t .     6 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

8.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   D A N S K / D A N I S H F o r k l a r i n g a f E U N o r m e r     E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 0 7 ( e r s t a t t e r E N 4 7 0 ) B e k l æ d n i n g ​ t i l b r u g v e d s v e j s n i n g o g t i l s v a r e n d e p r o c e s s e r . S t a n d a r d e n s p e c i f i c e r e s i k l a s s e 1 o g k l a s s e 2 . E N 3 4 8 ​ + A C : 1 9 9 4 F l y d e n d e m e t a l d r å b e r . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 ( e r s t a t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 0 8 ( e r s t a t t e r E N 5 3 1 ) B e k l æ d n i n g ​ t i l b e s k y t t e l s e m o d v a r m e o g i l d E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( e r s t a t t e r E N 3 6 6 ) S t r å l e v a r m e . ( T e s t m e t o d e B ) E N 3 6 7 ​ + A C : 1 9 9 4 V a r m e g e n n e m g a n g v e d f l a m m e p å v i r k n i n g . E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( e r s t a t t e r E N 3 7 3 ) S m e l t e t a l u m i n i u m / s m e l t e t j e r n i s k v æ t . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 ( e r s t a t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( e r s t a t t e r E N 5 3 3 ) M a t e r i a l e r m e d b e g r æ n s e t f l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 0 0 F l a m m e s p r e d n i n g . D S E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( e r s t a t t e r E N 5 0 3 5 4 ) L y s b u e t e s t .     7 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

5.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d T y p e o f r e s p i r a t o r : I n t e r s p i r o S p i r o m a t i c A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d T y p e o f r e s p i r a t o r : M S A G 1 A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d A p p e n d i x A A n n e x B o f E N 1 3 9 1 1 : 2 0 1 7 : U n c e r t a i n t y o f M e a s u r e m e n t : E N 1 3 9 1 1 C l a u s e s T e s t M e t h o d 9 5 % C o n f i d e n c e l i m i t A n n e x B D o n n i n g a n d D o f f i n g P r o c e d u r e C h a o t i c P r o c e s s e s N o t a p p l i c a b l e     4 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

6.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   E N G L I S H E X P L A N A T I O N O F T E S T M E T H O D S   E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 0 7 ( R e p l a c e s E N 4 7 0 ) P r o t e c t i v e c l o t h i n g f o r u s e i n w e l d i n g a n d a l l i e d p r o c e s s e s . S t a n d a r d s p e c i f i e d i n C l a s s 1 a n d C l a s s 2 E N 3 4 8 + A C : 1 9 9 4 D r o p s o f m o l t e n m e t a l . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( R e p l a c e s E N 5 3 2 ) F l a m e S p r e a d . E N / I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 0 8 ( R e p l a c e s E N 5 3 1 ) P r o t e c t i v e c l o t h i n g t o p r o t e c t a g a i n s t h e a t a n d f l a m e E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( R e p l a c e s E N 3 6 6 ) R a d i a t i o n H e a t . ( T e s t m e t h o d B ) E N 3 6 7 + A C : 1 9 9 4 H e a t t r a n s m i s s i o n E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( R e p l a c e s E N 3 7 3 ) R e s i s t a n c e t o s p l a s h o f m o l t e n m e t a l E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( R e p l a c e s E N 5 3 2 ) F l a m e S p r e a d . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( R e p l a c e s E N 5 3 3 ) L i m i t e d f l a m e s p r e a d m a t e r i a l s . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 F l a m e S p r e a d . E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( R e p l a c e s E N 5 0 3 5 4 ) H a z a r d s o f a n e l e c t r i c a r c . A p p e n d i x A : E N 1 3 9 1 1 : 2 0 1 7 A n n e x A U n c e r t a i n t y o f M e a s u r e m e n t : E N 1 3 9 1 1 C l a u s e s T e s t M e t h o d 9 5 % C o n f i d e n c e l i m i t 5 . 2 P r e - t r e a t m e n t W a s h i n g : E N I S O 6 3 3 0 C h a o t i c P r o c e s s e s N o t a p p l i c a b l e 6 . 1 . 2 F l a m e s p r e a d E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 M e t h o d A ± 5 . 0 % 6 . 1 . 4 H e a t t r a n s f e r ( r a d i a t i o n ) E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 M e t h o d B a t 2 0 k W / m ² R H T I 2 4 = ± 4 . 4 % R H T I 2 4 - 1 2 = ± 2 . 5 % * T h e s e u n c e r t a i n t y v a l u e a r e b a s e d o n a s t a n d a r d u n c e r t a i n t y m u l t i p l i e d b y a c o v e r a g e f a c t o r k = 2 , w h i c h p r o v i d e s f o r a c o n f i d e n c e l e v e l o f a p p r o x i m a t e l y 9 5 % .     5 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

4.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   T y p e o f r e s p i r a t o r : M S A 3 S N o r m a l P r e s s u r e m a s k A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d T y p e o f r e s p i r a t o r : D r ä g e r P a n o r a m a N o v a N o r m a l P r e s s u r e M a s k A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d T y p e o f r e s p i r a t o r : M S A U l t r a E l i t e A 3 7 N o r m a l P r e s s u r e M a s k A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s C o n d i t i o n o f s e a m s U n d e s t r o y e d C o n d i t i o n o f k n i t t e d f a b r i c U n d e s t r o y e d T y p e o f r e s p i r a t o r : D r ä g e r F P S 7 0 0 0 A n n e x B P a r a m e t e r s O b s e r v a t i o n s P a s s / F a i l F i t t i n g a f t e r t a k i n g o n a n d o f f f o r 5 0 c y c l e s a n d a f t e r r e l a x i n g t i m e 1 m i n u t e C o m p a r a b l e w i t h n e w s t a t e P a s s 3 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

2.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   S U M M A R Y O F R E S U L T S   ( s e e m o r e a t n e x t p a g e )   P R O P E R T Y T E S T M E T H O D E N 1 3 9 1 1 R E Q U I R E M E N T S R E S U L T S O B T A I N E D P A S S / F A I L 6 . 1 . 2 F l a m e s p r e a d - s y m m e t r i c a l E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 M e t h o d A E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 1 5 I n d e x 3 N o f l a m i n g t o e d g e N o h o l e f o r m a t i o n N o f l a m i n g o r m o l t e n d e b r i s N o a f t e r f l a m e N o a f t e r g l o w i . e . I n d e x 3 P A S S 6 . 1 . 4 H e a t t r a n s f e r ( r a d i a t i o n ) E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 M e t h o d B a t 2 0 k W / m ² R H T I 2 4 ≥ 1 1 s R H T I 2 4 - 1 2 ≥ 3 s R H T I 2 4 R H T I 2 4 - 1 2 1 . 6 . 9 1 6 . 0 2 . 7 . 2 1 6 . 8 3 . 7 . 0 1 6 . 2 M e a n 7 . 0 1 6 . 3 P A S S An estimation of uncertainty of measurement has been taken into account when making a judgement to any pass/fail criteria. Refer to Appendix A for further information. P e r f o r m a n c e S t a n d a r d : A n n e x B o f E N 1 3 9 1 1 : 2 0 1 7 ( s u b c o n t r a c t e d )   C l a u s e 6 . 2 P e r f o r m a n c e r e q u i r e m e n t s – C o m p l e t e F i r e h o o d .     E v a l u a t i o n o f t h e f i t t i n g o f a f i r e h o o d w i t h v a r i o u s r e s p i r a t o r s   C l e a n s i n g P r e t r e a t m e n t : F i v e w a s h / d r y c y c l e s a c c o r d i n g t o E N I S O 6 3 3 0 : 2 0 1 2 P r o c e d u r e 4 N ( 4 0 ° C )   w i t h l i n e d r y i n g ( P r o c e d u r e A ) .   H e a d f o r m : H e a d f o r m c o m p l y i n g w i t h E N 1 6 8 a n d f a c e m a s k s c o m p l y i n g w i t h E N 1 3 6     T y p e 3   T y p e o f r e s p i r a t o r a n d e v a l u a t i o n ( s e e d e t a i l s f u r t h e r b e l o w ) :   A . M S A 3 S N o r m a l P r e s s u r e M a s k = V E R Y G O O D   B . D r ä g e r P a n o r a m a N o v a N o r m a l P r e s s u r e M a s k = V E R Y G O O D   C . M S A U l t r a E l i t e A 3 7 N o r m a l P r e s s u r e M a s k = V E R Y G O O D   D . M S A G 1 = V E R Y G O O D   E . D r ä g e r F P S 7 0 0 0 = V E R Y G O O D   F . I n t e r s p i r o S p i r o m a t i c = V E R Y G O O D       1 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

3.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y   S P E C I F I C A T I O N S   S t r u c t u r e R i b K n i t Y a r n B l e n d 5 6 % O P A N / 2 8 % M o d a c r y l i c / 1 5 % P a r a - a r a m i d / 1 % A n t i - s t a t i c W e i g h t ( + / - 5 % ) 4 2 0 g s m W i d t h ( + / - 1 % ) 1 5 0 c m C o l o u r s B l a c k C l e a n s i n g P r e t r e a t m e n t : N o n e . P P E D I R E C T O R Y : R e g u l a t i o n ( E U ) 2 0 1 6 / 4 2 5 S t a n d a r d s E N I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 1 0 A 1 , A 2 , B 1 , C 1 , F 1 E N I S O 1 1 4 9 - 3 : 2 0 0 4 E N 1 3 9 1 1 : 2 0 1 7 E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 3 / 3 A / 6 0 P r e - t r e a t m e n t I S O 6 3 3 0 : 2 0 1 2 5 W a s h / D r y C y c l e s 5 x 6 0 ​ o ​ C w a s h e s 3 A & F t u m b l e d r y i n g D i m e n s i o n a l c h a n g e E N I S O 5 0 7 7 : 2 0 0 8 K n i t : ​ < + ​ 5 % W a r p - 4 . 5 % W e f t - 1 . 5 % P A S S B u r s t i n g R e s i s t a n c e E N I S O 1 3 9 3 8 - 2 : 2 0 0 0 E N 1 1 6 1 2 ​ > ​ 2 0 0 k P a 5 2 0 k P a P A S S H e a t R e s i s t a n c e E N I S O 1 7 4 9 3 : 2 0 0 0 S h a l l n o t i g n i t e o r m e l t o r s h r i n k > 5 % W a r p W e f t @ 1 8 0 ​ o ​ C - 0 . 4 % - 2 . 0 % @ 2 6 0 ​ o ​ C - 0 . 5 % - 0 . 7 % P A S S L i m i t e d f l a m e s p r e a d - F a c e i g n i t i o n ( A 1 ) E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 5 P r o c e d u r e A N o f l a m i n g t o e d g e , h o l e , m o l t e n o r f l a m i n g d e b r i s M e a n a f t e r - f l a m e ​ < 2 s M e a n a f t e r g l o w ​ < ​ 2 s P A S S A 1 L i m i t e d f l a m e s p r e a d - E d g e i g n i t i o n ( A 2 ) E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 5 P r o c e d u r e B ( f o l d e d e d g e ) N o f l a m i n g t o e d g e , h o l e , m o l t e n o r f l a m i n g d e b r i s M e a n a f t e r - f l a m e ​ < 2 s M e a n a f t e r g l o w ​ < ​ 2 s P A S S A 2 C o n v e c t i v e h e a t ( B ) I S O 9 1 5 1 : 1 9 9 5 8 0 k / W m ​ 2 ​ E N 3 6 7 : 1 9 9 2 L e v e l B 1 B 2 H T I ​ 2 4 > ​ 4 . 0 s > 1 0 . 0 s H T I ​ 1 2 ​ 5 . 7 s H T I ​ 2 4 8 . 9 s H T I ​ 2 4 ​ - H T I ​ 1 2 3 . 2 s B 1 R a d i a n h e a t ( C ) I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 M e t h o d B a t 2 0 k W / m ​ 2 L e v e l C 1 C 2 R H T I ​ 2 4 > ​ 7 . 0 s > ​ 2 0 . 0 s R H T I ​ 1 2 8 . 9 s R H T I ​ 2 4 ​ 1 6 . 4 s R H T I ​ 2 4 ​ - R H T I ​ 1 2 ​ 7 . 5 s C 1 C o n t a c t h e a t ( F ) I S O 1 2 1 2 7 : 2 0 0 7 @ 2 5 0 ​ o ​ C L e v e l F 1 F 2 t ​ t > ​ 5 . 0 s > ​ 1 0 . 0 s 9 . 6 s F 1 C h a r g e d e c a y E N 1 1 4 9 - 3 : 2 0 0 4 t ​ 5 0 ​ = D e c a y h a l f t i m e S = S h i e l d i n g t ​ 5 0 ​ < 4 s o r S > 0 . 2 t ​ 5 0 S 1 3 . 1 1 s 0 . 3 6 P A S S E l e c t r i c A r c I E C 6 1 4 8 2 - 1 - 1 : 2 0 0 9 E N 6 1 4 8 2 2 - 1 - 1 M e t h o d A A r c R a t i n g ( A T P V ) H A F 3 3 . 0 c a l / c m ​ 2 8 9 . 6 % P A S S p H V a l u e I S O 3 0 7 1 : 2 0 0 5 N A p H = 4 . 6     2 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

10.   V A R M E X ® V 4 2 0 F I R E J e r s e y     G B   D   F   I   D K   L a u n d e r i n g I n s t r u c t i o n s   ☺ Max. washing temperature 40 ​ o ​ C   ☺ D o n o t b l e a c h   ☺ I r o n i n g a t m a x . 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ D r y - c l e a n   ☺ D o n o t t u m b l e - d r y   ☺ L i n e d r y   W a s c h i n s t r u k t i o n e n   ☺ Max. Waschtemperatur 40 ​ o ​ C   ☺ D a r f n i c h t g e b l e i c h t w e r d e n   ☺ D a r f b i s m a x . 1 1 0 ​ o ​ C g e b ü g e l t   w e r d e n   ☺ K a n n c h e m i s c h g e r e i n i g t w e r d e n   ☺ D a r f n i c h t i m   W ä s c h e t r o c k n e r g e t r o c k n e t   w e r d e n   ☺ N u r W ä s c h e l e i n e n t r o c k n u n g   D i r e c t i v e s D e B l a n c h i s s a g e   ☺ Ne pas laver à plus de 40 ​ o ​ C   ☺ N e p a s j a v e l l i s e r   ☺ N e p a s r e p a s s e r à p l u s d e 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ N e t t o y a g e à s e c   ☺ N e p a s s é c h e r p a r c u l b u t a g e   ☺ S é c h a g e a u f i l   I s t r u z i o n i P e r I l L a v a g g i o   ☺ Temperatura di lavaggio max 40 ​ o ​ C   ☺ N o n c a n d e g g i a r e   ☺ S t i r a r e a m a x 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ L a v a r e c h i m i c a m e n t e   ☺ N o n a s c i u g a r e i n a s c i u g a t r i c e   ☺ A s c i u g a r e a p p e s o   V a s k e i n s t r u k t i o n e r   ☺ Max. vasketemperatur 40 ​ o ​ C   ☺ M å i k k e b l e g e s   ☺ M å s t r y g e s v e d m a x . 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ K e m i s k r e n s n i n g   ☺ M å i k k e t ø r r e s i t ø r r e t u m b l e r   ☺ H æ n g e t ø r r i n g   U s e r I n s p e c t i o n O f T h e P r o d u c t   A l w a y s i n s p e c t t h e p r o d u c t   p r i o r t o r e p e a t e d u s e t o e n s u r e   t h a t o r i g i n a l f e a t u r e s a r e i n t a c t   a n d t h a t t h e p r o d u c t i s f r e e o f   i n f l a m m a b l e c o n t a m i n a n t s s u c h   a s o i l r e s i d u e .   B e n u t z e r i n s p e k t i o n D e s P r o d u k t e s   K o n t r o l l i e r e n S i e d a s P r o d u k t   v o r e r n e u t e r B e n u t z u n g s t e t s   d a r a u f , o b d i e u r s p r ü n g l i c h e n   E i g e n s c h a f t e n i n t a k t s i n d u n d   o b e s f r e i v o n V e r u n r e i n i g u n g   d u r c h b r e n n b a r e S t o f f e w i e   z . B . Ö l r e s t e i s t .   I n s p e c t i o n D u P r o d u i t P a r   L ’ u t i l i s a t e u r   I n s p e c t e r t o u j o u r s l e p r o d u i t         a v a n t d e l ' u t i l i s e r à p l u s i e u r s           r e p r i s e s p o u r v o u s a s s u r e r q u e           s e s p r o p r i é t é s i n i t i a l e s s o n t         i n t a c t e s e t q u ' i l e s t e x e m p t d e             c o n t a m i n a n t s i n f l a m m a b l e s     c o m m e d e s r é s i d u s d ' h u i l e .   I s p e z i o n e D e l P r o d o t t o D a P a r t e   D e l l ’ u t e n t e   C o n t r o l l a r e s e m p r e i l p r o d o t t o   p r i m a d e l l ’ u s o r i p e t u t o p e r   a s s i c u r a r s i c h e l e c a r a t t e r i s t i c h e   o r i g i n a r i e s i a n o i n t a t t e e c h e i l   p r o d o t t o s i a e s e n t e d a   i n q u i n a m e n t o d i s o s t a n z e   i n f i a m m a b i l i q u a l i a d e s e m p i o   r e s i d u i d i o l i o .   B r u g e r - i n s p e k t i o n A f P r o d u k t e t   C h e c k a l t i d p r o d u k t e t f ø r   g e n t a g e n b r u g f o r a t   o p r i n d e l i g e f e a t u r e s e r   i n d t a k t e s a m t a t p r o d u k t e t   e r f r i f o r f o r u r e n i n g a f   b r a n d b a r e s t o f f e r , s o m   f . e k s . o l i e r e s t e r   P o s s i b l e R a n g e s O f A p p l i c a t i o n   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y ( V 1 8 0 ) m a y b e   u s e d a s i n n e r p r o t e c t i v e   c l o t h i n g ( p u l l o v e r s , t r o u s e r s ,   h o o d s a n d s t o c k i n g s ) i n   w o r k i n g c o n d i t i o n s , w h e r e t h e   u s e o f f l a m e r e t a r d a n t ​ o u t e r   g a r m e n t s ​ i s i n s u f f i c i e n t , a n d   w h e r e t h e r e i s a n e e d f o r   p a r t i c u l a r l y c o m f o r t a b l e   t e x t i l e s n e x t t o t h e s k i n , a n d / o r   w h e r e e x t r a i n s u l a t i o n a g a i n s t   h e a t e x p o s u r e i s r e q u i r e d .   M ö g l i c h e A n w e n d u n g s g e b i e t e   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y ( V 1 8 0 ) k a n n   a l s i n n e r e S c h u t z k l e i d u n g   ( P u l l o v e r , H o s e n , H a u b e n u n d   S t r ü m p f e ) i n A r b e i t s s i t u a t i o n e n   v e r w e n d e t w e r d e n , w o d i e   V e r w e n d u n g   f l a m m e n h e m m e n d e r   A u ß e n b e k l e i d u n g ​ n i c h t   a u s r e i c h t u n d w o B e d a r f a n   b e s o n d e r s b e q u e m e n T e x t i l i e n   d i r e k t a n d e r H a u t b e s t e h t   u n d / o d e r w o z u s ä t z l i c h e   I s o l a t i o n g e g e n   H i t z e e i n w i r k u n g e n e r f o r d e r l i c h   i s t .   G a m m e s D ’ u t i l i s a t i o n s P o s s i b l e s   L e J E R S E Y V A R M E X ​ ® ​ ( V 1 8 0 )   p e u t ê t r e u t i l i s é c o m m e   v ê t e m e n t d e p r o t e c t i o n   i n t é r i e u r ( c h a n d a i l , p a n t a l o n ,   c a p u c h o n e t c h a u s s e t t e s ) d a n s   d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l   n o r m a l e s s i l e p o r t d e   v ê t e m e n t s e x t é r i e u r s   i g n i f u g e a n t s n e s u f f i t p a s , s i   l ' o n s o u h a i t e p o r t e r u n t i s s u   c o n f o r t a b l e p r è s d e l a p e a u o ù   s ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a v o i r u n   i s o l a n t t h e r m i q u e a d d i t i o n n e l .   P o s s i b i l i A p p l i c a z i o n i   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y ( V 1 8 0 ) p u ò   e s s e r e u t i l i z z a t o c o m e   i n d u m e n t o i n t e r n o ( g o l f ,   p a n t a l o n i , c a p p u c c i e c a l z e ) i n   s i t u a z i o n i d i l a v o r o i n c u i n o n è   s u f f i c i e n t e u t i l i z z a r e ​ i n d u m e n t i   e s t e r n i ​ a n t i f i a m m a e d i n c u i   o c c o r r e u t i l i z z a r e t e s s u t i   e s t r e m a m e n t e c o m o d i p e r i l   c o n t a t t o d i r e t t o c o n l a p e l l e e / o   i n c u i s i r i c h i e d e u n i s o l a m e n t o   m a g g i o r e c o n t r o g l i i n f l u s s i   t e r m i c i .   M u l i g e A n v e n d e l s e s o m r å d e r   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y ( V 1 8 0 ) k a n   a n v e n d e s s o m i n d e r s t e   b e s k y t t e l s e s b e k l æ d n i n g   ( p u l l o v e r , b u k s e r , h æ t t e r o g   s t r ø m p e r ) i a r b e j d s s i t u a t i o n e r ,   h v o r d e t i k k e e r t i l s t r æ k k e l i g t ,   a t a n v e n d e   f l a m m e h æ m m e n d e   y d e r b e k l æ d n i n g , ​ h v o r d e r e r   b e h o v f o r s æ r d e l e s   k o m f o r t a b l e t e k s t i l e r d i r e k t e   m o d h u d e n o g / e l l e r h v o r d e r   k r æ v e s e k s t r a i s o l a t i o n m o d   v a r m e - p å v i r k n i n g e r   L i m i t a t i o n s O f A p p l i c a t i o n   L o n g - t e r m e x p o s u r e t o o p e n f i r e   o r o t h e r k i n d s o f e x t r e m e   t e m p e r a t u r e s – a p a r t f r o m t h e   t e s t r e s u l t s m e n t i o n e d – m a y   r e s u l t i n t h e m a t e r i a l   d i s i n t e g r a t i n g . H o w e v e r ,   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y w i l l n o t b u r n   o r i n f l a m e .   A n w e n d u n g s e i n s c h r ä n k u n g e n   L a n g d a u e r n d e E i n w i r k u n g e n v o n   o f f e n e m F e u e r o d e r a n d e r e n   F o r m e n v o n e x t r e m e n   T e m p e r a t u r e n ü b e r d i e g e n a n n t e n   T e s t e r g e b n i s s e h i n a u s k ö n n e n   Z e r s e t z u n g d e s M a t e r i a l s z u r   F o l g e h a b e n . V A R M E X ® J E R S E Y   k a n n j e d o c h n i e b r e n n e n o d e r   a u f f l a m m e n .   L i m i t e s D ’ u t i l i s a t i o n   U n e e x p o s i t i o n à l o n g   t e r m e a u f e u n u o u à   d ' a u t r e s t e m p é r a t u r e s   e x t r ê m e s - à p a r t c e l l e s   é n u m é r é e s d a n s l e s   r é s u l t a t s d e s e s s a i s - p e u t   e n d o m m a g e r l ' é t o f f e .   T o u t e f o i s , l e J E R S E Y   V A R M E X ​ ® ​ n e b r û l e r a p a s   e t r é s i s t e r a a u x f l a m m e s .   L i m i t i D i U s o   L ' e s p o s i z i o n e p r o l u n g a t a a   f i a m m e l i b e r e o a d a l t r e f o r m e d i   t e m p e r a t u r e e s t r e m e - o l t r e a i   r i s u l t a t i d i t e s t m e n z i o n a t i – p u ò   c a u s a r e d e c o m p o s i z i o n e d e l   m a t e r i a l e . V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y n o n   p u ò i n o g n i c a s o m a i b r u c i a r e o   p r e n d e r e f u o c o .   B e g r æ n s n i n g e r I A n v e n d e l s e   L a n g v a r i g p å v i r k n i n g a f å b e n   i l d e l l e r a n d r e f o r m e r f o r   e k s t r e m e t e m p e r a t u r e r –   u d o v e r d e n æ v n t e   t e s t - r e s u l t a t e r - k a n m e d f ø r e   n e d b r y d n i n g a f m a t e r i a l e t .   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y k a n d o g   a l d r i g b r æ n d e e l l e r f l a m m e   o p   S t o r a g e a n d m a i n t e n a n c e   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y p r o d u c t s   c a n b e i n c l u d e d i n t h e   c u s t o m a r y s t o r a g e p r o c e d u r e .   A u f b e w a h r u n g U n d P f l e g e   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y - P r o d u k t e   s i n d f ü r d i e n o r m a l e n   A u f b e w a h r u n g s v o r r i c h t u n g e n g e e i g n e t .   E n t r e p o s a g e E t E n t r e t i e n L e s p r o d u i t s J E R S E Y   V A R M E X ​ ® ​ p e u v e n t ê t r e   e n t r e p o s é s d e m a n i è r e   h a b i t u e l l e .   C o n s e r v a z i o n e E M a n u t e n z i o n e   I p r o d o t t i V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y   p o s s o n o e s s e r e c o n s e r v a t i   n o r m a l m e n t e .   O p b e v a r i n g O g V e d l i g e h o l d e l s e   V A R M E X ​ ® ​ J E R S E Y p r o d u k t e r   k a n i n d g å i d e n s æ d v a n l i g e   o p b e v a r i n g s r u t i n e   W a r n i n g s ( P r o b l e m s W h i c h M a y   A r i s e )   T h e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n , d a t a   a n d s p e c i f i c a t i o n s o n   V A R M E X ​ ® ​ o f f e r e d t o o u r   c u s t o m e r s – v e r b a l l y a s w e l l   a s i n w r i t i n g – a r e e x a m p l e s o f   p o s s i b l e r a n g e s o f a p p l i c a t i o n /   c o n d i t i o n s a n d a r e t o b e   c o n s i d e r e d e n t i r e l y a s   g u i d e l i n e s f o r o w n t e s t s . D u e   t o t h e n u m e r o u s c o m b i n a t i o n   p o s s i b i l i t i e s w i t h i n i n d u s t r i a l   w o r k , i t i s t h e s o l e   r e s p o n s i b i l i t y o f t h e i n d i v i d u a l   c u s t o m e r / u s e r t o e n s u r e t h a t   t h e p r o d u c t i n q u e s t i o n i s   a p p l i c a b l e i n a n y g i v e n j o b   s i t u a t i o n .   W a r n u n g e n ( M ö g l i c h e P r o b l e m e )   D i e t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n e n ,   D a t e n u n d S p e z i f i k a t i o n e n   ü b e r V A R M E X ​ ® ​ , d i e w i r   u n s e r e n K u n d e n m ü n d l i c h w i e   s c h r i f t l i c h a n b i e t e n , s i n d   B e i s p i e l e f ü r m ö g l i c h e   A n w e n d u n g s b e r e i c h e / S i t u a t i o n e n u n d a u s s c h l i e ß l i c h a l s   R i c h t l i n i e n f ü r e i g e n e T e s t s z u   b e t r a c h t e n . A u f g r u n d d e r   z a h l r e i c h e n   K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n   b e i i n d u s t r i e l l e n A r b e i t e n l i e g t   e s i n d e r V e r a n t w o r t u n g d e s   e i n z e l n e n K u n d e n / B e n u t z e r s ,   s i c h z u v e r g e w i s s e r n , d a s s d a s   j e w e i l i g e P r o d u k t i n e i n e r   b e s t i m m t e n A u f g a b e n s i t u a t i o n   v e r w e n d b a r i s t .   A v e r t i s s e m e n t s ( P r o b l é m e s   P o u v a n t S u r v e n i r )   L e s r e n s e i g n e m e n t s t e c h n i q u e s ,   l e s d o n n é e s e t l e s s p é c i f i c a t i o n s   s u r l e s p r o d u i t s V A R M E X ​ ®   f o u r n i s a u x c l i e n t s - d e m a n i è r e   v e r b a l e o u é c r i t e - s o n t d e s   e x e m p l e s d ' u n é v e n t a i l   d ' u t i l i s a t i o n s o u d e c o n d i t i o n s   e n v i s a g e a b l e s e t n e s e r v e n t   q u ' à g u i d e r l ' u t i l i s a t e u r d a n s s e s   p r o p r e s e s s a i s . C o m p t e t e n u   q u e l e p r o d u i t p e u t s e r v i r à d e   m u l t i p l e s u s a g e s , l ' u t i l i s a t e u r o u   l e c l i e n t i n d i v i d u e l e s t   e n t i è r e m e n t r e s p o n s a b l e d e   s ' a s s u r e r q u e l e p r o d u i t   c o n c e r n é c o n v i e n t à l ' u t i l i s a t i o n   p r é v u e .   A v v e r t e n z e ( P o s s i b i l i P r o b l e m i )   L e i n f o r m a z i o n i , i d a t i e l e s p e c i f i c h e   t e c n i c h e c h e V A R M E X ​ ® ​ o f f r e a i s u o i   c l i e n t i – a v o c e o i n f o r m a s c r i t t a –   s o n o e s e m p i d e l l e p o s s i b i l i   a p p l i c a z i o n i / s i t u a z i o n i e d e v o n o   e s c l u s i v a m e n t e e s s e r e c o n s i d e r a t i   q u a l i l i n e e d i g u i d a p e r i p r o p r i t e s t .   P e r v i a d e l l e i n f i n i t e p o s s i b i l i t à d i   c o m b i n a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a v o r o   i n d u s t r i a l e s p e t t a a l s i n g o l o   c l i e n t e / u t e n t e a s s i c u r a r e c h e i l   d e t e r m i n a t o p r o d o t t o s i a a p p l i c a b i l e   i n u n a d e t e r m i n a t a s i t u a z i o n e d i   l a v o r o .   A d v a r s l e r ( M u l i g e P r o b l e m e r )   D e t e k n i s k e i n f o r m a t i o n e r ,   d a t a o g s p e c i f i k a t i o n e r o m   V A R M E X ​ ® ​ v i t i l b y d e r v o r e   k u n d e r – m u n d t l i g t s å v e l s o m   s k r i f t l i g t - e r e k s e m p l e r p å   m u l i g e a n v e n d e l s e s o m r å d e r /   s i t u a t i o n e r o g s k a l   u d e l u k k e n d e b e t r a g t e s s o m   g u i d e l i n e s f o r e g n e t e s t s . P å   g r u n d a f d e u t a l l i g e   k o m b i n a t i o n s m u l i g h e d e r   i n d e n f o r i n d u s t r i a r b e j d e e r   d e t d e n e n k e l t e k u n d e /   b r u g e r s e g e t a n s v a r a t s i k r e   s i g , a t d e t g i v n e p r o d u k t e r   a n v e n d e l i g t i e n g i v e n   j o b - s i t u a t i o n   9 +(45) 55 44 66 44 www.varmex.eu varmex@d-s.dk  

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.